Plenarprotokoll 90/2004 rd

PR 90/2004 rd

Justerat 2.0r

90. ONSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /gröna
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Katri Komi /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Eero Reijonen /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Kimmo Sasi /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /saml

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Reijo Laitinen /sd
 • Ulla Anttila /gröna
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Marja Tiura /saml
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Timo Kalli /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

15.9 ledamot

 • Liisa Hyssälä /cent

15 och 16.9 ledamöterna

 • Katri Komi /cent
 • Kalevi Lamminen /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

15.9 ledamot

 • Eero Reijonen /cent

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

15.9 ledamöterna

 • Kauko Juhantalo /cent
 • Timo Kalli /cent
 • Reijo Kallio /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pehr Löv /sv
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Marja Tiura /saml

Talmannen:

Ledamot Susanna Rahkonen /sd anhåller om befrielse från plenararbetet av annan orsak för tiden 15—22.9. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Ledamot Rahkonens anhållan godkänns.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

Val

Talmannen:

1) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till delegationen upptar lika många kandidater som antalet medlemmar och ersättare som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt de uppställda kandidaterna ledamot Hannu Hoskonen till medlem av Finlands delegation i Nordiska rådet och ledamot Aila Paloniemi på den plats som ersättare i delegationen som blir ledig efter honom.

Ärendet är slutbehandlat.

2) Fyllnadsval till Finlands delegation i europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens parlamentariska församling

Val

Talmannen:

2) ärendet på dagordningen är fyllnadsval till Finlands delegation i europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens parlamentariska församling.

Eftersom den kandidatlista, som enligt 8 och 13 § valstadgan har lämnats in för fyllnadsval till delegationen upptar lika många kandidater som antalet medlemmar som skall väljas vid valet, konstaterar jag med stöd av 10 § valstadgan att valet är enhälligt och att riksdagen valt den uppställda kandidaten ledamot Maija-Liisa Lindqvist till medlem av Finlands delegation i europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationens parlamentariska församling.

Ärendet är slutbehandlat.

3) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens andra plenum i går.

Enligt talmanskonferensens beslut i onsdags fortsätter debatten i dag som en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda, högst 7 minuter långa inlägg. Talmannen kan efter eget övervägande ge ministrarna ordet före övriga inlägg och då får även ministerns yttrande ta högst 7 minuter i anspråk. I snabbdebatten kan talmannen ytterligare efter eget övervägande ge ordet för replik på högst 1 minut. Efter avsnittet med snabbdebatt får ledamöterna yttra sig i debatten i den ordning de anmält sig.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 4)—32) på dagordningen.

Debatten fortsätter (PTK 90/3, Löv 90/3/21, Thors 90/3/47, Halme 90/3/49).

Andre vice talmannen:

Plenum avbryts för stora utskottets sammanträde och fortsätter kl. 15.10.

Plenum avbryts kl. 13.53.

Plenum fortsätts

kl. 15.10

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Debatten om 3) ärendet på dagordningen fortsätter (PTK 90/3, Granvik 90/3/99).

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 91/1/2004

4) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 143/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om accis på vissa dryckesförpackningar samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § i lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

18) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

19) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning angående införande av fullt kostnadsansvar för sjukvårdskostnader inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

20) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare samt 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

23) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om barnombudsmannen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

25) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

27) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

32) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2004 rd

Ärendet utesluts från dagordningen.

Plenum avslutas kl. 23.08.