Plenarprotokoll 95/2006 rd

PR 95/2006 rd

Justerat 2.0r

95. ONSDAGEN DEN 4 OKTOBER 2006

Förhandlingarna leds av talman Paavo Lipponen.

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknas följande ledamöter som frånvarande:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Kaarina Dromberg /saml
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /sv
 • Christina Gestrin /sv
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /saf
 • Anne Huotari /vänst
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /cent
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Marjukka Karttunen /saml
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /cent
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /cent
 • Markku Laukkanen /cent
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Suvi Lindén /saml
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /saml
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mauri Salo /cent
 • Kimmo Sasi /saml
 • Suvi-Anne Siimes /vänst
 • Osmo Soininvaara /gröna
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vänst

Efter namnuppropet anmäler sig följande ledamöter:

 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Johanna Sumuvuori /gröna
 • Anne Huotari /vänst
 • Seppo Lahtela /cent

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenum på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet:

4.10 ledamöterna

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /cent
 • Seppo Lahtela /cent
 • Kalevi Lamminen /saml
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst

4 och 5.10 ledamöterna

 • Mikko Alatalo /cent
 • Eva Biaudet /sv
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /cent
 • Pertti Salovaara /cent

Sjukfrånvaro

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har behandlat följande anmälningar om frånvaro från plenararbetet på grund av sjukdom:

4.10 ledamot

 • Christina Gestrin /sv

4—6.10 ledamot

 • Antti Kalliomäki /sd

Frånvarotillstånd

Antecknas till protokollet att talmanskonferensen har beviljat följande ledamöter befrielse från plenararbetet av annan orsak:

4.10 ledamöterna

 • Anne Huotari /vänst
 • Tuomo Hänninen /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Rauno Kettunen /cent
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /saml
 • Seppo Särkiniemi /cent
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tapani Tölli /cent

__________

Utdelning av minnesföremål med anknytning till riksdagens 100-årsjubileum

Talmannen:

Jag meddelar att i anknytning till riksdagens 100-årsjubileum har till ledamöterna utdelats ett jubileumsmynt. Myntet, som är av valören 2 euro, har givits ut i dag den 4 oktober 2006.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om företagssanering och 23 § i lagen om återvinning till konkursbo

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 152/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 95/1).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet.

2) Regeringens proposition med förslag om godkännande av Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet samt till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om ändring av strafflagen, 4 kap. i tvångsmedelslagen, 27 och 28 § i förundersökningslagen och 15 och 23 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 153/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/2).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition med förslag till lagar om grupptalan och om ändring av lagen om Konsumentverket

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 154/2006 rd

Talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till lagutskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

I anslutning till detta ärende är debatt dessutom tillåten om ärende 20) på dagordningen.

Debatt (PTK 95/3, Thors 95/3/21).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till lagutskottet, som ekonomiutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utlänningsregistret och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 156/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

5) Regeringens proposition med förslag till lag om anordningar inom räddningsväsendet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 157/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till förvaltningsutskottet.

6) Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat skattskyldiga

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 158/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/6).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition om godkännande av avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 159/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

8) Regeringens proposition med förslag till lag om transport av djur samt lagar om ändring av djurskyddslagen och 17 kap. 14 och 23 § i strafflagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 160/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

Debatt (PTK 95/8).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet.

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av utsläppshandel

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 161/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 95/9).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

10) Regeringens proposition med förslag till lagar om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet och om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 162/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till ekonomiutskottet.

Debatt (PTK 95/10).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till ekonomiutskottet.

11) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 163/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 95/11).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

12) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om justering av beloppen av handikappförmånerna och maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 164/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

13) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd och ändring av 24 § i lagen om utkomststöd

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 165/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

14) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp och 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 166/2006 rd

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 95/14).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

15) Regeringens proposition med förslag till lag om besvärsnämnden för social trygghet och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 167/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

16) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 168/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

Debatt (PTK 95/16).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet.

17) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lönegarantilagen och lagen om lönegaranti för sjömän

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 169/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

18) Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 170/2006 rd

Andre vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet.

Debatt (PTK 95/18).

Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet.

19) Talmanskonferensens förslag till ändring av riksdagens arbetsordning och lagen om riksdagens tjänstemän, upphävande av instruktionen för statsrevisorerna och till riksdagens beslut om ändring av 5 § i instruktionen för riksdagsbiblioteket och riksdagens räkenskapsstadga

Remissdebatt

Talmanskonferensens förslag  TKF 2/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till grundlagsutskottet, som finansutskottet skall lämna utlåtande till.

20) Lagar om grupptalan och om ändring av lagen om Konsumentverket

Remissdebatt

Lagmotion  LM 92/2006 rd (Annika Lapintie /vänst m.fl.)

På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till lagutskottet.

21) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 141/2006 rd

Grundlagsutskottets betänkande  GrUB 9/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

22) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om registerförvaltningen och vissa lagar som innehåller bestämmelser om magistratens behörighet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 229/2005 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

23) Regeringens proposition om godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och till lag om ändring av lagen om posttjänster

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 110/2006 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 16/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

24) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 23 § i jaktlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 146/2006 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 9/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

25) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 64/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 18/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

26) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i familjevårdarlagen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 134/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 19/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

27) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om underhållstrygghet

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 135/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2006 rd

Lagmotion  LM 126/2005 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

28) Regeringens proposition med förslag till ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för närståendevård

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 136/2006 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 21/2006 rd

På förslag av talmanskonferensen bordläggs betänkandet till nästa plenum.

Plenum avslutas kl. 19.17.

​​​​