RIKSDAGENS SVAR 105/2004 rd

RSv 105/2004 rd - RP 165/2003 rd

Regeringens proposition om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen

Ärende

Regeringen har till 2003 års riksdag överlämnat sin proposition om godkännande av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om hur vissa projekt som påverkar användningen av miljön skall handläggas i ett inlösningsförfarande och om ändring av kärnenergilagen (RP 165/2003 rd).

Beredning i utskott

Miljöutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (MiUB 13/2004 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har godkänt följande uttalanden:

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp den samlade handläggningstiden för miljöärenden och i förekommande fall utökar resurserna för administrationen för att handläggningstiderna i fråga om besvär förkortas och rättsskyddssystemets funktionsduglighet tryggas.

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för åstadkommande av lagstiftning om så kallade längsgående projekt där det också kan ingå nödvändiga materiella besvärsgrunder.

Riksdagen har

godkänt den i Århus den 25 juni 1998 ingångna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor till den del konventionen hör till Finlands behörighet, och

godkänt att två förklaringar lämnas enligt regeringens förslag:

1. Finland anser att bestämmelserna om ny prövning i artikel 9.2 inte behöver tilllämpas i det skede av beslutsprocessen då statsrådet fattar ett principbeslut som riksdagen kan anta eller förkasta, om bestämmelserna i artikel 9.2 blir tillämpliga i ett senare skede av beslutsprocessen för ett projekt.

2. Vissa verksamheter i bilaga I till konventionen kan förutsätta flera på varandra följande beslut av en myndighet eller flera myndigheter angående tillstånd för en verksamhet. Finland anser att varje part i enlighet med sin nationella lagstiftning skall avgöra i vilket skede ny prövning i materiellt eller processrättsligt hänseende skall kunna begäras med stöd av artikel 9.2 avseende ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som faller under bestämmelserna i artikel 6.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Århus den 25 juni 1998 ingångna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

_______________

Lag

om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att garantera dem som saken gäller samt registrerade sammanslutningar rätt att söka ändring i enlighet med artikel 9 i den i Århus den 25 juni 1998 ingångna konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på projekt som avser anläggning av

1) sådana kraftledningar ovan markytan som har en spänning av minst 220 kilovolt och en längd av mer än 15 kilometer,

2) sådana rörledningar för transport av gas, olja eller kemikalier som har en längd av mer än 40 kilometer och en diameter av mer än DN 800 millimeter, eller

3) järnvägar för fjärrtrafik.

3 §

Förhållande till planläggningssystemet

Förfarande enligt denna lag tillämpas inte om genomförandet av ett projekt till alla delar sker utifrån en plan med rättsverkningar enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) där projektets placering och förhållande till annan områdesanvändning har utretts.

4 §

Inlösningstillstånd och inlösning

Projekt som avses i denna lag får inte genomföras utan inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977). I fråga om verkställigheten av inlösningen och om inlösningen gäller i övrigt vad som särskilt föreskrivs i den ovan nämnda lagen eller i någon annan lag.

5 §

Sökande av ändring

Utöver vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996) har en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och som verkar på det område som projektet avser rätt att anföra besvär över inlösningstillstånd som meddelats för projekt som anges i denna lag. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen.

Beslut om inlösningstillstånd delges så som föreskrivs i 9 § och 10 § 2 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Beslut om inlösningstillstånd delges stiftelser och föreningar som avses i 1 mom. genom offentlig delgivning på det sätt som föreskrivs särskilt.

6 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas på projekt som anhängiggörs efter det att lagen trätt i kraft.

Denna lag tillämpas inte på projekt för vilka inlösningstillstånd enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter har sökts när denna lag träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av kärnenergilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/1987) nya 25 a och 75 a § som följer:

25 a §

Delgivning av och information om beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning

Beslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning skall delges genom offentlig delgivning på det sätt som föreskrivs särskilt.

Beslutet skall tillställas dem som särskilt anhållit om detta.

75 a §

Besvärsrätt över tillstånd att uppföra kärnanläggning

Utöver vad som ovan föreskrivs om sökande av ändring, har också en registrerad förening eller stiftelse vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, rätt att anföra besvär över de statsrådsbeslut om tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 18 och 19 §.

_______________

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas inte på projekt som avser uppförande av kärnanläggning när ansökan om principbeslut av statsrådet anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 21 juni 2004

​​​​​​​