Plenarprotokoll 97/2002 rd

PR 97/2002 rd

Justerat 2.0r

97. TISDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2002

Förhandlingarna leds av talman Uosukainen.

Namnupprop

I stället för namnupprop antecknas de ledamöter som deltog i föregående plenum samt följande ledamot som närvarande:

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Under plenum anmäler sig ledamöterna

  • Jari Koskinen /saml
  • Juha Karpio /saml

  __________

  ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

  1) Regeringens proposition om statsbudgeten för 2003

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 132/2002 rd

  Talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

  Efter minister Niinistös presentation av budgeten fortsätter remissdebatten vid plenum i morgon kl. 10 med gruppanföranden som åtföljs av en snabbdebatt med inlägg på högst 7 minuter.

  Debatt (PTK 97/1).

  Behandlingen av ärendet avbryts.

  Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 98/1/2002

  2) Regeringens proposition om godkännande av vissa ändringar av gränslinjen som konstaterats vid 2000 års översyn av riksgränsen mellan Finland och Norge

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 108/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till utrikesutskottet.

  3) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om export och transitering av försvarsmateriel

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 109/2002 rd

  Talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till försvarsutskottet.

  Debatt PTK (97/3).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till försvarsutskottet.

  4) Regeringens proposition angående befullmäktigande att bevilja finska flygbolag statsgaranti för skador som åsamkats tredje man och som beror på krigsrisk

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 110/2002 rd

  Talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till finansutskottet.

  Debatt PTK (97/4).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till finansutskottet.

  5) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 111/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till kulturutskottet.

  6) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 112/2002 rd

  Talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  Debatt PTK (97/6).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till trafikutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  7) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 113/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet.

  8) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 114/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  9) Regeringens proposition med förslag till lagar om utkomstskydd för arbetslösa och om ändring av lagar som har samband med den

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 115/2002 rd

  Talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

  Debatt PTK (97/9).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

  10) Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om rehabilitering

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 116/2002 rd

  Förste vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

  Debatt PTK (97/10).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet skall lämna utlåtande till.

  11) Regeringens proposition med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 117/2002 rd

  På förslag av talmanskonferensen remitteras ärendet till finansutskottet.

  12) Regeringens proposition med förslag till temporär ändring av 2 och 3 § lagen om oljeskyddsfonden

  Remissdebatt

  Regeringens proposition  RP 118/2002 rd

  Förste vice talmannen:

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet skall remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  Debatt PTK (97/12).

  Talmanskonferensens förslag godkänns och ärendet remitteras till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

  13) Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

  Andra behandlingen

  Regeringens proposition  RP 65/2002 rd

  Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 20/2002 rd

  Ingen debatt.

  Lagförslaget antas.

  Andra behandlingen av lagförslaget är avslutad.

  Ärendet är slutbehandlat.

  Plenum avslutas kl. 17.05.

  ​​​​