RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd

RSv 113/2012 rd - RP 77/2012 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension (RP 77/2012 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 19/2012 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 12 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 909/2010, och

ändras 11 §, 13 § 1 mom., det inledande stycket i 16 § 1 mom. och 16 § 5 mom. samt 52 § 2 mom. och 194 §,

av dem 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 634/2009, 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 909/2010, det inledande stycket i 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 627/2009 och 52 § 2 mom. sådant det lyder i lag 634/2009, som följer:

11 §

Rätt till ålderspension

En arbetstagare har rätt att gå i ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63—68 års ålder uppnåtts eller i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts. En förutsättning för beviljande av ålderspension är att arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande från vilket han eller hon pensioneras. Trots vad som föreskrivs i 8 § 3 mom. och ovan i detta moment hindrar inte fortsatt skötsel av ett försäkrat förtroendeuppdrag beviljande av ålderspension som intjänats på grundval av tidigare avslutade anställningsförhållanden.

Går arbetstagaren i ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner vid sänkt pensionsålder före 63 års ålder, har han eller hon rätt att gå i ålderspension enligt denna lag vid den pensionsålder som anges i lagen om sjömanspensioner. I det fallet omvandlas pensionsbeloppet enligt denna lag så att det försäkringsmatematiskt motsvarar arbetstagarens pensionsålder. Närmare bestämmelser om omvandling av pensionsbeloppet och omvandlingskoefficienterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

13 §

Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension och slutat i det arbete på basis av vilket han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än för de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Rätt till deltidspension

En arbetstagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om nedgången i arbetstagarens förvärvsinkomster avviker från förkortningen av arbetstiden av den anledningen att i förvärvsinkomsten från förvärvsarbete på heltid har ingått övertidsersättning, tillägg för söndags-, natt- eller skiftarbete eller andra särskilda tillägg eller ersättningar som hänfört sig till lönen men som inte ingår i förvärvsinkomsten från deltidsarbetet, beaktas sådana tillägg och ersättningar inte vid prövningen enligt 4 mom. 1 punkten av ändringen i inkomsterna och arbetstiden. Inkomsterna från deltidsarbetet måste dock utgöra 35—70 procent av arbetstagarens stabiliserade inkomst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 §

Ändring av invalidpension till ålderspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetstagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension när hans eller hennes invalidpension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension, om arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande från vilket han eller hon går i ålderspension. Om arbetstagaren arbetar under tiden för invalidpension enligt en annan arbetspensionslag än denna lag eller sedan invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har arbetstagaren rätt till den pension som intjänats på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas ålderspension eller uppskjuten ålderspension. Arbetstagaren har rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för den ovan avsedda invalidpensionen eller sedan den upphört även om han eller hon efter att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tilllämpas vad som i 80 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av pension på tidigare grunder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

194 §

Arbetsgivarnas rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsförsäkringsavgifter av pensionsanstalterna få nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om pensionsformen samt om begynnelse- och slutdatum för beviljade pensioner.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född arbetstagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 11 §, 12 § 2 mom., 13 § 1 mom. och 52 § 2 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På rätten för en före 1958 född arbetstagare, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder tillämpas 12 § 3 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

En före 1954 född arbetstagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 628/2009, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om pensionsåldern för en arbetstagare som omfattas av det arrangemang som avses i 1 mom. är 62 år, har han eller hon även rätt till ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare vid 62 års ålder. Börjar ålderspensionen från ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren fyllt 62 år eller senare, men dock innan han eller hon fyller 63 år, minskas ålderspensionen i enlighet med 12 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, sådant det lydde den 31 december 2012.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 8 § 3 mom. samt 11 § 2 och 3 mom., av dem 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 911/2010, och

ändras 8 § 4 mom., 12 §, 13 § 1 mom., det inledande stycket i 16 § 1 mom. och 16 § 5 mom. samt 52 § 2 mom. och 218 §,

av dem 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 911/2010, det inledande stycket i 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 629/2009 och 52 § 2 mom. sådant det lyder i lag 635/2009, som följer:

8 §

Rätten till ålderspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beviljande av ålderspension förutsätter att arbetstagaren inte längre arbetar i det anställningsförhållande från vilket han eller hon pensioneras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Konsekvenserna av den offentliga sektorns sänkta pensionsålder i vissa situationer

Går arbetstagaren i ålderspension enligt lagen om kommunala pensioner eller lagen om statens pensioner före 63 års ålder, har han eller hon rätt att gå i ålderspension enligt denna lag vid den pensionsålder som föreskrivs i lagen om kommunala pensioner eller lagen om statens pensioner, förutsatt att behörighetsvillkoret för det sista anställnings- eller tjänsteförhållandet enligt någon av nämnda lagar har varit en sådan examen som förutsätts för sjötjänst enligt denna lag eller en viss mängd sjötjänst enligt denna lag. I det fallet omräknas pensionsbeloppet enligt denna lag så att det försäkringsmatematiskt motsvarar arbetstagarens pensionsålder. Närmare bestämmelser om omräkning av pensionsbeloppet och omräkningskoefficienterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

13 §

Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension och slutat i det arbete på basis av vilket han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än för de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Rätten till deltidspension

En arbetstagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om nedgången i arbetstagarens förvärvsinkomster avviker från förkortningen av arbetstiden av den anledningen att det i förvärvsinkomsten från förvärvsarbete på heltid har ingått övertidsersättning, tillägg för söndags-, natt- eller skiftarbete eller andra särskilda tillägg eller ersättningar som hänfört sig till lönen men inte ingår i förvärvsinkomsten från deltidsarbetet, beaktas sådana tillägg och ersättningar inte vid prövningen enligt 4 mom. 1 punkten av ändringen i inkomsterna och arbetstiden. Inkomsterna från deltidsarbetet måste dock utgöra 35—70 procent av arbetstagarens stabiliserade inkomst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

52 §

Ändring av invalidpension till ålderspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetstagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension när hans eller hennes invalidpension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension, om arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande från vilket han eller hon går i ålderspension. Om arbetstagaren arbetar under tiden för invalidpension enligt en annan arbetspensionslag än denna lag eller sedan invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har arbetstagaren rätt till den pension som intjänats på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas ålderspension eller uppskjuten ålderspension. Arbetstagaren har rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för den ovan avsedda invalidpensionen eller sedan den upphört även om han eller hon efter att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tilllämpas vad som i 86 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av pension på tidigare grunder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

218 §

Arbetsgivarnas rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har en arbetsgivare rätt att för sin ekonomiförvaltning och personaladministration och för att kunna kontrollera företagets arbetspensionsavgifter av pensionskassan få nödvändiga uppgifter om pensioner som beviljats enligt denna lag och om pensionsformen, om begynnelse- och slutdatum för beviljade pensioner samt om arbetstagares i 8 § 2 mom. avsedda sänkta pensionsålder.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född arbetstagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 8 § 3 och 4 mom., 11 § 2 mom., 12 §, 13 § 1 mom. och 52 § 2 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På rätten för en före 1958 född arbetstagare, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder tillämpas 11 § 3 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

En före 1954 född arbetstagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 31 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 31 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) ett nytt 2 mom. som följer:

31 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om pensionsåldern för en arbetstagare som omfattas av det arrangemang som avses i 1 mom. är 62 år, har han eller hon rätt till ålderspension enligt både den gamla och den nya lagen vid 62 års ålder. Börjar ålderspensionen från ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren fyllt 62 år eller senare, men dock innan han eller hon fyller 63 år, minskas ålderspensionen i enlighet med 11 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner, sådant det lydde den 31 december 2012.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 9 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 913/2010, samt

ändras 8 §, 10 § 1 mom., det inledande stycket i 13 § 1 mom. och 49 § 2 mom.,

av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 913/2010, det inledande stycket i 13 § 1 mom. sådant det lyder i lag 630/2009 och 49 § 2 mom. sådant det lyder i lag 636/2009, som följer:

8 §

Rätt till ålderspension

En företagare har rätt att gå i ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63—68 års ålder uppnåtts eller i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts. Företagaren har rätt att få ålderspension oberoende av om han eller hon fortsätter med sin företagarverksamhet enligt denna lag.

Går företagaren i ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) vid sänkt pensionsålder före 63 års ålder, har han eller hon rätt att gå i ålderspension enligt denna lag vid den pensionsålder som anges i lagen om sjömanspensioner. I det fallet omvandlas pensionsbeloppet enligt denna lag så att det försäkringsmatematiskt motsvarar företagarens pensionsålder. Närmare bestämmelser om omvandling av pensionsbeloppet och omvandlingskoefficienterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

10 §

Begynnelsetidpunkten för ålderspension

Ålderspensionen börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionen har sökts. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt för högst de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension eller av giltigt skäl för längre tid än detta. För att pensionen ska beviljas retroaktivt förutsätts att företagarens försäkring enligt denna lag har upphört före pensionens början.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Rätt till deltidspension

En företagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

49 §

Ändring av invalidpension till ålderspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Företagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av företagarverksamhet som bedrivits under tiden för invalidpension, om hans eller hennes invalidpension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension. Om företagaren bedriver företagarverksamhet under tiden för invalidpension enligt en annan arbetspensionslag än denna lag eller sedan invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har företagaren rätt till pension som intjänats på grundval av denna företagarverksamhet, om han eller hon beviljas sådan ålderspension eller uppskjuten ålderspension som nämns i 8 §. Företagaren har rätt till pension som intjänats på grundval av företagarverksamhet som bedrivits under tiden för den ovan avsedda invalidpensionen eller sedan den upphört även om han eller hon efter att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tillämpas vad som i 74 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av pension på tidigare grunder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född företagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 8 §, 9 § 2 mom., 10 § 1 mom. och 49 § 2 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På en före 1958 född företagares rätt att gå i ålderspension utan förtidsminskning enligt denna lag vid 62 års ålder tillämpas 9 § 3 mom. och 10 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

En före 1954 född företagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 29 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) 29 § 4 mom. som följer:

29 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om pension beviljas vid en ålder som är lägre än 62 år omvandlas pensionen att motsvara den lägre åldern på det sätt som närmare föreskrivs genom social- och hälsovårdsministeriets förordning. Om pension beviljas från ingången av månaden efter den under vilken företagaren fyllt 62 år eller senare, men dock innan han eller hon fyller 63 år, minskas pensionen i enlighet med 9 § 2 mom. i lagen om pension för företagare, sådant det lydde den 31 december 2012. I övrigt tillämpas på tilläggspensionsförsäkringen bestämmelserna i de bestämmelser som utfärdats med stöd av 11 § 1 mom. i FöPL, sådant det lydde den 31 december 2000, samt i 10 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (638/2003).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 32 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 915/2010, och

ändras 31 §, 33 § 1 mom. och det inledande stycket i 36 § 1 mom.,

av dem 33 § 1 mom. sådant det lyder i lag 915/2010 och det inledande stycket i 36 § 1 mom. sådant det lyder i lag 632/2009, som följer:

31 §

Rätt till ålderspension

En lantbruksföretagare har rätt att gå i ålderspension från ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63—68 års ålder uppnåtts eller i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts. Lantbruksföretagaren har rätt att få ålderspension oberoende av om han eller hon fortsätter med sin lantbruksföretagarverksamhet enligt denna lag.

Går lantbruksföretagaren i ålderspension enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) vid sänkt pensionsålder före 63 års ålder, har han eller hon rätt att gå i ålderspension enligt denna lag vid den pensionsålder som anges i lagen om sjömanspensioner. I det fallet omvandlas pensionsbeloppet enligt denna lag så att det försäkringsmatematiskt motsvarar lantbruksföretagarens pensionsålder. Närmare bestämmelser om omvandling av pensionsbeloppet och omvandlingskoefficienterna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

33 §

Begynnelsetidpunkten för ålderspension

Ålderspensionen börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionen har sökts. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt för högst de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension eller av giltigt skäl för längre tid än detta. För att pensionen ska beviljas retroaktivt förutsätts att lantbruksföretagarens försäkring enligt denna lag har upphört före pensionens början.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36 §

Rätt till deltidspension

En lantbruksföretagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om han eller hon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född lantbruksföretagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 31 §, 32 § 2 mom. och 33 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På en före 1958 född lantbruksföretagares rätt att gå i ålderspension utan förtidsminskning enligt denna lag vid 62 års ålder tillämpas 32 § 3 mom. och 33 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

En före 1954 född lantbruksföretagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om kommunala pensioner (549/2003) 36 § 4 mom. och 42 § 1 mom., sådana de lyder i lag 713/2004, och

ändras 10 och 13 §, det inledande stycket i 14 § 1 mom. och 14 § 4 mom., rubriken för 42 § och 147 §,

sådana de lyder, 10 § och rubriken för 42 § i lag 713/2004, 13 § i lagarna 713/2004, 1293/2006 och 1447/2011, det inledande stycket i 14 § 1 mom. i lag 925/2009 och 14 § 4 mom. i lag 1293/2006 samt 147 § delvis ändrad i lagarna 469/2010 och 1177/2011, som följer:

10 §

Pension och andra förmåner

Anställda har rätt till pension och rehabilitering i enlighet med denna lag. Pensioner är ålderspension, deltidspension, invalidpension, rehabiliteringsstöd och arbetslöshetspension. Anställdas förmånstagare har rätt till familjepension enligt denna lag på det sätt som bestäms i 5 kap. Beträffande de förmåner som hänför sig till rehabilitering gäller i tillämpliga delar vad som i denna lag bestäms om pension och pensionstagare. Rehabiliteringspenning, rehabiliteringstillägg och rehabiliteringsunderstöd kan dock betalas för en tid som är kortare än en månad.

13 §

Uppskjuten ålderspension

Ålderspension som beviljas efter att 68 års ålder uppnåtts beviljas med i 42 § avsedd uppskovsförhöjning som uppskjuten ålderspension.

Uppskjuten ålderspension beviljas tidigast från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension.

På uppskjuten ålderspension tillämpas i övrigt vad som i denna lag bestäms om ålderspension.

14 §

Deltidspension

En anställd i åldern 61—67 år har rätt till deltidspension, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den nedgång i den anställdes förvärvsinkomster som avses i 1 mom. 4 punkten avviker från förkortningen i arbetstiden av den anledningen att i förvärvsinkomsten för förvärvsarbete på heltid har ingått övertidsersättning, tillägg för söndags-, natt- eller skiftarbete eller andra särskilda tillägg eller ersättningar som hänfört sig till lönen men som inte ingår i förvärvsinkomsten för deltidsarbetet, beaktas sådana tilllägg och ersättningar inte vid prövningen enligt 1 mom. 4 punkten av ändringen i inkomsterna och arbetstiden. Inkomsterna från deltidsarbetet måste dock utgöra 35—70 procent av den anställdes stabiliserade inkomst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

Uppskovsförhöjning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

147 §

Lämnande av uppgifter till arbetsgivaren

Den kommunala pensionsanstalten har rätt att, trots den sekretess som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, till ett medlemssamfund, en statlig arbetsgivare, en kyrklig arbetsgivare och Folkpensionsanstalten såsom arbetsgivare lämna nödvändiga uppgifter för ekonomiförvaltning och kontroll av pensionsavgiften om en förmån som beviljats en pensionstagare enligt denna lag, lagen om statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan och om förmånens belopp. Pensionsanstalten har också rätt att meddela den arbetsgivare från vars tjänst en person avgår med pension den beviljade pensionens slag samt tidpunkten för pensionens början och slut för arbetsgivarens personaladministrativa arrangemang.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född anställds rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 13 § 1 och 2 mom. samt 42 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På rätten för en före 1958 född anställd, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder tillämpas 13 § 3 mom. sådant det lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

En före 1954 född anställd har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om statens pensioner (1295/2006) 10 § 2 och 3 mom. samt 13 § 3 mom., av dem 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1450/2011, och

ändras 8 § 2—4 mom., 9 §, 11 § 1 mom., det inledande stycket i 14 § 1 mom. och 14 § 2 mom., 50 § 2 mom. och 96 § 4 mom.,

av dem 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1450/2011, det inledande stycket i 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 927/2009 och 50 § 2 mom. sådant det lyder i lag 639/2009, som följer:

8 §

Rätten till ålderspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En arbetstagare har rätt att gå i uppskjuten ålderspension efter kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått 68 års ålder.

På uppskjuten ålderspension tillämpas i övrigt vad som i denna lag bestäms om ålderspension.

Beviljande av ålderspension förutsätter att arbetstagaren inte längre står i det anställningsförhållande från vilket han eller hon pensioneras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Ålderspension från samma tidpunkt som ålderspension som beviljats i ett annat nordiskt land

Trots vad som bestäms i 8 § 1 mom. kan en arbetstagare på ansökan beviljas ålderspension tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken han eller hon uppnått 60 års ålder, dock tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan om pension, om arbetstagaren har rätt till ålderspension före 63 års ålder på basis av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar (FördrS 96/2002). I detta fall minskas pensionen med 0,6 procent för varje månad för vilken pensionen betalas ut före ingången av kalendermånaden efter den under vilken 63 års ålder uppnås.

11 §

Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension och slutat i den anställning på basis av vilken han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än för de tre månader som föregår månaden för ansökan om pension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Rätten till deltidspension

En arbetstagare i åldern 61—67 år som har övergått till deltidsarbete har rätt till deltidspension, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om nedgången i arbetstagarens förvärvsinkomster avviker från förkortningen av arbetstiden av den anledningen att i förvärvsinkomsten från förvärvsarbete på heltid har ingått övertidsersättning, tillägg för söndags-, natt- eller skiftarbete eller andra särskilda tillägg eller ersättningar som hänfört sig till lönen men inte ingår i förvärvsinkomsten från deltidsarbetet, beaktas sådana tillägg och ersättningar inte vid prövningen enligt 1 mom. 3 punkten av ändringen i inkomsterna och arbetstiden. Inkomsterna från deltidsarbetet måste dock utgöra 35—70 procent av arbetstagarens stabiliserade inkomst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50 §

Ändring av invalidpension till ålderspension och rätt till ny pension som intjänats under tiden för invalidpension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetstagaren har på ansökan rätt till pension som intjänats på grundval av arbete som utförts under tiden för invalidpension, om hans eller hennes invalidpension i enlighet med 1 mom. ändras till ålderspension. Om arbetstagaren arbetar under tiden för invalidpension enligt en annan arbetspensionslag än denna lag eller sedan invalidpension enligt denna lag eller en annan arbetspensionslag upphört, har arbetstagaren rätt till den pension som intjänats på grundval av detta arbete när han eller hon beviljas sådan ålderspension eller uppskjuten ålderspension som nämns i 8 §. Arbetstagaren har rätt till pension som intjänats under tiden för ovan avsedda invalidpension eller sedan den upphört även om han eller hon efter det att den tidigare invalidpensionen upphört beviljas ny invalidpension, på vilken det inte tillämpas vad som i 67 § 2 mom. föreskrivs om fastställande av pension på tidigare grunder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96 §

Rätten att gå i pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En militär har inte rätt till deltidspension.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född arbetstagares rätt att gå i förtida ålderspension och på den förtida ålderspensionens belopp tillämpas dock 8 § 2—4 mom., 9 §, 10 § 2 mom., 11 § 1 mom., 13 § 3 mom. och 50 § 2 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet i denna lag.

Om pensionsåldern för en arbetstagare som omfattas av det arrangemang som avses i 30 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) är 62 år, har han eller hon rätt till ålderspension enligt denna lag vid 62 års ålder. Börjar ålderspensionen från ingången av månaden efter den under vilken arbetstagaren fyllt 62 år eller senare, men dock innan han eller hon fyller 63 år, minskas ålderspensionen i enlighet med 10 § 2 mom., sådant det lydde vid ikraftträdandet i denna lag.

På rätten för en före 1958 född arbetstagare, som får arbetslöshetsdagpenning med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att gå i ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder tillämpas 10 § 3 mom. och 11 § 1 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet i denna lag.

En före 1954 född arbetstagare har rätt att gå i deltidspension i enlighet med de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 10 § 2 mom., 11 § och 22 § 4 mom., av dem 11 § sådan den lyder i lag 917/2010, som följer:

10 §

Rätt till ålderspension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som fyllt 63 år kan få ålderspension i förtid. Ålderspensionen minskas då permanent med 0,4 procent för varje månad som pensionen tidigareläggs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Rätt till ålderspension för den som får arbetslöshetsdagpenning

Den som på grundval av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar har rätt att vid 63 års ålder få ålderspension utan någon minskning enligt 10 § 2 mom. i denna lag.

22 §

Pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en person ansöker om ålderspension enligt denna lag efter att ha fyllt 65 år eller förtida ålderspension efter att ha fyllt 63 år och om han eller hon inte ansöker om ålderspension från arbetspensionssystemet, ska den ovan nämnda arbetspensionen när folkpensionen beräknas dock beaktas till det belopp den skulle uppgå till om han eller hon började få arbetspension omedelbart efter att ha fyllt 63 år (förväntad arbetspension).

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född persons rätt att gå i förtida ålderspension och på pensionens belopp tilllämpas dock 10 § 2 mom. och 22 § 4 mom. sådana de lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

På rätten för en före 1958 född person, som får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar med stöd av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), att få ålderspension utan förtidsminskning tillämpas 11 § sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 7 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 7 § 1 mom. 1 punkten som följer:

7 §

Rätt till garantipension

Rätt till garantipension har en person som

1) har fyllt 63 år och får ålderspension eller förtida ålderspension,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en före 1952 född persons rätt att få garantipension tillämpas dock 7 § 1 mom. 1 punkten sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag.

Trots 2 mom. ovan tillämpas 7 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lydde vid ikraftträdandet av denna lag, även på före 1958 födda personer som i enlighet med arbetspensionslagarna eller folkpensionslagen (568/2007) har rätt att få ålderspension utan förtidsminskning vid 62 års ålder med stöd av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 21 november 2012