REVISIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 4/2011 rd

ReUB 4/2011 rd - B 8/2011 rd

Granskad version 2.0

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010

INLEDNING

Remiss

Riksdagen remitterade den 10 maj 2010 revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010 (B 8/2011 rd) till revisionsutskottet för beredning.

Sakkunniga

Utskottet har hört

ordförande Reijo Kallio, riksdagens revisorer

förvaltningsdirektör Helena Lehtovirta, Utrikespolitiska institutet

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Motivering

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2010 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och årsredovisningen samt bokslutspresentationen har således granskats i tillräcklig omfattning för att man ska kunna konstatera att bokslutet och årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har revisorerna utrett lagligheten i ledningens verksamhet.

Anslagen till institutet består huvudsakligen av budgetmedel som beviljas av riksdagen och forskningsbidrag från utomstående finansiärer. Utrikespolitiska institutets omkostnadsmoment 21.30.01 bestod av ett tvåårigt reservationsanslag på 3 109 000 euro och dessutom förfogade institutet över anslag från 2007—2009 till ett belopp av 495 598 euro. Institutet disponerades alltså över 3 604 598 euro 2010. Enligt budgetbokföringen använde institutet 3 173 795 euro av beloppet. Av anslagen överfördes 430 803 euro till 2011.

Enligt intäkts- och kostnadskalkylen uppgick kostnaderna för verksamheten till 3,7 miljoner euro och det var 5 % mer än 2009. Personalutgifterna var den största utgiftsposten, ca 2,4 miljoner euro, och det var en ökning med 15,9 %. Institutet hade 54 anställda, varav 52 i arbetsavtalsförhållande och två i tjänsteförhållande. Det var sammantaget cirka 40 årsverken (cirka 37 årsverken 2009). Upphandling av tjänster utgjorde den näststörsta utgiftsposten, 12 % (0,4 miljoner euro). Inkomsterna från verksamheten uppgick till 430 000 euro.

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att institutet har för avsikt förbättra internrevisionen och effektivisera riskhanteringen när en väsentlig del av verksamheten eventuellt kommer att finansieras med externa medel.

Avslutningsvis noterar utskottet att riksdagens revisorer inte har något att anmärka mot Utrikespolitiska institutets bokslut, bokföring eller förvaltning 2010.

Utskottets förslag till riksdagens ställningstagande

Riksdagen

har ingenting att anmärka mot berättelsen.

Helsingfors den 23 november 2011

I den avgörande behandlingen deltog

  • ordf. Tuija Brax /gröna
  • vordf. Heli Paasio /sd
  • medl. Sirkka-Liisa Anttila /cent
  • Olli Immonen /saf
  • Lasse Männistö /saml
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /saf
  • Matti Saarinen /sd
  • Erkki Virtanen /vänst

Sekreterare var

utskottsråd Nora  Grönholm

utskottsråd Matti  Salminen

​​​​