RIKSDAGENS SVAR 115/2014 rd

RSv 115/2014 rd - RP 163/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som hänför sig till Mätteknikcentralens eller Ackrediteringstjänsten FINAS uppgifter och befogenheter

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som hänför sig till Mätteknikcentralens eller Ackrediteringstjänsten FINAS uppgifter och befogenheter (RP 163/2014 rd).

Beredning i utskott

Ekonomiutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (EkUB 15/2014 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 17 och 22 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 17 och 22 § som följer:

17 §

Visande av att de villkor som gäller beviljare av enskilt godkännande är uppfyllda

För att uppfylla kraven i fråga om det kvalitetssystem som avses i 9 § 2 mom. ska sökanden visa upp ett intyg eller utlåtande som Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller någon annan motsvarande inrättning har gett om att villkoren är uppfyllda.

Vid bedömningen av om andra än i 1 mom. avsedda krav på beviljare av enskilt godkännande uppfylls ska hänsyn tas till det intyg eller utlåtande som Ackrediteringstjänsten FINAS eller någon annan motsvarande inrättning har gett om uppfyllandet av villkoren.

22 §

Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över beviljandet av enskilda godkännanden samt över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Trafiksäkerhetsverket kan vid tillsynen anlita Ackrediteringstjänsten FINAS eller någon annan motsvarande inrättning.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 18 och 19 § i lagen om marin utrustning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om marin utrustning (1503/2011) 18 § 2—4 mom. och 19 § 2 mom. som följer:

18 §

Förutsättningarna för utseende av ett anmält organ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det anmälda organet ska genom ackreditering vid Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) visa att det uppfyller villkoren enligt 1 mom. Ackrediteringsintyget ska fogas till en ansökan enligt 17 §.

Det anmälda organet ska till kommunikationsministeriet och Ackrediteringstjänsten FINAS anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de villkor som anges i 1 mom.

Ackrediteringstjänsten FINAS ska i enlighet med ackrediteringsförfarandena regelbundet göra en bedömning av huruvida det anmälda organet fortfarande uppfyller kraven enligt 1 mom. Det anmälda organet ska lämna Ackrediteringstjänsten FINAS de uppgifter som behövs för bedömning av kompetensen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Ett anmält organs uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett anmält organ kan till sin hjälp anlita utomstående provnings- och kontrolltjänster eller andra tjänster, om den utomstående tjänsteleverantören uppfyller kraven i 18 §. De anmälda organen ansvarar för de åtgärder som de har låtit någon utomstående utföra och för bedömningen av överensstämmelsen med kraven i dess helhet. De anmälda organen ska meddela kommunikationsministeriet och Ackrediteringstjänsten FINAS vilka utomstående tjänster de anlitar.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 43 § i lagen om leksakers säkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) 43 § 2 mom. som följer:

43 §

Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) utför i Finland bedömningar av kompetensen hos anmälda organ.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

_______________

Lag

om ändring av 5 § i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (1109/2010) 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 909/2011, som följer:

5 §

Tekniska tjänster

Intyg över överensstämmelse får utfärdas av en av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller av något annat motsvarande nationellt ackrediteringsorgan ackrediterad teknisk tjänst eller någon annan teknisk tjänst som har motsvarande kompetens. På ackrediteringen tillämpas lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 3 § i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet (1053/2010) 3 § 2 mom. som följer:

3 §

Ansökan om godkännande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan ska åtföljas av ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller om ett sådant beslut saknas någon annan motsvarande redogörelse från Ackrediteringstjänsten FINAS eller något motsvarande opartiskt expertorgan som visar att villkoren för godkännande enligt 2 § är uppfyllda.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 22 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) 22 § 3 mom. som följer:

22 §

Krav för godkännande av ett besiktningsorgan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Besiktningsorganet ska genom bedömning som utförs av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller något annat ackrediteringsorgan som omfattas av ackrediteringsorganens avtal om ömsesidigt erkännande av besiktningsorgan visa att det uppfyller kraven enligt 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om gödselfabrikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 6 § 1 mom. och 2 mom. 2 punkten, 7 § 1 mom., 17 §, 19 § 1 och 4 mom. samt 26 §, av dem 17 § sådan den lyder i lag 1498/2009, som följer:

6 §

Gödselfabrikats typbeteckningar

Endast sådana gödselfabrikat får importeras, släppas ut på marknaden eller tillverkas för utsläppande på marknaden vilkas typbeteckning ingår antingen i den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar eller i fråga om EG-gödselmedel i Europeiska unionens (EU) förteckning över gödselmedelstyper som publiceras som bilaga till gödselmedelsförordningen.

Till den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar kan fogas en ny typbeteckning, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) de gödselfabrikat som ingår i den kan analyseras och av dem kan tas prov med hjälp av en metod enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-lagstiftning inte finns, med hjälp av internationellt godkända standardmetoder eller, om även sådana saknas, lika beprövade validerade metoder som är avsedda för analys och provtagning av gödselfabrikat,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Ansökan om typbeteckning för gödselfabrikat

Ansökan om att en ny typbeteckning för ett gödselfabrikat ska tas in i den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar eller i EU:s förteckning över gödselmedelstyper görs hos Livsmedelssäkerhetsverket. Till en ansökan som gäller fogande av en ny typbeteckning till den nationella förteckningen över gödselfabrikats typbeteckningar ska fogas följande uppgifter:

1) förslaget till ny typbeteckning och motiveringen till förslaget,

2) en beskrivning av tillverkningsprocessen,

3) en utredning om de råvaror som huvudsakligen används och deras ursprung,

4) en utredning om den centrala kemiska och biologiska sammansättningen samt om de fysikaliska egenskaperna,

5) provtagnings- och analysmetoder för att mäta väsentliga egenskaper,

6) rekommenderad användningsmängd, bruksanvisningar och faktorer som begränsar användningen samt lagringsegenskaper, med beaktande av förebyggandet av olägenheter för hälsan, säkerheten och miljön, och

7) sökandens kontaktuppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 §

Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verkställigheten av gödselmedelsförordningen, biproduktförordningen och denna lag samt för tillsynen över att gödselmedelsförordningen, biproduktförordningen samt denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas samt för organiseringen av tillsynen. Livsmedelssäkerhetsverket anlitar närings-, trafik- och miljöcentralerna vid tillsynen. Förutom Livsmedelssäkerhetsverket övervakar Tullen importen och exporten av gödselfabrikat.

Närmare bestämmelser om Tullens tillsyn utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

19 §

Godkända laboratorier

Laboratoriet vid Livsmedelssäkerhetsverket fungerar som officiellt laboratorium enligt gödselmedelsförordningen, biproduktförordningen och denna lag för analyser som hänför sig till tillsynen över gödselfabrikat och som officiellt laboratorium enligt biproduktförordningen för analyser som hänför sig till egenkontrollen. Analyser som hänför sig till tillsynen över gödselfabrikat och i biproduktförordningen förutsatta analyser som hänför sig till anläggningarnas egenkontroll kan också utföras i något annat laboratorium som Livsmedelssäkerhetsverket har godkänt. Andra laboratorier ska godkännas om de är kompetenta att utföra ovan nämnda analyser enligt EU:s lagstiftning eller, om någon EU-lagstiftning inte finns, med internationellt godkända standardmetoder eller, om även sådana saknas, med lika beprövade validerade metoder som är avsedda för analys och provtagning av gödselfabrikat. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de handlingar som ska fogas till ansökan och som visar att förutsättningarna föreligger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En testanläggning som utför detonationssäkerhetsprov med gödselfabrikat ska vara ackrediterad för behörighetsområdet i fråga av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller av ett ackrediteringsorgan i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller ska på något annat tillförlitligt sätt kunna påvisa sin behörighet.

26 §

Europeiska unionens inspektörer

Vad som i 24 och 25 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra inspektion och få upplysningar gäller också EU:s inspektörer. Vid dessa inspektioner ska Livsmedelssäkerhetsverket samarbeta med EU:s inspektörer.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                       20     .

_______________

Lag

om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004) 11 §, 15 § 3 mom. och 21 § 3 punkten, av dem 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1305/2009, som följer:

11 §

Utnämningsförutsättningar

Ett bedömningsorgan ska visa sin kompetens genom en utvärdering gjord av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller på motsvarande sätt.

15 §

Övervakning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trafiksäkerhetsverket lämnar en rapport till Europeiska kommissionen om resultatet av övervakning som utförts i enlighet med denna lag. Närmare bestämmelser om rapporten och om att lämna den utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

21 §

Utlämnande av sekretessbelagd information

Trots sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Trafiksäkerhetsverket lämna ut sekretessbelagd information som verket har fått i samband med skötseln av sina uppgifter enligt denna lag till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) en behörig utländsk myndighet och ett internationellt organ för genomförande av en skyldighet enligt Europeiska unionens direktiv eller ett för Finland bindande internationellt avtal.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av 6 a och 13 e § i lagen om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) 6 a § och 13 e § 2 mom., sådana de lyder, 6 a § i lag 215/2005 och 13 e § 2 mom. i lag 1004/2011, som följer:

6 a §

Erkännande av åtgärder av myndigheter i utlandet eller landskapet Åland

Genom förordning av statsrådet kan bestämmelser utfärdas om erkännande i Finland av godkännande av en sådan åtgärd i samband med transport eller tillfällig förvaring av farliga ämnen som vidtas av en myndighet i utlandet eller landskapet Åland eller av ett annat organ som en myndighet i utlandet eller landskapet Åland bemyndigat, och av ett intyg över åtgärden, såsom ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen, ett intyg av en säkerhetsrådgivare, klassificering av ett farligt ämne samt godkännande av en förpackning eller tank, om erkännandet av åtgärden eller intyget baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning eller på en förpliktelse i ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller om säkerhetskrav som motsvarar de som tillämpas i Finland i övrigt har beaktats när åtgärden vidtagits och intyget givits.

13 e §

Förutsättningar för erkännande av besiktningsorgan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att påvisa att de krav som anges i 1 mom. uppfylls måste ett besiktningsorgan som utför bedömningar av överensstämmelse, förnyade bedömningar och besiktningar av transportabla tryckbärande anordningar vara ackrediterad av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) som ett besiktningsorgan av typ A eller B enligt den standard som avses i 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Lag

om ändring av tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tobakslagen (693/1976) 5 § 3 mom., 6 a § 2 mom., 6 b § 1 mom. 1 punkten, den finska språkdräkten i 6 c § 2 mom., 7 a § 1 mom., 14 § 2 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten,

sådana de lyder, 5 § 3 mom. och 28 § 3 mom. 3 punkten i lag 498/2002, 6 a § 2 mom. och 6 b § 1 mom. 1 punkten i lag 698/2010, den finska språkdräkten i 6 c § 2 mom. samt 7 a § 1 mom. i lag 984/2008 samt 14 § 2 mom. i lag 1538/2009, som följer:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beträffande andra än i 1 mom. avsedda för hälsan farliga eller menliga ämnen som en tobaksprodukt innehåller eller som uppstår vid rökning därav bestäms deras högsta tillåtna halter genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet så som verkställigheten av Europeiska unionens rättsakter förutsätter.

6 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ansökan om godkännande av ett provningslaboratorium ska lämnas till tillstånds- och tillsynsverket. Verket godkänner ett laboratorium, om laboratoriet till sin ansökan fogar ett intyg över att Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) har konstaterat att laboratoriet uppfyller de internationella kompetenskraven för provningslaboratorier och att de testmetoder som avses i 6 § 2 mom. hör till dess kompetensområde.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 b §

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan avbryta verksamheten vid ett laboratorium för viss tid eller återkalla godkännandet av ett laboratorium om

1) Ackrediteringstjänsten FINAS konstaterar att provningslaboratoriet inte uppfyller de kompetenskrav som ställs på laboratoriet eller testmetoderna, eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 a §

Texter, namn, varumärken och figurativa märken eller andra märken som ger intrycket att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig än andra får inte användas på tobaksprodukters förpackningar. Vad som bestäms i detta moment gäller dock inte förpackningar för tobaksprodukter som exporteras till länder utanför Europeiska unionen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården styr regionförvaltningsverken och kommunerna i deras skötsel av de uppgifter som med stöd av denna lag ankommer på dem. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar iakttagandet av bestämmelserna i 5, 6, 6 a—6 c, 7, 7 a, 8 och 9 § om sammansättning och kvalitetsövervakning av, provningslaboratorier för samt försäljning av och reklam för tobaksprodukter. Ackrediteringstjänsten FINAS bistår i den övervakning av provningslaboratoriernas och testmetodernas kompetenskrav som ankommer på Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Ackrediteringstjänsten FINAS har i denna uppgift samma rättigheter som en övervakningsmyndighet har enligt 28 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan sådana uppgifter om affärs- eller yrkeshemlighet som erhållits vid övervakningen av att denna lag iakttas eller vid utförande av uppgifter i anslutning till övervakningen lämnas ut till

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) utländska organ och inspektörer som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning eller något annat internationellt avtal som är bindande för Finland, i de fall då ifrågavarande lagstiftning eller avtal förutsätter detta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                                    20     .

_______________

Helsingfors den 15 oktober 2014