Plenarprotokoll 96/2007 rd

PR 96/2007 rd

Justerat 2.0r

96. ONSDAGEN DEN 12 DECEMBER 2007

Förhandlingarna leddes av andre vice talman Johannes Koskinen.

Namnupprop

Vid namnuppropet var följande 22 ledamöter frånvarande:

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Claes Andersson /vänst
 • Risto Autio /cent
 • Hannu Hoskonen /cent
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /gröna
 • Ulla Karvo /saml
 • Jyrki Kasvi /gröna
 • Timo Kaunisto /cent
 • Matti Kauppila /vänst
 • Paula Lehtomäki /cent
 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Sanna Perkiö /saml
 • Pertti Salovaara /cent
 • Timo Soini /saf
 • Astrid Thors /sv
 • Kimmo Tiilikainen /cent
 • Pentti Tiusanen /vänst
 • Oras Tynkkynen /gröna
 • Unto Valpas /vänst
 • Ilkka Viljanen /saml
 • Antti Vuolanne /sd

Efter namnuppropet anmälde sig följande 2 ledamöter:

 • Mauri Pekkarinen /cent
 • Jyrki Kasvi /gröna

__________

Uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet

Följande anmälningar om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet antecknades till protokollet:

12.12 ledamot

 • Mauri Pekkarinen /cent

12 och 13.12 ledamöterna

 • Eero Akaan-Penttilä /saml
 • Heli Järvinen /gröna
 • Ulla Karvo /saml
 • Matti Kauppila /vänst
 • Timo Soini /saf
 • Antti Vuolanne /sd

Sjukfrånvaro

Följande anmälningar om frånvaro på grund av sjukdom antecknades till protokollet:

12.12 ledamöterna

 • Risto Autio /cent
 • Pertti Salovaara /cent

12—18.12 ledamot

 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 147/2007 rd

Finansutskottets betänkande  FiUB 23/2007 rd

Lagmotion  LM 73/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Heli Paasio med bifall av ledamot Tuula Peltonen föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att regeringen omedelbart avsätter mer resurser för att förbättra kollektivtrafikens verksamhetsbetingelser, bl.a. genom mer konkurrenskraftiga biljettpriser. För att trygga kollektivtrafikens konkurrenskraft på sikt måste det utarbetas ett kollektivtrafikprogram med tillhörande tidsplan och adekvata resurser avsättas för ändamålet. Dessutom ska regeringen vidta åtgärder för en verklig förnyelse av bilbeståndet och därmed också för att förbättra trafiksäkerheten, bl.a. genom effektivare skrotning och återvinning av uttjänta bilar."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen antog lagförslaget som godkändes i första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Riksdagen godkände förslaget till uttalande i betänkandet.

Andre vice talmannen:

Till sist ska riksdagen besluta om det förslag till uttalande som framställdes under debatten.

Vid omröstningen om ledamot Heli Paasios förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

107 ja, 63 nej, 29 frånvarande.

( Omr. 1 )

Ärendet var slutbehandlat.

2) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 83, 155/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 13/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslag 1 i regeringens proposition RP 83, lagförslag 2 i regeringens proposition RP 155 samt lagförslag 3 i regeringens proposition RP 83 har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Veijo Puhjo med bifall av ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner föreslagit följande uttalande i motiveringen: "Riksdagen förutsätter att statsunderstöd till kommunerna enligt prövning 2008 ökas från föreslagna 20 miljoner euro till 35 miljoner euro för kommuner i ekonomiska svårigheter."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen antog lagförslag 1 i regeringens proposition RP 83, lagförslag 2 i regeringens proposition RP 155 och lagförslag 3 i regeringens proposition RP 83, vilka godkändes vid första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 2 i regeringens proposition RP 83 förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andre vice talmannen:

Till sist ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande.

Vid omröstningen om ledamot Veijo Puhjos förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

150 ja, 24 nej, 25 frånvarande.

( Omr. 2 )

Ärendet var slutbehandlat.

3) Regeringens proposition med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 87/2007 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 27/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslaget har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Erkki Virtanen med bifall av ledamot Paavo Arhinmäki föreslagit att lagförslaget förkastas.

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Andre vice talmannen:

Den som antar lagförslaget röstar "ja", om "nej" vinner har lagförslaget förkastats. I protokollet antecknas hur var och en ledamot har röstat.

Vid omröstningen antog riksdagen lagförslaget som godkändes vid första behandlingen med rösterna

111 ja, 64 nej, 24 frånvarande.

( Omr. 3 )

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet var slutbehandlat.

4) Regeringens proposition med förslag till civiltjänstlag samt vissa lagar som har samband med den

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 140/2007 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 9/2007 rd

Lagmotion  LM 117/2007 rd

Andre vice talmannen:

Lagförslagen i regeringens proposition har godkänts vid första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades vid riksdagens plenum i går.

Under debatten har ledamot Paavo Arhinmäki med bifall av ledamot Erkki Virtanen framställt följande två förslag till uttalanden i motiveringen:

1) "Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp hur längden på den kortaste vapentjänsten och den alternativa tjänsten utvecklas i relation till varandra i de övriga EU-länderna och att den i förekommande fall skyndsamt lämnar en proposition till riksdagen med förslag om kortare civiltjänst, om finländsk praxis inte ser ut att harmoniera med allmäneuropeisk praxis."

2) "Riksdagen förutsätter att regeringen ger akt på den allmänna samhällsutvecklingen, framför allt på om faderskapsledigheten för de förvärvsaktiva förlängs, och att den i förekommande fall skyndsamt kommer med en proposition om att faderskapsledigheten för dem som gör civiltjänst och vapentjänst förlängs så att den mer rättvist motsvarar längden på faderskapsledigheten för de förvärvsaktiva."

Redogörelsen godkändes.

Beslut

Riksdagen antog lagförslagen som godkändes i första behandlingen.

Riksdagen höll fast vid sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionen förkastas.

Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andre vice talmannen:

Till sist ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden.

Vid omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis 1) förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

123 ja, 51 nej, 1 avstår, 24 frånvarande.

( Omr. 4 )

Vid omröstningen om ledamot Paavo Arhinmäkis 2) förslag mot betänkandet godkände riksdagen betänkandet med rösterna

121 ja, 53 nej, 1 avstår, 24 frånvarande.

( Omr. 5 )

Ärendet var slutbehandlat.

__________

UTOM DAGORDNINGEN

5) Statsrådets redogörelse om Finlands deltagande i operation ISAF i Afghanistan, Finlands deltagande i EU:s militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken (EUFOR-TCHAD/RCA) samt försättandet av en finländsk militär avdelning i hög beredskap som en del av den av Sverige, Finland, Estland, Irland och Norge uppställda EU-stridsgruppen för beredskapsperioden 01.01—30.06.2008

Responsdebatt

Statsrådets redogörelse  SRR 2/2007 rd

Utrikesutskottets betänkande  UtUB 11/2007 rd

Andre vice talmannen:

Utom dagordningen beslutar riksdagen nu om ett ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse 2.

Efter att utskottets ordförande presenterat betänkandet följer en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa.

Debatt (PTK 96/5, Naucler 96/5/36).

Talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 98/1/2007

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

6) Regeringens proposition med förslag till lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 80/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 10/2007 rd

Talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 96/6).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 98/3/2007

7) Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 132/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 11/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 96/7).

Andre vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 98/4/2007

8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2007 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 12/2007 rd

Andre vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Allmän debatt (PTK 96/8).

Förste vice talmannen:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 98/5/2007

9) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 112/2007 rd

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande  JsUB 10/2007 rd

Förste vice talmannen:

Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande. Först förs en allmän debatt, därefter följer detaljbehandling.

Ingen allmän debatt.

Beslut

Vid detaljbehandlingen godkände riksdagen lagförslagets innehåll enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

10) Lag om ändring av inkomstskattelagen

Remissdebatt

Lagmotion  LM 126/2007 rd (Lauri Oinonen /cent)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet.

Debatt (PTK 96/10).

Beslut

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till finansutskottet.

11) Lag om ändring av 38 § i lagen om assisterad befruktning

Remissdebatt

Lagmotion  LM 131/2007 rd (Päivi Räsänen /kd)

Förste vice talmannen:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet.

Debatt (PTK 96/11).

Förste vice talmannen:

Under debatten har ledamot Toimi Kankaanniemi föreslagit att ärendet bordläggs till nästa plenum.

Redogörelsen godkändes.

Riksdagen godkände ledamot Kankaanniemis förslag och bordlade ärendet till nästa plenum.

12) Regeringens proposition om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Lettland om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 159/2007 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

13) Riksdagsbibliotekets berättelse för 2006

Bordläggning av betänkanden

Berättelse  B 11/2007 rd

Kulturutskottets betänkande  KuUB 13/2007 rd

På förslag av talmanskonferensen bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum.

Förste vice talmannen:

Riksdagens nästa plenum är i dag torsdag kl. 16.

Plenum avslutades torsdagen den 13 december kl. 0.21.

​​​​