Plenarprotokoll 89/2014 rd

PR 89/2014 rd

Justerat 2.0r

89. TISDAGEN DEN 30 SEPTEMBER 2014

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.00—15.59 och 20.23—22.01), andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.59—17.02 och 18.00—20.23) och talman Eero Heinäluoma (17.02—18.00).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 44 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (r)
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /saf (s)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Anne Holmlund /saml (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (r)
 • Johanna Karimäki /gröna (r)
 • Sampsa Kataja /saml (r)
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Esko Kurvinen /saml
 • Sanna Lauslahti /saml (r)
 • Eero Lehti /saml (r)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Petteri Orpo /saml
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vänst (r)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Leena Rauhala /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /saf (r)
 • Osmo Soininvaara /gröna (r)
 • Ismo Soukola /saf (s)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Hanna Tainio /sd (r)
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Jani Toivola /gröna
 • Anu Urpalainen /saml
 • Raija Vahasalo /saml
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Juha Väätäinen /saf (r)
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Tuula Peltonen /sd (14.19)

__________

Unionsärenden

Förste vice talman Pekka Ravi:

Statsrådet har 25.9.2014 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 37/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

Medlemmar i olika organ

Förste vice talman Pekka Ravi:

I stället för Sanni Grahn-Laasonen och Sirpa Paatero som utnämnts till medlemmar i statsrådet ska riksdagen välja två ersättare till finansutskottet, en medlem till ekonomiutskottet, en ersättare till framtidsutskottet, en medlem till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och en ersättare till miljöutskottet.

Dessutom ska riksdagen i stället för Sanni Grahn-Laasonen som utnämnts till medlem i statsrådet välja en ny medlem till Folkpensionsanstaltens fullmäktige.

Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 3.10.2014 kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas till centralkansliet senast fredag 3.10.2014 kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Förste vice talman Pekka Ravi:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Pekka Haavisto till medlem i utrikesutskottet,

Satu Haapanen till medlem i förvaltningsutskottet,

Outi Alanko-Kahiluoto till medlem i försvarsutskottet och

Ville Niinistö till medlem i kulturutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 89/2).

__________

Talmannen i Rumäniens parlament Valeriu Stefan Zgonea besökte riksdagen

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av talmannen i Rumäniens parlament Valeriu Stefan Zgonea är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 89/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1 kap. 11 § i strafflagen och lag om ändring av 54 § i utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 89/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 89/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 89/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och utlänningslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till

Debatt (PTK 89/7).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 89/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 172/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 89/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 90/4/2014

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 174/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 175/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 176/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 177/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Ärendet stryks från dagordningen.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 95/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 9/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av ändringarna i arrangemanget för ett system med feriearbete mellan Finland och Nya Zeeland och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i arrangemanget

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 21/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande beslut om godkännande av ändringarna i arrangemanget och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände ändringarna i arrangemanget.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 70/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

18) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 109/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 7/2014 rd

Lagmotion  LM 69/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen.

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

19) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 13/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

20) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om personregister för arbetarskyddet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 89/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

21) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänt bostadsbidrag och lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 52/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 7/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

22) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om EU-miljömärke

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 89/22).

Först vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 90/1/2014

23) Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2013

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 1/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.10.2014.

24) Statsrådets framtidsredogörelse: Välfärd genom hållbar tillväxt

Bordläggning av betänkanden

Statsrådets redogörelse  SRR 7/2013 rd

Framtidsutskottets betänkande  FrUB 1/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.10.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 1.10.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 22.01.

​​​​