REVISIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 3/2011 rd

ReUB 3/2011 rd - B 7/2011 rd

Granskad version 2.0

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 maj 2011 revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010 (B 7/2011 rd) till revisionsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

ordförande Reijo Kallio, riksdagens revisorer

generaldirektör, juris doktor Tuomas Pöysti ja stabschef Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk, riksdagen

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och årsredovisningen samt bokslutspresentationen har således granskats i tillräcklig omfattning för att man ska kunna konstatera att bokslutet och årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har revisorerna utrett lagligheten i ledningens verksamhet.

Statens revisionsverk beviljades 13 377 000 euro för omkostnader 2010. Dessutom hade verket tillgång till 16,4 miljoner euro som hade förts över från tidigare år. Enligt budgetbokföringen använde verket cirka 15 miljoner euro till omskostnader och cirka 1,4 miljoner euro fördes alltså över till räkenskapsperioden 2011. Vidare fick revisionsverket 560 000 euro i anslaget för momsutgifter och anslaget överskreds med 35 720 euro. Den 27 januari 2011 gav kanslikommissionen tillstånd till att överskrida förslagsanslaget.

Omkostnaderna var 15,4 miljoner euro 2010 och det var 11 % mer än 2009. Personalkostnaderna var den största kostnadsposten, cirka 12,1 miljoner euro. Det var 12,3 % mer än året innan. Ökningen kan i synnerhet förklaras med att verket införde det nya lönesystemet enligt riksdagens tjänstekollektivavtal. Upphandling av tjänster var med 1,6 miljoner euro den näststörsta posten (14,7 % ökning) följd av hyror 1,2 miljoner euro (0,4 % minskning). Inkomsterna från verksamheten uppgick till 3 400 euro.

Avslutningsvis noterar utskottet att riksdagens revisorer inte har något att anmärka mot Statens revisionsverks bokföring, bokslut eller förvaltning.

Utskottets förslag till riksdagens ställningstagande

Riksdagen

har ingenting att anmärka mot berättelsen.

Helsingfors den 23 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

  • ordf. Tuija Brax /gröna
  • vordf. Heli Paasio /sd
  • medl. Sirkka-Liisa Anttila /cent
  • Olli Immonen /saf
  • Lasse Männistö /saml
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
  • Matti Saarinen /sd
  • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Nora Grönholm

utskottsråd Matti Salminen

​​​​