RIKSDAGENS SVAR 111/2007 rd

RSv 111/2007 rd - RP 115/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den (RP 115/2007 rd).

Beredning i utskott

Kommunikationsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KoUB 13/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden:

1.

Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att stödet ska utsträckas till att i viss omfattning också gälla cabotagetrafik i Finland som drivs på en internationellt konkurrensutsatt marknad när vittgående beslut nästa gång fattas om bättre konkurrensfördelar för den finska sjöfarten.

2.

Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att EU inom sig sätter upp gemensamma, fungerande regler för stöd till sjöfarten och användningen av blandade besättningar och även anger den lägsta lönenivå som ska iakttas på fartyg under varje EU-stats flagg.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra den finska handelsflottans internationella konkurrenskraft.

2 §

Tillämpningsområde

Av statens medel beviljas på det sätt som föreskrivs i denna lag stöd för att förbättra konkurrenskraften i fråga om bemanningskostnaderna för fartyg som används för sjötransport.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) passagerarfartyg ett fartyg som får medföra fler än 12 passagerare,

2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett passagerarfartyg,

3) bogserbåt eller skjutbogserare ett lastfartyg som är avsett att utföra bogsering eller skjutbogsering och som huvudsakligen används för transport,

4) sjötransport transport av passagerare eller gods till sjöss, bogsering eller skjutbogsering; bogsering och skjutbogsering som huvudsakligen sker i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är inte sjötransport,

5) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren eller medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov, och med undantag av barn under ett år,

6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i sjöfart mellan finska och utländska hamnar eller utanför Finlands territorialvatten, inbegripet trafik genom Saima kanal,

7) stödår ett kalenderår,

8) stödmyndighet Sjöfartsverket, samt

9) handelsfartygsförteckningen den förteckning som stödmyndigheten för över fartyg för vilka ansökan om stöd enligt denna lag kan göras.

2 kap.

Handelsfartygsförteckningen

4 §

Inskrivning i handelsfartygsförteckningen

Stödmyndigheten ska på ansökan i handelsfartygsförteckningen skriva in sådana i det finska fartygsregistret införda passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar och skjutbogserare som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret.

Ansökan kan göras av fartygets finska ägare eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland.

Den som för fartygsregistret på Åland ska i handelsfartygsförteckningen på ansökan skriva in ett fartyg som på Åland införts i fartygsregistret, på de villkor som nämns i denna paragraf.

5 §

Avförande ur handelsfartygsförteckningen

Stödmyndigheten ska på ansökan eller på tjänstens vägnar avföra ett fartyg ur handelsfartygsförteckningen, om fartyget inte längre annat än tillfälligt uppfyller villkoren för inskrivning i förteckningen.

Stödmyndigheten ska innan ett beslut om avförande ur handelsfartygsförteckningen fattas höra fartygets finska ägare eller den finska arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland, om avförandet beror på något annat än att fartyget avförts ur det finska fartygsregistret.

Stödmyndigheten ska innan ett beslut om avförande ur handelsfartygsförteckningen fattas höra den som för fartygsregistret på Åland, om avförandet gäller ett fartyg som på Åland införts i fartygsregistret och avförandet beror på något annat än att fartyget avförts ur det finska fartygsregistret.

3 kap.

Arbetsrättsliga bestämmelser som ska tillämpas på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen

6 §

Överenskommelse genom kollektivavtal

Ombord på fartyg som är inskrivna i handelsfartygsförteckningen ska iakttas finsk lag, om inte något annat föreskrivs.

Genom ett kollektivavtal som ska iakttas i anställningsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen kan överenskommas något annat än vad som föreskrivs i sjömanslagen (423/1978), sjöarbetstidslagen (296/1976), semesterlagen för sjömän (433/1984) eller lagen om samarbete inom företag (334/2007). De föreningar som ingår kollektivavtalet ska representera de arbetstagargrupper vars anställningsvillkor avtalet gäller. Av kollektivavtalet eller dess bilagor ska i detalj framgå de villkor som ska iakttas i stället för bestämmelser i lag.

En bestämmelse i ett kollektivavtal, vilken minskar förmåner som motsvarar arbetstagarförmåner enligt för Finland bindande internationella konventioner eller Europeiska gemenskapens rättsakter och som föreskrivs i de ovan nämnda lagarna, är ogiltig och i stället för den ska iakttas bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska gemenskapens rättsakter eller, om detta inte är möjligt, den lag genom vilken bestämmelserna i en internationell konvention eller i Europeiska gemenskapens rättsakter har genomförts.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som avses i 2 mom. får tillämpa kollektivavtalets bestämmelser även på de arbetstagare som inte är bundna av det, men i vilkas anställningsförhållanden dess bestämmelser i övrigt ska iakttas.

7 §

En utländsk arbetstagarförenings ställning

Med avvikelse från 1 § 1 mom. i lagen om kollektivavtal (436/1946) kan, om inte respektive finländska arbetsmarknadsparter har ingått ett kollektivavtal om samma arbete, ett kollektivavtal som ska iakttas i anställningsförhållanden på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ingås även av en utländsk arbetstagarförening som uppfyller villkoren i Internationella arbetsorganisationens konvention angående facklig föreningsfrihet och skydd för facklig organisationsrätt (FördrS 45/1949) och Internationella arbetsorganisationens konvention angående tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (FördrS 32/1951).

8 §

Undantag från de arbetsrättsliga bestämmelserna i fråga om passagerarfartyg

Ombord på ett finskt passagerarfartyg som får medföra fler än 120 passagerare tillämpas inte 6 § 2—4 mom. och 7 § när fartyget går i reguljär trafik på Finland.

9 §

Domstol i tvistemål och brottmål som gäller anställningsförhållanden

Tvistemål och brottmål som gäller eller följer av anställningsförhållanden som avses i denna lag ska handläggas och avgöras av en sjörättsdomstol enligt 21 kap. 1 och 3 § i sjölagen (674/1994).

Tvistemål som gäller kollektivavtal som avses i denna lag handläggs och avgörs av arbetsdomstolen. Genom kollektivavtal som ingås med en utländsk arbetstagarförening kan likväl överenskommas att tvistemål som gäller anställningsvillkoren för en sådan arbetstagare i vars anställningsförhållande kollektivavtalet ska iakttas ska avgöras av en domstol i arbetstagarföreningens hemland.

4 kap.

Stöd

10 §

Allmänna villkor för beviljande av stöd

Stödmyndigheten ska bevilja stöd som avses i denna lag, om

1) fartyget är inskrivet i handelsfartygsförteckningen och det har uppfyllt villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks,

2) fartygets bemanningskostnader genom ett avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i denna lag, möjliggör internationellt konkurrenskraftig verksamhet inom sjötransport,

3) fartyget under stödåret huvudsakligen har använts i utrikes sjöfart,

4) skatter och arbetsgivaravgifter för sjömän som arbetar ombord på fartyget har betalats i Finland, samt

5) det under stödperioden inte betalas några andra stöd för att sänka fartygets bemanningskostnader än de som beviljas enligt denna lag.

I fråga om passagerarfartyg som bedriver reguljär passagerartrafik mellan hamnar i Europeiska gemenskapen beviljas stöd endast för medborgare i Europeiska gemenskapens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11 §

Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald

1) förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del som förskottsinnehållningen har höjts så som anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

2) arbetsgivares socialskyddsavgift,

3) arbetsgivarandel av sjömanspensionsförsäkringsavgiften,

4) arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremien,

5) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien,

6) arbetsgivarandel av grupplivförsäkringspremien, samt

7) arbetsgivarandel av premien för frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden.

12 §

Stöd som betalas utifrån begränsat skattskyldiga sjömäns arbete ombord

För en enligt 9 § i inkomstskattelagen begränsat skattskyldig sjöman betalas utifrån sjömannens löneinkomst från arbete ombord på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen ett stöd som motsvarar för löneinkomsten under stödperioden betald

1) källskatt och

2) arbetsgivares socialskyddsavgift.

Det stöd som avses i 1 mom. betalas dock inte för löneinkomst från arbete ombord på ett finskt passagerarfartyg som får medföra fler än 120 passagerare.

5 kap.

Stödförfarandet

13 §

Stödperiod

Stödperioderna är tiden från den 1 januari till den 30 juni och tiden från den 1 juli till den 31 december. Stödåret är ett kalenderår.

På ansökan fastställer stödmyndigheten att stödperioden är en kalendermånad för ett passagerarfartyg som får medföra fler än 120 passagerare till den del stödet beviljas utifrån de övervakningsdeklarationer över månatliga betalningar som inlämnas till skatteförvaltningen och de verifikat som skatteförvaltningen utfärdar med stöd av dessa.

14 §

Ansökan om stöd

En finsk ägare av ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget kan ansöka om stöd. Stöd kan också sökas av en finsk ägare av ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen på Åland eller, om fartyget har utländsk ägare, en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget.

Skriftlig ansökan om stöd görs hos stödmyndigheten. Av ansökan ska framgå vilket stöd ansökan gäller och grunderna för stödet. Den sökande ska underteckna ansökan. Den sökande ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om de omständigheter som är relevanta med tanke på beviljande av stöd. Underteckningen kan också ske med elektronisk signatur.

Stöd söks för varje stödperiod med en ansökan som lämnas in till stödmyndigheten inom fyra månader från det att stödperioden upphörde.

15 §

Lönebokföring

Arbetsgivaren ska ordna sin lönebokföring så att det är möjligt att per fartyg och per löntagare fastställa sjöarbetsinkomsten och beloppen av förskottsinnehållningar, källskatt, sjukförsäkringspremier och arbetsgivares socialskyddsavgifter samt arbetsgivarandelen av sjömanspensionsförsäkringsavgifter och andra försäkringspremier som verkställts på och betalats för inkomsten.

16 §

Nödvändiga uppgifter

Den sökande ska se till att stödmyndigheten har tillgång till alla de uppgifter om fartyget och den trafik som bedrivs med fartyget som behövs för att fastställa förutsättningarna för stödet och stödbeloppet. På begäran av stödmyndigheten ska det för varje stödperiod lämnas in ett utdrag ur skeppsdagboken. Den sökande ska bekräfta utdraget med sin underskrift.

Den sökande ska till stödmyndigheten lämna kopior av de övervakningsdeklarationer som lämnats till skatteförvaltningen och en redogörelse för hur de erlagda belopp som avses i övervakningsdeklarationerna fördelas mellan arbetsgivarens olika fartyg och, för vart och ett av fartygen, hur de är uppdelade på belopp som utgör grund för stöd och övriga belopp.

Den sökande ska för varje stödperiod lämna stödmyndigheten en redogörelse för de pensionsförsäkringsavgifter som betalats in till Sjömanspensionskassan.

Den sökande ska till stödmyndigheten för varje stödperiod och per fartyg överlämna försäkringsbolagets sammanställning av de under stödperioden inbetalda försäkringspremier som grundar sig på sjöarbetsinkomsten och som avses i 11 §.

17 §

Stödmyndighetens rätt att få uppgifter

Stödmyndigheten har rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av tillgången till information,

1) av skatteförvaltningen för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få behövliga uppgifter om övervakningsdeklarationer som lämnats till skatteförvaltningen och de belopp som betalats enligt dessa samt de skatteuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av den övervakningsuppgift som stödmyndigheten har enligt denna lag,

2) av Sjömanspensionskassan för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgifterna per fartyg om de pensionsförsäkringsavgifter som betalats till Sjömanspensionskassan,

3) av tullverket för utredning och kontroll av beloppet av stöd som avses i denna lag få uppgifter om fartygens rutter.

Stödmyndigheten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt.

18 §

Hörande av riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer

Stödmyndigheten ska innan ett ärende avgörs höra respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer, om den överväger att helt eller huvudsakligen förvägra stöd.

Stödmyndigheten kan höra respektive riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer med anledning av en ansökan om förhandsavgörande.

Vid hörande ska iakttas vad som bestäms om skyldigheten att iaktta sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

19 §

Beviljande av stöd

Stöd beviljas på ansökan i efterskott på grundval av de uppgifter som avses i 14, 16 och 17 § när de allmänna villkor för beviljande av stöd som avses i 10 § är uppfyllda.

Uppfyllandet av villkoren för beviljande av stöd granskas preliminärt i samband med behandlingen av en ansökan som avser en stödperiod, men avgörs i efterskott för hela stödåret.

20 §

Förhandsavgörande

Stödmyndigheten kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om huruvida ett fartyg under de omständigheter som nämns i ansökan kan skrivas in i handelsfartygsförteckningen och huruvida stöd enligt denna lag kan beviljas för fartyget. En förutsättning för meddelande av förhandsavgörande är att ärendet är särskilt viktigt med tanke på den sökandes ekonomiska verksamhet. I ansökan ska anges i vilken fråga förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett förhandsavgörande gäller högst till utgången av det stödår som följer efter det då avgörandet meddelas. Stödmyndigheten ska tilllämpa förhandsavgörandet på det kalenderår som det har meddelats för. I fråga om ansökan av det stöd som förhandsavgörandet gäller tillämpas 14 § och vad som i övrigt bestäms i denna lag.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt.

21 §

Stödmottagarens skyldighet att anmäla ändringar

En finsk ägare av ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland ska utan onödigt dröjsmål meddela stödmyndigheten alla sådana ändringar som kan vara av betydelse för att fartyget ska stå kvar i eller avföras ur handelsfartygsförteckningen, eller som kan påverka villkoren för beviljande av stöd eller stödbeloppet.

22 §

Återbetalning och återkrav av stöd

Om det vid en efterhandsbedömning av villkoren för stödet och stödbeloppet konstateras att den sökande har betalats stöd utan grund, ska det stöd som betalats utan grund återkrävas till finska staten,

1) om den sökande i samband med ansökan om inskrivning i handelsfartygsförteckningen eller ansökan om stöd har gett oriktiga, vilseledande eller bristfälliga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) om den sökande har förtigit omständigheter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på godkännandet av fartyget för inskrivning i handelsfartygsförteckningen eller erhållandet av stöd,

3) om den sökande trots uppmaning har vägrat att lämna väsentliga uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för att förandet av handelsfartygsförteckningen ska kunna övervakas eller som ansluter sig till erhållandet av stöd, eller

4) om stödet i övrigt har beviljats eller har betalats i väsentligt avseende utan grund eller på oriktiga grunder.

I fråga om preskribering av fordringar tillämpas vad som särskilt föreskrivs om detta. Om stöd ändå har betalats utan grund eller på oriktiga grunder på det sätt som avses i 1 mom. 4 punkten, kan det bestämmas att stödet ska återbetalas för högst det stödår då felet konstaterades och för stödåret före det. Återkravet kan frångås helt eller delvis, om det skulle leda till ett uppenbart oskäligt resultat.

På det belopp som ska återbetalas ska från utbetalningsdagen erläggas en ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta vid tidpunkten i fråga ökad med fyra procentenheter. Om beloppet inte betalas senast på förfallodagen, ska på det betalas en årlig dröjsmålsränta i enlighet med 4 § i räntelagen (633/1982).

6 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §

Behandling av uppgifter

I fråga om behandlingen av personuppgifter som en myndighet förfogar över och som avses i denna lag tillämpas personuppgiftslagen (523/1999), och i fråga om utlämnande av uppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Uppgifter som avses i denna lag kan lämnas ut till en myndighet och från en myndighet också via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form. Inlämnande av ansökan jämte bilagor samt annan utredning i elektronisk form till stödmyndigheten förutsätter att den sökande och stödmyndigheten på förhand kommer överens om sättet för inlämnande av uppgifterna.

24 §

Tystnadsplikt

Den som vid utförandet av åtgärder enligt denna lag har fått kännedom om något som gäller en annan persons egenskaper, personliga förhållanden eller ekonomiska ställning, får inte i strid med personuppgiftslagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet för utomstående röja de uppgifter som han eller hon på detta sätt har erhållit.

25 §

Bevarande av uppgifter

Stödmyndigheten ska på det sätt som bestäms i arkivlagen (831/1994) bevara de i denna lag avsedda handlingar som hänför sig till inskrivning i och avförande ur handelsfartygsförteckningen, förhandsavgöranden samt stöd. Om arkivverket inte har förordnat att de nämnda handlingarna ska bevaras permanent, ska stödmyndigheten bevara dem i 10 år.

Bevaringstiden för handlingar och uppgifter börjar när beslut har meddelats eller när ärendet på annat sätt upphör att vara anhängigt hos stödmyndigheten.

26 §

Avgifter för beslut

För inskrivning i och avförande ur handelsfartygsförteckningen, för beslut med anledning av ansökan om stöd och för förhandsavgöranden tas det ut en avgift i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

27 §

Rättelseyrkande och ändringssökande

En part som är missnöjd med stödmyndighetens beslut får söka rättelse i beslutet inom 30 dagar efter det att parten fick del av beslutet. Yrkande på rättelse framställs hos stödmyndigheten.

I ett beslut med anledning av ett yrkande på rättelse får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Utöver vad som särskilt föreskrivs om ändringssökande, har stödmyndigheten rätt att överklaga ett beslut som förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, om förvaltningsdomstolen har ändrat stödmyndighetens beslut eller upphävt det.

Ändring i en avgift som stödmyndigheten fastställt enligt denna lag får sökas på det sätt som föreskrivs i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

28 §

Verkställighet

Stödmyndighetens beslut kan verkställas även om det överklagas, om inte den myndighet som behandlar rättelseyrkandet eller besvärsmyndigheten förbjuder verkställigheten av beslutet, bestämmer att verkställigheten ska avbrytas eller bestämmer något annat i något annat förordnande som gäller verkställighet.

Ett beslut i ett ärende som gäller återkrav kan verkställas på det sätt som anges i 3 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

29 §

Information och meddelanden

Stödmyndigheten informerar på sin webbplats om villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen och beviljande av stöd.

Stödmyndigheten informerar dem som inskrivits i handelsfartygsförteckningen och har rätt att ansöka om stöd om det stöd som kan sökas, i god tid före utgången av den ansökningstid som gäller för varje stödperiod.

Stödmyndigheten lämnar för varje stödår kommunikationsministeriet uppgifter om stöd som har betalats enligt denna lag och om lagens inverkan på utvecklingen inom sjöfartsnäringen.

Angående den rapportering till Europeiska gemenskapernas kommission och den samordning av stöden som förutsätts i riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport föreskrivs särskilt.

Stödmyndigheten lämnar ut uppgifter om stöd som har betalats enligt denna lag till andra myndigheter enligt vad som föreskrivs särskilt.

30 §

Tillsynsmyndighet

Kommunikationsministeriet har tillsyn över verkställigheten av denna lag.

Stödmyndigheten ska övervaka att villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen iakttas och att stöden beviljas på riktiga grunder.

31 §

Närmare bestämmelser

Genom förordning av kommunikationsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) hur ansökan om stöd görs och uppgifter lämnas enligt 14 och 16 §,

2) hur stöd beviljas enligt 19 §, och

3) stödmottagarens anmälningsskyldighet enligt 21 §.

32 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Lagen tillämpas på stöd som betalas för kostnader som uppkommit den 1 januari 2008 och därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 december 1991 om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991) jämte ändringar.

33 §

Övergångsbestämmelse

På stödansökningar som har anhängiggjorts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Stöd som utbetalas enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart beaktas som redan utbetalt stöd när stöd enligt denna lag beviljas för samma tid.

Beloppen av de förskottsinnehållningar som inte betalats in till skattemyndigheten i enlighet med lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (625/2004) beaktas som redan erlagt stöd vid fastställandet av beloppet av stöd enligt denna lag för tiden mellan den 1 januari 2008 och lagens ikraftträdande.

_______________

Lag

om upphävande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 9 juli 2004 om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (625/2004) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 81 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 81 § 1 mom. 3 punkten som följer:

81 §

Arbete utan uppehållstillstånd

Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd har en utlänning som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) arbetar som sjöman antingen på ett fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen eller, efter att ha anställts någon annanstans än i Finland, på ett fartyg som huvudsakligen går i trafik mellan utländska hamnar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 5 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006) 5 § 2 mom. 2 punkten som följer:

5 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag gäller inte arbetstagare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) som arbetar på ett finländskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ( / ), om arbetstagaren inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och något annat inte följer av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EG:s förordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 4 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 4 § 2 mom. 4 punkten som följer:

4 §

Anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag gäller inte anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) i vilka arbetstagaren arbetar som medlem av besättningen på ett finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ( / ).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 12 och 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 12 § 3 mom. 1 punkten och 15 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 1301/2002, som följer:

12 §

Arbetsgivares premiebetalningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms i 1 och 2 mom. är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om följande personer:

1) arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ( / ) och som inte bor i Finland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Löntagares premiebetalningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. är följande personer inte betalningsskyldiga:

1) arbetstagare som tjänstgör på ett sådant finskt fartyg som inskrivits i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och som inte bor i Finland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 8 § i tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tonnageskattelagen av den 5 juni 2002 (476/2002) 8 § 1 mom. 1 punkten som följer:

8 §

Tonnagebeskattat fartyg

Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100:

1) i bolagets ägo varande passagerarfartyg som är infört i det finska fartygsregistret och lastfartyg som är inskrivet i den i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport ( / ) avsedda handelsfartygsförteckningen, och som används av bolaget i trafik eller som bolaget hyrt ut med besättning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 4 december 2007