RIKSDAGENS SKRIVELSE 5/2010 rd

RSk 5/2010 rd - B 1/2009 rd

Berättelse om regeringens åtgärder under år 2008

Ärende

Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat berättelsen om sina åtgärder under år 2008 (B 1/2009 rd).

Beredning i utskott

Grundlagsutskottet och utrikesutskottet har i ärendet lämnat sina betänkanden (GrUB 1/2010 rd och UtUB 2/2010 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har

godkänt ett ställningstagande i enlighet med grundlagsutskottets och utrikesutskottets betänkanden, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen, men riksdagen förutsätter

att regeringen på behörigt sätt beaktar de anmärkningar till tidigare uttalanden från riksdagen som ingår i betänkandet och i de bifogade utlåtandena samt övriga uttalanden, om de gäller regeringen,

att regeringen gör upp en övergripande plan för hur förundersökningen, åtalsprövningen och rättegångarna kan snabbas upp,

att regeringen vidtar effektivare åtgärder för att stimulera samiskan; särskild hänsyn bör tas till att enaresamiskan och skoltsamiskan, som båda är hotade, kan fortleva,

att regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa att de tryckta och de elektroniska versionerna av propositionerna är identiska till innehållet och att de elektroniska versionerna kan användas som utskottshandlingar och vid uppgörandet av riksdagens svar, och lämnar grundlagsutskottet en utredning om detta före utgången av 2010, och

att statsrådet aktivt stöder ambitionen att placera finländska kandidater på nyckelposter i FN och andra internationella organisationer.

_______________

Helsingfors den 18 mars 2010

​​​​