RIKSDAGENS SKRIVELSE 18/2013 rd

RSk 18/2013 rd - SRR 3/2013 rd SRR 4/2013 rd

Statsrådets redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014—2017

Statsrådets redogörelse till riksdagen om komplettering av statsrådets redogörelse 27.3.2013 om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd)

Ärende

Statsrådet har till riksdagen lämnat en redogörelse om ramar för statsfinanserna 2014—2017 (SRR 3/2013 rd) och en redogörelse om komplettering av ovannämnda statsrådets redogörelse (SRR 4/2013 rd).

Beredning i utskott

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 9/2013 rd).

Beslut

Riksdagen har

med anledning av redogörelserna godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

1. Riksdagen förutsätter att regeringen förtydligar sina planer för att balansera den offentliga ekonomin på medellång sikt.

2. Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar strukturella åtgärder för att minska hållbarhetsgapet genom höjd sysselsättning. Tonviken måste då läggas på de åldersgrupper i arbetsför ålder där sysselsättningen nu är klart lägre än bland den övriga befolkningen. Regeringen måste också så snabbt som möjligt utreda nya vägar att på ett socialt ansvarsfullt sätt öka utbudet av arbete.

3. Riksdagen förutsätter att regeringen fäster allvarlig vikt vid de sociala problem som följt av den långvariga reces-sionen; ojämlikheten och utslagningen måste stoppas och arbetslösheten bekämpas.

4. Riksdagen förutsätter att regeringen klargör ansvarsfördelningen i fråga om ungdomsgarantin och ser till att de unga verkligen erbjuds arbete eller studieplats eller motsvarande sysselsättande verksamhet. Om konjunkturerna eller sysselsättningsläget så kräver, måste regeringen ha beredskap att utöka resurserna till ungdomsgarantin.

5. Riksdagen förutsätter att inbesparingarna i sektorsforskningen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde omvärderas och att regeringen utreder hur verksamheten kan fortsätta oskadd och forskningsinstituten behålla sin kompetenta personal, till exempel genom omallokering av utgifter.6. Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med kommunreformen och social- och hälsovårdsreformen ytterst omsorgsfullt inte bara bedömer den service som omfattar alla medborgare utan även analyserar vilka ekonomiska verkningar alla reformåtgärder ger. Målet med reformen är att minska hållbarhetsgapet, så reformen måste bedömas också ur detta perspektiv.

7. Riksdagen förutsätter att regeringen utvärderar verkningarna, nyttan och tidsplanen i samband med höjningen av vikterna och måtten för tung trafik på nytt.

8. Riksdagen förutsätter att regeringen i samband med ramförhandlingarna våren 2014 utvärderar den utredning om pensionssystemsreformen som regeringen förbundit sig att göra upp enligt det nationella handlingsprogram som bygger på strategin EU 2020.

_______________

Helsingfors den 14 juni 2013

​​​​