Plenarprotokoll 92/2007 rd

PR 92/2007 rd

Justerat 2.0r

92. TISDAGEN DEN 4 DECEMBER 2007

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 23 ledamöter frånvarande:

 • Claes Andersson /vänst
 • Tuija Brax /gröna
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /saml
 • Timo Kaunisto /cent
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /saml
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vänst
 • Jari Larikka /saml
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Ville Niinistö /gröna
 • Tuija Nurmi /saml
 • Lyly Rajala /saml
 • Tanja Saarela /cent
 • Esko-Juhani Tennilä /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /saml
 • Mirja Vehkaperä /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Pekka Haavisto /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

4.12 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Erkki Tuomioja /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

4.12 ledamöterna

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

4 och 5.12 ledamot

 • Tanja Saarela /cent

__________

Festgudstjänsten på självständighetsdagen

Talmannen:

Ceremonimästarens skrivelse med anledning av en ekumenisk gudstjänst på självständighetsdagen föredras.

Sekreteraren läser:

"Ceremonimästaren

Helsingfors den 6 november 2007

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vice talmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag torsdagen den 6 december 2007 avhålles i Domkyrkan kl. 12.00.

Pekka Kujasalo

Klädsel: Mörk kostym"

Talmannen:

Jag ber att ledamöterna på självständighetsdagen på torsdag samlas framför Nationalbiblioteket kl. 11.40 för att därifrån gå till Domkyrkan.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007
Regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

Enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 131, 156/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 22/2007 rd

Tilläggsbudgetmotion  TBM 24—40/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen.

Utgifterna föredrogs.

Huvudtitel 21
Riksdagen

Riksdagen godkände kap. 30 Utrikespolitiska institutet.

Huvudtitel 22
Republikens president

Riksdagen godkände kap. 02 Republikens presidents kansli.

Huvudtitel 23
Statsrådet

Riksdagen godkände kap. 01 Statsrådet, kap. 02 Statsrådets kansli, kap. 03 Justitiekanslersämbetet och kap. 99 Statsrådets övriga utgifter.

Huvudtitel 24
Utrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Utrikesförvaltningen och kap. 99 Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde.

Huvudtitel 25
Justitieministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Ministeriet och myndigheter i samband med det.

Kap. 10 Domstolsväsendet

Talmannen:

Kapitlet behandlas momentvis.

Moment 25.10.21

Timo Soini /saf:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 25.10.21 lisätään 250 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 24 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 25.10.21 ökat anslag på 250 000 euro för fler domartjänster vid högsta domstolen. (TBM 24)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 20 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 1 )

Moment 25.10.22

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 25.10.22 lisätään 200 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 25 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 25.10.22 ökat anslag på 200 000 euro för fler domartjänster vid högsta förvaltningsdomstolen. (TBM 25)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 19 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 2 )

Moment 25.10.23

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 25.10.23 lisätään 1 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 26 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 25.10.23 ökat anslag på 1 000 000 euro för fler domartjänster vid underrätterna, hovrätterna, förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolen. (TBM 26)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

155 ja, 19 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 3 )

Riksdagen godkände kap. 30 Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp, kap. 40 Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning och kap. 50 Verkställighet av straff.

Kap. 60 Åklagarväsendet

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 25.60.21 lisätään 400 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 27 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 25.60.21 ökat anslag på 400 000 euro för åklagarväsendets omkostnader. (TBM 27)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

157 ja, 17 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 4 )

Huvudtitel 26
Inrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Inrikesministeriet, kap. 02 Utlänningsverket, kap. 05 Länsstyrelserna, kap. 06 Registerförvaltning och kap. 07 Häradena.

Kap. 75 Polisväsendet

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 26.75.21 lisätään 1 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 28 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 26.75.21 ökat anslag på 1 000 000 euro för polisens omkostnader. (TBM 28)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 22 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 5 )

Riksdagen godkände kap. 80 Räddningsväsendet och kap. 90 Gränsbevakningsväsendet.

Kap. 97 Understöd åt kommuner

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 26.97.34 lisätään 32 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Timo Soini /saf:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 26.97.34 lisätään 7 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 31 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Markus Mustajärvi har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit på moment 26.97.34 ökat anslag på 32 000 0000 euro, varav 10 000 000 euro för finansieringsunderstöd enligt prövning till krisdrabbade kommuner i Lappland och till Kemijärvi stad. (Reservation 2)

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 26.97.34 ökat anslag på 7 000 000 euro för finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna. (TBM 31)

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är fristående och ställs vid omröstningarna separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 22 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 6 )

Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

151 ja, 25 nej, 23 frånvarande.

( Omr. 7 )

Riksdagen godkände kap. 98 Utveckling av regionerna.

Huvudtitel 27
Försvarsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Försvarspolitik och förvaltning, kap. 10 Militärt försvar och kap. 30 Militär krishantering.

Huvudtitel 28
Finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Finansministeriet, kap. 03 Statens ekonomiska forskningscentral, kap. 05 Statskontoret, kap. 07 Pensioner och ersättningar som staten betalar ut, kap. 18 Skatteförvaltningen, kap. 39 Vissa överföringar till landskapet Åland, kap. 40 Tullverket, kap. 52 Statistikcentralen, kap. 60 Senatfastigheter, kap. 80 Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen, kap. 81 Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde, kap. 90 Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen och kap. 99 Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde.

Huvudtitel 29
Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet, kap. 10 Allmänbildande utbildning, kap. 20 Yrkesutbildning, kap. 50 Undervisning och forskning vid universitet, kap. 60 Vetenskap, kap. 70 Studiestöd samt kap. 80 Konst och kultur.

Huvudtitel 30
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 10 Utveckling av landsbygden, kap. 20 Jordbruk, kap. 30 Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet, kap. 40 Fiskeri-, vilt- och renhushållning och kap. 50 Vattenhushållning.

Kap. 60 Skogsbruk

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 30.60.44 lisätään 4 000 000 euroa määrärahan osoittamiseen nuoren metsän hoitotöihin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä metsän uudistamiseen lisätalousarvioaloitteen n:o 32 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 30.60.44 ökat anslag på 4 000 000 euro för att vårda ungskog, flishugga och ta till vara energivirke och förnya skog. (TBM 32)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 23 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 8 )

Riksdagen godkände kap. 70 Lantmäteri och samanvändning av geografisk information, kap. 90 Förvaltning samt kap. 91 Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden.

Huvudtitel 31
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Kommunikationsministeriet.

Kap. 24 Vägförvaltningen

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.24.21 lisätään 5 000 000 euroa perustienpitoon lisätalousarvioaloitteen n:o 35 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.24.21 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 31.24.21 ökat anslag på 5 000 000 euro för basväghållning. (TBM 35)

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit på moment 31.24.21 ökat anslag på 10 000 000 euro för basväghållning. (Reservation 2)

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Timo Soinis och Mikko Kuoppas förslag godkände riksdagen ledamot Timo Soinis förslag med rösterna

147 ja, 19 nej, 3 avstår, 30 frånvarande.

( Omr. 9 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

152 ja, 23 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 10 )

Kap. 30 Sjöfartsverket

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.30.78 lisätään 15 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Saarisen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Matti Saarinen har med bifall av ledamot Reijo Laitinen föreslagit på moment 31.30.78 ökat anslag på 15 000 000 euro till Sjöfartsverket för att förbättra sjösäkerheten. (Reservation 1)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Saarinens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

114 ja, 60 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 11 )

Kap. 40 Banförvaltningscentralen

Timo Soini /saf:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.40.21 lisätään 6 000 000 euroa perusradanpitoon lisätalousarvioaloitteen n:o 37 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.40.21 lisätään 10 000 000 euroa perusradanpitoon vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.40.21 lisätään 10 000 000 euroa erityisesti tasoristeyksien poistamiseksi vastalauseen 1 mukaisesti.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Saarisen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 31.40.21 ökat anslag på 6 000 000 euro för basbanhållning. (TBM 37)

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit på moment 31.40.21 ökat anslag på 10 000 000 euro för basbanhållning. (Reservation 2)

Ledamot Matti Saarinen har med bifall av ledamot Reijo Laitinen föreslagit på moment 31.40.21 ökat anslag på 10 000 000 euro för basbanhållning. (Reservation 1)

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Ledamot Timo Soinis förslag är motstående till ledamöterna Mikko Kuoppas och Matti Saarinens förslag som har samma innehåll. Först förrättas omröstning om ledamöterna Mikko Kuoppas och Matti Saarinens identiska förslag mot ledamot Timo Soinis förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamot Timo Soinis förslag och ledamöterna Matti Saarinens och Mikko Kuoppas förslag godkände riksdagen ledamot Soinis förslag med rösterna

115 ja, 55 nej, 2 avstår, 27 frånvarande.

( Omr. 12 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

113 ja, 59 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 13 )

Riksdagen godkände kap. 41 Järnvägsverket.

Kap. 60 Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.60.63 otetaan lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikennetukien korottamiseen vastalauseen 1 mukaisena.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Saarisen ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.60.63 lisätään 10 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisena.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Timo Soini /saf:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.60.63 lisätään 300 000 euroa kunnille susivaarasta aiheutuneiden ylimääräisten koululaiskuljetuskustannusten korvaamiseen lisätalousarvioaloitteen n:o 38 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /saf:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Matti Saarinen har med bifall av ledamot Reijo Laitinen föreslagit på moment 31.60.63 ökat anslag på 5 000 000 euro till köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster. (Reservation 1)

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit på moment 31.60.63 ökat anslag på 10 000 000 euro till köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster. (Reservation 2)

Ledamot Timo Soini har med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit på moment 31.60.63 ökat anslag på 300 000 euro till kommuner för att ersätta kostnaderna för extra skolskjuts på grund av vargfara. (TBM 38)

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Ledamöterna Saarinens och Kuoppas förslag är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. Ledamot Soinis förslag är fristående och ställs vid omröstningarna separat mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Matti Saarinens och Mikko Kuoppas förslag godkände riksdagen ledamot Matti Saarinens förslag med rösterna

152 ja, 20 nej, 3 avstår, 24 frånvarande.

( Omr. 14 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Saarinens förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

110 ja, 62 nej, 1 avstår, 26 frånvarande.

( Omr. 15 )

Vid omröstningen om ledamot Timo Soinis förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

154 ja, 21 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 16 )

Riksdagen godkände kap. 80 Meteorologiska institutet, kap. 81 Havsforskningsinstitutet och kap. 99 Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Huvudtitel 32
Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 10 Förvaltning, kap. 20 Teknologi- och innovationspolitik, kap. 30 Företagspolitik, kap. 40 Konsument- och konkurrenspolitik samt kap. 60 Energipolitik.

Huvudtitel 33
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Social- och hälsovårdsministeriet, kap. 02 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, kap. 03 Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden, kap. 04 Besvärsnämnden för social trygghet, kap. 06 Rättsskyddscentralen för hälsovården, kap. 08 Folkhälsoinstitutet, kap. 09 Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, kap. 10 Strålsäkerhetscentralen, kap. 11 Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling, kap. 13 Arbetarskyddets distriktsförvaltning, kap. 16 Allmän familjepension, kap. 17 Utkomstskydd för arbetslösa, kap. 18 Sjukförsäkring, kap. 19 Pensionsförsäkring, kap. 21 Frontveteranpensioner, kap. 28 Annat utkomstskydd, kap. 32 Av kommunerna anordnad social- och hälsovård samt kap. 33 Vissa utgifter inom social- och hälsovården

Huvudtitel 34
Arbetsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Arbetsförvaltningen och kap. 05 Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program.

Kap. 06 Arbetskraftspolitiken

Mikko Kuoppa /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 34.06.51 lisätään 4 300 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit på moment 34.06.51 ökat anslag på 4 300 000 euro till sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder. (Reservation 2)

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

153 ja, 22 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 17 )

Riksdagen godkände kap. 07 Flykting- och migrationsärenden samt kap. 99 Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde.

Huvudtitel 35
Miljöministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände kap. 01 Miljöministeriet, kap. 10 Miljövård, kap. 20 Samhällen, användning av områden och naturvård, kap. 30 Främjande av boendet, kap. 40 De regionala miljöcentralerna, kap. 50 Miljötillståndsverken, kap. 60 Finlands miljöcentral och kap. 70 Statens bostadsfond.

Riksdagen godkände kap. 01 Ränta på skulden i euro.

Huvudtitel 37
Minskning av statsskulden

Riksdagen godkände kap. 01 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering.

Inkomsterna föredrogs.

Avdelning 11
Skatter och inkomster av skattenatur

Riksdagen godkände kap. 01 Skatter på grund av inkomst och förmögenhet, kap. 08 Acciser, kap. 10 Övriga skatter och kap. 19 Övriga inkomster av skattenatur.

Avdelning 12
Inkomster av blandad natur

Riksdagen godkände kap. 24 Utrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde, kap. 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde, kap. 28 Finansministeriets förvaltningsområde, kap. 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, kap. 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde, kap. 34 Arbetsministeriets förvaltningsområde och kap. 39 Övriga inkomster av blandad natur.

Avdelning 13
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst

Riksdagen godkände kap. 01 Ränteinkomster.

Riksdagen godkände allmänna motiveringen.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att tillläggsbudgetmotionerna TBM 24—40/2007 rd förkastas.

Riksdagen godkände utskottets förslag att tillläggsbudgeten tillämpas från den 10 december 2007.

Ärendet var slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2007 rd

Lagmotion  LM 73/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av lagförslaget i regeringens proposition.

Beslut

Riksdagen godkände 5 a, 6 och 6 a § enligt betänkandet.

Accistabellen

Mikko Kuoppa /vänst:

Herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa.

Minna Sirnö /vänst:

Arvoisa puhemies! Jälleen kerran jos jotain satuin kuulemaan, niin kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Mikko Kuoppa har med bifall av ledamot Minna Sirnö föreslagit att accistabellen godkänns enligt reservationen.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Mikko Kuoppas förslag mot betänkandet godkände riksdagen accistabellen enligt betänkandet med rösterna

160 ja, 14 nej, 2 avstår, 23 frånvarande.

( Omr. 18 )

Riksdagen godkände 3 kap. rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 83, 155/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av lagförslag 1 och 3 i regeringens proposition RP 83/2007 rd och lagförslag 2 i regeringens proposition RP 155/2007 rd.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslag 1 i regeringens proposition (RP 83/2007 rd) enligt betänkandet.

Lagförslag 2 (RP 155/2007 rd)

18 §

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on esitetty vastalauseessa 1.

Unto Valpas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hiltusen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Rakel Hiltunen har med bifall av ledamot Unto Valpas föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Rakel Hiltunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 18 § enligt betänkandet med rösterna

105 ja, 67 nej, 27 frånvarande.

( Omr. 19 )

Riksdagen godkände ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Lagförslag 3 (RP 83/2007 rd)

9 §

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on esitetty vastalauseessa 1.

Unto Valpas /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hiltusen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Rakel Hiltunen har med bifall av ledamot Unto Valpas föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Rakel Hiltunens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 9 § enligt betänkandet med rösterna

104 ja, 67 nej, 28 frånvarande.

( Omr. 20 )

Riksdagen godkände 28 §, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagförslag 2 i regeringens proposition RP 83/2007 rd förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till civiltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2007 rd

Lagmotion  LM 117/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen i regeringens proposition.

Beslut

Lagförslag 1 i regeringens proposition

Riksdagen godkände 1—3 §.

4 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen, jolloin siviilipalvelusaika olisi 330 päivää.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Merja Kyllönen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 1 esitetyn muodon. Siviilipalvelusaika olisi tällöin 240 päivää.

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Merja Kyllönen har med bifall av ledamot Markus Mustajärvi föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Jukka Gustafssons och Merja Kyllönens förslag godkände riksdagen ledamot Gustafssons förslag med rösterna

122 ja, 15 nej, 34 avstår, 28 frånvarande.

( Omr. 21 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Jukka Gustafssons förslag mot betänkandet godkände riksdagen 4 § enligt betänkandet med rösterna

111 ja, 55 nej, 1 avstår, 32 frånvarande.

( Omr. 22 )

Riksdagen godkände 5 § och 1 kap. rubrik, 6—11 § och 2 kap. rubrik, 12—17 § och 3 kap. rubrik enligt betänkandet.

18—22 §

Talmannen:

Omröstningarna om 18—22 § som utgör 4 kap. förrättas samtidigt.

Förfaringssättet godkändes.

Merja Kyllönen /vänst:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että 4 luku eli 18—22 § poistetaan.

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 20 §:n 2 momentti saa vastalauseessa 2 esitetyn sisällön, jonka mukaan vakaumuksentutkintalautakuntaan tulisi "Suomen merkittävintä uskontokuntaa edustava jäsen, Suomessa rekisteröityjä muita uskontokuntia yhteisesti edustava jäsen".

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin hyvää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Merja Kyllönen har med bifall av ledamot Markus Mustajärvi föreslagit att 18—22 § stryks.

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att 20 § godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Jag föreslår att riksdagen först röstar om ledamot Jukka Gustafssons förslag, som gäller 20 §:s innehåll och därefter om ledamot Merja Kyllönens förslag att stryka paragraferna.

Omröstningsförfarandet godkändes.

Vid 1) omröstningen om ledamot Jukka Gustafssons förslag gällande innehållet i 20 § mot betänkandet godkände riksdagen 20 § enligt betänkandet med rösterna

111 ja, 55 nej, 2 avstår, 31 frånvarande.

( Omr. 23 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Merja Kyllönens förslag om att 18—22 § stryks mot betänkandet godkände riksdagen 18—22 § enligt betänkandet med rösterna

152 ja, 15 nej, 1 avstår, 31 frånvarande.

( Omr. 24 )

Riksdagen godkände 4 kap. rubrik, 23—34 § och 5 kap. rubrik samt 35—39 § enligt betänkandet.

40 §

Merja Kyllönen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 40 § saatetaan kuulumaan vastalauseen 1 35 § mukaisesti, niin että siviilipalvelusvelvolliselle myönnettävä isyysvapaa olisi 18 päivän mittainen.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Merja Kyllönen har med bifall av ledamot Jukka Gustafsson föreslagit att paragrafen godkänns enligt 35 § i reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Merja Kyllönens förslag mot betänkandet godkände riksdagen 40 § enligt betänkandet med rösterna

107 ja, 59 nej, 1 avstår, 32 frånvarande.

( Omr. 25 )

Riksdagen godkände 41—45 § och 6 kap. rubrik samt 46 § enligt betänkandet.

47 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 47 § saa vastalauseen 2 mukaisen sisällön, jolloin siviilipalvelusmiehen majoituskustannukset saavat olla enintään 350 euroa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin todella hyvää ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Gustafssons förslag mot betänkandet godkände riksdagen 47 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 57 nej, 1 avstår, 33 frånvarande.

( Omr. 26 )

Riksdagen godkände 48—57 § och 7 kap. rubrik, 58—63 § och 8 kap. rubrik, 64—67 § och 9 kap. rubrik, 68—71 § och 10 kap. rubrik samt 72 och 73 § enligt betänkandet.

74 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Merja Kyllönen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 74 § saisi vastalauseen 1 69 § mukaisen muodon.

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Merja Kyllönen har med bifall av ledamot Markus Mustajärvi föreslagit att paragrafen godkänns enligt 69 § i reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Jukka Gustafssons och Merja Kyllönens förslag godkände riksdagen ledamot Jukka Gustafssons förslag med rösterna

116 ja, 14 nej, 36 avstår, 33 frånvarande.

( Omr. 27 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Gustafssons förslag mot betänkandet godkände riksdagen 74 § enligt betänkandet med rösterna

108 ja, 56 nej, 1 avstår, 34 frånvarande.

( Omr. 28 )

75 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Merja Kyllönen /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 75 § saisi vastalauseessa 1 esitetyn 70 § muodon.

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Ledamot Merja Kyllönen har med bifall av ledamot Markus Mustajärvi föreslagit att paragrafen godkänns enligt 70 § i reservation 1.

Redogörelsen godkändes.

Talmannen:

Förslagen är motstående och ställs vid omröstningarna först mot varandra och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet.

Omröstningsordningen godkändes.

Vid 1) omröstningen mellan ledamöterna Jukka Gustafssons och Merja Kyllönens förslag godkände riksdagen ledamot Jukka Gustafssons förslag med rösterna

107 ja, 14 nej, 41 avstår, 37 frånvarande.

( Omr. 29 )

Vid 2) omröstningen om ledamot Jukka Gustafssons förslag mot betänkandet godkände riksdagen 75 § enligt betänkandet med rösterna

107 ja, 54 nej, 2 avstår, 36 frånvarande.

( Omr. 30 )

76 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Esa Lahtela föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Gustafssons förslag mot betänkandet godkände riksdagen 76 § enligt betänkandet med rösterna

105 ja, 54 nej, 2 avstår, 38 frånvarande.

( Omr. 31 )

Riksdagen godkände 77—86 § och 11 kap. rubrik, 87—94 § och 12 kap. rubrik, 95—99 § och 13 kap. rubrik, 100—104 § och 14 kap. rubrik samt 105 och 106 § enligt betänkandet.

107 §.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Merja Kyllönen /vänst:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Ledamot Jukka Gustafsson har med bifall av ledamot Merja Kyllönen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2.

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Jukka Gustafssons förslag mot betänkandet godkände riksdagen 107 § enligt betänkandet med rösterna

106 ja, 54 nej, 1 avstår, 38 frånvarande.

( Omr. 32 )

Riksdagen godkände 15 kap. rubrik, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände lagförslag 2—15 med ett innehåll enligt betänkandet.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

5) Regeringens proposition med förslag till värnpliktslag samt vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 37/2007 rd

Försvarsutskottets betänkande  FsUB 1/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger försvarsutskottets betänkande. Allmänna debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i onsdags.

Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Beslut

Lagförslag 1

Riksdagen godkände 1—3 § och 1 kap. rubrik, 4—8 § och 2 kap. rubrik, 9—11 § och mellanrubriken för 9 §, 12—25 § och mellanrubriken för 12 §, 26 och 27 § och mellanrubriken för 26 § och 3 kap. rubrik, 28—35 § och 4 kap. rubrik samt 36—43 § enligt betänkandet.

44 §

Markus Mustajärvi /vänst:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 44 § saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa ehdotuksessa, eli isyysvapaan pituus olisi 18 päivää.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Debatten avslutades.

Talmannen:

Under debatten har ledamot Markus Mustajärvi med bifall av ledamot Jukka Gustafsson föreslagit att paragrafens 2 punkt godkänns med följande lydelse: "2) få faderskapsledighet under 18 dagar i samband med att ett eget barn föds."

Redogörelsen godkändes.

Vid omröstningen om ledamot Markus Mustajärvis förslag mot betänkandet godkände riksdagen 44 § enligt betänkandet med rösterna

102 ja, 56 nej, 1 avstår, 40 frånvarande.

( Omr. 33 )

Riksdagen godkände 45—47 §, mellanrubriken före 36 §, 48—51 § och mellanrubriken före 48 §, 52 och 53 § och mellanrubriken före 52 §, 54—66 § och mellanrubriken före 54 §, 5 kap. rubrik, 67—73 § och 6 kap. rubrik, 74—77 § och 7 kap. rubrik, 78—81 § och 8 kap. rubrik, 82—90 § och 9 kap. rubrik, 91—99 § och 10 kap. rubrik, 100—108 § och 11 kap. rubrik, 109—117 § och 12 kap. rubrik, 118—124 § och 13 kap. rubrik samt 125—129 § och 14 kap. rubrik, ikraftträdandebestämmelsen, ingressen och rubriken enligt betänkandet.

Riksdagen godkände lagförslag 2—5 med ett innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

6) Statsrådets redogörelse om nödcentralsreformen 2007

Debatt

Statsrådets redogörelse  SRR 3/2007 rd

Talmannen:

Utom dagordningen föredras statsrådets redogörelse nr 3.

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Efter en presentation av inrikesminister Anne Holmlund följer en snabbdebatt, där gruppanföranden och övriga på förhand anmälda inlägg får ta högst 5 minuter i anspråk.

Debatt (PTK 92/6, Järvinen 92/6/6, Blomqvist 92/6/7, Nordman 92/6/52).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

7) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om säte mellan Finland och Europeiska kemikaliemyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån utrikesutskottets betänkande besluta om överenskommelsen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Debatt (PTK 92/7).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 94/1/2007

8) Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

Andra behandlingen

Lagmotion  LM 118/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 20/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

9) Regeringens proposition om godkännande av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av 34 a kap. i strafflagen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 81/2007 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån lagutskottets betänkande besluta om godkännande av konventionen i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslagen. Lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt de nya lagförslagen 3 och 4, som utskottet föreslår i sitt betänkande, kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen.

Riksdagen antog lagförslag 1 och 2 i regeringens proposition samt de nya lagförslagen 3 och 4 i lagutskottets betänkande som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände förslaget till uttalande i lagutskottets betänkande.

Ärendet var slutbehandlat.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 115/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 13/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände de två förslagen till uttalanden i kommunikationsutskottets betänkande.

Ärendet var slutbehandlat.

11) Regeringens proposition om godkännande av det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 149/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 14/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån kommunikationsutskottets betänkande besluta om avtalet i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände avtalet.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 76/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 24/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 137/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 23/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

14) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 17 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Andra behandlingen, enda behandlingen

Regeringens proposition  RP 102/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 25/2007 rd

Lagmotion  LM 61, 68, 101/2007 rd

Åtgärdsmotion  AM 18, 19, 26, 33/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först förs en debatt om hela ärendet. Därefter fattar riksdagen i andra behandlingen beslut om lagförslagen. Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Till sist ska riksdagen besluta i enda behandling om åtgärdsmotionerna.

Förfaringssättet godkändes.

Debatt (PTK 92/14).

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen omfattade utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas.

Ärendet var slutbehandlat.

15) Regeringens proposition med förslag till associationslagstiftning om gränsöverskridande fusioner och delningar i bolag med begränsat ansvar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 103/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 8/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslagen har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i elmarknadslagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 116/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 9/2007 rd

Förste vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Riksdagen godkände förslaget till uttalande i ekonomiutskottets betänkande.

Ärendet var slutbehandlat.

17) Regeringens proposition med förslag till godkännande av ett ramavtal mellan Finland och Bulgarien angående gemensamt genomförande i enlighet med Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändring och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ramavtalet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 141/2007 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 4/2007 rd

Förste vice talmannen:

Först ska riksdagen utifrån miljöutskottets betänkande besluta om ramavtalet i enda behandling och därefter i andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände ramavtalet.

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes vid första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

18) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till förvaltningsutskottet.

19) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i bilskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till finansutskottet.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

21) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 154/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på fredag.

22) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 106/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på fredag.

23) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 135/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum på fredag.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.40.

​​​​