Plenarprotokoll 93/2012 rd

PR 93/2012 rd

Justerat 2.0r

93. TISDAGEN DEN 9 OKTOBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—15.57) och förste vice talman Pekka Ravi (15.57—17.20).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 22 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Jyri Häkämies /saml (r)
 • Mikael Jungner /sd (r)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Katri Komi /cent (r)
 • Johannes Koskinen /sd (r)
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Jussi Niinistö /saf (r)
 • Mikaela Nylander /sv
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd (r)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /saml (r)
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Timo Soini /saf
 • Eero Suutari /saml (r)
 • Astrid Thors /sv
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (r)
 • Jyrki Yrttiaho /vg (r)

Efter namnuppropet anmälde sig följande ledamot:

 • Sari Palm /kd (15.31)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 4.10.2012 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 60/2012 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 11 § i vallagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 123/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet.

Debatt (PTK 93/1, min. Henriksson 93/1/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om marknadsdomstolen och rättegång i marknadsdomstolen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 124/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 93/2, min. Henriksson 93/2/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 125/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 93/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a § i lagen om statskontoret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 126/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 kap. i kyrkolagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 127/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet.

Debatt (PTK 93/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i civiltjänstlagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 128/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debatt (PTK 93/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 12 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten och av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 62/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 8/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 115 § i lagen om pension för företagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 118/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 93/8).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 94/1/2012

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 119/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 93/9).

Förste vice talman Pekka Ravi:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 94/2/2012

10) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 71/2012 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 6/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från ekonomiutskottets betänkande beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

11) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 80/2012 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 4/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande beslut om konventionen och om att avge ett meddelande och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände konventionen samt att ett meddelande avges.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det tillämpningsprotokoll som upprättats mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2012 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 93/13).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 73/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2012 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.10.2012.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 10.10.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.20.