REVISIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2011 rd

ReUB 2/2011 rd - B 6/2011 rd

Granskad version 2.0

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2010

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 maj 2011 revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2010 (B 6/2011 rd) till revisionsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

ordförande Reijo Kallio, riksdagens revisorer

riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen, riksdagens kansli

byråchef Martti K. Korhonen, riksdagens förvaltningsbyrå

byråchef Pertti Rosila, riksdagen räkenskapsbyrå

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, årsredovisning, bokföring och förvaltning 2010 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och årsredovisningen samt bokslutspresentationen har således granskats i tillräcklig omfattning för att man ska kunna konstatera att bokslutet och årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har revisorerna utrett lagligheten i kanslikommissionens och riksdagens kanslis verksamhet.

I budgeten (exkl. kap. 30 och 40) för 2010 fick riksdagen totalt 105 miljoner euro i anslag. Budgetbokföringen visar att riksdagen använde 98,1 miljoner euro av beloppet. Anlaget till renoveringen av riksdagens hus var 23,6 miljoner euro och där ingick anslag som överförts från tidigare år. Under räkenskapsperioden användes 19,7 miljoner euro av beloppet och 3,9 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2011. Dataadministrationen hade 2,7 miljoner euro till sitt förfogande och använde 1,8 miljoner euro, medan 0,9 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2011. Totalt 4,8 miljoner euro lyftes således över till 2011.

För 2010 fick riksdagen 7 miljoner euro för momsutgifter och anslaget överskreds med 374 395 euro. Anslaget till omkostnaderna för riksdagens justitieombudsman var 5 027 000 euro och det överskreds med 182 117 euro. Den 27 januari 2011 gav kanslikommissionen tillstånd till att överskrida förslagsanslagen.

Kostnaderna för riksdagens verksamhet uppgick till 80 miljoner euro och det var lika mycket som 2009. Personalkostnaderna var den största utgiftsposten (72 %), 57,3 miljoner euro, och de ökade med 0,5 %. Upphandling av tjänster är den näststörsta kostnadsposten, 27,7 miljoner euro, vilket är en ökning med 57 %.

I fjolårets betänkande (ReUB 2/2010 rd) om revisionsberättelsen påpekade utskottet att riksdagen övervakas och granskas av många olika aktörer och att det nuvarande systemet har utformats under en lång rad av år och inte har setts över i sin helhet efter de senaste årens omstruktureringar. Samtidigt föreslog utskottet att det görs en övergripande bedömning av läget och att det utreds om granskningen av verksamheten och ekonomin vid riksdagens kansli kan överföras till statens revisionsverk.

Utskottet har informerats om att en utredning har startat i riksdagen. Samtidigt bör internationell praxis för revision av parlamenten beaktas, påpekar utskottet som kommer att ta upp utredningen i samband med nästa revisionsberättelse.

Avslutningsvis framhåller utskottet att riksdagens revisorer inte har något att anmärka mot riksdagens bokföring, bokslut eller förvaltning.

Utskottets förslag till riksdagens ställningstagande

Riksdagen

har ingenting att anmärka mot berättelsen.

Helsingfors den 23 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

  • ordf. Tuija Brax /gröna
  • vordf. Heli Paasio /sd
  • medl. Sirkka-Liisa Anttila /cent
  • Olli Immonen /saf
  • Lasse Männistö /saml
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
  • Matti Saarinen /sd
  • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Nora Grönholm

utskottsråd Matti Salminen

​​​​