RIKSDAGENS SKRIVELSE 59/2014 rd

RSk 59/2014 rd - SRR 6/2014 rd

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014

Ärende

Statsrådet har till riksdagen lämnat sin redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 (SRR 6/2014 rd).

Beredning i utskott

Utrikesutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (UtUB 24/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har

med anledning av redogörelsen godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att statsrådet vidtar följande åtgärder:

1. Genom sin verksamhet och fördelningen av ekonomiska resurser fullgör statsrådet aktivt strategin i redogörelsen.

2. I början av nästa valperiod utarbetar statsrådet en nationell handlingsplan för främjande av grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland.

_______________

Helsingfors den 12 mars 2015

​​​​​​​