RIKSDAGENS SKRIVELSE 54/2014 rd

RSk 54/2014 rd - Ö 2/2014 rd

Medborgarinitiativ: Svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd)

Ärende

För riksdagen har det den 24 april 2014 lagts fram ett medborgarinitiativ svenskan som valfritt läroämne på alla utbildningsstadier (MI 2/2014 rd — företrädare för initiativet Heikki Orsila, initiativtagare Ilmari Rostila).

Riksdagen sände den 15 maj 2014 medborgarinitiativet till kulturutskottet för beredning.

Beredning i utskott

Kulturutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KuUB 24/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden med anledning av medborgarinitiativet:

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen gör en övergripande kartläggning av den allmänna politiken för språkstudier i Finland och av hur den bör utvecklas inför kommande utmaningar i fråga om språkkunskaper och med beaktande av det allt större och mångsidigare behovet av kunskaper i främmande språk i samhället och inom näringslivet.

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt.

Riksdagen har förkastat medborgarinitiativet.

_______________

Helsingfors den 6 mars 2015