Plenarprotokoll 97/2012 rd

PR 97/2012 rd

Justerat 2.0r

97. TISDAGEN DEN 16 OKTOBER 2012

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.01—15.58) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (15.58—17.43).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 24 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Paavo Arhinmäki /vänst
 • Ritva Elomaa /saf
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (r)
 • Jukka Gustafsson /sd (r)
 • Anna-Maja Henriksson /sv (r)
 • Lauri Ihalainen /sd (r)
 • Ilkka Kanerva /saml
 • Mika Kari /sd (s)
 • Kimmo Kivelä /saf (r)
 • Mari Kiviniemi /cent (r)
 • Anna Kontula /vänst
 • Annika Lapintie /vänst
 • Anne Louhelainen /saf (r)
 • Riitta Myller /sd (r)
 • Lasse Männistö /saml (r)
 • Elisabeth Nauclér /sv
 • Heli Paasio /sd (f)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Antti Rantakangas /cent
 • Pekka Ravi /saml
 • Anni Sinnemäki /gröna (f)
 • Kari Tolvanen /saml
 • Erkki Tuomioja /sd (r)
 • Sinuhe Wallinheimo /saml

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 11.10.2012 överlämnat till riksdagen unionsärendet U 61/2012 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 129/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 97/1).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

2) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 130/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 97/2).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 131/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 97/3).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 132/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet.

Debatt (PTK 97/4).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 133/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 97/5).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 134/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 97/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 135/2012 rd

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

8) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Estland, Finland, Lettland och Norge samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 84/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 11/2012 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 97/8).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktion av vissa radiofrekvenser och lag om temporär ändring av kommunikationsmarknadslagen

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 72/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 12/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslagen.

Allmän debatt (PTK 97/9).

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Behandlingen av ärendet avbryts.

Behandlingen av ärendet fortsätter:  PR 98/1/2012

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

Första behandlingen

Regeringens proposition  RP 110/2012 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 13/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Nu följer detaljbehandling av lagförslaget.

Allmän debatt (PTK 97/10).

Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet.

Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 73/2012 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 45/2012 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 10/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas.

Ingen debatt.

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

13) Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det tillämpningsprotokoll som upprättats mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Dels enda, dels andra behandlingen

Regeringens proposition  RP 65/2012 rd

Förvaltningsutskottets betänkande  FvUB 16/2012 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från förvaltningsutskottets betänkande beslut om tillämpningsprotokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 12.10.2012.

PR 96/3/2012

Debatt (PTK 97/13).

Beslut

Riksdagen godkände tillämpningsprotokollet.

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen.

Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.

Ärendet slutbehandlat.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 17.10.2012 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 17.43.

​​​​