Plenarprotokoll 91/2014 rd

PR 91/2014 rd

Justerat 2.0r

91. TORSDAGEN DEN 2 OKTOBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (16.00—17.36) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (17.36—19.14).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 35 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /gröna (r)
 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Thomas Blomqvist /sv (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Harri Jaskari /saml
 • Saara Karhu /sd (r)
 • Mika Kari /sd (r)
 • Sampsa Kataja /saml
 • Pia Kauma /saml (r)
 • Inkeri Kerola /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Esko Kurvinen /saml
 • Seppo Kääriäinen /cent (r)
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Maria Lohela /saf (s)
 • Lasse Männistö /saml (f)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jaana Pelkonen /saml (r)
 • Mika Raatikainen /saf (r)
 • Eero Reijonen /cent (r)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Kimmo Sasi /saml (r)
 • Mikko Savola /cent (r)
 • Ismo Soukola /saf (r)
 • Alexander Stubb /saml (r)
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Lenita Toivakka /saml
 • Jan Vapaavuori /saml (r)
 • Anne-Mari Virolainen /saml (r)
 • Tuula Väätäinen /sd (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamöterna

 • Seppo Kääriäinen /cent (17.35)
 • Eero Suutari /saml (19.02)

__________

Medlemmar i olika organ

Talman Eero Heinäluoma:

Maarit Feldt-Ranta anhåller om befrielse från medlemskapet i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. Talmanskonferensen förordar anhållan.

Riksdagen godkände anhållan.

Talman Eero Heinäluoma:

Fyllnadsval förrättas i plenum i morgon fredag 3.10.2014 kl. 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalet ska lämnas in till centralkansliet senast i morgon fredag 3.10.2014 kl. 10.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Muntliga frågor

Talman Eero Heinäluoma:

1) ärendet på dagordningen är en muntlig frågestund.

Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till ministrarna att ställa sig upp och trycka på knapp P.

Talman Eero Heinäluoma:

Frågestunden är nu slut.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 174/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 91/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 11/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande.

Debatt (PTK 91/3).

Riksdagen godkände fullmakterna för låneupptagning enligt betänkandet.

Ärendet slutbehandlat.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare och 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 46 § i lagen om främjande av integration

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 91/5, Nauclér 91/5/2).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 91/7).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 91/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, lagen om finansiella säkerheter och lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 114/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 14/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

10) Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Remissdebatt

Lagmotion  LM 32/2014 rd (Jouko Jääskeläinen /kd)

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 91/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Lagmotion  LM 40/2014 rd (Katja Hänninen /vänst)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 91/11).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 41/2014 rd (Lauri Heikkilä /saf m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 91/12).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

13) Lag om ändring av 16 kap. 16 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 42/2014 rd (Timo Heinonen /saml)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 91/13).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

14) Lag om ändring av 6 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Remissdebatt

Lagmotion  LM 43/2014 rd (Timo Heinonen /saml)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 91/14).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Lag om ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Remissdebatt

Lagmotion  LM 44/2014 rd (Arja Juvonen /saf m.fl.)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 91/15).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Lag om ändring av 34 § i strafflagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 45/2014 rd (Timo Heinonen /saml)

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 91/16).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag 3.10.2014 kl. 13.

Plenum avslutades kl. 19.14.