Plenarprotokoll 90/2014 rd

PR 90/2014 rd

Justerat 2.0r

90. ONSDAGEN DEN 1 OKTOBER 2014

Överläggningarna leddes av förste vice talman Pekka Ravi (14.06—14.28), talman Eero Heinäluoma (14.28—16.00 och 17.58—18.29) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.00—17.58).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 29 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Jörn Donner /sv (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Teuvo Hakkarainen /saf
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • James Hirvisaari /f11
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Krista Kiuru /sd (r)
 • Esko Kurvinen /saml
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Pirkko Mattila /saf (r)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Pentti Oinonen /saf
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Timo Soini /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml (s)
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Juha Väätäinen /saf (r)
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Jukka Gustafsson /sd (15.06)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om EU-miljömärke

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 94/2014 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 8/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 30.9.2014.

PR 89/22/2014

Under debatten har Martti Mölsä understödd av Juho Eerola föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Förste vice talman Pekka Ravi:

Den som godkänner lagförslaget, röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats.

Vid omröstningen godkände riksdagen lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen med rösterna

135 ja, 30 nej; 34 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

2) Statsrådets framtidsredogörelse: Välfärd genom hållbar tillväxt

Enda behandlingen

Statsrådets redogörelse  SRR 7/2013 rd

Framtidsutskottets betänkande  FrUB 1/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagen beslutar nu utifrån framtidsutskottets betänkande om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Framtidsutskottets ordförande presenterar ärendet och därför följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för i förväg. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 90/2).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av redogörelsen.

Ärendet slutbehandlat.

3) Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2013

Enda behandlingen

Berättelse  B 1/2014 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

På önskemål av Osses församlings president stryks ärendet från dagordningen.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 172/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 30.9.2014.

PR 89/9/2014

Debatten fortsatte (PTK 90/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden samt till lag om genomförande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 175/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 90/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 20 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 176/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare och till lagar om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd och av 1 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 177/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 90/8).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare och 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 106/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 132/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 46 § i lagen om främjande av integration

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 100/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 150/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 152/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 120/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, lagen om finansiella säkerheter och lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 114/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 14/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.10.2014.

Talman Eero Heinäluoma:

Riksdagens nästa plenum är i morgon torsdag 2.10.2014 kl. 16.

Plenum avslutades kl. 18.29.