Plenarprotokoll 91/2004 rd

PR 91/2004 rd

Justerat 2.0r

91. TORSDAGEN DEN 16 SEPTEMBER 2004

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Katri Komi /cent
 • Jari Koskinen /saml
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jere Lahti /saml
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /sv
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Jaakko Laakso /vänst
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Tanja Karpela /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Jere Lahti /saml
 • Arto Bryggare /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Katri Komi /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

16.9 ledamöterna

 • Tanja Karpela /cent
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd

16 och 17.9 ledamöterna

 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Kuoppa /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /cent
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Markku Rossi /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälning om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

16 och 17.9 ledamot

 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

16.9 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /sv
 • Suvi Lindén /saml
 • Pehr Löv /sv
 • Antti Rantakangas /cent

16 och 17.9 ledamot

 • Jari Koskinen /saml

__________

Vice ordförande för utrikesutskottet

Talmannen meddelar att utrikesutskottet vid sitt sammanträde den 14 september 2004 har utsett ledamot Aulis Ranta-Muotio till utskottets vice ordförande.

__________

Stora utskottets medlemmar

Talmannen:

Med hänvisning till en reglering av utskottsplatserna anhåller ledamot Matti Ahde om befrielse från uppgiften som ersättare i stora utskottet. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Anhållan godkänns.

Talmannen:

Fyllnadsval till stora utskottet förrättas vid plenum i morgon, fredagen den 17 september kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet skall enligt 13 § valstadgan lämnas in till centralkansliet senast i morgon fredag kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 151/2004 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts vid riksdagens plenum i går.

I anslutning till detta ärende tillåts dessutom debatt om ärendena 3)—31) på dagordningen.

Debatten fortsätter (PTK 91/1).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts på grund av riksdagsgruppernas möten och den muntliga frågestunden.

Plenum avbryts och fortsätter kl. 16.30 med muntlig frågestund.

Plenum avbryts kl. 12.55.

Plenum fortsätts

kl. 16.33

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2005

Talmannen:

Behandlingen av ärende 1) på dagordningen fortsätter.

Debatten fortsätter (PTK 91/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

__________

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 6 § i lagen om statsrådet och 5 § i statstjänstemannalagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 142/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 91/3).

Under debatten föreslår ledamot Pentti Tiusanen att ärendet skall bordläggas till nästa plenum.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till nästa plenum.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna

Regeringens proposition  RP 143/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift inom Kajanalands förvaltningsförsöksområde 2005—2009

Regeringens proposition  RP 144/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 145/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 146/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 149 a § i mervärdesskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 147/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 148/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om accis på vissa dryckesförpackningar samt vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 149/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 91/10).

Under debatten föreslår ledamot Pentti Tiusanen att ärendet skall bordläggas till nästa plenum.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 4 § i lotteriskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 150/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 a § i lagen om statsbudgeten

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet och kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om Forststyrelsen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2004 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 91/14).

Under debatten föreslår ledamot Erkki Pulliainen att ärendet skall bordläggas till nästa plenum.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till nästa plenum.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 155/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

Regeringens proposition  RP 156/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning angående införande av fullt kostnadsansvar för sjukvårdskostnader inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare samt 13 och 22 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn samt lagen om underhållstrygghet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om barnombudsmannen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

24) Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till sjukförsäkringslag (RP 50/2004 rd)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

26) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

28) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

29) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

30) Regeringens proposition med förslag till lag om understöd för främjande av bostadsförhållandena för specialgrupper samt till lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

31) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till miljöutskottet.

Plenum avslutas kl. 21.46.