Plenarprotokoll 94/2007 rd

PR 94/2007 rd

Justerat 2.0r

94. FREDAGEN DEN 7 DECEMBER 2007

Förhandlingarna leddes av talman Sauli Niinistö.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 16 ledamöter frånvarande:

 • Claes Andersson /vänst
 • Tuija Brax /gröna
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Markus Mustajärvi /vänst
 • Tuija Nurmi /saml
 • Mikaela Nylander /sv
 • Tanja Saarela /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

7.12 ledamöterna

 • Tuija Brax /gröna
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

10.12 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

10 och 11.12 ledamot

 • Markku Laukkanen /cent

10—15.12 ledamot

 • Sanna Perkiö /saml

10—17.12 ledamot

 • Pentti Tiusanen /vänst

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

7.12 ledamöterna

 • Saara Karhu /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

Nya propositioner

Talmannen:

Republikens president har i dag den 7 december 2007 överlämnat regeringens propositioner RP 162, 163/2007 rd till riksdagen.

__________

Skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 358, 362, 391, 399, 405—409, 411, 413, 414/2007 rd antecknades ha anlänt.

__________

Åtgärdsmotioner

Antecknades till protokollet att talmanskonferensen den 4 december 2007 hade beslutat remittera till utskott åtgärdsmotionerna AM 45—56/2007 rd.

__________

Statsrådsmedlemmarnas bindningar

Talmannen:

Kommunikationsminister Suvi Lindén har den 5 december 2007 anmält ändringar i den redogörelse för bindningar som hon tidigare lämnat (SR 6/2007 rd).

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen om säte mellan Finland och Europeiska kemikaliemyndigheten samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 88/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 9/2007 rd

Talmannen:

Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i tisdags. Riksdagen ska nu i enda behandling fatta beslut om överenskommelsen och i andra behandlingen om lagförslaget.

Under debatten har ledamot Annika Lapintie med bifall av ledamot Raimo Vistbacka föreslagit att den överenskommelse om säte mellan Finland och Europeiska kemikaliemyndigheten som avses i propositionen inte godkänns och att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Talmannen:

Den som godkänner överenskommelsen och lagförslaget röstar "ja", om "nej" vinner har överenskommelsen och lagförslaget förkastats. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen godkände riksdagen överenskommelsen och lagförslaget med rösterna

154 ja, 28 nej, 17 frånvarande.

( Omr. 1 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

2) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Italien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 154/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 14/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Förs förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 106/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 15/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande. Förs förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 135/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 29/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Förs förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 94/4).

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

5) Berättelse om regeringens åtgärder under år 2006

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 4/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 7/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 1/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum nästa torsdag.

6) Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2006

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 7/2007 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 8/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum nästa torsdag.

7) Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om sin verksamhet för finansåret 2006

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 14/2007 rd

Revisionsutskottets betänkande  ReUB 2/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum nästa torsdag.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 100/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

9) Rundradion Ab:s förvaltningsråds berättelse till riksdagen om bolagets verksamhet år 2005 och 2006

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 16/2007 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 17/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till plenum nästa torsdag.

10) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om samfällda skogar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 111/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 8/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ersättande av skördeskador

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 133/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 97/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 12/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Talmannen:

Riksdagens nästa plenum är på tisdag kl. 14.

Plenum avslutades kl. 13.29.

​​​​