Plenarprotokoll 90/2001 rd

PR 90/2001 rd

Justerat 2.0r

90. FREDAGEN DEN 7 SEPTEMBER 2001

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Satu Hassi /gröna
 • Matti Huutola /vänst
 • Timo Ihamäki /saml
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Juha Karpio /saml
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /cent
 • Martti Korhonen /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Markku Laukkanen /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Jukka Mikkola /sd
 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Kirsi Piha /saml
 • Iivo Polvi /vänst
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /cent
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Osmo Soininvaara /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

7.9 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vänst
 • Suvi Lindén /saml
 • Paavo Lipponen /sd

7—15.9 ledamöterna

 • Margareta Pietikäinen /sv
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /cent

7—17.9 ledamöterna

 • Timo Ihamäki /saml
 • Juha Karpio /saml

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

7.9 ledamöterna

 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Rauha-Maria Mertjärvi /gröna
 • Sirpa Pietikäinen /saml
 • Iivo Polvi /vänst

7—11.9 ledamot

 • Katri Komi /cent

__________

Nya propositioner

Talmannen meddelar att republikens president i dag har överlämnat regeringens proposition RP 121/2001 rd till riksdagen.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till fackutskott

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till fackutskotten.

Eftersom de kandidatlistor, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till utrikesutskottet och finansutskottet upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt följande nominerade kandidater till utskotten:

 • till utrikesutskottet som medlem ledamot Biaudet och
 • till finansutskottet som ersättare ledamot Vehviläinen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

2) Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2001

Statsrådets redogörelse  SRR 2/2001 rd

Talmannen:

Utom dagordningen skall riksdagen nu fatta beslut om statsrådets redogörelse om Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2001.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till försvarsutskottet, som utrikesutskottet och finansutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens senaste plenum.

Under debatten har ledamot Jaakonsaari med bifall av ledamot Stenius-Kaukonen föreslagit i motsats till talmanskonferensens förslag att ärendet skall remitteras till utrikesutskottet och att försvarsutskottet och finansutskottet skall lämna utlåtande till utrikesutskottet.

Vid omröstningen mellan talmanskonferensens och ledamot Jaakonsaaris förslag godkänner riksdagen talmanskonferensens förslag med rösterna 111 ja och 60 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet remitteras till försvarsutskottet, som utrikesutskottet och finansutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

3) Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad avgiven för år 1999

Enda behandlingen

Berättelse  B 11/2000 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 2/2001 rd

Debatt (PTK 90/3).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

Plenum avslutas kl. 13.34.

​​​​