Plenarprotokoll 97/2014 rd

PR 97/2014 rd

Justerat 2.0r

97. TISDAGEN DEN 14 OKTOBER 2014

Överläggningarna leddes av talman Eero Heinäluoma (14.02—16.59) och andre vice talman Anssi Joutsenlahti (16.59—20.58).

Namnupprop

Vid namnuppropet antecknades följande 26 ledamöter som frånvarande (r = för riksdagsarbete, s = för sjukdom, f = för familjeledighet):

 • Mikko Alatalo /cent
 • Sirkka-Liisa Anttila /cent
 • Juho Eerola /saf
 • Markku Eestilä /saml
 • Maria Guzenina /sd
 • Satu Haapanen /gröna (s)
 • Pertti Hemmilä /saml (r)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /saml
 • Johanna Jurva /saf (s)
 • Antti Kaikkonen /cent (f)
 • Saara Karhu /sd
 • Katri Komi /cent (r)
 • Eero Lehti /saml
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vg
 • Tapani Mäkinen /saml
 • Markku Mäntymaa /saml (s)
 • Petteri Orpo /saml
 • Pekka Ravi /saml
 • Annika Saarikko /cent (f)
 • Matti Saarinen /sd
 • Eila Tiainen /vänst (r)
 • Lenita Toivakka /saml (r)
 • Maria Tolppanen /saf (s)

Efter namnuppropet anmälde sig följande 4 ledamöter:

 • Rakel Hiltunen /sd (14.32)
 • Markus Mustajärvi /vg (15.47)
 • Päivi Lipponen /sd (15.52)
 • Matti Saarinen /sd (17.40)

__________

Unionsärenden

Talman Eero Heinäluoma:

Statsrådet har 9.10.2014 till riksdagen överlämnat unionsärendet U 38/2014 rd. Talmannen har sänt ärendet vidare för behandling i stora utskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

__________

ÄRENDEN PÅ DAGORDNINGEN

1) Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmars bindningar (Paatero, Grahn-Laasonen)

Debatt

Statsrådets skrivelse  SR 4/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Utvecklingsminister Sirpa Paateros och miljöminister Sanni Grahn-Laasonens redogörelser för sina bindningar föredras. Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte beslut i ärendet.

Ingen debatt.

Ärendet slutbehandlat.

2) Statsrådets principbeslut av den 18 september 2014 om Fennovoima Ab:s ansökan om att få uppföra ett nytt kärnkraftverk och att få uppföra de kärnanläggningar som behövs på samma anläggningsplats för att kraftverket ska kunna drivas

Remissdebatt

Övrigt ärende  Ö 6/2014 rd

Talman Eero Heinäluoma:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Efter ministerns presentation följer en snabbdebatt i fråga om de anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand. De anföranden som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. I något skede, antingen efter ministerns anförande eller så efter att debatten pågått en stund tar vi också in ett replikskifte.

Debatt (PTK 97/2, Nylander 97/2/9, 97/2/115, Gestrin 97/2/42, 97/2/157, Stefan Wallin 97/2/58, 97/2/136).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

3) Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 182/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

4) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 179/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

5) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a § i inkomstskattelagen

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 180/2014 rd

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

6) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen och till vissa lagar som har samband med den

Remissdebatt

Regeringens proposition  RP 183/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

Debatt (PTK 97/6).

Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till.

7) Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2013

Enda behandlingen

Berättelse  B 11/2014 rd

Kommunikationsutskottets betänkande  KoUB 9/2014 rd

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande.

Debatt (PTK 97/7).

Beslut

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelsen.

Ärendet slutbehandlat.

8) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 97/2014 rd

Lagutskottets betänkande  LaUB 9/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2014.

9) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjusteringar för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 153/2014 rd

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande  ShUB 12/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2014.

10) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av verksamheten vid Centralen för turistfrämjande till Finpro ry

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 147/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 16/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2014.

11) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och indragning av konsumentforskningscentralen

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 148/2014 rd

Ekonomiutskottets betänkande  EkUB 17/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2014.

12) Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg

Bordläggning av betänkanden

Regeringens proposition  RP 90/2014 rd

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande  AjUB 6/2014 rd

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2014.

Andre vice talman Anssi Joutsenlahti:

Riksdagens nästa plenum är i morgon onsdag 15.10.2014 kl. 14.

Plenum avslutades kl. 20.58.

​​​​