RIKSDAGENS SKRIVELSE 24/2007 rd

RSk 24/2007 rd - RP 131/2007 rd RP 156/2007 rd

Granskad 

Regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007

Regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)

BEHANDLING

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007 (RP 131/2007 rd) samt sin proposition om komplettering av denna proposition (RP 156/2007 rd).

Finansutskottet har lämnat ett gemensamt betänkande om propositionerna (FiUB 22/2007 rd).

Riksdagen har den 4 december 2007 godkänt den fjärde tilläggsbudgeten för 2007 och beslutat att den tillämpas från och med den 10 december 2007.

IV tilläggsbudgeten för 2007

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2007:

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11
euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 1 011 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 1 011 000 000
01. Skatt på inkomst, tillägg 1 041 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster, tillägg 70 000 000
03. Skatt på arv och gåva, minskning -100 000 000
08. Acciser 50 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg 17 000 000
07. Energiskatter, tillägg 33 000 000
10. Övriga skatter -52 000 000
03. Bilskatt, minskning -192 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 140 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 2 000 000
09. Övriga skatteinkomster, tillägg 2 000 000
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 513 038 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 680 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 680 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 3 604 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tilllägg 3 604 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 333 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 3 333 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde -100 000
23. Servicecentralens inkomster, minskning -100 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -141 000
31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning -141 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde -2 786 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning -2 786 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde -1 552 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, minskning -2 000 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tilllägg 448 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 510 000 000
01. Böter, tillägg 20 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg 20 000 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg 470 000 000
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 80 000 000
01. Ränteinkomster 80 000 000
07. Räntor på depositioner, tillägg 80 000 000
Inkomstposternas totalbelopp: 1 604 038 000

ANSLAG

Huvudtitel 21
euro
21. RIKSDAGEN 430 000
30. Utrikespolitiska institutet 430 000
21. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 430 000
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 33 000
02. Republikens presidents kansli 33 000
21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 33 000
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 467 000
01. Statsrådet 17 000
01. Avlöningar (förslagsanslag), tillägg 17 000
02. Statsrådets kansli 431 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 431 000
03. Justitiekanslersämbetet 19 000
21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 19 000
99. Statsrådets övriga utgifter -
21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) -
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 470 000
01. Utrikesförvaltningen 666 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 666 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 804 000
21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag), tillägg 300 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), tillägg 255 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg 36 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg 213 000
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 040 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 425 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 328 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 97 000
27. Särskilda utgifter (förslagsanslag) -
10. Domstolsväsendet 1 404 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 49 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 61 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 294 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 188 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 188 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 566 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 566 000
50. Verkställighet av straff 1 220 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 220 000
60. Åklagarväsendet 237 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 237 000
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 21 065 000
01. Inrikesministeriet 3 050 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 454 000
23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 96 000
43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 500 000
02. Utlänningsverket 79 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 79 000
05. Länsstyrelserna 414 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 414 000
06. Registerförvaltning 303 000
21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 303 000
07. Häradena 53 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 53 000
75. Polisväsendet 5 085 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 585 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), minskning -1 500 000
80. Räddningsväsendet 1 201 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 351 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 850 000
90. Gränsbevakningsväsendet 1 380 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 380 000
97. Understöd åt kommuner 6 500 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) -
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg 6 500 000
98. Utveckling av regionerna 3 000 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
64. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007-2013 (förslagsanslag), minskning -4 000 000
65. Statlig medfinansiering för Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden 2007-2013 (förslagsanslag), minskning -3 000 000
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -23 635 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 18 744 000
21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 59 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 18 685 000
10. Militärt försvar -42 389 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), minskning -65 642 000
17. Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år) 1 500 000
18. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 753 000
30. Militär krishantering 10 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) -
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg 10 000
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -87 223 000
01. Finansministeriet 12 178 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 168 000
22. Omkostnader for enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 24 000
73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år) 11 970 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 28 000
21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 28 000
05. Statskontoret 1 648 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -52 000
23. Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 700 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut -25 000 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning -25 000 000
18. Skatteförvaltningen 2 003 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 003 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 9 352 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 7 482 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 1 870 000
40. Tullverket 2 932 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 932 000
52. Statistikcentralen 329 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 329 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen -
27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år) -
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 13 000 000
03. Arbetsgivarens lönepolitiska utvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen (reservationslagsanslag 2 år) 13 000 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen -68 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -68 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde -35 693 000
43. Energiskattestöd (förslagsanslag), minskning -35 693 000
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 664 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet 12 296 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 146 000
23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 119 000
25. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
27. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg 31 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 11 000 000
10. Allmänbildande utbildning 891 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 891 000
20. Yrkesutbildning 686 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 686 000
50. Undervisning och forskning vid universitet 7 968 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 211 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 74 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 683 000
60. Vetenskap 777 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 196 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 65 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tilllägg 494 000
70. Studiestöd 3 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg 6 000 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), minskning -6 000 000
80. Konst och kultur 1 043 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 382 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg 227 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 112 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
28. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg 270 000
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 788 000
10. Utveckling av landsbygden -
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) -
20. Jordbruk 126 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg 126 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 687 000
21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 187 000
22. Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 2 år) 500 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 1 221 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 91 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år), tilllägg 1 130 000
50. Vattenhushållning 868 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag), tilllägg 350 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg 500 000
60. Skogsbruk 2 768 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 284 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg 484 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information 358 000
21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 339 000
22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 19 000
90. Förvaltning 756 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 193 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 204 000
25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 359 000
91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 4 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 56 654 000
01. Kommunikationsministeriet 82 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 82 000
24. Vägförvaltningen 23 011 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 18 411 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg 4 600 000
30. Sjöfartsverket -3 072 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 255 000
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning -3 327 000
40. Banförvaltningscentralen 30 334 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 066 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 3 100 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg 3 300 000
79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år) 14 868 000
41. Järnvägsverket 21 000
21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 21 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 60 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 60 000
80. Meteorologiska institutet 175 000
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 175 000
81. Havsforskningsinstitutet 386 000
21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 386 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 5 657 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 5 474 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 183 000
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 431 000
10. Förvaltning 1 054 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 541 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 513 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 5 833 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 248 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 5 353 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 50 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 138 000
30. Företagspolitik 22 986 000
22. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 26 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) -
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg 960 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag) 5 000 000
88. Kapital till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år) 15 000 000
40. Konsument- och konkurrenspolitik 44 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 20 000
60. Energipolitik 514 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 14 000
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 500 000
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -88 772 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 21 794 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 294 000
27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år) 21 000 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 500 000
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 202 000
21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 202 000
03. Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 10 000
21. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg 10 000
04. Besvärsnämnden för social trygghet 11 000
21. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 25 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 25 000
08. Folkhälsoinstitutet 37 164 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 164 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg 37 000 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 36 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 36 000
10. Strålsäkerhetscentralen 61 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 61 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 6 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 159 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 159 000
16. Allmän familjepension -1 200 000
60. Allmän familjepension (förslagsanslag), minskning -1 200 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa -85 000 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning -68 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), minskning -14 000 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), minskning -6 000 000
55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
18. Sjukförsäkring -38 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning -38 000 000
19. Pensionsförsäkring -27 400 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg 900 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -5 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning -23 300 000
21. Frontveteranpensioner -1 000 000
52. Fronttillägg (förslagsanslag), minskning -1 000 000
28. Annat utkomstskydd -2 000 000
60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning -2 000 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 4 700 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 700 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 1 660 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg 1 660 000
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -27 717 000
01. Arbetsförvaltningen 118 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 116 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 2 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 7 500 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
64. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007-2013 (förslagsanslag), minskning -4 000 000
65. Statlig medfinansiering under programperioden 2007-2013 för projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar (förslagsanslag), minskning -3 500 000
06. Arbetskraftspolitiken -33 356 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 944 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), minskning -4 300 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning -30 000 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) -
07. Flykting- och migrationsärenden 21 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg 21 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde -2 000 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), minskning -2 000 000
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 16 146 000
01. Miljöministeriet 632 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 632 000
10. Miljövård 14 200 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tillägg 1 200 000
70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg 13 000 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 600 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 300 000
30. Främjande av boendet -
60. Överföring till statens bostadsfond -
40. De regionala miljöcentralerna 492 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 492 000
50. Miljötillståndsverken 43 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 43 000
60. Finlands miljöcentral 150 000
21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg 150 000
70. Statens bostadsfond 29 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 29 000
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -50 000 000
01. Ränta på skulden i euro -50 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -50 000 000
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 1 720 197 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 1 720 197 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg 1 720 197 000
Anslagens totalbelopp: 1 604 038 000

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01. Skatt på inkomst

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 1 041 000 000 euro.

02. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 70 000 000 euro.

03. Skatt på arv och gåva

Under momentet avdras 100 000 000 euro.

08. Acciser

04. Skatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 17 000 000 euro.

07. Energiskatter

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 33 000 000 euro.

10. Övriga skatter

03. Bilskatt

Under momentet avdras 192 000 000 euro.

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 140 000 000 euro.

19. Övriga inkomster av skattenatur

09. Övriga skatteinkomster

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 2 000 000 euro.

Avdelning 12

INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24. Utrikesministeriets förvaltningsområde

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 680 000 euro.

26. Inrikesministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 3 604 000 euro.

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 3 333 000 euro.

28. Finansministeriets förvaltningsområde

23. Servicecentralens inkomster

Under momentet avdras 100 000 euro.

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten

Under momentet avdras 141 000 euro.

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet avdras 2 786 000 euro.Helsingfors stads finansieringsandel för Nordsjöprojektet kan minskas till hälften på grund av TEN-stöd från EU.

34. Arbetsministeriets förvaltningsområde

70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti

Under momentet avdras 2 000 000 euro.

99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 448 000 euro.

39. Övriga inkomster av blandad natur

01. Böter

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 20 000 000 euro.

04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 20 000 000 euro.

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 470 000 000 euro.Statsrådet kan besluta om att i en eller flera poster sälja aktierna i Elisa Abp och FCG Finnish Consulting Group Oy. Av försäljningen följer att staten inte längre har ägarposter i bolagen.

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01. Ränteinkomster

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg av 80 000 000 euro.

ANSLAG

Huvudtitel 21

RIKSDAGEN

30 Utrikespolitiska institutet

21. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 430 000 euro.

Huvudtitel 22

REPUBLIKENS PRESIDENT

02 Republikens presidents kansli

21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 33 000 euro.

Huvudtitel 23

STATSRÅDET

01 Statsrådet

01. Avlöningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000 euro.

02 Statsrådets kansli

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 431 000 euro.

03 Justitiekanslersämbetet

21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 19 000 euro.

99 Statsrådets övriga utgifter

21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att andra stycket i beslutsdelen under momentet ersätts med stycket nedan.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten samt statsministerns arbetsbesök och andra resor. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för resor som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde och som företas av någon annan minister i statsrådets kansli samt till utgifter för ministerns gästfrihet. Dessutom får anslaget användas till betalning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern samt till betalning av utgifter för resor som företas av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde.

Huvudtitel 24

UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Utrikesförvaltningen

21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 666 000 euro.

99 Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000 euro.

22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 255 000 euro.

Dessuton kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget från den 1 september 2007 även får användas till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dispositionsplan II tilläggsb., förändring +/- IV tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan
01. Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper 12 253 000 - - 12 253 000
03. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 197 000 - +1 000 198 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-operationen) 21 621 000 +935 000 +139 000 22 695 000
05. Gemensamma utgifter 2 500 000 - - 2 500 000
06. Utgifter för krishanteringsstyrkan i Bosnien-Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen) 7 033 000 -1 800 000 +28 000 5 261 000
07. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 197 000 - +2 000 199 000
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 7 616 000 +719 000 +52 000 8 387 000
09. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten 4 200 000 -496 000 +1 303 000 5 007 000
11. Utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon (UNIFIL-operationen) 11 150 000 +545 000 -1 821 000 9 874 000
12. Utgifter för AMIS II-operationen - +97 000 +1 000 98 000
13. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken - - +550 000 550 000
Sammanlagt 66 767 000 - 255 000 67 022 000

25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 36 000 euro.

50. Vissa statsunderstöd (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 213 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen för momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dispositionsplan IV tilläggsbudgeten Ändrad dispositionsplan
Medborgarorganisationernas Europainformation 515 000 - 515 000
Finlands FN-förbund rf 315 000 - 315 000
Den finländska kommittén för europeisk säkerhet 110 000 - 110 000
Samerådet 50 000 - 50 000
Organisationer som stöder Konferensens om säkerhet och samarbete i Europa verksamhet samt människorättsorganisationer 45 000 - 45 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland 60 000 - 60 000
KATU ry 100 000 - 100 000
CMI ry - +200 000 200 000
Andra sammanslutningar som bedriver internationell verksamhet 120 000 +13 000 133 000
Sammanlagt 1 315 000 +213 000 1 528 000

Huvudtitel 25

JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Ministeriet och myndigheter i samband med det

21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 328 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att andra stycket i beslutsdelen under momentet stryks.

22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 97 000 euro.

27. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 100 000 euro av anslaget får användas till betalning av de utgifter som föranleds av undersökningen av skottdramat i Jokela skolcentrum i Tusby kommun.

10 Domstolsväsendet

21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 49 000 euro.

22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 61 000 euro.

23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 294 000 euro.

30 Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp

21. Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 188 000 euro.

40 Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 566 000 euro.

50 Verkställighet av straff

21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 220 000 euro.

60 Åklagarväsendet

21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 237 000 euro.

Huvudtitel 26

INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Inrikesministeriet

21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 454 000 euro.

23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 96 000 euro.

43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 500 000 euro.

02 Utlänningsverket

21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 79 000 euro.

05 Länsstyrelserna

21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 414 000 euro.

06 Registerförvaltning

21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 303 000 euro.

07 Häradena

21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 53 000 euro.

75 Polisväsendet

21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 585 000 euro.

22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 500 000 euro.

80 Räddningsväsendet

21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 351 000 euro.

22. Särskilda utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 850 000 euro.

90 Gränsbevakningsväsendet

21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 380 000 euro.

97 Understöd åt kommuner

32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att tredje och fjärde stycket i beslutsdelen under momentet ersätts med stycket nedan.

Av anslaget får sammanlagt högst 410 000 euro användas för betalning av kostnader för särskilda utredningar som görs enligt 8 § i kommunindelningslagen eller med stöd av 9 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform och högst 300 000 euro till understöd till kommunerna för de kostnader som föranleds av förutredningar om sammanslagningar.

34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 500 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det sista stycket i beslutsdelen under moment stryks.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av anslaget under momentet har 1 000 000 euro reserverats för betalning av ett särskilt understöd till Tusby kommun för de extra kostnader som föranleds av skottdramat i Jokela skolcentrum.

98 Utveckling av regionerna

61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya beslut om beviljande av medel får fattas till ett belopp av sammanlagt 332 000 euro år 2007.

Motiveringen till momentet ändras även så att i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland hänför sig 6 500 000 euro av anslaget under momentet till landskapet Kajanaland.

64. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007-2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att beslut om beviljande och utbetalning av understöd till projekt enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) får fattas innan Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt programplaneringsdokumentet för Finlands mål regional konkurrenskraft och sysselsättning under programperioden 2007-2013.

65. Statlig medfinansiering för Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden 2007-2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 3 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att beslut om beviljande och utbetalning av understöd till projekt enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006) får fattas innan Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt programplaneringsdokumentet för Finlands mål regional konkurrenskraft och sysselsättning under programperioden 2007-2013.

Huvudtitel 27

FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Försvarspolitik och förvaltning

21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 59 000 euro.

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 18 685 000 euro.

10 Militärt försvar

16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)

Under momentet avdras 65 642 000 euro.

Av anslaget får 457 309 593 euro användas till betalning av utgifter för tidigare beviljade beställningsfullmakter och till utgifter för ändringar i index och valutakurser i anslutning till dem samt 57 980 407 euro för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Utbetalningstiden för utgifterna för den beställningsfullmakt som gäller beredskapsförbandens utrustning (VYV 1) förlängs från 2009 till 2012. Fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten VYV 1, sammanlagt 1 034 019 372 euro, ändras så att användningen av fullmakten får åsamka staten utgifter om högst 920 100 000 euro före utgången av 2007, högst 924 219 372 euro före utgången av 2008, högst 944 019 372 euro före utgången av 2009, högst 971 619 372 euro före utgången av 2010, högst 1 020 919 372 euro före utgången av 2011 och högst 1 034 019 372 euro före utgången av 2012.

Utbetalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för utvecklande av servicesystem och flygbasbaserade system för helikoptrar (HTH) förlängs från 2011 till 2012. Fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten HTH, sammanlagt 179 961 081 euro, ändras så att användningen av fullmakten får åsamka staten utgifter om högst 111 763 081 euro före utgången av 2007, högst 138 412 081 euro före utgången av 2008, högst 150 385 081 euro före utgången av 2009, högst 161 989 081 euro före utgången av 2010, högst 171 961 081 euro före utgången av 2011 och högst 179 961 081 euro före utgången av 2012.

Motiveringen till momentet ändras så att beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007) ökar med 18 200 000 euro till sammanlagt 518 270 000 euro. Dessutom ändras den tidsmässiga fördelningen av utgifterna för PVKEH 2007-beställningsfullmakten så att beställningsfullmakten får åsamka staten utgifter om högst 62 995 000 euro före utgången av 2007, högst 164 993 000 euro före utgången av 2008, högst 321 050 000 euro före utgången av 2009, högst 446 270 000 euro före utgången av 2010 och högst 518 270 000 euro före utgången av 2011.

Utbetalningstiden för utgifterna för den beställningsfullmakt som gäller kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2) förlängs till 2009. Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för VYV 2-beställningsfullmakten, sammanlagt 588 700 000 euro, ändras så att VYV 2-beställningsfullmakten får åsamka staten utgifter om högst 470 100 000 euro före utgången av 2007, högst 568 700 000 euro före utgången av 2008 och högst 588 700 000 euro före utgången av 2009.

Utbetalningstiden för utgifterna för beställningsfullmakten för marinen och spaningen (PVKEH 2005) förlängs till 2010. Den tidsmässiga fördelningen per år av utgifterna för PVKEH 2005-beställningsfullmakten, sammanlagt 109 000 000 euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten utgifter om högst 77 850 000 euro före utgången av 2007, högst 92 700 000 euro före utgången av 2008, högst 96 800 000 euro före utgången av 2009 och högst 109 000 000 euro före utgången av 2010.

Fördelningen per år av utgifterna för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006), sammanlagt 600 832 000 euro, ändras så att fullmakten får åsamka staten utgifter om högst 193 406 000 euro före utgången av 2007, högst 360 405 000 euro före utgången av 2008, högst 473 365 000 euro före utgången av 2009, högst 527 732 000 euro före utgången av 2010, högst 584 832 000 euro före utgången av 2011 och högst 600 832 000 euro före utgången av 2012.

17. Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Av det treåriga reservationsanslag om 15 100 000 euro som budgeterats under momentet i den andra tilläggsbudgeten för 2005 återtas 1 500 000 euro.

18. Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av Hawk Mk 66-plan samt reservdelar, tilläggsutrustning och serviceutrustning till dem samt till betalning av utgifter för att ställa planen i luftvärdigt skick och modifiera cockpiten.

Avtal kan ingås om anskaffning av Hawk Mk 66-plan samt reservdelar, tilläggsutrustning och serviceutrustning till dem samt om att ställa planen i luftvärdigt skick och modifiera cockpiten, så att dessa avtal åsamkar staten utgifter om sammanlagt högst 41 000 000 euro år 2007 och under senare år.

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 11 753 000 euro.

Med anledning av att det inte på alla punkter har varit möjligt att ingå avtal år 2005 i fråga om den beställningsfullmakt för omkostnaderna som godkänts i budgeten för 2005, får 2007 avtal ingås till ett värde av 75 000 euro under förutsättning att de årliga betalningarna på grund av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp som anförs i finansieringsplanen för beställningsfullmakten för omkostnader 2005.

Med anledning av att det inte på alla punkter har varit möjligt att ingå avtal år 2006 i fråga om den beställningsfullmakt för omkostnaderna som godkänts i budgeten för 2006, får 2007 avtal ingås till ett värde av 231 000 euro under förutsättning att de årliga betalningarna på grund av dessa avtal inte överstiger de penningbelopp som anförs i finansieringsplanen för beställningsfullmakten för omkostnader 2006.

30 Militär krishantering

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändring av dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dispositionsplan II tilläggsb., förändring +/- IV tilläggsb., förändring +/- Ändrad dispositionsplan
01. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i Kosovo (KFOR-operationen) 12 600 000 -372 000 - 12 228 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringstrupp i Bosnien-Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-operationen) 4 650 000 -1 319 000 - 3 331 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 450 000 - - 2 450 000
04. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 6 650 000 +964 000 - 7 614 000
05. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) 40 000 - - 40 000
06. Utgifter för krishanteringsoperationen i Liberia (UNMIL-operationen) 40 000 - - 40 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsoperationer 1 405 000 +500 000 +147 000 2 052 000
08. Programmet för utvecklande av krishanteringstrupperna 6 000 000 +2 000 000 +2 130 000 10 130 000
09. Utgifter för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper under utbildningstiden samt överföringsersättningar 7 001 000 - - 7 001 000
10. Utgifter för krishanteringsoperationen i Libanon (UNFIL-operationen) 9 820 000 -6 188 000 - 3 632 000
11. Utgifter för AMIS II-operationen - +9 000 - 9 000
12. Utgifter för EU:s krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken - - +4 500 000 4 500 000
20. I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsoperationer samt för andra utgifter för krishantering 4 734 000 +4 406 000 -6 777 000 2 363 000
Sammanlagt 55 390 000 - - 55 390 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 euro.

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Finansministeriet

21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 168 000 euro.

22. Omkostnader for enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 16 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 24 000 euro.

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 970 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling och anskaffning av processer och system inom ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen som stöder statsförvaltningen samt för finansiering av projekt för utveckling av servicecentralerna inom personal-, ekonomi- och informationsförvaltningen. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid. Dessutom får anslaget användas till att finansiera den beställningsfullmakt som ingår i den andra tilläggsbudgeten för 2007.

Av det treåriga reservationsanslag om 12 000 000 euro som i den andra tilläggsbudgeten för 2005 budgeterats under momentet återtas 9 500 000 euro.

03 Statens ekonomiska forskningscentral

21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 28 000 euro.

05 Statskontoret

21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Från anslaget under momentet avdras 52 000 euro.

23. Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 1 700 000 euro.

Vid nettningen beaktas inte det belopp om 100 000 euro som samlas in i serviceavgifter för finansiering av kommande års investeringar.

07 Pensioner och ersättningar som staten betalar ut

05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 25 000 000 euro.

18 Skatteförvaltningen

21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 003 000 euro.

39 Vissa överföringar till landskapet Åland

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 482 000 euro.

40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 870 000 euro.

40 Tullverket

21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 932 000 euro.

52 Statistikcentralen

21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 329 000 euro.

60 Senatfastigheter
80 Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen

27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag om 15 000 000 euro som budgeterats år 2005 återtas 3 900 000 euro.

81 Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde

03. Arbetsgivarens lönepolitiska utvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 13 000 000 euro.

Anslaget får retroaktivt från och med den 1 oktober 2007 användas till löneutgifter som föranleds av lönepolitiska utvecklingsåtgärder som gäller personalen inom statsförvaltningen och som genomförs genom arbetsgivarbeslut.

90 Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet avdras 68 000 000 euro.

99 Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde

43. Energiskattestöd (förslagsanslag)

Under momentet avdras 35 693 000 euro.

Huvudtitel 29

UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

21.  Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 146 000 euro.

23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 119 000 euro.

25. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 000 000 euro.

27. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 31 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 11 000 000 euro.

10 Allmänbildande utbildning

21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 891 000 euro.

20 Yrkesutbildning

21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 686 000 euro.

50 Undervisning och forskning vid universitet

21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 211 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att Tammerfors tekniska universitet i sin nettobudgetering som inkomster kan beakta inkomsterna av förvaltning och fösäljning även av sådana aktier i bolag som uppfyller de villkor som uppställts för universitetsbolag i 3 a § 1 mom. 7 punkten i lagen om statsbudgeten som är anskaffade före den 1 augusti 2005.

22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 74 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dispositionsplan II tilläggsbudgeten IV tilläggsbudgeten Ändrad dispositionsplan
1. Forsknings-, utvecklings- och publikationsverksamhet 8 043 000 - +29 000 8 072 000
2. Universitetens gemensamma ADB-verksamhet och datakommunikationer 13 000 000 - +45 000 13 045 000
3. Utveckling av universitetens vuxenutbildning 2 500 000 - - 2 500 000
4. Utvecklandet av universitetscentren 3 000 000 - - 3 000 000
5. Undersökningar av gravområdena i Huhtiniemi i Villmanstrand och i dess närområden 100 000 - - 100 000
6. Tryggande av tillgången på svenskspråkiga barnträdgårdslärare i huvudstadsregionen - +100 000 - 100 000
Totalt 26 643 000 +100 000 +74 000 26 817 000

24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 683 000 euro.

60 Vetenskap

21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 196 000 euro.

22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 65 000 euro.

23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 16 000 euro.

24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000 euro.

50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 494 000 euro.

70 Studiestöd

22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 euro.

52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000 000 euro.

55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)

Under momentet avdras 6 000 000 euro.

80 Konst och kultur

21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000 euro.

22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 382 000 euro.

23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 227 000 euro.

24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 112 000 euro.

Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer:

Tillägg till dispositionsplanen (euro)
Ursprunglig dispositionsplan II tilläggsbudgeten IV tilläggsbudgeten Ändrad dispositionsplan
Nationalmuseets omkostnader 5 808 000 +70 000 +44 000 5 922 000
Museiverkets övriga omkostnader 10 937 000 +130 000 +68 000 11 135 000
Totalt 16 745 000 +200 000 +112 000 17 057 000

25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 19 000 euro.

26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000 euro.

27.  Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 euro.

28. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 euro.

75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 270 000 euro under punkt 1 i dispositionsplanen, Museiverkets ombyggnader och små byggnadsprojekt.

Huvudtitel 30

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 Utveckling av landsbygden

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att femte stycket i beslutsdelen under momentet ersätts med stycket nedan.

Anslaget får tillsammans med anslaget under medfinansieringsmoment 30.10.62 användas för anställande av den personal, motsvarande högst 170 årsverken, som behövs för genomförande av mål 1-programmen och programmet Leader+ vilka utvecklingssektionen (EUGFJ-U) vid EUGFJ medfinansierar och för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i fasta Finland vilket EJFLU medfinansierar, samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen. Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

20 Jordbruk

21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 126 000 euro.

30 Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet

21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 187 000 euro.

22. Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 500 000 euro.

40 Fiskeri-, vilt- och renhushållning

21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 91 000 euro.

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 130 000 euro.

Dessutom ombildas anslaget under momentet till ett treårigt reservationsanslag.

50 Vattenhushållning

22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 18 000 euro.

43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 350 000 euro.

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000 euro.

60 Skogsbruk

21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 284 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för teckning av aktier i Metsäklusteri Oy till ett belopp av högst 150 000 euro.

42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 484 000 euro.

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios andel av tilläggsanslaget är 41 500 euro och skogscentralernas andel 442 500 euro.

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att beslut om stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) under 2007 får fattas för högst 64 500 000 euro i stället för högst 62 500 000 euro.

70 Lantmäteri och samanvändning av geografisk information

21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 339 000 euro.

22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 19 000 euro.

90 Förvaltning

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 193 000 euro.

23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 204 000 euro.

25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 359 000 euro.

91 Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden

21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 000 euro.

Huvudtitel 31

KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Kommunikationsministeriet

21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 82 000 euro.

24 Vägförvaltningen

21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 18 411 000 euro.

78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 600 000 euro.

30 Sjöfartsverket

21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 255 000 euro.

78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 3 327 000 euro.

40 Banförvaltningscentralen

21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 066 000 euro.

76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 100 000 euro.

78. Vissa banprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 300 000 euro.

79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 14 868 000 euro.

Banförvaltningscentralen bemyndigas att ingå avtal för att genomföra projektet Byggande av radionät för ett belopp om högst 17 009 000 euro.

41 Järnvägsverket

21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 21 000 euro.

60 Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 60 000 euro.

80 Meteorologiska institutet

21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 175 000 euro.

81 Havsforskningsinstitutet

21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 386 000 euro.

99 Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 474 000 euro.

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 183 000 euro.

Huvudtitel 32

HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10 Förvaltning

21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 541 000 euro.

22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 513 000 euro.

20 Teknologi- och innovationspolitik

21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 248 000 euro.

22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 353 000 euro.

23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 50 000 euro.

24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 17 000 euro.

25.  Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 27 000 euro.

26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 138 000 euro.

30 Företagspolitik

22. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 26 000 euro.

42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att specialfinansieringsbolaget år 2007 får bevilja lån som omfattas av regionalt räntestöd till ett sammanlagt belopp av högst 140 330 000 euro.

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000 euro.

60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 960 000 euro.

87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp ett sådant räntefritt kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) för ökning av dotterbolaget Aloitusrahasto Vera Oy:s aktiekapital, förutsatt att Finnvera Abp på motsvarande villkor beviljar 20 000 000 euro för samma ändamål. Om Aloitusrahasto Vera Oy:s finansieringsverksamhet är förlustbringande återkrävs lånet inte till den del det motsvarar beloppet av förlusten.

88. Kapital till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas för ökning av Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital.

40 Konsument- och konkurrenspolitik

21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 24 000 euro.

26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 20 000 euro.

60 Energipolitik

21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 14 000 euro.

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för köp av utrednings-, provnings- och informationstjänster som främjar materialeffektiviteten. Anslaget får även användas för delfinansiering av projekt som finansieras av EU.

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Social- och hälsovårdsministeriet

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 294 000 euro.

27. Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas till uppbyggande av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården och till anknytande nationell service. Till Folkpensionsanstalten betalas ersättning för uppbyggande av ett elektroniska arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården och ett elektroniskt receptcenter samt till anknytande nationell service enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 500 000 euro.

02 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 202 000 euro.

03 Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

21. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 euro.

04 Besvärsnämnden för social trygghet

21. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 11 000 euro.

06 Rättsskyddscentralen för hälsovården

21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 25 000 euro.

08 Folkhälsoinstitutet

21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 164 000 euro.

26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 37 000 000 euro.

Det treåriga reservationsanslag om 20 800 000 euro för anskaffning av influensapandemivaccin som budgeterats under momentet i den andra tilläggsbudgeten för 2005 återtas.

09 Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 36 000 euro.

10 Strålsäkerhetscentralen

21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 61 000 euro.

11 Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling

22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 6 000 euro.

13 Arbetarskyddets distriktsförvaltning

21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 159 000 euro.

16 Allmän familjepension

60. Allmän familjepension (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 200 000 euro.

17 Utkomstskydd för arbetslösa

50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 68 000 000 euro.

51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 14 000 000 euro.

54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 6 000 000 euro.

55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000 euro.

18 Sjukförsäkring

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 38 000 000 euro.

19 Pensionsförsäkring

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 900 000 euro.

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000 euro.

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 23 300 000 euro.

21 Frontveteranpensioner

52. Fronttillägg (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 1 000 000 euro.

28 Annat utkomstskydd

60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 000 000 euro.

32 Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 700 000 euro.

33 Vissa utgifter inom social- och hälsovården

23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 660 000 euro.

Huvudtitel 34

ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Arbetsförvaltningen

21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 116 000 euro.

22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 euro.

05 Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program

61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att från den del av bevillningsfullmakten för 2006 som är oanvänd tilldelas 325 000 euro landskapet Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 3 991 000 euro av anslaget hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att från den del av bevillningsfullmakten för 2006 som är oanvänd tilldelas 301 000 euro landskapet Kajanaland i enlighet med lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 3 370 000 euro av anslaget hänför sig till landskapet Kajanaland med stöd av lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland.

64. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007-2013 (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 000 000 euro.

65. Statlig medfinansiering under programperioden 2007-2013 för projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 3 500 000 euro.

06 Arbetskraftspolitiken

21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 944 000 euro.

51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag)

Från anslaget under momentet avdras 4 300 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget reserveras 3 700 000 euro som enligt beslut av statsrådet skall användas till utgifter för lindrande av sådana oförutsedda störningar som omstruktureringen av ekonomin förorsakar sysselsättningen och produktionsverksamheten.

52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 30 000 000 euro.

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2007 får med undantag av investeringar som hör till förvaltningsförsöket i Kajanaland ingås nya förbindelser för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte till ett värde av högst 39 018 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av fullmakten reserveras 12 300 000 euro som enligt beslut av statsrådet skall användas till förbindelser för lindrande av sådana oförutsedda störningar som omstruktureringen av ekonomin förorsakar sysselsättningen och produktionsverksamheten.

07 Flykting- och migrationsärenden

21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 21 000 euro.

99 Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde

50. Lönegaranti (förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 2 000 000 euro.

Huvudtitel 35

MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01 Miljöministeriet

21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 632 000 euro.

Av tilläggsanslaget får 500 000 euro användas till bakgrundsutredningar och bakgrundsberäkningar i anslutning till byggande som görs i syfte att förbättra byggnaders energiprestanda och öka användningen av förnybara energikällor.

10 Miljövård

27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 200 000 euro.

70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 13 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Finlands miljöcentral i samarbete med marinen får ingå avtal eller förbindelser för anskaffning av ett kombinationsfartyg som är utrustat för bekämpning av olje- och kemikalieskador så att avtalen och förbindelserna åren 2007-2009 medför utgifter för staten om högst 48 000 000 euro.

20 Samhällen, användning av områden och naturvård

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 300 000 euro.

Tilläggsanslaget får användas till att starta och utveckla verksamheten i Kvarken som är ett av Unescos världsarvsområden.

88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 300 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statens finansieringsandel av det fastighetsaktiebolag som skall bildas för byggandet av en guidnings- och informationspunkt i Kvarkens världsarvsområde.

30 Främjande av boendet

60. Överföring till statens bostadsfond

Motiveringen till momentet ändras så att bostadsfonden får ha kortfristiga lån till ett belopp högst 3 500 000 000 euro samtidigt.

40 De regionala miljöcentralerna

21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 492 000 euro.

50 Miljötillståndsverken

21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 43 000 euro.

60 Finlands miljöcentral

21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 150 000 euro.

70 Statens bostadsfond

21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 29 000 euro.

Huvudtitel 36

RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01 Ränta på skulden i euro

90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag)

Under momentet avdras 50 000 000 euro.

Huvudtitel 37

MINSKNING AV STATSSKULDEN

01 Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 720 197 000 euro.

_______________

Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2007 tillämpas från och med den 10 december 2007.

Helsingfors den 4 december 2007

​​​​