Plenarprotokoll 94/2004 rd

PR 94/2004 rd

Justerat 2.0r

94. ONSDAGEN DEN 22 SEPTEMBER 2004

Förhandlingarna leds av förste vice talman Markku Koski.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /sv
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /saml
 • Heidi Hautala /gröna
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /cent
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Roger Jansson /sv
 • Kauko Juhantalo /cent
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Tanja Karpela /cent
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /saml
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Annika Lapintie /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pehr Löv /sv
 • Riikka Moilanen-Savolainen /cent
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /cent
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Lauri Oinonen /cent
 • Outi Ojala /vänst
 • Heikki A. Ollila /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Aulis Ranta-Muotio /cent
 • Juha Rehula /cent
 • Paula Risikko /saml
 • Simo Rundgren /cent
 • Martin Saarikangas /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /cent
 • Unto Valpas /vänst
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /saml
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Matti Väistö /cent

Efter namnuppropet anmäler sig ledamot

 • Reijo Paajanen /saml

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

22.9 ledamöterna

 • Liisa Hyssälä /cent
 • Hannes Manninen /cent

22 och 23.9 ledmöterna

 • Seppo Kääriäinen /cent
 • Juha Rehula /cent

22—24.9 ledamöterna

 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Irina Krohn /gröna
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Ilkka Taipale /sd

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

22.9 ledamot

 • Tuula Haatainen /sd

22—24.9 ledamot

 • Merikukka Forsius-Harkimo /gröna

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

22.9 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Annika Lapintie /vänst
 • Tuija Nurmi /saml
 • Reijo Paajanen /saml
 • Maija Perho /saml
 • Paula Risikko /saml
 • Sari Sarkomaa /saml
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Virtanen /vänst
 • Matti Väistö /cent
 • Tuula Väätäinen /sd

22 och 23.9 ledamot

 • Eva Biaudet /sv

22—24.9 ledamöterna

 • Heidi Hautala /gröna
 • Esko Kurvinen /saml

__________

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för 2003

Förste vice talmannen meddelar att med statsrådets skrivelse av den 21 september 2004 har till riksdagen inkommit justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2003 (B 13/2004 rd).

 • Berättelsen har nu delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 176/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 94/1).

Under debatten föreslår ledamot Eero Akaan-Penttilä att ärendet skall bordläggas till plenum nästa onsdag.

Detta förslag godkänns och ärendet bordläggs till plenum nästa onsdag.

2) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 177/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 94/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 173/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

4) Regeringens proposition om godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringsprotokollet och om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 175/2004 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 94/4, Thors 94/4/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

5) Statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Bosnien-Hercegovina (Althea)

Debatt om betänkandet

Statsrådets redogörelse  SRR 5/2004 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 10/2004 rd

Förste vice talmannen:

Utom dagordningen föredras utrikesutskottets betänkande nr 10 som gäller statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Bosnien-Hercegovina.

Till grund för behandlingen ligger det uttalande med anledning av redogörelsen som utrikesutskottet föreslår i sitt betänkande. De, som önskar framställa förslag till riksdagens uttalande som avviker från utskottets formulering, skall komma med sina förslag under debattens gång.

Debatt (PTK 94/5).

Riksdagen godkänner ett uttalande med anledning av redogörelsen enligt betänkandet.

Förslaget i klämmen till betänkandet om att sända detta till statsrådet för kännedom godkänns.

Riksdagen övergår till dagordningen.

Ärendet är slutbehandlat.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

6) Regeringens proposition om godkännande av ändringarna av bilagan A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna av bilagan A som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 134/2004 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 18/2004 rd

Allmän debatt (PTK 94/6).

Detaljbehandling:

Vid detaljbehandlingen godkänns lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget är avslutad.

7) Lag om ändring av 14 § i alkohollagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 82/2004 rd (Rauno Kettunen /cent m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 94/7).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Lag om ändring av 95 § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 90/2004 rd (Bjarne Kallis /kd m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 94/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

9) Lag om upphävande av förmögenhetsskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 91/2004 rd (Juhani Sjöblom /saml. m.fl.)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 94/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

10) Regeringens proposition om godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 106/2004 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2004 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs ärendet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.27.