RIKSDAGENS SVAR 105/2014 rd

RSv 105/2014 rd - RP 120/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem (RP 120/2014 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 11/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 91 § 4 mom.,

ändras 36 §, 88 § 1 och 2 mom., 89 § 2 mom., 91 § 3 mom. och 159 §, av dem 159 § sådan den lyder i lag 1164/2007, samt

fogas till 90 § ett nytt 4 mom., i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag 627/2009, till lagen en ny 91 a §, till 101 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 184 §, sådan den lyder i lag 1427/2011, ett nytt 2 mom. som följer:

36 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida arbetstagaren har rätt till rehabilitering enligt 25 § och se till att arbetstagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om arbetstagaren har rätt till rehabilitering enligt 25 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 27 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

4 kap.

Fastställande av pension

88 §

Minskning av efterlevandepension

Pensioner som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete och som grundar sig på arbetspensionslagarna och därmed jämförbara lagar minskar efterlevandepensionen. När efterlevandepensionen minskas ska de pensioner beaktas som den efterlevande maken får, utan avdrag för en primär förmån enligt 92 och 93 §. Delinvalidpension som den efterlevande maken får ska då beaktas till ett belopp som motsvarar full invalidpension. När efterlevandepensionen minskas ska förutom den ålderspension som den efterlevande maken får även sådan pension beaktas som den efterlevande maken före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled, har intjänat genom arbete för vilket någon pension ännu inte har beviljats. När efterlevandepensionen minskas ska dessutom en sådan förmån beaktas som motsvarar ovannämnda pension och som betalas eller borde betalas till den efterlevande maken från utlandet eller på basis av anställning vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation.

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., betraktas som den efterlevande makens arbetspension dock den kalkylerade pension som denne skulle ha beviljats om han eller hon den dag då förmånslåtaren avled hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken senast den dag då förmånslåtaren avled har uppnått den ålder som enligt någon arbetspensionslag berättigar till ålderspension, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon hade intjänat före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled. Om den efterlevande maken har arbetat utomlands eller varit anställd vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon skulle ha beviljats om det arbete som hänför sig till den försäkringstid som grundar sig på anställningen utomlands, vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation hade omfattats av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89 §

Tidpunkt för minskning av efterlevandepension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett eller flera barn som har rätt till barnpension efter förmånslåtaren, vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som denne och den efterlevande maken, minskas efterlevandepensionen inte förrän det yngsta barnet fyller 18 år. Som den efterlevande makens kalkylerade pension betraktas då den invalidpension som denne skulle beviljas om han eller hon när det yngsta barnet fyller 18 år blir arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken då har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension ska som den efterlevande makens kalkylerade pension betraktas den ålderspension som han eller hon hade tjänat in före utgången av det år som föregick det år då det yngsta barnet fyllde 18 år.

90 §

Grund för minskning av efterlevandepension samt belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När efterlevandepensionen justeras används samma grund för minskning av pensionen som när efterlevandepensionen minskades första gången.

91 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efterlevandepensionen ska justeras, om den efterlevande makens förhållanden förändras så att förutsättningarna enligt i 1 mom. inte längre uppfylls.

91 a §

Justering av efterlevandepension

Om en kalkylerad invalidpension har beaktats som den efterlevande makens egen pension när efterlevandepensionen minskades första gången eller om minskningen av efterlevandepensionen har gjorts i enlighet med 91 §, ska efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken beviljas ålderspension eller invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller därmed jämförbara lagar.

Efterlevandepensionen ska justeras också om den invalidpension som den efterlevande maken får och som beaktats vid minskningen av efterlevandepensionen upphör och den efterlevande maken senare beviljas en ny pension som bestämmelserna i 80 § om beviljande av pension på tidigare grunder inte tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den tidpunkt då pensionen enligt 1 eller 2 mom. börjar. När efterlevandepensionen minskas ska den pension beaktas som beviljats den efterlevande maken samt dessutom sådan pension som han eller hon före utgången av det år som föregick det år då den pensionen började, har intjänat genom arbete för vilket han eller hon inte har beviljats pension.

101 §

Pensionsansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en arbetstagare har rätt till rehabilitering enligt 25 §, ska pensionsanstalten i samband med handläggningen av ansökan om invalidpension, på basis av 36 § och utan ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

159 §

Utsökning av en arbetspensionsförsäkringsavgift

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag påförts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 163 § och 186 § 5 mom. är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av sådana fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

184 §

Beslut om kostnadsfördelning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en pensionsanstalt försummar att betala den avgift som påförts för de kostnader som den ska svara för eller om Pensionsskyddscentralen försummar att betala den gottgörelse som bestämts för en pensionsanstalt på den förfallodag som anges i beslutet enligt 1 mom., tas för den tid som betalningen eller gottgörelsen fördröjs ut en dröjsmålsränta som motsvarar räntesatsen enligt 4 a § 1 mom. i räntelagen. Dröjsmålsränta tas emellertid inte ut för en fördröjning som beror på att Pensionsskyddscentralen har sammanfört poster som en pensionsanstalt ska betala och poster som anstalten ska gottgöras för.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På en sådan ansökan om invalidpension som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas 36 och 101 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

Oberoende av vad som i 1 och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (627/2009) föreskrivs om 68 § 2 mom., intjänas pension enligt en tillväxtprocent om 1,5 per år under den tid som en avslutad invalidpension löper och ska beräknas på den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid, om pensionsfallet för den avslutade invalidpensionen inträffar 2006 eller därefter och om en ålderspension som bestäms på nya grunder börjar den 1 januari 2010 eller därefter eller om pensionsfallet för en pension som bestäms på nya grunder inträffar den 1 januari 2010 eller därefter. Pensionsanstalten ska från och med den 1 januari 2015 justera beloppet av de pensioner enligt detta moment som löper när denna lag trädde i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 26 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1428/2011, samt

fogas till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1428/2011, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och ett nytt 5 mom. som följer:

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pen-sionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 92 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 93 och 94 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om pension för arbetstagare får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004.

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i 8 eller 8 a § i APL dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 92 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt 93 § och 94 § 2—4 mom. i den lagen. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL.

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 85 och 86 § i lagen om pension för arbetstagare. Grunden för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i APL, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                              20     . Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om pensioner för arbetstagare (794/2012) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om en arbetstagare som är född före 1958 och som får arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska 12 § 3 mom. och 13 § 1 mom., i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft, tillämpas på arbetstagarens rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 96 § 4 mom.,

ändras 36 §, 93 § 1 och 2 mom., 94 § 2 mom., 96 § 3 mom. och 147 § 1 mom., av dem 147 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1168/2007, samt

fogas till 95 § ett nytt 4 mom., i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag 629/2009, till lagen en ny 96 a § och till 103 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 mom. och 4 mom., som följer:

36 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionskassan fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida arbetstagaren har rätt till rehabilitering enligt 25 § och se till att arbetstagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om arbetstagaren har rätt till rehabilitering enligt 25 §, ska pensionskassan i enlighet med 27 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

4 kap.

Bestämmande av pension

93 §

Minskning av efterlevandepension

Pensioner som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete och som grundar sig på arbetspensionslagarna och därmed jämförbara lagar minskar efterlevandepensionen. När efterlevandepensionen minskas ska de pensioner beaktas som den efterlevande maken får, utan avdrag för en primär förmån enligt 97 och 98 §. Delinvalidpension som den efterlevande maken får ska då beaktas till ett belopp som motsvarar full invalidpension. När efterlevandepensionen minskas ska förutom den ålderspension som den efterlevande maken får även sådan pension beaktas som den efterlevande maken före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled, har intjänat genom arbete för vilket någon pension ännu inte har beviljats. När efterlevandepensionen minskas ska dessutom en sådan förmån beaktas som motsvarar ovannämnda pension och som betalas eller borde betalas till den efterlevande maken från utlandet eller på basis av anställning vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation.

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., betraktas som den efterlevande makens arbetspension dock den kalkylerade pension som denne skulle ha beviljats om han eller hon den dag då förmånslåtaren avled hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken senast den dag då förmånslåtaren avled har uppnått den ålder som enligt någon arbetspensionslag berättigar till ålderspension, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon hade intjänat före utgången det år som föregick det år då förmånslåtaren avled. Om den efterlevande maken har arbetat utomlands eller varit anställd vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon skulle ha beviljats om det arbete som hänför sig till den försäkringstid som grundar sig på anställningen utomlands, vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation hade omfattats av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94 §

Tidpunkt för minskning av efterlevandepension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett eller flera barn som har rätt till barnpension efter förmånslåtaren, vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som denne och den efterlevande maken, minskas efterlevandepensionen inte förrän det yngsta barnet fyller 18 år. Som den efterlevande makens kalkylerade pension betraktas då den invalidpension som denne skulle beviljas om han eller hon när det yngsta barnet fyller 18 år blir arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken då har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension ska som den efterlevande makens kalkylerade pension betraktas den ålderspension som han eller hon hade tjänat in före utgången av det år som föregick det år då det yngsta barnet fyllde 18 år.

95 §

Grund för minskning av efterlevandepension samt belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När efterlevandepensionen justeras används samma grund för minskning av pensionen som när efterlevandepensionen minskades första gången.

96 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efterlevandepensionen ska justeras, om den efterlevande makens förhållanden förändras så att förutsättningarna enligt 1 mom. inte längre uppfylls.

96 a §

Justering av efterlevandepension

Om en kalkylerad invalidpension har beaktats som den efterlevande makens egen pension när efterlevandepensionen minskades första gången eller om minskningen av efterlevandepensionen har gjorts i enlighet med 96 §, ska efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken beviljas ålderspension eller invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller därmed jämförbara lagar.

Efterlevandepensionen ska justeras också om den invalidpension som den efterlevande maken får och som beaktats vid minskningen av efterlevandepensionen upphör och den efterlevande maken senare beviljas en ny pension som bestämmelserna i 86 § om beviljande av pension på tidigare grunder inte tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den tidpunkt då pensionen enligt 1 eller 2 mom. börjar. När efterlevandepensionen minskas ska den pension beaktas som beviljats den efterlevande maken samt dessutom sådan pension som han eller hon före utgången av det år som föregick det år då den pensionen började, har intjänat genom arbete för vilket han eller hon inte har beviljats pension.

103 §

Pensionsansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en arbetstagare har rätt till rehabilitering enligt 25 §, ska pensionskassan i samband med handläggningen av ansökan om invalidpension, på basis av 36 § och utan ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147 §

Utsökning av pensionsförsäkringsavgifter

En pensionsförsäkringsavgift som påförts med stöd av denna lag och en förhöjd pensionsförsäkringsavgift enligt 151 § är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av sådana fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På en sådan ansökan om invalidpension som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas 36 och 103 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

Oberoende av vad som i 1 och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (629/2009) föreskrivs om 69 § 2 mom. och 75 § 2 mom., intjänas pension enligt en tillväxtprocent om 1,6 per år på basis av 69 § 2 mom. och en tillväxtprocent om 1,5 på basis av 75 § 2 mom. under den tid som en avslutad invalidpension löper och ska beräknas på den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid, om pensionsfallet för den avslutade invalidpensionen inträffar 2006 eller därefter och om en ålderspension som bestäms på nya grunder börjar den 1 januari 2010 eller därefter eller om pensionsfallet för en pension som bestäms på nya grunder inträffar den 1 januari 2010 eller därefter. Pensionskassan ska från och med den 1 januari 2015 justera beloppet av de pensioner enligt detta moment som löper när denna lag trädde i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 20 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) 20 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1430/2011, samt

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1430/2011, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och ett nytt 5 mom. som följer:

20 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pensionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 97 § i den nya lagen, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 98 och 99 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961), i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med den nya lagen får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i den gamla lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004.

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005, ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i 27 § i den gamla lagen dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 97 § i den nya lagen, i den lydelse den hade den 31 december 2012, samt 98 § och 99 § 2—4 mom. i den lagen. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 27 § i den gamla lagen.

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 90 och 91 § i den nya lagen. Grund för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                  20     . Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (796/2012) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om en arbetstagare som är född före 1958 och som får arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska 11 § 3 mom. och 13 § 1 mom., i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft, tillämpas på arbetstagarens rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 § 4 mom.,

ändras 33 §, 81 § 1 och 2 mom., 82 § 2 mom., 84 § 3 mom. och 120 § 1 mom., av dem 120 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1166/2007, samt

fogas till 83 § ett nytt 4 mom., i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag 630/2009, till lagen en ny 84 a § och till 91 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

33 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida företagaren har rätt till rehabilitering enligt 22 § och se till att företagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om företagaren har rätt till rehabilitering enligt 22 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 24 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

4 kap.

Fastställande av pension

81 §

Minskning av efterlevandepension

Pensioner som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete och som grundar sig på arbetspensionslagarna och därmed jämförbara lagar minskar efterlevandepensionen. När efterlevandepensionen minskas ska de pensioner beaktas som den efterlevande maken får, utan avdrag för en primär förmån. Delinvalidpension som den efterlevande maken får ska då beaktas till ett belopp som motsvarar full invalidpension. När efterlevandepensionen minskas ska förutom den ålderspensionen som den efterlevande maken får även sådan pension beaktas som den efterlevande maken före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled, har intjänat genom arbete för vilket någon pension ännu inte har beviljats. När efterlevandepensionen minskas ska dessutom en sådan förmån beaktas som motsvarar ovannämnda pension och som ska betalas till den efterlevande maken från utlandet eller på basis av anställning vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation.

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., betraktas som den efterlevande makens arbetspension dock den kalkylerade pension som denne skulle ha beviljats om han eller hon den dag då förmånslåtaren avled hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken senast den dag då förmånslåtaren avled har uppnått den ålder som enligt någon arbetspensionslag berättigar till ålderspension, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon hade intjänat före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled. Om den efterlevande maken har arbetat utomlands eller varit anställd vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon skulle ha beviljats om det arbete som hänför sig till den försäkringstid som grundar sig på anställningen utomlands, vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation hade omfattats av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82 §

Tidpunkt för minskning av efterlevandepension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ett eller flera barn som har rätt till barnpension efter förmånslåtaren, vid förmånslåtarens död bodde i samma hushåll som denne och den efterlevande maken, minskas efterlevandepensionen inte förrän det yngsta barnet fyller 18 år. Som den efterlevande makens kalkylerade pension betraktas då den invalidpension som denne skulle beviljas om han eller hon när det yngsta barnet fyller 18 år blir arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken då har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension ska som den efterlevande makens kalkylerade pension betraktas den ålderspension som han eller hon hade tjänat in före utgången av det år som föregick det år då det yngsta barnet fyllde 18 år.

83 §

Grund för minskning av efterlevandepension samt belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När efterlevandepensionen justeras används samma grund för minskning av pensionen som när efterlevandepensionen minskades första gången.

84 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efterlevandepensionen ska justeras, om den efterlevande makens förhållanden förändras så att förutsättningarna enligt i 1 mom. inte längre uppfylls.

84 a §

Justering av efterlevandepension

Om en kalkylerad invalidpension har beaktats som den efterlevande makens egen pension när efterlevandepensionen minskades första gången eller om minskningen av efterlevandepensionen har gjorts i enlighet med 84 §, ska efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken beviljas ålderspension eller invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller därmed jämförbara lagar.

Efterlevandepension ska justeras också om den invalidpension som den efterlevande maken får och som beaktats vid minskningen av efterlevandepensionen upphör och den efterlevande maken senare beviljas en ny pension som bestämmelserna i 74 § om beviljande av pension på tidigare grunder inte tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den tidpunkt då pensionen enligt 1 eller 2 mom. börjar. När efterlevandepensionen minskas ska den pension beaktas som beviljats den efterlevande maken samt dessutom sådan pension som han eller hon före utgången av det år som föregick det år då den pensionen började, har tjänat in genom arbete för vilket han eller hon inte har beviljats pension.

91 §

Pensionsansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en företagare har rätt till rehabilitering enligt 22 §, ska pensionsanstalten i samband med handläggningen av ansökan om invalidpension, på basis av 33 § och utan ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgifter

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag påförts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 122 § och 143 § 4 mom. är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av dessa fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På en sådan ansökan om invalidpension som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas 33 och 91 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

Oberoende av vad som i 1 och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (630/2009) föreskrivs om 65 § 2 mom., intjänas pension enligt en tillväxtprocent om 1,5 procent per år under den tid som en avslutad invalidpension löper och ska beräknas på den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid, om pensionsfallet för den avslutade invalidpensionen inträffar 2006 eller därefter och om en ålderspension som bestäms på nya grunder börjar den 1 januari 2010 eller därefter eller om pensionsfallet för en pension som bestäms på nya grunder inträffar den 1 januari 2010 eller därefter. Pensionsanstalten ska från och med den 1 januari 2015 justera beloppet av de pensioner enligt detta moment som löper när denna lag trädde i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 26 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 26 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1432/2011, samt

fogas till 26 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1432/2011, nya 3 och 5 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., som följer:

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pensionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 85 § i lagen om pension för företagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 86 och 87 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om pension för arbetstagare får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004.

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i 8 eller 8 a § i APL dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare som får familjepension beviljas familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 85 § i lagen om pension för företagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt 86 § och 87 § 2—4 mom. i den lagen. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL.

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 78 och 79 § i lagen om pension för företagare. Grunden för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i APL, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     . Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 28 §, 50 § 1 mom. samt 82 § 1, 2 och 4 mom., av dem 28 § sådan den lyder i lag 1170/2007, samt

fogas till 86 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

28 §

Utsökning av arbetspensionsförsäkringsavgift

En arbetspensionsförsäkringsavgift som med stöd av denna lag påförts av en pensionsanstalt och en förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 12 § 4 mom. och 24 § är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av sådana fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

50 §

Handläggning av invalidpensionsärende

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida lantbruksföretagaren har rätt till rehabilitering enligt 42 § och se till att lantbruksföretagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om lantbruksföretagaren har rätt till rehabilitering enligt 42 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 44 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82 §

Minskning av efterlevandepension

Pensioner som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete och som grundar sig på arbetspensionslagarna och därmed jämförbara lagar minskar efterlevandepensionen. När efterlevandepensionen minskas ska de pensioner beaktas som den efterlevande maken får, utan avdrag för primära förmåner. Delinvalidpension som den efterlevande maken får ska då beaktas till ett belopp som motsvarar full invalidpension. När efterlevandepensionen minskas ska förutom den ålderspension som den efterlevande maken får även sådan pension beaktas som den efterlevande maken före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled, har intjänat genom arbete för vilket någon pension ännu inte har beviljats. När efterlevandepensionen minskas ska dessutom en sådan förmån beaktas som motsvarar ovannämnda pension och som ska betalas till den efterlevande maken från utlandet eller på basis av anställning vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation.

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., betraktas som den efterlevande makens arbetspension dock den kalkylerade pension som denne skulle ha beviljats om han eller hon den dag då förmånslåtaren avled hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken den dag då förmånslåtaren avled har uppnått den ålder som enligt någon arbetspensionslag berättigar till ålderspension, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon hade intjänat före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled. Om den efterlevande maken har arbetat utomlands eller varit anställd vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon skulle ha beviljats om det arbete som hänför sig till den försäkringstid som grundar sig på anställningen utomlands, vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation hade omfattats av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på efterlevandepension dessutom vad som i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om

1) tidpunkten för minskning av pensionen i 89 §,

2) grunden för minskning av pensionen samt belopp i 90 §,

3) minskning av pensionen i särskilda fall i 91 §, och

4) justering av pensionen i 91 a §.

86 §

Pensionsansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en lantbruksföretagare har rätt till rehabilitering enligt 42 §, ska pensionsanstalten i samband med handläggningen av ansökan om invalidpension, på basis av 50 § och utan ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På en sådan ansökan om invalidpension som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas 50 § 1 mom. och 86 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

Oberoende av vad som i 1 och 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (632/2009) föreskrivs om 71 § 2 mom., intjänas pension enligt en tillväxtprocent om 1,5 per år under den tid som en avslutad invalidpension löper och ska beräknas på den pensionsgrundande inkomsten för återstående tid, om pensionsfallet för den avslutade invalidpensionen inträffar 2006 eller därefter och om en ålderspension som bestäms på nya grunder börjar den 1 januari 2010 eller därefter eller om pensionsfallet för en pension som bestäms på nya grunder inträffar den 1 januari 2010 eller därefter. Pensionsanstalten ska från och med den 1 januari 2015 justera beloppet av de pensioner enligt detta moment som löper när denna lag trädde i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 25 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande om lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) 25 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1434/2011, samt

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1434/2011, nya 3 och 5 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., som följer:

25 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt de pensionslagar för anställningsförhållanden som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pensionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 92 § i lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 93 och 94 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om pension för arbetstagare får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i APL, i den lydelse de hade den 31 december 2004.

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den LFöPL som gällde före den 1 januari 2005 ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i LFöPL dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i APL, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 83 § 1—3 punkten i lagen om pension för lantbruksföretagare, i den lydelse punkterna hade den 31 december 2012. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med LFöPL.

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med den LFöPL som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 80 § i lagen om pension för lantbruksföretagare. Grunden för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i APL, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     . Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 22 §, 88 § 1 och 3 mom., 91 § 1 mom. och 134 § 1 mom., sådana de lyder, 22 §, 88 § 1 och 3 mom. och 91 § 1 mom. i lag 1293/2006 samt 134 § 1 mom. i lag 461/2008, samt

fogas till 91 §, sådan den lyder i lag 1293/2006, nya 2—4 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 5 mom., och till 98 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1293/2006 och 1177/2011, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom., som följer:

22 §

Säkerställande av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida den anställda har rätt till rehabilitering enligt 17 § och se till att den anställdas möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om den anställda har rätt till rehabilitering enligt 17 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 102 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering. Avslås en ansökan om pension eller arbetspensionsrehabilitering, ska pensionsanstalten se till att sökanden ges information om rehabiliteringsmöjligheterna och att sökanden hänvisas, i samarbete med de instanser som tillhandahåller tjänster, till rehabilitering eller någon annan service som motsvarar hans eller hennes rehabiliteringsbehov. Pensionsanstalten ska vidare iaktta lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen (497/2003).

88 §

Minskning av efterlevandepension

När efterlevandepension bestäms ska den efterlevande makens arbetspensioner beaktas. Den efterlevande makens pensioner beaktas utan avdrag för en primär förmån enligt 76 §. Den efterlevande makens delinvalidpension beaktas då till ett belopp som motsvarar full invalidpension. När efterlevandepensionen minskas ska förutom den ålderspension som den efterlevande maken får även sådan pension beaktas som den efterlevande maken före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled, har intjänat genom arbete för vilket någon pension ännu inte har beviljats. När efterlevandepensionen minskas ska dessutom en sådan förmån beaktas som motsvarar ovannämnda pension och som betalas eller borde betalas till den efterlevande maken från utlandet eller på basis av anställning vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som denne skulle ha beviljats om han eller hon den dag då förmånslåtaren avled eller den dag då ett barn som avses i 2 mom. fyller 18 år hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken den dag då förmånslåtaren avled eller den dag då ett barn som nämns i 2 mom. fyller 18 år har uppnått den ålder som enligt någon arbetspensionslag berättigar till ålderspension, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon hade intjänat före utgången av det år som föregick det är förmånslåtaren avled eller det år det yngsta barnet fyller 18 år. Om den efterlevande maken har arbetat utomlands eller varit anställd vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon skulle ha beviljats om det arbete som hänför sig till den försäkringstid som grundar sig på anställningen utomlands, vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation hade omfattats av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

91 §

Justering av efterlevandepension

Efterlevandepensionen justeras om den efterlevande makens förhållanden förändras så att förutsättningarna i 90 § 1 mom. inte längre uppfylls.

Om en kalkylerad invalidpension har beaktats som den efterlevande makens egen pension när efterlevandepensionen minskades första gången eller om minskningen av efterlevandepensionen har gjorts i enlighet med 90 §, ska efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken beviljas ålderspension eller invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller därmed jämförbara lagar.

Efterlevandepensionen ska justeras också om den invalidpension som den efterlevande maken får och som beaktats vid minskningen av efterlevandepensionen upphör och den efterlevande maken senare beviljas en ny pension som bestämmelserna i 60 § om beviljande av pension på tidigare grunder inte tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den tidpunkt då pensionen enligt 2 eller 3 mom. börjar. När efterlevandepensionen minskas ska den pension beaktas som beviljats den efterlevande maken samt dessutom sådan pension som han eller hon före utgången av det år som föregick det år då den pensionen började, har tjänat in genom arbete för vilket han eller hon inte har beviljats pension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

98 §

Ansökan om pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en anställd har rätt till rehabilitering enligt 17 §, ska pensionsanstalten i samband med handläggningen av ansökan om invalidpension, på basis av 22 § och utan ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

134 §

Indrivning av avgift och preskription av avgiftsfordran

Den kommunala pensionsanstalten ska bestämma en avgift som baserar sig på denna lag inom fem år från det att fordran uppkom. Avgiftsfordran anses uppstå på förfallodagen för en slutlig avgift enligt denna lag. En avgift som bestämts med stöd av denna lag och en på avgiften för tiden för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av sådana fordningar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .På en sådan ansökan om invalidpension som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas 22 och 98 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004) 13 och 14 mom. i ikraftträdandebestämmelsen, av dem 14 mom. sådant det lyder i lag 1448/2011, och

fogas till ikraftträdandebestämmelsen ett nytt 14 a-mom. som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 mom., ska 76 och 77 § i den lag om kommunala pensioner som gällde den 31 december 2012 tillämpas även på pensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. En primär förmån dras av från den pension som pensionstagaren får. Hade också den primära förmånen beaktats i pensionsbeloppet, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om kommunala pensioner får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om pensionen skulle ha samordnats i enlighet med 76 § i lagen om kommunala pensioner, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2004.

14. Familjepension bestäms i enlighet med 84 och 87 §, i den lydelse de hade den 31 december 2012, också när den beviljas efter en sådan förmånslåtare vars pension bestämdes i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats utan att den primära förmånen hade beaktats. När en primär förmån dras av i enlighet med de nämnda bestämmelserna får totalbeloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat om familjepensionen hade samordnats i enlighet med 87 §, i den lydelse den hade den 31 december 2004.

14 a. Oberoende av vad som föreskrivs i 2 mom., ska 84, 87 och 97 § tillämpas också på sådana familjepensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft och vars belopp justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats. Grunden för familjepensionen är då i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004 en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats med pensioner som beviljas enligt andra arbetspensionslagar. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från familjepension så som föreskrivs i 14 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     . Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (801/2012) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om en anställd som är född före 1958 och som får arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska 13 § 3 mom., i den lydelse det hade när denna lag trädde i kraft, tillämpas på den anställdes rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 88 § 4 mom.,

ändras 37 §, 86 § 1 och 3 mom., 88 § 3 mom. och 139 §,

av dem 37 § sådan den lyder i lag 468/2010 och 139 § sådan den lyder i lag 553/2012, samt

fogas till lagen en ny 88 a § och till 100 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 468/2010 och 1178/2011, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

37 §

Utredning av rehabiliteringsmöjligheterna

Innan pensionsanstalten fattar beslut om invalidpension ska den utreda huruvida arbetstagaren har rätt till rehabilitering enligt 24 § och se till att arbetstagarens möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts. Om arbetstagaren har rätt till rehabilitering enligt 24 §, ska pensionsanstalten i enlighet med 107 § ge ett förhandsbeslut om rätt till rehabilitering.

86 §

Minskning av efterlevandepension

Pensioner som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete och som grundar sig på arbetspensionslagarna minskar efterlevandepensionen. När efterlevandepensionen minskas ska de pensioner beaktas som den efterlevande maken får, utan avdrag för en primär förmån enligt 73 §. Delinvalidpension som den efterlevande maken får ska då beaktas till ett belopp som motsvarar full invalidpension. När efterlevandepensionen minskas ska förutom den ålderspension som den efterlevande maken får även sådan pen-sion beaktas som den efterlevande maken före utgången av det år som föregick det år då förmånslåtaren avled, har intjänat genom arbete för vilket någon pension ännu inte har beviljats. När efterlevandepensionen minskas ska dessutom en sådan förmån beaktas som motsvarar ovannämnda pension och som betalas eller borde betalas till den efterlevande maken från utlandet eller på basis av anställning vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den efterlevande maken inte får sådan pension som avses i 1 mom., betraktas som den efterlevande makens arbetspension dock den kalkylerade pension som denne skulle ha beviljats om han eller hon den dag då förmånslåtaren avled eller den dag då ett barn som avses i 2 mom. fyller 18 år hade blivit arbetsoförmögen i den mån som berättigar till full invalidpension. Om den efterlevande maken den dag då förmånslåtaren avled eller den dag då ett barn som avses i 2 mom. fyller 18 år har uppnått den ålder som enligt någon arbetspensionslag berättigar till ålderspension, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon hade intjänat före utgången av det år som föregick det år förmånslåtaren avled eller det år då det yngsta barnet fyller 18 år. Om den efterlevande maken har arbetat utomlands eller varit anställd vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation, betraktas som den efterlevande makens arbetspension den kalkylerade pension som han eller hon skulle ha beviljats om det arbete som hänför sig till den försäkringstid som grundar sig på anställningen utomlands, vid en institution inom Europeiska unionen eller vid en internationell organisation hade omfattats av denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

88 §

Minskning av efterlevandepension i särskilda fall

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efterlevandepensionen ska justeras, om den efterlevande makens förhållanden förändras så att förutsättningarna enligt 1 mom. inte längre uppfylls.

88 a §

Justering av efterlevandepension

Om en kalkylerad invalidpension har beaktats som den efterlevande makens egen pension när efterlevandepensionen minskades första gången eller om minskningen av efterlevandepensionen har gjorts i enlighet med 88 §, ska efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken beviljas ålderspension eller invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller därmed jämförbara lagar.

Efterlevandepensionen ska justeras också om den invalidpension som den efterlevande maken får och som beaktats vid minskningen av efterlevandepensionen upphör och den efterlevande maken senare beviljas en ny pension som bestämmelserna i 67 § om beviljande av pension på tidigare grunder inte tillämpas på.

Efterlevandepensionen justeras från den tidpunkt då pensionen enligt 1 eller 2 mom. börjar. När efterlevandepensionen minskas ska den pension beaktas som beviljats den efterlevande maken samt dessutom sådan pension som han eller hon före utgången av det år som föregick det år då den pensionen började, har intjänat genom arbete för vilket han eller hon inte har beviljats pension.

När efterlevandepensionen justeras används samma grund för minskning av pensionen som när efterlevandepensionen minskades första gången.

100 §

Ansökan om pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en arbetstagare har rätt till rehabilitering enligt 24 §, ska pensionsanstalten i samband med handläggningen av ansökan om invalidpension, på basis av 37 § och utan ansökan om rehabilitering ge ett förhandsbeslut om arbetspensionsrehabilitering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139 §

Utsökning av pensionsavgifter

En pensionsavgift som den kommunala pensionsanstalten påfört med stöd av denna lag är inklusive dröjsmålsränta direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av sådana fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Bestämmelser om indrivning av fordringar finns dessutom i lagen om indrivning av fordringar (513/1999).

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .På en sådan ansökan om invalidpension som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas 37 och 100 § i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om införande av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) 16 a §, sådan den lyder i lag 1451/2011, samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

7 a §

Bestämmelserna i 73 och 74 § i lagen om statens pensioner ska, i den lydelse den sistnämnda paragrafen hade den 31 december 2012, tillämpas också på pensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004. En primär förmån dras av från den pension som pensionstagaren får. Hade också den primära förmånen beaktats i pensionsbeloppet, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med lagen om statens pensioner får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om pensionen skulle ha samordnats i enlighet med 11—13 § i StPL, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004.

16 a §

Familjepension bestäms i enlighet med 81 och 85 § i lagen om statens pensioner, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2012, också när den beviljas efter en sådan förmånslåtare vars pension bestämdes i enlighet med StPL, i den lydelse lagen hade före den 1 januari 2005. Om förmånslåtarens pension hade samordnats med en primär förmån, ska som grund för familjepensionen användas en sådan pension för förmånslåtaren som samordnats utan att den primära förmånen hade beaktats. När en primär förmån dras av i enlighet med de nämnda bestämmelserna får totalbeloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat om familjepensionen hade samordnats i enlighet med 6 § i lagen om statens familjepensioner, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2004.

Bestämmelserna i 81, 84 och 85 § i lagen om statens pensioner tillämpas också på familjepensioner som har beviljats i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft och vars belopp justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats. Grunden för familjepensionen är den pension som anges i 5 § 1 mom. i lagen om statens familjepensioner, dock högst en pension som dock samordnats med pensioner enligt andra arbetspensionslagar, i enlighet med de bestämmelser som gällde den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från familjepension så som föreskrivs i 1 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     . Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (802/2012) 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om en arbetstagare som är född före 1958 och som får arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska 10 § 3 mom. och 11 § 1 mom., i den lydelse de hade när denna lag trädde i kraft, tillämpas på arbetstagarens rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 13 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 13 § 1 mom. som följer:

13 §

Säkerställande av rehabilitering

Innan Folkpensionsanstalten fattar beslut om sjukpension ska den utreda huruvida sökanden har rätt till rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005 ) och vid behov hänvisa sökanden till rehabilitering enligt annan lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

På en sådan ansökan om sjukpension som var anhängig när denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av folkpensionslagen (803/2012) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om en person som är född före 1958 och som får arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), ska 11 §, i den lydelse den hade när denna lag trädde i kraft, tillämpas på dennes rätt att få ålderspension utan avdrag för förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 7 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ändring av 7 § i lagen om garantipension (804/2012) 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oberoende av bestämmelserna i 2 mom. tillämpas 7 § 1 mom. 1 punkten, i den lydelse den hade vid ikraftträdandet av denna lag, även på dem som är födda före 1958 och som i enlighet med arbetspensionslagarna eller folkpensionslagen (568/2007) och på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) har rätt att få ålderspension i förtid vid 62 års ålder utan avdrag för förtidsminskning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 2 § 1 mom. 7 punkten och 2 mom. 1, 2, 6, 9 och 10 punkten som följer:

2 §

Pensionsskyddscentralens uppgifter

Pensionsskyddscentralen har till uppgift att

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) informera och ge råd om arbetspensionerna, dock med beaktande av vad som bestäms i 211 § i lagen om pension för arbetstagare och i 153 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Pensionsskyddscentralen har dessutom till uppgift att

1) övervaka iakttagandet av försäkringsskyldigheten enligt arbetspensionslagarna och vid behov teckna en pensionsförsäkring på arbetsgivarens bekostnad enligt 186 och 187 § i lagen om pension för arbetstagare och 143 och 144 § i lagen om pension för företagare,

2) avgöra om lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) ska tillämpas på ett arbete och på en parts begäran ge ett överklagbart beslut om avgörandet enligt 10 § i lagen om pension för arbetstagare, 7 § i lagen om pension för företagare och 9 § i lagen om pension för lantbruksföretagare,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) avgöra vilken pensionsanstalt som är behörig att handlägga en pensionsansökan i egenskap av sista pensionsanstalt så som bestäms i 111 § i lagen om pension för arbetstagare, 96 § i lagen om pension för företagare och 91 § i lagen om pension för lantbruksföretagare,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) sända arbetstagaren besked om pensionsberättigande oavlönad tid som införts i registret, om arbetstagaren inte har registrerade inkomster som omfattas av arbetspensionslagarna för den privata sektorn, samt på begäran av arbetstagaren ge ett beslut om dem enligt 75 b § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare,

10) utreda och avgöra fördelningen av kostnader mellan pensionsanstalterna på det sätt som avses i 183 och 184 § i lagen om pension för arbetstagare, 142 § i lagen om pension för företagare och 137 § i lagen om pension för lantbruksföretagare och ange statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare samt statens kostnad enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003),

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 7 oktober 2014