Plenarprotokoll 91/2003 rd

PR 91/2003 rd

Justerat 2.0r

91. TISDAGEN DEN 11 NOVEMBER 2003

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /saf
 • Lasse Hautala /cent
 • Anne Huotari /vänst
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Kirsi Ojansuu /gröna
 • Iivo Polvi /vänst
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Minna Sirnö /vänst
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Jari Vilén /saml
 • Ulla-Maj Wideroos /sv
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

11.11 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /cent
 • Ulla-Maj Wideroos /sv

11 och 12.11 ledamot

 • Kauko Juhantalo /cent

11—18.11 ledamot

 • Petri Neittaanmäki /cent

11.11—3.12 ledamöterna

 • Lasse Hautala /cent
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Simo Rundgren /cent
 • Jari Vilén /saml

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

11.11 ledamöterna

 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Osmo Soininvaara /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

11.11 ledamöterna

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /gröna
 • Anne Huotari /vänst
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Rosa Meriläinen /gröna
 • Iivo Polvi /vänst
 • Kimmo Sasi /saml
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /cent

11—14.11 ledamot

 • Minna Sirnö /vänst

Talmannen:

Ledamot Leena Luhtanen anhåller om befrielse från plenararbetet av annan orsak för tiden 11—18.11. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

__________

Unionsärenden

Talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 6 november 2003 har till riksdagen inkommit tre sådana ärenden som avses i 96 § 2 mom. grundlagen, ärendena U 52—54/2003 rd.

 • Talmannen meddelar att han har sänt dessa ärenden vidare för att behandlas i stora utskottet, som
 • utrikesutskottet och ekonomiutskottet skall lämna utlåtande till i fråga om ärende U 52 samt
 • social- och hälsovårdsutskottet om ärendena U 53 och 54.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 4 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2003 rd

Lagmotion  LM 65/2003 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr 15. Först förs en allmän debatt och därefter övergår riksdagen till detaljbehandling av ärendet.

Allmän debatt (PTK 91/1).

Grunden för behandlingen:

Under allmänna debatten föreslår ledamot Osmo Soininvaara med bifall av ledamot Merikukka Forsius att till grund för behandlingen av lagförslag 1 skall läggas lagförslaget i reservation 1.

 • Ledamot Erkki Virtanen föreslår med bifall av ledamot Matti Kangas att till grund för behandlingen av lagförslag 1 skall läggas lagförslaget i reservation 2.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Virtanens och ledamot Soininvaaras förslag godkänner riksdagen ledamot Virtanens förslag med rösterna 136 ja och 10 nej, 3 blanka och 50 frånvarande.

( Omr. 1 )

Vid 2) omröstningen mellan betänkandet och ledamot Virtanens förslag godkänner riksdagen social- och hälsovårdsutskottets betänkande till grund för behandlingen med rösterna 119 ja och 31 nej, 49 frånvarande.

( Omr. 2 )

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattar social- och hälsovårdsutskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen skall förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen är avslutad.

2) Regeringens propositon med förslag till lag om ett informationssystem för väg- och gatunätet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 4/2003 rd

Allmän debatt (PTK 91/2).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 13 och 14 § lagen om koncession för fordonsbesiktning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 123/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 5/2003 rd

Allmän debatt (PTK 91/3).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2003 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 6/2003 rd

Ingen allmän debatt.

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av folkhälsolagen och 10 § lagen om specialiserad sjukvård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2003 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2003 rd

Ingen debatt.

Lagförslagen antas.

Andra behandlingen av lagförslagen är avslutad.

Ärendet är slutbehandlat.

6) Berättelse från Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa om verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2002

Enda behandlingen

Berättelse  B 1/2003 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2003 rd

Debatt (PTK 91/6).

Betänkandet godkänns.

Ärendet är slutbehandlat.

7) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2002

Remissdebatt

Berättelse  B 14/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 § lagen om skatteredovisning och 124 § inkomstskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 50/2003 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 19/2003 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

9) Regeringens proposition om en andra tillläggsbudget för 2003
Regeringens proposition om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2003 (RP 89/2003 rd)

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 89, 106/2003 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2003 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 63—65/2003 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till riksdagens nästa plenum.

Talmanskonferensens förslag godkänns och betänkandet bordläggs till nästa plenum.

Talmannen:

På grund av arbetssituationen i riksdagen föreslår talmanskonferensen att beslutet om förfaringssättet vid enda behandlingen av ärendet fattas redan vid detta plenum.

Förslaget godkänns.

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att det vid behandlingen av ärendet först förs en allmän debatt. Därefter föredras vid detaljbehandlingen först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel. Sedan föredras inkomsterna enligt avdelning och kapitel samt uttalandet i betänkandet som påvisar att budgeten är i balans. Därefter föredras allmänna motiveringen. Till sist föredras betänkandets tredje kläm som gäller förkastande av tilläggsbudgetmotionerna samt den fjärde klämmen som gäller tillämpningen av tilläggsbudgeten.

Allmän debatt om huvudtitlarna, avdelningarna eller allmänna motiveringen tillåts inte längre, utan endast förslag med kort motivering får framställas.

För detaljbehandlingen av utgifterna föreslår talmanskonferensen ett sådant förfarande att ändringsförslagen framställs då respektive huvudtitel föredras och behandlas under detta kapitel eller denna huvudtitel. Om ändringsförslag inte har framställts vid en huvudtitel eller ett kapitel inom huvudtiteln anses huvudtiteln eller kapitlet ha blivit godkänt enligt finansutskottets betänkande.

Förslag som gäller avdelningarna framställs och omröstning verkställs på samma sätt som i fråga om huvudtitlarna för utgifterna.

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande skall lämna in sitt ändringsförslag skriftligen till centralkansliet senast i morgon kl. 12. Så skall förfaras också när ändringsförslaget baserar sig på en reservation till betänkandet. Ändringsförslag som inte lämnats in till centralkansliet inom den utsatta tiden tas inte upp till behandling om inte talmannen av särskild orsak anser det nödvändigt.

Förfaringssättet godkänns.

Plenum avslutas kl. 15.56.

​​​​​​​