RIKSDAGENS SVAR 115/2004 rd

RSv 115/2004 rd - RP 76/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och vissa lagar som har samband med den

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet och vissa lagar som har samband med den (RP 76/2004 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 17/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande:

Riksdagen förutsätter att behovet att ändra 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet bedöms på nytt i fråga om konstnärer med stipendium samtidigt som ändringar i lagstiftningen om övrig social trygghet för stipendiater ses över.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) 1 och 2 §, rubriken för 2 kap., 3 och 4 §, 5 § 1 mom., 6, 7, 7 a, 8 och 9 §, i 10 § 1 mom. det inledande stycket samt 11, 12, 13 och 14 §,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 990/1996, 4 §, 5 § 1 mom. samt 7 och 7 a § sådana de lyder i 1128/1998, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 13 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 342/1997 och 14 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 2 a, 3 a—3 c, 13 a, 13 b och 14 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Tillämpningsområde

Om inte annat följer av internationella överenskommelser som är bindande för Finland eller av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tilllämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet, avgörs enligt denna lag om följande lagstiftning om social trygghet skall tillämpas på en person:

1) folkpensionslagen (347/1956), familjepensionslagen (38/1969), barnbidragslagen (796/1992), lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och lagen om bostadsbidrag (408/1975), samt

2) lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978), lagen om vårdbidrag för barn (444/1969), lagen om handikappbidrag (124/1988), lagen om frontmannapension (119/1977) och lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002), när det är fråga om tilllämpningen av 3, 3 a och 4 § samt 3 och 4 kap. i denna lag.

2 §

Verkställighet

Verkställigheten av denna lag handhas av Folkpensionsanstalten, om vilken föreskrivs i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

2 a §

Definitioner

I denna lag avses med

1) arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande och en person som avses i 1 d § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

2) arbete det arbete som utförs i ett sådant arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande som avses i 1 punkten,

3) företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969),

4) utsänd arbetstagare en i 1 punkten avsedd arbetstagare som arbetsgivaren har sänt till ett annat land för att arbeta och som är anställd hos denna arbetsgivare eller hos ett moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som den arbetsgivaren eller hos ett annat företag där den arbetsgivaren har bestämmanderätt,

5) forskare en person som bedriver vetenskaplig forskning efter doktorsexamen,

6) studerande en person i yrkes- eller examensinriktad utbildning,

7) missionär en person som är arbetstagare hos en i Finland registrerad missionsorganisation, evangelisk-luthersk eller ortodox församling eller ett registrerat religionssamfund, som sänt ut personen i fråga för missionsarbete utomlands, och är anställd hos arbetsgivaren i fråga under den tid missionsarbetet pågår samt har arbetspensionsförsäkring i Finland,

8) biståndsarbetare en person som arbetar med ett utvecklingssamarbetsprojekt, om biståndsanslag ur Finlands statsbudget används för finansiering av projektet eller om det rör sig om ett projekt som finska staten deltar i på annat sätt genom verksamheten inom en internationellt etablerad internationell organisation,

9) familjemedlem en persons make och personens eller makens barn som inte har fyllt 18 år; med makar jämställs en kvinna och en man som fortlöpande lever tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden,

10) person av finländsk härkomst en utlänning som beviljats uppehållstillstånd på grundval av 47 § 1 mom. 1 punkten eller 48 § i utlänningslagen (301/2004),

11) flykting en utlänning som har fått asyl i Finland eller som tagits till Finland inom flyktingkvoten och beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller som är en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och har fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, och med

12) statslös person en person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

2 kap.

Tillämpning av lagstiftningen om social trygghet

3 §

Bosättning i Finland

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på i Finland stadigvarande bosatta personer som har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem här och som ständigt huvudsakligen vistas här.

3 a §

Flyttning till Finland

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som flyttar till Finland redan från ankomsten till landet, om det med beaktande av personens helhetssituation anses att han eller hon flyttar till Finland för att stadigvarande bosätta sig här.

När en person flyttar till Finland beaktas som faktorer som visar att han eller hon bosätter sig här stadigvarande bland annat att han eller hon

1) tidigare varit stadigvarande bosatt i Finland eller är av finländsk härkomst,

2) är flykting eller har fått uppehållstillstånd i Finland på grund av behov av skydd,

3) är familjemedlem eller nära anhörig till en person som är stadigvarande bosatt i Finland,

4) har ett arbetsavtal på minst två år eller något annat därmed jämförbart avtal för arbete i Finland, eller

5) har andra band till Finland.

En person anses inte flytta till Finland för stadigvarande bosättning, om han eller hon flyttar till Finland enbart för att studera.

Den som ansöker om asyl i Finland anses inte enligt denna lag vara stadigvarande bosatt i Finland under den tid då han eller hon vistas här utan att hans eller hennes asylansökan eller ärendet om hans eller hennes avlägsnande ur landet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Den som fått uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd anses inte heller stadigvarande ha flyttat till Finland.

På dem som kommit till Finland utan att ha ansetts bosätta sig här stadigvarande, men som senare uppfyller villkoren för stadigvarande bosättning, tillämpas lagstiftningen om social trygghet från och med den tidpunkt då villkoren uppfylls.

3 b §

Arbete och företagsverksamhet

På sådan arbetstagare eller företagare vars rätt till social trygghet i Finland bestäms enligt förordningen om social trygghet, tillämpas lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag från och med den tidpunkt då arbetet eller företagsverksamheten inleds, om han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott eller har utövat företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott.

3 c §

Krav på laglighet

Tillämpningen av denna lag förutsätter att den berörda personen lagligen vistas, bor och arbetar i Finland. Dessutom förutsätts att den som flyttar till Finland har ett gällande uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års vistelse, om ett sådant tillstånd krävs av personen i fråga. Även ett uppehållstillstånd som gäller kortare tid kan av särskilda skäl anses uppfylla villkoret, om det inte finns några hinder för förlängning av uppehållstillståndet.

4 §

Vistelse utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas inte på personer som stadigvarande flyttar utomlands. Den tillämpas emellertid fortfarande på en i Finland bosatt person som vistas utomlands tillfälligt, om vistelsen bedöms vara högst ett år.

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en person som vistas utomlands upprepade gånger så att den sammanhängande vistelsen utomlands inte överstiger ett år endast om personen trots vistelsen utomlands anses vara stadigvarande bosatt i Finland och har fast anknytning till Finland.

5 §

Vissa anställningsförhållanden

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på en finsk medborgare som arbetar utomlands, om han eller hon

1) såsom medlem av den utsända personalen arbetar inom Finlands utrikesrepresentation och står i anställningsförhållande till finska staten,

2) är anställd hos finska staten utomlands eller är privattjänare hos en person som avses i 1 punkten, om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom eller henne omedelbart innan anställningsförhållandet började,

3) är anställd i något annat uppdrag som är jämförbart med uppdrag som avses i 1 punkten och åtnjuter samma privilegier och immunitet som de diplomatiska representanterna och står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare, eller

4) är missionär eller biståndsarbetare som har utsänts från Finland och om lagstiftningen om social trygghet tillämpades på honom eller henne omedelbart innan anställningsförhållandet började.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Tjänstgöring ombord på ett finskt fartyg

Lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag tillämpas på en person som tjänstgör ombord på ett finskt fartyg i en anställning som avses i sjömanslagen (423/1978).

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas inte på en person som tjänstgör i en annan än i 1 mom. avsedd anställning på ett handelsfartyg som är infört i den handelsfartygsförteckning som avses i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/1991), om han eller hon inte under det senaste året innan anställningen ombord började har varit bosatt i Finland på det sätt som avses i 3 §.

7 §

Arbete och studier utomlands

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas på ansökan alltjämt på en person som vistas utomlands över ett år och som har fast anknytning till Finland och som

1) är utsänd arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som sänt honom eller henne utomlands från Finland,

2) är arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som har anställt honom eller henne utomlands, eller

3) är studerande eller forskare på heltid.

7 a §

Fast anknytning

Vid en bedömning av om en person har sådan fast anknytning till Finland som avses i 4, 7 och 8 § grundas prövningen på en helhetsbedömning av personens situation. Vid bedömningen beaktas längden och kontinuiteten på vistelsen och boendet i Finland och i ett annat land samt familjebanden. Upprepad vistelse, bostad, anställning, arbetets natur, arbetsgivarens hemort och anordnande av arbetspensionsskydd i Finland samt andra härmed jämförbara omständigheter kan anses utgöra bevis för fast anknytning.

8 §

Familjemedlemmar

På en familjemedlem till en person som avses i 5 och 7 § och som vistas utomlands tillämpas, om familjemedlemmen bor utomlands i samma hushåll som denna person, på ansökan alltjämt lagstiftningen om social trygghet, förutsatt att denna familjemedlem inte till följd av eget arbete under en sammanhängande period som överstiger fyra månader omfattas av lagstiftningen i en främmande stat och inte i övrigt enligt sina förhållanden kan bedömas ha en fastare anknytning till en främmande stat än till Finland.

Detsamma gäller familjemedlemmar till en person som vistas utomlands, om de bor utomlands i samma hushåll som denna person och den i 1 mom. avsedda personen på grundval av förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Finland omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet och om inget annat följer av förordningen om social trygghet eller överenskommelsen om social trygghet.

9 §

Gemenskapens lagstiftning om social trygghet och internationella överenskommelser

Om en främmande stats lagstiftning om social trygghet till följd av förordningen om social trygghet eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland tillämpas på en person, tilllämpas den i denna lag avsedda lagstiftningen om social trygghet inte på honom eller henne till den del det är fråga om lagstiftning som förordningen om social trygghet och överenskommelsen enligt sitt tillämpningsområde gäller.

10 §

Personalen vid vissa representationer

En utländsk medborgare omfattas inte av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag, om han eller hon i Finland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Flyktingar och statslösa personer

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas även i fråga om flyktingar och statslösa personer som omfattas av lagstiftningen om social trygghet enligt denna lag.

4 kap.

Beslut, ändringssökande och undanröjande av beslut

12 §

Meddelande av beslut

En person har rätt att på ansökan få ett beslut om huruvida lagstiftningen om social trygghet tillämpas på honom eller henne. Beslutet söks hos Folkpensionsanstalten.

Ansökan om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet på en person som avses i 7 och 8 § skall göras hos Folkpensionsanstalten inom ett år från det att personen flyttade utomlands eller det föregående beslutet upphörde att gälla. Tidsfristen kan frångås av särskilda skäl. Tidsfristen gäller dock inte familjemedlemmar till en person som avses i 5 §.

Beslut om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet på en i 7 och 8 § avsedd person meddelas för viss tid och högst för fem år från den dag då personen i fråga flyttade utomlands. Tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet kan emellertid förlängas med högst fem år, om personen alltjämt har fast anknytning till Finland. När det gäller familjemedlemmar till personer som avses i 5 § meddelas beslutet dock för den tid som den i 5 § avsedda personen arbetar utomlands.

En person som under vistelsen utomlands på grundval av 7 och 8 § omfattats av lagstiftningen om social trygghet i tio år kan meddelas ett nytt beslut om tillämpning av lagstiftningen om social trygghet, om han eller hon har bott i Finland i minst ett år innan en ny ansökan inlämnas.

Till de personer vars vistelse utomlands kommer till Folkpensionsanstaltens kännedom meddelar den på tjänstens vägnar beslut om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet på grundvalen av 4—6 §.

13 §

Ändringssökande

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos prövningsnämnden, och den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

En part anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

Besvärsskriften skall lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall följas trots att ändring har sökts till dess ärendet avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

13 a §

Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställts i besvär som inlämnats till den, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut får ändring sökas enligt 13 §.

Kan Folkpensionsanstalten inte rätta det beslut som besvären avser på det sätt som nämns i 1 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner ett yrkande i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall denna omedelbart underrättas om det interimistiska beslutet. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om inhämtande av tilläggsutredning som behövs med anledning av besvären kräver det. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

13 b §

Besvär som inkommit för sent

Har besvär som anförs hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen kommit in efter utgången av den tid som föreskrivs i 13 §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till prövning, om det har funnits vägande skäl till förseningen.

14 §

Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut i ett ärende som avses i denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av Folkpensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan Folkpensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, temporärt tillämpa lagstiftningen om social trygghet i enlighet med sin framställning.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller tillämpning av lagstiftningen om social trygghet eller tiden för tillämpningen, skall Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut tillämpa lagstiftningen om social trygghet till personens fördel. Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet får ändring sökas enligt 13 §.

14 a §

Rättelse av fel

Om Folkpensionsanstaltens beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20   , dock så att 2 a § 1—3 punkten och 3 b § träder i kraft den               2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Vid tillämpningen av denna lag beaktas även tiden före lagens ikraftträdande. En i lagens 7 och 8 § avsedd person som vistas utomlands när denna lag träder i kraft anses dock vid tillämpningen av 12 § 3 mom. ha flyttat utomlands när denna lag träder i kraft.

Utan hinder av denna lag gäller de beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet som gäller när denna lag träder i kraft den tid som anges i beslutet.

Folkpensionsanstalten avgör på ansökan om lagstiftningen om social trygghet skall tillämpas på en sådan i 7 och 8 § i denna lag avsedd person som inte omfattas av den lagstiftningen när lagen träder i kraft. Ansökan skall göras inom sex månader från denna lags ikraftträdande. Lagstiftningen om social trygghet tillämpas i så fall från ansökningsdagen.

Den 13 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas på de ärenden som Folkpensionsanstalten meddelat beslut i före denna lags ikraftträdande.

_______________

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 1 och 8 §, 5 kap. 9 och 11 § samt 6 kap. 7 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

En arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden tryggas genom att de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar ersätts i enlighet med denna lag.

8 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på personer i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande i Finland, på personer som arbetar på utländska handelsfartyg i utrikesfart samt på företagare och arbetslösa i Finland på det sätt som bestäms nedan.

Lagen tillämpas också på en arbetstagare vars finska arbetsgivare sänt utomlands för att arbeta för samma arbetsgivare. Detsamma gäller arbetstagare som finska företag sänt utomlands för arbete hos ett utländskt moder-, dotter- eller systerföretag som hör till samma ekonomiska helhet som det finska företaget, om arbetstagarens anställningsförhållande till det utsändande företaget fortsätter under den tid arbetstagaren arbetar utomlands.

Lagen tillämpas också på en person som står i anställningsförhållande till finska staten och såsom medlem av den utsända personalen arbetar inom Finlands utrikesrepresentation, eller på vilken denna lag tillämpades omedelbart innan anställningsförhållandet började.

Denna lag tillämpas inte på en sådan löntagare som inte omfattas av skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Denna lag tillämpas inte heller på en utländsk medborgare som i Finland tjänstgör som diplomatisk representant för en främmande stat, som utsänd konsul, vid en mellanstatlig organisation eller som hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en främmande stats utrikesrepresentation eller till dess tjänstepersonal, eller som är privattjänare hos en person som avses ovan.

Arbetslösa har rätt till förmåner enligt denna lag om de bor i Finland och uppfyller villkoren för förmånen i enlighet med denna lag, om inte annat följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, nedan förordningen om social trygghet, eller den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 105—106/1993).

Vem som bor i Finland avgörs enligt 3, 3 a, 4 och 10 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). Om det är fråga om rätten till en förmån som utbetalas av en arbetslöshetskassa, skall arbetslöshetskassan vid behov innan den fattar beslut om dagpenning begära Folkpensionsanstaltens beslut om personen bor i Finland.

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

9 §

Försäkrings- och arbetsperioder i andra stater

Skall enligt bestämmelser i en överenskommelse om social trygghet som Finland ingått eller i förordningen om social trygghet försäkrings- eller arbetsperioder som har fullgjorts i en annan stat inräknas i arbetsvillkoret, är en förutsättning för att de skall beaktas att personen i fråga omedelbart innan han eller hon blev arbetslös har arbetat minst fyra veckor i Finland.

11 §

Arbetsvillkoret i vissa situationer

Till den som har fått arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag i enlighet med förordningen om social trygghet för den tid under vilken han eller hon har sökt arbete i en annan medlemsstat och har personen inte återvänt som arbetssökande till Finland inom tre månader efter att han eller hon lämnade landet, skall arbetslöshetsdagpenning börja betalas på nytt först när han eller hon i fyra veckor har varit i arbete eller i utbildning enligt 2 kap. 16 §.

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

7 §

Dagpenningsperiodens maximitid

Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning betalas för sammanlagt högst 500 arbetslöshetsdagar. I maximitiden inräknas också utbildningsdagpenningsdagar enligt 10 kap. I maximitiden inräknas också sådana arbetslöshetsdagar för vilka en person har fått en arbetslöshetsförmån i en sådan stat som tillämpar förordningen om social trygghet eller med vilken Finland har ingått en överenskommelse om utkomstskydd för arbetslösa.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20   .

Utan hinder av denna lag gäller de beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med stöd av den 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993) som gäller när denna lag träder i kraft den tid som anges i beslutet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om upphävande av 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 12 § 4 mom. och 15 § 3 mom. i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), sådana de lyder i lag 1301/2002.

2 §

Denna lag träder i kraft den                       20   .

_______________

Lag

om ändring av 3 § i lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1291/2002, som följer:

3 §

Villkor för medlemskap

Inträde som medlem i en löntagarkassa vinner en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), som inte har fyllt 65 år och som arbetar i ett sådant yrke eller inom en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde. Inträde i en företagarkassa vinner en företagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 65 år. Såsom företagare betraktas en person som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon kan anses få sin försörjning av de inkomster som företagsverksamheten ger. En arbetslös person kan vinna inträde i en kassa i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen eller den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 105—106/1993).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 1 §,

sådan den lyder i lag 499/1970, 552/1993 och 1576/1993, samt

fogas till lagen en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

1 §

Envar som är bosatt i Finland är försäkrad i enlighet med denna lag. Vem som är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a, 4, 9 och 10 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

En arbetstagare eller företagare är försäkrad från och med den tidpunkt då arbetet eller företagsverksamheten inleds, om han eller hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott eller har utövat företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott.

Försäkrad är även den som omfattas av lagstiftningen om social trygghet enligt 5—8 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet.

Försäkrad är inte en utländsk medborgare som i Finland tjänstgör som diplomatisk representant för en främmande stat, som utsänd konsul, vid en mellanstatlig organisation eller som hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en främmande stats utrikesrepresentation eller till dess tjänstepersonal eller som är privattjänare hos en person som avses ovan.

Rätt till förmåner enligt denna lag har den som uppfyller villkoren för en förmån som anges nedan i denna lag.

2 §

I denna lag avses med arbetstagare en person i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande och en person som avses i 1 d § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) vars arbetstid och inkomster uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), och med företagare en person som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

Med familjemedlem avses den försäkrades make eller den försäkrades eller makens barn som inte har fyllt 18 år. Med makar jämställs en kvinna och en man som fortlöpande lever tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 1 och 1 d § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 1 och 1 d,

sådana de lyder, 1 § i lag 1574/1993 och 1 d § i lag 1217/1988, som följer:

1 §

En person har rätt till pension på grund av ålderdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet samt till vårdbidrag för pensionstagare enligt vad som föreskrivs i denna lag. Den tid från 16 års ålder som medför rätt till folkpension avgörs på grundvalen av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

1 d §

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på utlänningar som har fått asyl i Finland eller som inom flyktingkvoten beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, samt på en statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 2 §, sådan den lyder i lag 1575/1993, samt

ändras 1 § 1 och 2 mom. samt 4 a §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 548/1993, 1 § 2 mom. i lag 589/1978 och 4 a § i lag 1218/1988, som följer:

1 §

Familjepension beviljas i form av efterlevandepension och barnpension i enlighet med denna lag. Den efter vilken förmån enligt denna lag betalas benämns förmånslåtare, och den som har rätt till sådan förmån benämns förmånstagare.

Huruvida denna lag skall tillämpas på en förmånslåtare och en förmånstagare avgörs enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 a §

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på utlänningar som har fått asyl i Finland eller som inom flyktingkvoten beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller som är familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och har fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, samt på en statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av 1 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) 1 §,

sådan den lyder i lag 1234/1993 och 1580/1993, som följer:

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

Barnbidrag betalas enligt denna lag av statens medel för underhåll av barn som inte har fyllt 17 år. Tillämpningen av denna lag på ett barn avgörs enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av 1 och 3 § i lagen om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993) 1 och 3 §, sådana de lyder, 1 § i lag 1581/1993 och 3 § i lag 783/2002, som följer:

1 §

Lagens syfte och tillämpningsområde

För att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande betalas enligt denna lag till kvinnor moderskapsunderstöd av statsmedel.

Tillämpningen av denna lag på en kvinna avgörs enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

3 §

Understöd till adoptivföräldrar och adoptanter

Utan hinder av 1 § 1 mom., 2 § och 8 § 2 mom. är också en adoptivförälder eller adoptant berättigad till moderskapsunderstöd av statsmedel, när den som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller internationell adoptionstjänst och som avses i adoptionslagen (153/1985) har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen. Vid internationell adoption förutsätter erhållande av moderskapsunderstöd dessutom att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. i adoptionslagen.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 727/2001, som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fronttillägg beviljas finska medborgare. Berättigad till fronttillägg är även en utländsk medborgare som är bosatt i Finland. Extra fronttilllägg beviljas i Finland bosatta finska eller utländska medborgare. Vem som är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tilllämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av 1 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 1 a §, sådan den lyder i lag 981/1996, som följer:

1 a §

Frågan om en pensionstagare är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tilllämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

_______________

Lag

om ändring av 1 § i lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1578/1993, som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Frågan om ett barn är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

Om vårdbidrag betalas enligt den 1 § i lagen om vårdbidrag för barn som gäller när denna lag träder i kraft, fortsätter utbetalningen trots att denna lag trätt i kraft enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 1 § i lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 984/1994 och 1577/1994, som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vem som är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a och 4 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20   .

Om handikappbidrag betalas enligt den 1 § i lagen om handikappbidrag som gäller när denna lag träder i kraft, fortsätter utbetalningen trots att denna lag trätt i kraft enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller när lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 1 och 2 § i lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1579/1993, samt

ändras 1 § och 2 § 1 mom. som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om utkomstskydd under tiden för rehabilitering för de som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen (364/1963).

2 §

Förmåner

Rehabiliteringspenning betalas under de förutsättningar som anges nedan för den tid som personen i fråga på grund av rehabilitering är förhindrad att arbeta för egen eller annans räkning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20   .

_______________

Helsingfors den 30 juni 2004

​​​​