Plenarprotokoll 91/2007 rd

PR 91/2007 rd

Justerat 2.0r

91. MÅNDAGEN DEN 3 DECEMBER 2007

Överläggningarna leddes av förste vice talman Seppo Kääriäinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 48 ledamöter frånvarande:

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Tuija Brax /gröna
 • Tarja Filatov /sd
 • Juha Hakola /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Hannakaisa Heikkinen /cent
 • Anna-Maja Henriksson /sv
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /cent
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Kyösti Karjula /cent
 • Timo Kaunisto /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Ville Niinistö /gröna
 • Håkan Nordman /sv
 • Tuija Nurmi /saml
 • Pentti Oinonen /saf
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Tuomo Puumala /cent
 • Lyly Rajala /saml
 • Petri Salo /saml
 • Pertti Salolainen /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Marja Tiura /saml
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Pertti Virtanen /saf
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Tuula Väätäinen /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 8 ledamöter:

 • Marja Tiura /saml
 • Juha Hakola /saml
 • Pertti Salolainen /saml
 • Arja Karhuvaara /saml
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Raimo Vistbacka /saf
 • Heidi Hautala /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

3.12 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Mauri Pekkarinen /cent

3 och 4.12 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Jyrki Katainen /saml
 • Timo Kaunisto /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ville Niinistö /gröna
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Jan Vapaavuori /saml

3—5.12 ledamöterna

 • Jyri Häkämies /saml
 • Reijo Kallio /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

3.12 ledamöterna

 • Saara Karhu /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Petri Salo /saml

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till civiltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2007 rd

Lagmotion  LM 117/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/1).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 92/4/2007

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 129/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 12/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/2).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 83, 155/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling av lagförslag 1 i regeringens proposition nr 83, lagförslag 2 i den kompletterande propositionen nr 155 och av lagförslag 3 i regeringens proposition nr 83.

Allmän debatt (PTK 91/3).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 92/3/2007

4) Regeringens proposition om godkännande av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och protokollet till överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott samt avtalet om ömsesidig rättslig hjälp mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater och överenskommelsen om vissa aspekter angående ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Republiken Finland och Amerikas förenta stater och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2005 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 10/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslag 1—4 i regeringens proposition samt ett nytt lagförslag 5 i betänkandet med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kommunikationsmarknadslagen samt 2 och 5 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 48/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 15/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 113/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 6/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/6).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

7) Regeringens proposition med förslag till foderlag

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 27/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 7/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/7).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om Europeiska skolan i Helsingfors

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 69/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 10/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/8).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om deponering och förvaring av kulturmaterial och vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 68/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 11/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/9).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 86/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 26/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagens innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/11).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 136/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 28/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/12).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2007 rd

Lagmotion  LM 73/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 91/13).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 92/2/2007

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av fordonsskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 146/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 24/2007 rd

Lagmotion  LM 89/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 11/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslaget i regeringens proposition med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

15) Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007
Regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131, 156/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2007 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 24—40/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Vid behandlingen av ärendet iakttas det förfaringssätt som godkändes vid riksdagens plenum i fredags. Enligt detta inleds behandlingen med en allmän debatt. Efter presentationen av betänkandet förs en snabbdebatt utifrån på förhand anmälda inlägg som får räcka längst 5 minuter.

Allmän debatt (PTK 91/15).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 92/1/2007

16) Regeringens proposition om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (2007/436/EG)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 144/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 21/2007 rd

Förste vice talmannen:

Riksdagen ska nu utifrån finansutskottets betänkande besluta godkänna rådets beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog rådets beslut.

Ärendet var slutbehandlat.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon tisdag kl. 14.

Plenum avslutades kl. 21.02.

​​​​