Plenarprotokoll 93/2014 rd

PR 93/2014 rd

Justerat 2.0r

93. TISDAGEN DEN 7 OKTOBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.04—17.01) och förste vice talman Pekka Ravi (17.01—18.33).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 34 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Sirkka-Liisa Anttila /cent (r)
 • Tuija Brax /gröna (r)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Satu Haapanen /gröna (r)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /saml
 • Susanna Huovinen /sd (r)
 • Katja Hänninen /vänst (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Antti Kaikkonen /cent (f)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Kopra /saml
 • Martti Korhonen /vänst (s)
 • Eero Lehti /saml (r)
 • Mika Lintilä /cent (r)
 • Pirkko Mattila /saf
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Heli Paasio /sd (r)
 • Aila Paloniemi /cent (r)
 • Tuomo Puumala /cent
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf (r)
 • Päivi Räsänen /kd (r)
 • Vesa-Matti Saarakkala /saf (s)
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Matti Saarinen /sd (r)
 • Janne Sankelo /saml
 • Timo Soini /saf (r)
 • Maria Tolppanen /saf (r)
 • Kari Tolvanen /saml (r)
 • Anu Urpalainen /saml (r)
 • Pia Viitanen /sd (r)
 • Juha Väätäinen /saf (r)

Efter namnuppropet anmälde sig ledamot

 • Janne Sankelo /saml (14.20)

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Fyllnadsval till utskott

Val

Talman Eero Heinäluoma:

Jag konstaterar att valet är enhälligt och att riksdagen väljer de uppställda kandidaterna

Heikki Autto till medlem och Kari Tolvanen till ersättare i revisionsutskottet samt

Kari Tolvanen till medlem och Heikki Autto till ersättare i förvaltningsutskottet.

2) Statsministerns upplysning om den samlade energipolitiken

Debatt

Statsministerns upplysning  SU 5/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Nu lämnar statsministern en upplysning om den samlade energipolitiken.

Gruppanförandena som hålls efter statsministerns och näringsministerns anföranden får vara högst 5 minuter långa. Därefter beviljar talmannen enligt eget övervägande inlägg som får vara högst 2 minuter långa. Ledamöterna kan anmäla sig för dessa inlägg genom att trycka på knapp V.

Debatt (PTK 93/1, Gestrin 93/1/9, 93/9/18).

Ärendet slutbehandlat.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till informationssamhällsbalk samt till lagar om ändring av 161 § i markanvändnings- och bygglagen och 38 kap. 8 b § i strafflagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 221/2013 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2014 rd

Lagmotion  LM 2/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 93/3).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen i propositionen enligt betänkandet.

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare och 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 10/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 och 46 § i lagen om främjande av integration

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 100/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 22/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 150/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 9/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Debatt (PTK 93/6).

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om utkomststöd

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 152/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 10/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 120/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 11/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, lagen om finansiella säkerheter och lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 114/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 14/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

10) Den nationella människohandelsrapportörens rapport 2014

Remissdebatt

Berättelse  B 19/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 3.10.2014.

PR 92/4/2014

Debatten fortsatte (PTK 93/10).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.

11) Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2014

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 113/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 12/2014 rd

Budgetmotion  BM 81—148/2014 rd

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 8.10.2014.

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den andra tilläggsbudgetpropositionen:

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast onsdag 8.10.2014 kl. 16.

Behandlingen av ärendet inleds med allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Vid detaljbehandlingen framställs först alla ändringsförslag och därefter genomförs omröstningarna. Till den del några ändringsförslag inte har framställts anses den andra tilläggsbudgetpropositionen ha blivit godkänd enligt finansutskottets betänkande.

Riksdagen godkände förfaringssättet.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 158/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 13/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

13) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kraftverksskatt och av lagen om ändring av 1 § i skattekontolagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 129/2014 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 14/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

14) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 112/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 23/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

15) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 156/2014 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 24/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

16) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och lag om ändring av 43 § i jaktlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 28/2014 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 12/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

17) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 § i lagen om alterneringsledighet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 160/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 5/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.10.2014.

Förste vice talman Pekka Ravi:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 8.10.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 18.33.