RIKSDAGENS SKRIVELSE 21/2001 rd

RSk 21/2001 rd - B 11/2000 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad 1999

Ärende

Justitiekanslern i statsrådet har till 2000 års riksdag lämnat berättelsen om justitiekanslerns ämbetsåtgärder och iakttagelser rörande lagarnas efterlevnad 1999 (B 11/2000 rd).

Beredning i utskott

Grundlagsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (GrUB 2/2001 rd).

Beslut

Nu församlade riksdag har

beslutat sända betänkandet till regeringen för att också delges justitiekanslern i statsrådet för kännedom.

_______________

Helsingfors den 7 september 2001

​​​​