Plenarprotokoll 93/2008 rd

PR 93/2008 rd

Justerat 2.0r

93. TORSDAGEN DEN 16 OKTOBER 2008

Överläggningarna leddes av talman Sauli Niinistö (16.00—18.59) och förste vice talman Seppo Kääriäinen (18.59—22.26).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 36 ledamöter som frånvarande:

 • Merikukka Forsius /saml
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /gröna
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Jyri Häkämies /saml
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Tanja Karpela /cent
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /cent
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Tuija Nurmi /saml
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /saml
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /cent
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /sv
 • Marja Tiura /saml
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /cent
 • Matti Vanhanen /cent
 • Anu Vehviläinen /cent
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /cent

Efter namnuppropet anmälde sig följande 5 ledamöter:

 • Sinikka Hurskainen /sd (16.19)
 • Erkki Virtanen /vänst (16.20)
 • Krista Kiuru /sd (18.36)
 • Jutta Urpilainen /sd (18.58)
 • Valto Koski /sd (20.57)

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

16.10 ledamot

 • Reijo Kallio /sd

16 och 17.10 ledamöterna

 • Suvi Lindén /saml
 • Tuija Nurmi /saml

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

16.10 ledamöterna

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Tanja Karpela /cent

16 och 17.10 ledamot

 • Tarja Tallqvist /kd

__________

Talmannen för Irans parlament Ali Ardashir Larijani besökte riksdagen

Talmannen:

Ärade ledamöter! En delegation under ledning av talmannen för Irans parlament Ali Ardashir Larijani är här för att följa plenum. På riksdagens vägnar hälsar jag våra gäster välkomna till riksdagen. (Applåder)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

2) Informationsstyrningen inom social- och hälsovården

Enda behandlingen

Övrigt ärende  Ö 2/2008 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 5/2008 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger det betänkande som revisionsutskottet utarbetat på eget initiativ.

Efter att utskottets ordförande har presenterat betänkandet följer en snabbdebatt, där såväl gruppanförandena som övriga inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Talmanskonferensen rekommenderar att även inlägg som hålls efter avsnittet med snabbdebatt är högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 93/2, Henriksson 93/2/7).

Beslut

Riksdagen godkände betänkandets förslag till ställningstagande.

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 93/3).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om ädelmetallarbeten (ädelmetallarbeten)

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till ekonomiutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice, lagen om utkomstskydd för arbetslösa och 17 § i lagen om alterneringsledighet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 93/5).

Förste vice talmannen:

Under debatten har ledamot Merja Kyllönen föreslagit att ärendet bordläggs till plenum på onsdag.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände ledamot Merja Kyllönens förslag och bordlade ärendet till plenum på onsdag 22.10.2008.

6) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 93/6, Nordman 93/6/9).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 94/3/2008

7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lagar om godkännande av läkare som sjömansläkare och om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 93/8).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 52 a § i strålskyddslagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 171/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 172/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen remitterade riksdagen ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2008 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 93/13).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till miljöutskottet.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Institutet för hälsa och välfärd

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 124/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 93/14).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

15) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 131/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 14/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 93/15).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 40 a § i socialvårdslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 128/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 15/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

17) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 33 och 35 a § i bilskattelagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 139/2008 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

18) Regeringens proposition om godkännande av 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om ändring av sjölagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslagen enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

19) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 79/2008 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

20) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 93/2008 rd

Miljöutskottets betänkande  MiUB 6/2008 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 93/20).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

21) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 127/2008 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 16/2008 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i morgon fredag kl. 13.

Plenum avslutades kl. 22.26.

​​​​