RIKSDAGENS SKRIVELSE 21/2012 rd

RSk 21/2012 rd - B 12/2012 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2011

Ärende

Riksdagens revisorer har till riksdagen lämnat sin revisionsberättelse om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2011 (B 12/2012 rd).

Beredning i utskott

Revisionsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ReUB 6/2012 rd).

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.

_______________

Helsingfors den 20 juni 2012

​​​​