RIKSDAGENS SVAR 121/2007 rd

RSv 121/2007 rd - RP 113/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om strukturstöd till jordbruket, finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi samt ändring av vissa lagar som har samband med utveckling av landsbygden (RP 113/2007 rd).

Beredning i utskott

Jord- och skogsbruksutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (JsUB 6/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden:

1.

Riksdagen förutsätter att ansökningar om startstöd till unga jordbrukare prioriteras i förhållande till andra ansökningar om strukturstöd när ansökningarna behandlas, så att urvalsförfarandet inte behöver tillämpas när unga jordbrukare beviljas startstöd.

2.

Riksdagen förutsätter att bara den ena maken behöver uppfylla kraven på yrkeskunskap när makarna gemensamt ansöker om startstöd till unga jordbrukare, såvida inte EG-bestämmelserna kräver annat.

3.

Riksdagen förutsätter att effekterna av lagen om strukturstöd till jordbruket följs och att jord- och skogsbruksutskottet får en utredning om utfallet före utgången av 2009.

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om strukturstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syften

Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för hållbar utveckling utveckla jordbrukets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft genom att främja jordbruksproduktionens effektivitet och kvalitet.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för förbättring av jordbrukets struktur och finansieras med Europeiska gemenskapens och motsvarande nationella medel eller i sin helhet med nationella medel.

Denna lag tillämpas dock inte på stöd eller ersättningar som beviljas jordbrukare för upphörande med produktionsverksamhet. Lagen tilllämpas inte heller på stöd som finansieras med medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder eller från Europeiska fiskerifonden.

I fråga om stöd som beviljas för första gradens förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter samt för utvidgande av gårdsbruksenheters verksamhet till att omfatta också annat än jordbruk gäller lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006). I fråga om stöd som beviljas för att förbättra renhushållningens och naturnäringarnas struktur gäller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) samt skoltlagen (253/1995).

3 §

Förhållande till Europeiska gemenskapens lagstiftning

Denna lag tillämpas på beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Vid beviljande av stöd tillämpas vad som i Europeiska gemenskapens lagstiftning föreskrivs om förutsättningarna och begränsningarna när det gäller beviljande av statligt stöd inom jordbrukssektorn.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillämpning av Europeiska gemenskapens lagstiftning om statligt stöd på stödsystem som avses i denna lag. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om införandet och varaktigheten av stödsystemet i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning om strukturstöd som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel och inom ramen för de medel som i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisats för finansieringen av stödsystemet.

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) jordbruk åkerbruk, boskapsskötsel och annat hållande av produktionsdjur, växthusproduktion, trädgårds- och plantskoleodling, pälsdjursuppfödning, hästhushållning, renhushållning, biodling, yrkesmässig jakt, bär- och svampplockning samt annan produktion av produkter som avses i bilaga I till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

2) gårdsbruksenhet en produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader med mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig samt förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller arrende,

3) åtgärd som stöds verksamhet som har samband med etablering eller bedrivande av jordbruk och för vilken stöd har sökts eller beviljats,

4) investering uppförande, utvidgande, grundlig reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

5) offentligt stöd finansiering som beviljats av Europeiska gemenskapen, staten eller ett annat offentligt organ eller någon annan förmån med ett värde som kan bestämmas i pengar,

6) stöd finansiering som i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisas för förbättring av jordbruksstrukturen och som beviljas som understöd eller räntestöd för räntestödslån eller som en borgensförbindelse på statens vägnar eller en kombination av dessa,

7) stöd i anslutning till lån stöd som beviljas som räntestöd för räntestödslån, som borgensförbindelse på statens vägnar eller som en kombination av dessa,

8) programförvaltningslagen lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006),

9) program ett i enlighet med 7 § i programförvaltningslagen godkänt program som finansieras med Europeiska gemenskapens och nationella medel eller i sin helhet med nationella medel.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet.

2 kap.

Strukturstöd till jordbruket

5 §

Stödtagare

Stöd kan beviljas fysiska personer och privaträttsliga sammanslutningar som bedriver eller börjar bedriva jordbruk som sin näring på en gårdsbruksenhet (lantbruksföretagare). Dessutom kan stöd beviljas privaträttsliga sammanslutningar av vars delägare eller medlemmar över hälften är fysiska personer och vars syfte är att främja samarbetet mellan delägarna eller medlemmarna i deras produktionsverksamhet inom jordbruket (sammanslutning av lantbruksföretagare).

6 §

Startstöd till unga jordbrukare

Startstöd kan beviljas unga jordbrukare som vid ansökningstidpunkten inte har fyllt 40 år och som första gången börjar bedriva jordbruk som näringsidkare (ung jordbrukare). Om sökanden är en sammanslutning ska bestämmanderätten i sammanslutningen utövas av en eller flera fysiska personer som uppfyller de ovan nämnda kraven.

Startstöd till en ung jordbrukare kan beviljas som lika stora poster eller som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för stödobjektet eller som en kombination av dessa. Stödets form, nivå och maximibelopp kan fastställas utifrån målområdet, produktionsgrenen eller stödets målgrupp med beaktande av de syften som nämns i 1 §, den marknadssituation som råder inom produktionsgrenen och de disponibla medlen för finansiering av stödet. Stödet kan beviljas som understöd eller räntestöd eller som en kombination av dessa.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om verksamhet som stöds med startstöd, om förutsättningarna för bestämmanderätt samt om stödets form och maximibelopp inom de gränser som Europeiska gemenskapens lagstiftning ställer. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om startstödets nivå och om godtagbara kostnader inom de gränser som nämns ovan.

7 §

Investeringsstöd för gårdsbruk

Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas lantbruksföretagare för utveckling av effektiviteten och kvaliteten i produktionsverksamheten samt till sammanslutningar av lantbruksföretagare för främjande av ovan nämnda syften i delägarnas eller medlemmarnas produktionsverksamhet.

Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med investeringar som avses i 1 mom. Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan fastställas med hjälp av investeringsobjektets enhetskostnader. I annat fall kan det förutsättas en utredning om att kostnaderna är baserade på gängse prisnivå.

Investeringsstöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Stödet kan fördelas samt stödets form, nivå och maximibelopp fastställas utifrån målområdet, produktionsgrenen, stödets målgrupp eller stödobjektet, med beaktande av de syften som nämns i 1 §, den marknadssituation som råder inom produktionsgrenen och de disponibla medlen för finansiering av stödet. Stödet kan beviljas som understöd, räntestöd eller statsborgen eller som en kombination av dessa.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs, inom de gränser som Europeiska gemenskapens lagstiftning ställer, närmare om verksamhet som stöds med investeringsstöd, om godtagbara kostnader, om investeringsstödets nivå och maximibelopp samt om stödets form. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om godtagbara enhetskostnader.

3 kap.

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

8 §

Förutsättningar som gäller stödtagaren

En fysisk person ska vid ansökningstidpunkten ha fyllt 18 men inte 63 år.

En förutsättning för beviljande av stöd är att sökanden har tillräcklig yrkesskicklighet för den företagsverksamhet som stöds. Ytterligare en förutsättning är att den företagsverksamhet som stöds är av väsentlig betydelse för sökandens utkomst. Härvid granskas hur stor andel företagsinkomsterna utgör av sökandens sammanlagda årsinkomster.

Om sökanden är en lantbruksföretagare som utgör en sammanslutning är en förutsättning för beviljande av stöd att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller de i 1 och 2 mom. nämnda kraven. Om sökanden är en ung jordbrukare är en förutsättning att denne förbinder sig att inom 36 månader efter att stödet beviljats uppfylla kravet på yrkesskicklighet eller till denna del kravet på bestämmanderätt. Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare är en förutsättning att sammanslutningens alla delägare eller medlemmar uppfyller de i 1 och 2 mom. angivna kraven eller i dessa avseenden kraven på bestämmanderätt.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de krav som gäller sökandens yrkesskicklighet och utkomst samt bestämmanderätten.

9 §

Förutsättningar som gäller gårdsbruksenhetens läge och besittningen av den

En gårdsbruksenhet som stöds ska vara belägen i Finland och, om det är fråga om programbaserat stöd, inom programmets tillämpningsområde. Om sökanden är en sammanslutning ska denna ha sin hemort inom Europeiska gemenskapen.

En förutsättning för beviljande av stöd är att sökanden, i egenskap av ägare eller arrendator, besitter den gårdsbruksenhet som stöds. Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare och stöd söks för en delägares eller medlems räkning, är en förutsättning att delägaren eller medlemmen på det sätt som avses ovan besitter den gårdsbruksenhet som stöds. Om två eller flera aktörer gemensamt besitter den gårdsbruksenhet för vilken investeringsstöd söks kan stöd beviljas om de ansöker om stödet gemensamt och om minst en tredjedel av gårdsbruksenheten är i en sådan lantbruksföretagares besittning som uppfyller förutsättningarna enligt 8 §.

Om den del av en gårdsbruksenhet för vilken ansöks om stöd för bygginvestering eller vilken har en väsentlig betydelse för den företagsverksamhets kontinuitet som stödet avser, är i sökandens besittning i enlighet med ett arrendeavtal eller ett avtal om delning av besittningen, är en förutsättning för stödet att den avtalsenliga rättten har registrerats. Arrenderätten ska dessutom vara överförbar till tredje person utan att fastighetsägaren hörs och gälla i minst tio år.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om de förutsättningar som gäller gårdsbruksenhetens läge och besittningen av den.

10 §

Förutsättningar som gäller företagsverksamhet som stöds

Företagsverksamhet som stöds ska ha förutsättningar för kontinuerlig lönsamhet. Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare ska bedömningen av förutsättningarna utsträckas till medlemmarnas eller delägarnas företagsverksamhet. Om ansökan gäller startstöd till en ung jordbrukare ska vid bedömningen av förutsättningarna dessutom beaktas annan företagsverksamhet som bedrivs på den gårdsbruksenhet som stöds.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömning av förutsättningarna för företagsverksamhet.

11 §

Affärsplan

En förutsättning för beviljande av stöd är att sökanden lägger fram en plan för företagsverksamheten (affärsplan). Affärsplanen ska innefatta de förutsättningar som nämns i 8—10 § och uppgifter om den åtgärd som stöds. Dessutom ska i affärsplanen, i en omfattning som är ändamålsenlig med beaktande av åtgärden, nämnas också målsättningarna för företagsverksamheten och hur målen ska nås samt tas in en bedömning av verksamhetens utveckling.

Av affärsplanen ska framgå vilka åtgärder som vidtas i syfte att uppfylla de åtaganden som avses i 8 § 3 mom.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om affärsplanens innehåll.

12 §

Gårdbruksenhetens produktionsförhållanden

En förutsättning för beviljande av stöd är att man på den gårdsbruksenhet som stöds iakttar sådana för produktionsgrenen gällande obligatoriska krav som följer av Europeiska gemenskapens och nationell lagstiftning om miljö, hygien och djurs välbefinnande. Sökanden kan åläggas att redogöra för hur kraven iakttagits.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om redogörelsen för hur kraven iakttagits.

13 §

Förutsättningar som gäller åtgärder som stöds

Investeringsstöd för gårdsbruk beviljas inte för åtgärder som redan inletts. Startstöd till en ung jordbrukare kan emellertid beviljas inom 18 månader efter etableringen av jordbruket.

Om en åtgärd som stöds förutsätter att myndighetstillstånd utverkas måste ett sådant tillstånd uppvisas innan stöd beviljas.

Om en åtgärd som stöds innefattar en bygginvestering ska sökanden dessutom lägga fram en byggnadsplan varav det framgår hur funktionell, lämplig och miljöanpassad investeringen är.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om situationer där en åtgärd anses vara inledd samt om byggnadsplanens innehåll. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan föreskrivas om tekniska, ekonomiska och funktionella samt säkerhets- och miljörelaterade omständigheter som gäller en bygginvestering.

14 §

Förutsättningar som gäller stödets finansiering och belopp

En förutsättning för beviljande av stöd är att i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond har anvisats bevillningsfullmakt eller anslag för ändamålet.

Stöd kan inte beviljas till den del som andelen offentligt stöd av de godtagbara kostnaderna för en åtgärd överskrider det i Europeiska gemenskapens lagstiftning fastställda maximibeloppet för offentligt stöd. När det är fråga om programbaserat stöd får den offentliga finansieringens andel av stödet inte överskrida maximibeloppet av den programenliga offentliga finansieringen.

Sökanden ska lägga fram en utredning om den privata finansiering som används för genomförandet av åtgärden. Som finansiering kan utöver betalning i pengar godkännas vederlagsfria arbets- eller produktionsinsatser.

Stöd beviljas inte för bygginvesteringar om ansökan avser ett stödbelopp på högst 5 000 euro. När det gäller andra åtgärder är motsvarande belopp 2 000 euro.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om vederlagsfria arbets- och produktioninsatser som privat finansiering.

15 §

Val av åtgärder som stöds

Inom de gränser som nämns i 14 § 1 mom. beviljas stöd i första hand för åtgärder som avsevärt främjar syften som nämns i 1 § och, om stödet ingår i ett program, för sådana syften som anges i programmet.

Om ansökan gäller investeringsstöd för gårdsbruk kan följande omständigheter beaktas när man väljer vilka åtgärder som ska stödjas:

1) faktorer som inverkar på de ekonomiska förutsättningarna för den företagsverksamhet som stöds,

2) åtgärdens inverkan på lönsamheten av den företagsverksamhet som stöds,

3) åtgärdens inverkan på den stödtagande gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden i fråga om arbetsmiljön och ett hållbart utnyttjande av naturtillgångar samt djurs välbefinnande.

Om sökanden är en sammanslutning av lantbruksföretagare ska bedömningen av de grunder som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten utsträckas till medlemmarnas eller delägarnas företagsverksamhet.

Om ansökan gäller startstöd till en ung jordbrukare ska valet av vilka åtgärder som stöds göras med tillämpning av 2 mom. 1 punkten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för valet av åtgärder som stöds.

4 kap.

Särskilda förutsättningar för stöd i anslutning till lån

16 §

Kreditgivare

Stöd i anslutning till lån kan beviljas för lån av en kreditgivare som Landsbygdsverket godkänt i enlighet med 52 §.

17 §

Förutsättningar för beviljande av räntestöd

Räntestöd kan beviljas inom ramen för den bevillningsfullmakt för räntestödslån som årligen fastställs i statsbudgeten, då

1) lånetiden är högst 30 år,

2) totalräntan högst motsvarar räntan på sådana lån med normala villkor som kreditgivaren beviljat för liknande ändamål, inklusive extra kostnader för beviljande och skötsel av räntestödslån, och då

3) lånebeloppet inte helt täcker de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds (räntestödslån).

Räntestödet är fyra procentenheter. En förutsättning är emellertid att låntagaren betalar minst en procents årlig ränta på lånet. Räntestöd beviljas inte för sådana kostnader för kredit i utländsk valuta som beror på förändringar i valutakurserna.

En förutsättning för beviljande av räntestöd är att kreditgivaren har godkänt det lånebelopp och de lånevillkor som stödansökan avser.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om räntestödslåns maximibelopp och fastställande av stödandelen samt om godkännande av kreditgivarens lånevillkor.

18 §

Förutsättningar för beviljande av statsborgen

Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. Det utestående lånekapital för vilket statsborgen beviljats får samtidigt uppgå till högst 80 miljoner euro. Vid beräkningen av nedan nämnda belopp beaktas lån som betalas av gårdsbrukets utvecklingsfond, då lånen omfattas av statens borgensförbindelse.

Statsborgen kan beviljas som säkerhet för räntestödslån och andra lån med normala villkor, för räntan på sådana lån samt för andra betalningar i enlighet med lånevillkoren. Statsborgens belopp får inte överstiga totalkostnaderna för den åtgärd som stöds.

Statsborgen kan beviljas en sökande som av skäl som sammanhänger med besittningen av en gårdsbruksenhet eller med dess läge eller av andra motsvarande orsaker inte har tillräckliga säkerheter för att få lån. Statsborgen beviljas inte om sökanden förfogar över annan egendom som kan användas som säkerhet.

En förutsättning för beviljande av statsborgen är att den inte är förenad med betydande risker och att motsäkerhet ställs för borgen. Motsäkerheten behöver inte vara betryggande. Ytterligare en förutsättning är att kreditgivaren ger ett positivt utlåtande om de uppgifter som i stödansökan framförs om lånet.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om statsborgens maximibelopp, om fastställande av statsborgens stödandel, om motsäkerhet samt om bedömning av de risker som är förenade med statsborgen.

5 kap.

Stödvillkor

19 §

Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds ska i sin helhet genomföras inom två år efter att stödet beviljats. En kortare frist kan dock sättas ut för genomförandet av åtgärden, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller verksamhetens art. Om stöd för anskaffning av lösöre har beviljats i samband med en bygginvestering och anskaffningen inte kan göras innan bygginvesteringen slutförts, ska fristen räknas från det att bygginvesteringen är slutförd.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen gått ut förlänga den frist som avses i 1 mom. En förutsättning är att genomförandet av den åtgärd som stöds har inletts inom den frist som nämns i 1 mom. och att det finns något godtagbart skäl att förlänga fristen. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder.

Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om frister för genomförande av åtgärder som stöds.

20 §

Villkor för användning av stöd

I fråga om användning av stöd för köp av varor och tjänster samt för upplåtande på entreprenad gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (348/2007). Stödtagaren ska lägga fram en utredning om att köpet har skett på det sätt som den nämnda lagen förutsätter.

Objektet för en investering som stöds får inte varaktigt eller i betydande grad användas för andra ändamål än den företagsverksamhet som stödet avser innan fem år har förflutit från betalningen av den sista stödposten och, om stödet ansluter sig till ett lån, från det att lånet eller den sista låneposten har lyfts. Om ägande- eller besittningsrätten till objektet för den investering som stöds överlåts på någon annan före utgången av den ovan nämnda fristen, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd. En förutsättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären av den företagsverksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Den företagsverksamhet som stöds får inte läggas ned eller inskränkas väsentligt innan fem år har förflutit från betalningen av den sista posten av ett stöd i form av understöd och, om stödet ansluter sig till ett lån, från det att lånet eller den sista låneposten har lyfts. Om ägande- eller besittningsrätten till den företagsverksamhet som stöds överlåts på någon annan före utgången av den ovan nämnda fristen, ska stödtagaren före överlåtelsen utverka arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd. En förusättning för tillståndet är att mottagaren uppfyller villkoren för beviljande av stöd och att karaktären av den företagsverksamhet som stöds inte förändras väsentligt.

Som en överlåtelse enligt 2 och 3 mom. betraktas inte att objektet för den investering eller företagsverksamhet som stöds övergår genom arvsrättsligt fång eller generationsväxling i samband med att stöd betalats för avstående från jordbruk eller stöd beviljats för etablering av jordbruk.

21 §

Bokföringsskyldighet

Stödtagaren ska föra bok över en åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas som en del av stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) på så sätt att bokföringen av åtgärden utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Om stödtagaren är en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) ska som tillräcklig bokföring över den åtgärd som stöds betraktas vad som krävs i fråga om stödtagarens övriga bokföring för att beskattning ska kunna verkställas. Bokföringen ska då ordnas så att kostnaderna för åtgärden utan svårighet kan identifieras och avskiljas från den övriga bokföringen.

Stödtagaren ska förvara bokföringsmaterialet om den åtgärd som stöds så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. Om det är fråga om stöd som ingår i ett program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen ska material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter att Europeiska gemenskapernas kommission programenligt har betalat gemenskapens sista finansieringsandel.

22 §

Upplysnings- och biståndsskyldighet

Stödtagaren är skyldig att till arbetskrafts- och näringscentralen lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om en åtgärd som stöds, hur åtgärden framskrider och hur stödet används.

Stödtagaren ska utan dröjsmål underrätta arbetskrafts- och näringscentralen om förändringar i stödtagarens ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd.

Stödtagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion som avses i 44 § genom att utan ersättning lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna genomföras och upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att presentera den åtgärd som stöds.

6 kap.

Särskilda villkor för stöd i anslutning till lån

23 §

Beviljande av räntestödslån

Kreditgivaren kan bevilja räntestödslån varefter skuldebrevet får undertecknas så snart stödbeslutet har fattats. Lån får dock inte beviljas på villkor som avviker från stödbeslutet. I skuldebrevet ska tas in ett villkor om att de lånevillkor som framgår av stödbeslutet har företräde framför skuldebrevsvillkoren. Stödbeslutet ska fogas till skuldebrevet.

24 §

Lyftande av räntestödslån

Räntestödslån får lyftas innan stödbeslutet har vunnit laga kraft. Lånet får lyftas i högst två poster. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestödslånet dock lyftas i högst fem poster.

Räntestödslånet eller dess första post måste lyftas inom den frist som nämns i 19 §. Om räntestöd har beviljats för en bygginvestering får räntestödets sista post inte lyftas förrän hela bygginvesteringen har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Räntestödslånets sista post måste lyftas inom tre månader efter den i 19 § nämnda fristen.

För att lyfta räntestödslånet eller en lånepost måste stödtagaren utverka tillstånd enligt 38 §. Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet lyfts.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om hur lån lyfts.

25 §

Amortering och betalning av ränta på räntestödslån

Räntestödslån ska amorteras halvårsvis eller kvartalsvis i lika stora poster.

Den första amorteringen förfaller till betalning senast den förfallodag som efter ett år först infaller sedan lånet eller den första låneposten lyfts. Om räntestödslånet har beviljats för en bygginvestering förfaller den första amorteringen emellertid senast den förfallodag som först infaller sedan två år förflutit efter att lånet eller den första låneposten lyfts. Ränta ska betalas halvårsvis eller kvartalsvis från och med den dag då lånet eller varje lånepost lyfts.

Kreditgivaren och stödtagaren kan avtala om extra amorteringar, hur dessa påverkar återstående amorteringar samt om förtida återbetalning av hela lånet.

Kreditgivaren kan bevilja uppskov med amorteringar om detta är nödvändigt på grund av stödtagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. Uppskov kan beviljas för högst ett år i sänder och sammanlagt för högst fem år. Till följd av uppskov kan lånetiden förlängas inom den i 17 § 1 mom. nämnda maximitiden eller de återstående amorteringarna höjas.

26 §

Villkor för statsborgen

Statsborgen beviljas som fyllnadsborgen. Stödtagaren ska utverka tillstånd enligt 38 § för att lyfta lån eller låneposter med borgen. Tillståndet ska uppvisas för kreditgivaren innan lånet lyfts.

Statsborgen träder i kraft efter att lånet eller dess första post har lyfts, den engångsavgift som avses i 55 § 1 mom. har betalats och motsäkerhet ställts. Borgensförbindelsen är inte bindande för staten om de åtgärder som nämns ovan inte har genomförts inom två år efter att statsborgen beviljats eller om de villkor som nämns i 27 § inte iakttas.

Utöver vad som i denna lag föreskrivs om statsborgen tillämpas vad som föreskrivs i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999). På preskription av statsborgen tillämpas dock inte 19 § 3 mom. i den nämnda lagen.

27 §

Överföring av lån och ändring av lånevillkor

Lån som stöds får överföras på någon annan kreditgivare som godkänts i enlighet med 52 §. Lånet får överföras på en annan stödtagare om arbetskrafts- och näringscentralen godkänner överföringen i samband med ett beslut som avses i 34 §.

Villkoren för lån som stöds får ändras under förutsättning att detta inte inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna eller villkoren för stödet eller på statens ställning som borgensman. I annat fall ska stödtagaren utverka arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd till ändring av villkoren. Tillstånd får inte beviljas om en ändring av lånevillkoren inverkar på uppfyllandet av förutsättningarna för beviljande av stödet.

Om statsborgen inte har beviljats för ett räntestödslån får lånet överföras och lånevillkoren ändras utan begränsningar efter att räntestöd inte längre betalas ut.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om situationer där det förutsätts tillstånd för ändring av lånevillkor samt om den tid inom vilken tillstånd ska utverkas. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för tillståndsförfarandet.

7 kap.

Ansökan om och beviljande av stöd

28 §

Information om möjligheten att ansöka om stöd

Landsbygdsverket ska i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om stöd, om fristen för ansökan om stöd, om ansökningsförfarandet samt om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd.

29 §

Stödansökan

Stödansökan ska upprättas skriftligt på en blankett som fastställts för ändamålet. Ansökan ska undertecknas. Till ansökan ska fogas de handlingar, utredningar och planer som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan om stöd, om de handlingar som ska fogas till ansökan samt om det sätt på vilket planerna och utredningarna ska presenteras.

30 §

Att ansöka om stöd

För ansökan om stöd kan sättas ut en frist. Stödansökan ska lämnas in till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen. Behörig är den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget inom flera än en centrals verksamhetsområde är den arbetskrafts- och näringscentral behörig inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbrukets produktionsbyggnader är belägna.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om fristen för ansökan om stöd.

31 §

Bedömning av stödansökan

Innan beslut om att bevilja stöd fattas kan arbetskrafts- och näringscentralen begära utlåtande av andra myndigheter om omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, ifall detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan innan stöd beviljas göra ett gårdsbruksbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja stöd samt den åtgärd som ansökan avser. De observationer som görs i samband med gårdsbruksbesöket ska antecknas samt meddelas sökanden. Besök får inte göras i lokaler som omfattas av hemfriden.

32 §

Avbrott i beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att avbryta beviljandet av stöd nationellt eller regionalt, om Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver det.

Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid eller tills vidare. Före avbrottet ska förhandlingar om saken föras med de producent- och näringsorganisationer som saken gäller. Information om avbrottet ska lämnas i lämplig omfattning och publiceras i Officiella tidningen.

33 §

Stödbeslut

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljande av stöd. I stödbeslutet ska nämnas det beviljade stödets belopp, de stödvillkor som föreskrivs i denna lag, förutsättningarna för betalning och återkrav av stödet samt borgensvillkoren. I beslutet ska dessutom tas in de villkor och förutsättningar som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning. Byggnadsplaner godkänns genom stödbeslut som gäller bygginvesteringar.

Genom ett beslut som gäller stöd i anslutning till lån godkänns beloppet av och villkoren för det lån som räntestödet eller statsborgen gäller. Om räntestödsbeslutet ändras till följd av överklagande, förutsätts kreditgivarens samtycke för ändring av lånebeloppet och villkoren.

Om en åtgärd som stöds förutsätter att tillstånd utverkas och om sökanden inte har uppvisat ett lagakraftvunnet tillstånd vid den tidpunkt då stödbeslutet ska fattas, kan till beslutet fogas ett villkor om att det förfaller om sökanden inte inom den utsatta fristen uppvisar ett lagakraftvunnet tillstånd som gör det möjligt att genomföra åtgärden i enlighet med stödbeslutet.

Beslut om startstöd till unga jordbrukare ska fattas inom 18 månader efter att jordbruket etablerades.

34 §

Överföring av rätt som följer av stödbeslut

Den rätt till stöd som följer av ett stödbeslut kan överföras på en annan aktör som avses i 5 § och som uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd. Mottagaren ska ansöka om överföring av beslutet i enlighet med det förfarande som avses i 29 §. Beslutet om överföringen fattas av den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen.

8 kap.

Utbetalning av stöd

35 §

Utbetalning av startstöd i form av understöd

Startstöd i form av understöd till unga jordbrukare betalas utan särskild ansökan. Stödet betalas ut i högst två årliga poster.

Om startstödet har beviljats före etableringen av jordbruket är en förutsättning för betalning av den första posten att stödtagaren uppvisar en utredning om etableringen. Om stödet har beviljats på grund av ett åtagande som avses i 8 § 3 mom. är ytterligare en förutsättning för utbetalning av den andra posten att stödtagaren visar att de åtgärder som avses i 11 § 2 mom. har vidtagits.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om utbetalning av startstöd i form av understöd samt om fristen för inlämnande av utredningar som avses i 2 mom. Landsbygdsverket utfärdar närmare föreskrifter om sådana utredningar som avses ovan.

36 §

Utbetalning av investeringsstöd i form av understöd

Den som har beviljats investeringsstöd för gårdsbruk ska skriftligen med en för ändamålet fastställd blankett ansöka om utbetalning av understödet. Utbetalningsansökan ska undertecknas. För inlämnandet av ansökan kan sättas ut en skälig frist som räknas från stödbeslutet eller, när det är fråga om den sista utbetalningsansökan för en åtgärd som stöds, från det att åtgärden har genomförts. Ansökan ska lämnas in till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen.

Understödet kan betalas ut i högst fem poster. Av understödet ska av de godtagbara kostnaderna enligt ansökan betalas ut högst en andel som motsvarar stödnivån och det beviljade stödbeloppet. Stödtagaren ska vid behov lägga fram en utredning om privat finansiering.

En förutsättning för utbetalning av understödet är att stödtagaren har iakttagit stödvillkoren. En ytterligare förutsättning är att stödtagaren har haft faktiska, slutliga och verifierbara utgifter som hänför sig till den åtgärd som stöds. Om stöd har beviljats för en bygginvestering är en förutsättning för utbetalning av den sista posten att investeringen i sin helhet har genomförts i enlighet med stödbeslutet. Till utbetalningsansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som är nödvändiga med tanke på förutsättningarna för utbetalning av understödet.

Statsrådet kan genom förordning meddela närmare föreskrifter om grunderna för bedömning av om utgifter är faktiska, slutliga och verifierbara. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om betalningsposterna för investeringsstöd i form av understöd och om fristen för inlämnande av utbetalningsansökan. Landsbygdsverket utfärdar närmare föreskrifter om blanketter för ansökan om utbetalning samt om handlingar och utredningar som ska fogas till utbetalningsansökan.

37 §

Utbetalning av stöd i form av understöd

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om utbetalningen av understöd. Centralen sammanställer utbetalningsuppgifterna om stöd som den beslutat bevilja och sänder uppgifterna till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket svarar för kontrollen och godkännandet av utgifterna samt för den tekniska utbetalningen av stöden.

38 §

Tillstånd att lyfta lån

Arbetskrafts- och näringscentralen beviljar på ansökan tillstånd att lyfta lån eller låneposter som stöds. Till ansökan ska fogas de bokföringshandlingar och utredningar som behövs för beviljande av tillstånd. För ansökan om tillstånd att lyfta lån kan sättas ut en frist som kan förlängas en gång på ansökan som görs innan fristen gått ut. För förlängningen av fristen ska anges ett godtagbart skäl.

Av ett lån som stöds kan på en gång lyftas högst en andel som motsvarar de faktiska kostnaderna. En förutsättning för beviljande av tillstånd att lyfta lånet är att stödvillkoren har iakttagits. Ytterligare en förutsättning är att stödtagarens utgifter är slutliga och verifierbara samt hänför sig till den åtgärd som stöds. Stödtagaren ska vid behov lägga fram en utredning om privat finansiering.

När det är fråga om ett lån för vilket beviljats startstöd till en ung jordbrukare och stödet har beviljats före etableringen av jordbruket, är en förutsättning för tillstånd att lyfta lånet att stödtagaren lägger fram en utredning om etableringen. Om stödet har beviljats på grund av ett åtagande som avses i 8 § 3 mom. är en förutsättning för beviljande av tillstånd att lyfta lånet att stödtagaren visar att de åtgärder som avses i 11 § 2 mom. har vidtagits. Om lånet lyfts i två poster ska utredningen läggas fram innan stödtagaren lyfter den andra posten.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömning av om utgifter är faktiska, slutliga och verifierbara samt om fristen för att utverka tillstånd att lyfta lån. Landsbygdsverket utfärdar närmare föreskrifter om blanketter för ansökan om tillstånd samt om de handlingar och utredningar som ska fogas till ansökan.

39 §

Betalning av räntestöd

I räntestöd betalas en andel motsvarande det belopp som avses i 17 § 2 mom. av den under respektive ränteperiod gällande totalräntan på räntestödslån. I räntestöd betalas emellertid sammanlagt högst en andel som motsvarar det beviljade stödets nominella belopp.

Om ett räntestödslån åtebetalas i sin helhet upphör betalningen av räntestöd räknat från återbetalningsdagen. Räntestöd betalas inte för lånekapital som förfallit till betalning, om det inte är fråga om ett förfarande som har samband med företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner. Om totalräntan på ett räntestödslån sänks till följd av ett ovan avsett eller jämförbart förfarande, betalas i räntestöd en andel som motsvarar fyra procentenheter av totalräntan, likväl högst det belopp som totalräntan belöper sig till.

Kreditgivaren ska separat ansöka om betalning av räntestöd för varje ränteperiod, likväl högst en gång i månaden. Ett centralt finansiellt institut som Landsbygdsverket godkänt vidarebefordrar ansökan till Landsbygdsverket, som sköter betalningen till institutet. Det centrala finansiella institutet förmedlar räntestödet till kreditgivaren.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om förfarandet vid ansökan om och förmedling av räntestöd.

9 kap.

Övervakning av stöd

40 §

Uppföljning av affärsplaner

Stödtagaren ska för arbetskrafts- och näringscentralen lägga fram utredningar om hur de målsättningar och åtgärder genomförs som ingår i en affärsplan.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i de utredningar som avses i 1 mom. Landsbygdsverket utfärdar närmare föreskrifter om hur utredningarna ska presenteras och tillställas arbetskrafts- och näringscentralen.

41 §

Uppföljning av lån som stöds

Kreditgivaren ska ordna med uppföljning av lån som stöds och användning av räntestöd. Kreditgivaren ska regelbundet sända Landsbygdsverket uppgifter om beviljande, lyftande och amortering av lån samt om räntebetalning. Kreditgivaren ska utan dröjsmål i sina datasystem föra in ändringar som gäller lån som stöds.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de uppgifter som kreditgivaren ska sända till Landsbygdsverket. Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska presenteras och sändas.

42 §

Informationssystem för övervakning

För uppföljningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion och återkrav av stöd samt effekterna av stöden finns ett registerbaserat informationssystem. I lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen föreskrivs hur registren ska föras och användas samt om offentlighet och sekretessbeläggning.

I informationssystemet för övervakning kan följande uppgifter registreras om sökande, stödtagare, åtgärder som stöds samt användningen av stöd:

1) sökandens namn och kontaktuppgifter samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) namn och kontaktuppgifter för sökandens kontaktpersoner,

3) uppgifter som ingår i affärsplaner och byggnadsplaner,

4) uppgifter om program som deltar i finansieringen av åtgärder som stöds,

5) uppgifter om stöd- eller utbetalningsansökningar och hur de avgjorts samt uppgifter om specificeringen av stöd,

6) uppgifter om stöd som beviljats och betalats till stödtagare samt uppgifter om statsborgen,

7) beloppet av offentlig finansiering som används för åtgärder som stöds,

8) uppgifter om inspektioner och vad som iakttagits vid dem,

9) uppgifter om stöd som återkrävs hos stödtagare samt om hur återkrav genomförs,

10) uppgifter som avses i 40 § och som samlas in för uppföljningen, samt

11) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökningar.

Personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på registrerades rätt att granska de uppgifter om sig som finns i informationssystemet för övervakning, på rättelse av fel och brister i uppgifterna samt på avförande av föråldrade och onödiga uppgifter.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om sådana uppgifter som utan att vara personuppgifter kan föras in i registret.

43 §

Förvaring av uppgifter

Uppgifterna i informationssystemet förvaras tio år från beslutet om beviljande av stöd. Om stöd har beviljats ska uppgifterna förvaras tio år från utbetalningen av den sista posten eller från det att den sista posten av lån som är föremål för räntestöd lyfts, dock så länge som räntestöd betalas. Uppgifter om statsborgen ska förvaras så länge som borgen är i kraft eller, om statens borgensansvar har förverkligats, så länge regressfordran kan drivas in. När det är fråga om stöd som ingår i program som delfinansieras av Europeiska gemenskapen ska uppgifterna förvaras fem år från det att Europeiska gemenskapernas kommission betalar gemenskapens sista finansieringsandel enligt programmet.

10 kap.

Inspektion

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller beviljare och förmedlare av stöd samt stödtagare, i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Arbetskrafts- och näringscentralerna har motsvarande rätt i fråga om förmedlare och stödtagare.

45 §

Inspektion

Inspektion får i den omfattning som tillsynsuppdraget kräver utsträckas till byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är relevanta för en åtgärd som stöds och användningen av stöd. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (459/2007) eller en i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas skadeståndslagen (412/1974).

En inspektionsberättelse ska upprättas över inspektionen och utan dröjsmål ges in till den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen samt till Landsbygdsverket.

Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingar och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med inspektionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för inspektionen.

De myndigheter som nämns i 44 § har rätt att för inspektionen utan ersättning få handräckning av polisen.

11 kap.

Avbrytande av utbetalning av stöd samt återkrav

46 §

Avbrytande av utbetalning av stöd samt återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen är skyldig att avbryta utbetalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller utbetalning av stödet inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stödet,

3) stödvillkoren inte har iakttagits,

4) stödtagaren inte har iakttagit ett åtagande som avses i 8 § 3 mom.,

5) stödtagaren utan arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd, innan den frist som nämns i 20 § gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

6) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller om

7) Europeiska gemenskapens lagstiftning om sådana strukturstöd till jordbruket som delfinansieras av Europeiska gemenskapen eller som i sin helhet finansieras med nationella medel kräver det.

Belopp på högst 100 euro behöver dock inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet. Mellan stödtagarna fördelas ansvaret i det förhållande i vilket stödtagaren har deltagit i den verksamhet som utgör grund för skyldigheten att betala tillbaka stödet.

47 §

Ränta på återbetalda belopp

Stödtagaren ska på belopp som återbetalas eller återkrävs betala årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Ränta ska betalas från stödets utbetalningsdag till dess att det återkrävda beloppet har betalats tillbaka.

48 §

Dröjsmålsränta

Om ett belopp som återkrävs inte betalas senast den förfallodag som avses i 50 § 1 mom., ska på beloppet betalas årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen.

49 §

Jämkning av återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen kan helt eller delvis avstå från att driva in belopp som betalats felaktigt eller utan grund eller ränta som ska betalas på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att driva in det fulla beloppet. Återkrav och indrivning av ränta ska dock ske till fullt belopp om Europeiska gemenskapens lagstiftning om sådana strukturstöd till jordbruket som delfinansieras av Europeiska gemenskapen eller som i sin helhet finansieras med nationella medel kräver det.

50 §

Beslut om återkrav och avbrytande av utbetalning

Arbetskrafts- och näringscentralen ska fatta beslut om återkrav och avbrytande av utbetalning av stöd. Genom beslutet fastställs det belopp som återkrävs, räntan enligt 47 § samt förfallodagen för betalningen av dem.

Beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter att arbetskrafts och näringscentralen fått vetskap om den grund som anges i 46 § och senast tio år efter att den sista stödposten har betalts.

51 §

Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

12 kap.

Förfaranden som gäller stöd i anslutning till lån

52 §

Godkännande av kreditinstitut

Som kreditgivare kan godkännas kreditinstitut som avses i 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007) och som har de administrativa och tekniska förutsättningar som en kreditgivare ska ha enligt denna lag.

Som centralt finansiellt institut kan godkännas en kreditgivare som avses i 1 mom. eller ett kreditinstitut eller en annan motsvarande sammanslutning som kreditgivarna har befullmäktigat att på sina vägnar sköta de uppgifter som enligt denna lag hör till det centrala finansiella institutet. Den aktör som avses ovan ska ha administrativa och tekniska förutsättningar att sköta uppgifterna.

Landsbygdsverket beslutar om ett kreditinstitut eller en sammanslutning ska godkännas som kreditgivare eller som centralt finansiellt institut. Beslutet fattas på ansökan varav ska framgå de uppgifter som krävs för bedömning av förutsättningarna för godkännandet. Godkännandet kan återtas om förutsättningarna inte längre är uppfyllda.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förutsättningarna för godkännande av kreditgivare och centralt finansiellt institut samt om förfarandet för ansökan om godkännande. Landbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om de blanketter som ska användas för ansökan om godkännande samt om de tekniska detaljerna när det gäller förutsättningarna för godkännande.

53 §

Kreditgivarens och det centrala finansiella institutets uppgifter

På personer som är i en kreditgivares eller det centrala finansiella institutets anställning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som avses i 39 § 3 mom., 41 och 54 § samt 55 § 2 mom. På skada som orsakats i samband med skötseln av uppgifter som avses ovan tillämpas skadeståndslagen.

54 §

Kreditgivarens upplysnings- och biståndsskyldighet

Kreditgivaren ska underrätta arbetskrafts- och näringscentralen om att ett lån som stöds överförs till en annan kreditgivare samt om sådana ändringar av lånevillkoren som avses i 27 § 2 mom. och som inte förutsätter arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd.

När kreditgivaren sköter lån med borgen ska den beakta statens fördel som borgensman. Kreditgivaren ska utan dröjsmål underrätta Landsbygdsverket om sådana förändringar när det gäller stödtagarens ekonomiska ställning, lån som stöds eller värdet på egendom som utgör säkerhet för lån, som kan ha betydelse för statens ställning som borgensman.

Kreditgivaren och det centrala finansiella institutet ska på en individualiserad begäran till jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen lämna ut sådana uppgifter om stödtagare, som är nödvändiga för övervakning av att förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd iakttas.

Kreditgivarens och det centrala finansiella institutets upplysningsskyldighet gäller också sekretessbelagda uppgifter. Uppgifterna får inte användas för andra ändamål än de har lämnats ut för till en myndighet för att denna ska kunna sköta sina åligganden.

55 §

Avgifter för statsborgen

För statsborgen ska stödtagaren betala en avgift som fastställs som en procentuell andel av det lån som borgen beviljats för. Avgiften är högst 200 euro. Dessutom tas två gånger per år ut en avgift som fastställs som en procentuell andel av återstoden av det lån för vilket borgen beviljats. Avgifterna redovisas till gårdsbrukets utvecklingsfond.

Kreditgivaren ska förmedla de avgifter som avses i 1 mom. till staten. För skötseln av denna uppgift betalar Landsbygdsverket ersättning till kreditgivaren. Ersättningen betalas av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om borgensavgifter samt om ersättningar till kreditgivare. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid förmedlingen av avgifter.

56 §

Förverkligande av statens borgensansvar

Landsbygdsverket svarar för intressebevakningen i samband med statens borgensansvar och regressrätt.

Landsbygdsverket kan besluta att en regressfordran ska lämnas oindriven om stödtagaren inte skäligen kan anses klara av att betala den på grund av varaktig arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet, försörjningsplikt eller någon annan jämförbar orsak.

Avgifter som har samband med förverkligande av borgensansvar betalas av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel. Ersättningar som erhållits genom regressrätten ska redovisas till den nämnda fonden.

13 kap.

Särskilda förfaranden som gäller byggrelaterat stöd

57 §

Förhandsgodkännande av byggprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet samt organ som avses i 59 § kan på ansökan förhandsgodkänna byggprodukter som används inom jordbruket. I fråga om uppfyllandet av allmänna krav på byggprodukter och godkännande i enlighet med dem gäller vad som föreskrivs någon annanstans i lag.

Det är frivilligt att utverka förhandsgodkännande. Sådant beviljas för viss tid, högst fem år. För godkännandet kan sättas ut en kortare frist om detta är nödvändigt för att skaffa praktisk erfarenhet av en produkt. Fristen kan på ansökan förlängas med högst fem år om förutsättningarna för förhandsgodkännande är uppfyllda. Ansökan ska göras innan fristen har gått ut.

Förhandsgodkännandet ska återtas om det konstateras att det förekommer missförhållanden i tillverkningen eller kvalitetskontrollen av en byggprodukt. Förhandsgodkännandet återtas av jord- och skogsbruksministeriet eller av det organ som har beviljat godkännandet.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om byggprodukter som ska förhandsgodkännas.

58 §

Förutsättningar för förhandsgodkännande

Förhandsgodkännande kan beviljas för byggprodukter som är avsedda att användas inom jordbruket och uppfyller de krav på byggande som uppställs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och i 13 § 4 mom. Dessutom ska byggprodukternas ekonomiska, funktionella och miljörelaterade egenskaper granskas.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om förutsättningarna för förhandsgodkännande av byggprodukter.

59 §

Organ som beviljar förhandsgodkännande

Jord- och skogsbruksministeriet kan för viss tid eller tills vidare bemyndiga ett organ att bevilja förhandsgodkännande. Organet ska vara en sammanslutning som har förutsättningar att utföra dessa uppgifter på ett sakkunnigt, tillförlitligt, solitt och oavhängigt sätt. Vid bedömningen av dessa förutsättningar tillämpas 20 och 22 § i lagen om godkännande av byggprodukter (230/2003).

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om bemyndigandet på ansökan av organet. Till ansökan ska fogas en utredning om att de förutsättningar som nämns i 1 mom. är uppfyllda. Bemyndigandet kan begränsas jämfört med ansökan. Beslutet om bemyndigandet kan förenas med behövliga villkor som gäller verksamheten och övervakningen av den.

När det gäller ett bemyndigat organs verksamhet iakttas 26—28 § i lagen om godkännande av byggprodukter. På den person som sköter uppgiften tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakats vid skötseln av uppgiften tillämpas skadeståndslagen. Jord- och skogsbruksministeriet övervakar skötseln av uppgifterna. På organets skyldighet att anmäla förändringar i verksamheten och ministeriets rätt att få upplysningar tillämpas 24 § 2 mom. i lagen om godkännande av byggprodukter. Dessutom har ministeriet rätt att utföra inspektioner i de lokaler där uppgifterna utförs.

Jord- och skogsbruksministeriet kan ge ett bemyndigat organ en skriftlig varning eller avbryta verksamheten, om organet inte följer bestämmelserna om förhandsgodkännande av byggprodukter eller villkoren i beslutet om bemyndigande. Ministeriet ska återkalla bemyndigandet, om organet upphör med verksamheten eller inte längre uppfyller villkoren för bemyndigandet eller om dess verksamhet avbrutits och organet inte inom skälig tid har eliminerat orsakerna till avbrottet. Ett beslut om återkallande av bemyndigande ska iakttas även om det har överklagats.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan föreskrivas närmare om ansökan om bemyndigande.

60 §

Förfarandet vid förhandsgodkännande

Ansökan om förhandsgodkännande ska innehålla uppgifter om en byggprodukts tekniska egenskaper, om kvalitetskontrollen och användningen av produkterna samt övriga utredningar om förutsättningarna för förhandsgodkännande av produkten.

Beslut om förhandsgodkännande kan förenas med behövliga villkor om hur det ska tillämpas i praktiken.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om förfarandet vid förhandsgodkännande.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

61 §

Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få sådana uppgifter om sökanden eller stödtagaren, dennes hälsotillstånd, ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter som är nödvändiga för behandlingen av stödärendet.

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att till andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag eller till organ inom Europeiska gemenskapen överlämna sådana uppgifter om stödtagaren som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och som behövs för fullgörande av den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten eller organet eller för att utöva tillsyn över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har följts.

Uppgifter som erhållits på basis av 1 eller 2 mom. får inte användas för andra ändamål än de har begärts för.

62 §

Delgivning av beslut

Beslut enligt denna lag kan delges så som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen.

63 §

Beslutsavgift

Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren. Sådana beslut av jord- och skogsbruksministeriet som avses i 57 § är emellertid avgiftsbelagda i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

64 §

Regional fördelning av medel

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att bevillningsfullmakter och anslag som avses i 14 § 1 mom. fördelas till stöd enligt denna lag samt för att de anvisas till arbetskrafts- och näringscentralerna.

65 §

Tekniskt bistånd

I fråga om tekniskt bistånd för verkställighet av stöd enligt denna lag gäller vad som föreskrivs i 54 § i lagen om stöd för utveckling av landsbygden.

66 §

Besvärsförbud

Arbetskrafts- och näringscentralens beslut enligt 19 § 2 mom. får inte överklagas separat genom besvär.

67 §

Överklagande

Landsbygdscentralens samt arbetskrafts- och näringscentralens beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskrivelsen kan lämnas in också till den myndighet vars beslut överklagas. Myndigheten ska till besvärsmyndigheten vidarebefordra besvärsskrivelsen samt handlingarna i ärendet och sitt yttrande.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds beslut om avbrytande av utbetalning eller återkrav av stöd får överklagas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. I övrigt får besvärsnämndens beslut överklagas genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd.

68 §

Överklagande som gäller förhandsgodkännande av byggprodukter

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förhandsgodkännande av byggprodukter eller bemyndigande av organ överklagas genom besvär till förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Ett bemyndigat organs beslut om förhandsgodkännande av byggprodukter får inte överklagas genom besvär. Beslutet överklagas genom ett skriftligt rättelseyrkande till det bemyndigade organet inom 30 dagar efter att den som söker ändring har fått vetskap om beslutet. På behandlingen av rättelseyrkandet tillämpas förvaltningslagen. Beslutet om rättelseyrkandet överklagas till förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

15 kap.

Ikraftträdande

69 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                        20  .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

70 §

Övergångsbestämmelse om informationssystemet för övervakning

Innan lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen träder i kraft ska på upprätthållandet och användningen av register som ingår i det informationssystem för övervakning som avses i 42 § samt på offentligheten och sekretessbeläggningen av registeruppgifterna tillämpas vad som föreskrivs i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

_______________

Lag

om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas då understöd beviljas för den riksomfattande utvecklingen av och forskningen kring landsbygden samt för forskningen kring jordbruk och livsmedelsekonomi.

I fråga om projektstöd som ingår i programmet för utveckling av landsbygden gäller vad som föreskrivs i lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006). I fråga om stöd för forskning kring renhushållning och naturnäringar gäller lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000).

2 §

Finansiering

Understöd kan beviljas av medel som för ändamålet anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

3 §

Understödstagare

Understöd kan beviljas sådana fysiska personer, privaträttsliga sammanslutningar och offentligrättsliga samfund eller stiftelser som har tillräckliga förutsättningar att genomföra projekt.

4 §

Verksamhet som understöds

Understöd kan beviljas för forsknings- och utvecklingsverksamhet som på ett för hela riket betydelsefullt sätt främjar landsbygdens utveckling och de landsbygdspolitiska målsättningarna.

Dessutom kan understöd beviljas för forskningsverksamhet av övergripande nytta för jordbruket och livsmedelsekonomin.

Understöd beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader för verksamhet som avses i 1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om verksamhet som understöds och om godtagbara kostnader.

5 §

Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

På understöd som beviljas såsom statligt stöd enligt artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas de bestämmelser om villkor och begränsningar för beviljande av statliga stöd som ingår i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas närmare om tillämpning av bestämmelserna om statliga stöd på understöd som avses i denna lag.

6 §

Samarbetsgruppen för landsbygdspolitik

Den samarbetsgrupp för landsbygdspolitik som avses i 17 § i regionutvecklingslagen (602/2002) deltar i beviljandet av understöd enligt 4 § 1 mom. genom att ge utlåtande om fördelningen av de för finansiering av understöd disponibla medlen.

När det gäller samarbetsgruppens uppgifter enligt 1 mom. tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På medlemmarna i den samarbetsgrupp som sköter uppgiften tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas i samband med skötseln av uppgifterna tilllämpas skadeståndslagen (412/1974).

Samarbetsgruppen för landsbygdspolitik tillsätts av statsrådet och den verkar i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet godkänner ett reglemente för samarbetsgruppen.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om samarbetsgruppens verksamhet samt om finansieringen av den.

7 §

Tillämpning av statsunderstödslagen

På understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). Jord- och skogsbruksministeriet verkar som den statsbidragsmyndighet som avses i den nämnda lagen.

8 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                        20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 2006 om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 18 § 2 mom. och

ändras 4 § 5 och 9 punkten, 10 § 3 mom., 11 §, 13 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 14 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 16 § 2 och 3 mom., 17 § 1 mom., 19 § 1 och 2 mom., 20 § 1 mom., 21 § 3 mom., 23 §, 28 § 2 mom., 31 § 2 mom., 38 § 2 mom., 41 § 1 mom. och 2 mom. 3 punkten, 43 §, 44 § 2 mom., 45, 50 och 56 § samt

fogas till lagen en ny 11 a §, till 14 § 1 mom. en ny 4 punkt och till 44 § nya 4 och 5 mom. som följer:

4 §

Definitioner

I denna lag avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter sådan behandling efter vilken produkten alltjämt är en jordbruksprodukt, samt utsläppande av produkten på marknaden; som verksamhet av det slag som avses ovan betraktas dock inte sådana på en gårdsbruksenhet vidtagna åtgärder som är nödvändiga för att bereda produkten för den första försäljningen och inte heller producentens första försäljning av produkten, om inte försäljningen sker i lokaler som enkom reserverats för detta ändamål,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) investering uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning samt annat förvärv av materiella eller immateriella anläggningstillgångar,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Förutsättningar som gäller finansieringen av stödet och dess belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det maximibelopp för offentlig finansiering som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Med offentligt stöd avses då finansiering som beviljats av Europeiska gemenskapen, staten eller ett annat offentligt organ eller någon annan förmån med ett värde som kan bestämmas i pengar. När det är fråga om stöd som baserar sig på ett program får den i stödet ingående offentliga finansieringen inte överskrida det maximibelopp för offentlig finansiering som anges i programmet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas

1) företag som deltar i idkande av jordbruk på en gårdsbruksenhet (jordbruksföretag),

2) företag som sysselsätter färre än 10 arbetstagare och har en årlig omsättning eller årlig balansomslutning om högst 2 miljoner euro (mikroföretag), och

3) företag som sysselsätter färre än 250 arbetstagare och har en årlig omsättning om högst 50 miljoner euro eller årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro (små och medelstora företag).

Dessutom kan företagsstöd beviljas sådana privaträttsliga sammanslutningar eller offentligrättsliga samfund till vilkas uppgifter eller affärsidé hör att producera tjänster för företag (utvecklingsorganisation).

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömningen av företagsstorlek.

11 a §

Förutsättningar som gäller mottagare av företagsstöd

Företagsstöd kan beviljas företag med verksamhetsställe i Finland och, i fråga om stöd som baserar sig på ett program, med verksamhetsställe inom programmets tillämpningsområde. Företag som utgör en sammanslutning ska ha hemort inom Europeiska gemenskapen.

Företagsstöd kan beviljas företag som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet och som har tillräcklig yrkeskunskap för den företagsverksamhet som stödet avser. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning samt om tillräcklig yrkeskunskap.

När företagsstöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning är en förutsättning för stödet att bestämmanderätten i sammanslutningen innehas av en eller flera fysiska personer som uppfyller kraven i fråga om stödtagarens ålder och yrkeskunskap samt i fråga om jordbruksföretag kraven gällande idkande av jordbruk.

Företagsstöd kan beviljas en utvecklingsorganisation som har tillräckliga ekonomiska och administrativa förutsättningar att genomföra den åtgärd som stöds. Det företag som är föremål för stödet ska då uppfylla de förutsättningar som tillämpas i det fall att företaget beviljas stöd för verksamhet enligt 6 § 1—4 punkten. Ytterligare en förutsättning är att utvecklingsorganisationen avtalar med det företag som är föremål för stödet om uppfyllande av förutsättningarna för beviljande av stöd och om iakttagande av stödvillkoren.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om grunderna för bedömning av tillräcklig yrkeskunskap, ekonomisk ställning samt bestämmanderätt.

13 §

Investeringsstöd för företag

Investeringsstöd för företag kan beviljas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten.

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av investeringar. Om det är fråga om en bygginvestering kan stöd beviljas för planeringskostnader. För markförvärv kan stöd beviljas endast då mark förvärvas i samband med en byggnad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Stöd för utveckling av företag

Stöd för utveckling av företag kan beviljas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2)mikroföretagförverksamhet enligt 6 § 2—4 punkten,

3) små och medelstora företag för ökad produktivitet när det gäller företagsverksamheten för första gradens förädling och saluföring av jordbruksprodukter, förbättring av produktkvaliteten samt internationalisering av verksamheten, och

4) utvecklingsorganisationer för produktion av sådana tjänster för företag som behövs för verksamhet i enlighet med 1—3 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 §

Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om företagsstöd beviljas som försumbart stöd, krävs det för beviljande av stöd att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det försumbara stöd som redan beviljats och betalats ut till sökanden samt att beloppet av nämnda stöd inte överstiger det maximibelopp för försumbara stöd som föreskrivs i Europeiska gemenskapens lagstiftning. Om stöd beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 9 §, är det ett krav för beviljande av stöd att en motsvarande utredning lämnas separat för varje företag som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds samt att stödbeloppet inte för något av de deltagande företagen överstiger maximibeloppet av försumbart stöd.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om tillämpningen av Europeiska gemenskapens lagstiftning om statligt stöd på stöd enligt denna lag och om förutsättningarna för beviljande av försumbart stöd.

17 §

Utvecklingsprojekt

Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 och 7 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19 §

Allmännyttiga investeringsprojekt

Stöd för investeringsprojekt kan beviljas ett offentligrättsligt samfund eller en privaträttslig sammanslutning eller en stiftelse för verksamhet som avses i 6 § 6 punkten.

Stöd kan beviljas för kostnader som orsakas av investeringar. Om det är fråga om en bygginvestering kan stöd beviljas för planeringskostnader. För markförvärv kan stöd beviljas endast då mark förvärvas i samband med en byggnad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 §

Samordningsprojekt

Stöd för samordningsprojekt kan beviljas en lokal aktionsgrupp för verksamhet enligt 6 § 6 punkten. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den lokala aktionsgruppen genom ett öppet urvalsförfarande för samman allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt som genomförs inom dess område och avses i 17 och 19 § samt samordnar dem. Utan hinder av bestämmelserna i 9 § om förutsättningarna för överföring av stöd kan stöd för ett samordningsprojekt överföras till en fysisk person.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Villkor och begränsningar när det gäller att bevilja projektstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ett villkor för beviljande av projektstöd är att projektets resultat allmänt kan tillgodogöras. Om stödet beviljas för en åtgärd som innebär att stödet betraktas som ett sådant statligt stöd som avses i artikel 87 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, gäller vid beviljandet av stödet vad som i 16 § föreskrivs om de förutsättningar och begränsningar som gäller beviljande av statligt stöd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Tiden för genomförande av åtgärder

En åtgärd som stöds med företagsstöd ska i sin helhet genomföras inom två år efter att stödet beviljats. En kortare frist kan dock bestämmas för genomförande av en åtgärd som stöds, om detta är motiverat med hänsyn till det sätt på vilket åtgärden genomförs eller företagsverksamhetens art. Om startstöd söks i samband med investeringsstöd räknas fristen för genomförande av åtgärden från det att investeringen är klar eller genomförd.

Åtgärder för vilka har beviljats projektstöd ska i sin helhet genomföras inom den frist som har bestämts i enlighet med 21 § 2 mom.

Arbetskrafts- och näringscentralen kan på ansökan som har gjorts innan fristen löper ut förlänga den frist som avses i 1 och 2 mom. Fristen kan förlängas av godtagbara skäl. Fristen kan förlängas två gånger för högst ett år i sänder. Tiden för genomförande av åtgärder som avses i 2 mom. kan dock uppgå till högst sex år.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den frist som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds.

28 §

Stödansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om stödet ska överföras ska detta nämnas i stödansökan. I ansökan ska de aktörer som stödet ska överföras till specificeras och det avtal som avses i 9 § presenteras. Om den sökande är en utvecklingsorganisation, ska till ansökan fogas ett avtal mellan organisationen och det företag som är föremål för stödet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 §

Bedömning av en stödansökan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetskrafts- och näringscentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och av den åtgärd som ska stödas. De observationer som görs vid företagsbesöket ska antecknas samt delges sökanden. Företagsbesök får inte göras i lokaler som omfattas av hemfriden.

38 §

Stödbelopp som betalas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projektstöd och stöd som avses i 14 § 1 mom. 4 punkten betalas i förhållande till de finansieringsandelar som godkänts i stödbeslutet. Stödtagaren ska tillställa myndigheten en utredning om annan offentlig eller privat finansiering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41 §

Informationssystem för övervakning

För övervakningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion och återkrav av stöd samt av effekterna av stöden finns ett informationssystem för övervakning som består av register. I lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen föreskrivs hur registren ska föras och användas. Utöver vad som i nämnda lagstiftning bestäms om användningen av register har en lokal aktionsgrupp utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur ett register få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess uppgifter.

I informationssystemet för övervakning kan följande uppgifter registreras om sökanden, stödtagaren, den åtgärd som stöds samt användningen av stödet:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) i 1 och 2 punkten avsedda uppgifter om en aktör som deltar i den åtgärd som stöds och till vilken stöd överförs i enlighet med 9 §, samt i 1 punkten avsedda uppgifter om företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket kan förrätta inspektioner som gäller den som beviljar stöd och stödtagaren i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas. Arbetskrafts- och näringscentralerna har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna. Om ett stöd på det sätt som avses i 9 § har överförts på någon annan aktör eller om det är fråga om ett företag som är föremål för stöd enligt 14 § 1 mom. 4 punkten, har de ovan nämnda myndigheterna rätt att granska även denne aktörs eller detta företags ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, betalning och användning av stöd iakttas.

44 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (459/2007) eller en i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) avsedd revisor eller revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdraget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. På den revisor som utför inspektionsuppdraget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som utför revisionen har rätt att omhänderta handlingarna och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med revisionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för revisionen.

De myndigheter som nämns i 43 § har rätt att utan ersättning få handräckning av polisen för revisionen.

45 §

Avbrytande av betalning av stöd samt återkrav

Arbetskrafts- och näringscentralen är skyldig att avbryta betalningen av stödet samt att återkräva stöd, om

1) villkoren för beviljande eller betalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller betalningen av stöd,

3) stödtagaren utan arbetskrafts- och näringscentralens tillstånd, innan den frist som nämns i 24 § gått ut, har överlåtit den företagsverksamhet eller det investeringsobjekt som stöds,

4) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller

5) Europeiska gemenskapens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som medfinansieras av Europeiska gemenskapen eller helt finansieras med nationella medel kräver det.

Ett belopp som uppgår till högst 100 euro behöver dock inte debiteras.

Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

50 §

Verkställighet av återkravsbeslut

Landsbygdsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs jämte ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. I så fall måste beslutet om återkrav ha vunnit laga kraft.

Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Därvid tillämpas lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

56 §

Besvärsförbud

Ett beslut av arbetskrafts- och näringscentralen som gäller förlängning av fristen enligt 23 § 3 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär.

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20  .

Innan lagstiftningen om hantering av kunduppgifter inom landsbygdsnäringsförvaltningen träder i kraft ska på användningen och upprätthållandet av register som ingår i det informationssystem för övervakning som avses i 41 § tillämpas vad som föreskrivs i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

_______________

Lag

om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) 3 §, 6 § 2 mom., 8, 8 a, 9, 13 och 14 §, 3 och 4 kap., 41—43, 46—54, 56 och 57 § samt 65 § 1 mom. 5 punkten,

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 44/2000, 225/2002 och 274/2003, 6 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, 8, 8 och 13 § sådana de lyder i nämnda lag 44/2000, 9 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i nämnda lag 225/2002, 14 § sådan den lyder i nämnda lag 44/2000 och i lag 693/2004, 3 och 4 kap. sådana de lyder jämte ändringar, 41 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 274/2003 och i lag 425/2007, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, 43 och 52 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 425/2007, 46 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i nämnda lag 44/2000, 48 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 274/2003 och 65 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i nämnda lag 225/2002,

ändras 1, 2, 4, 5 och 7 §, rubriken för 2 kap., 10, 11 och 15 §, 44 § 1 mom., rubriken för 45 § samt 2 och 3 mom., 55, 58, 61, 63 och 64 § samt i 65 § 1 mom. det inledande stycket och 3 och 4 punkten,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 44/2000, 2, 10, 11 och 15 § samt 65 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i sistnämnda lag, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 274/2003, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 44 § 1 mom., 45 § 3 mom. och 63 § sådana de lyder i nämnda lag 425/2007, 55 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000, 274/2003 och 425/2007, 58 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och 64 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 44/2000 och 425/2007, samt

fogas till lagen en ny 12 §, i stället för den 12 § som upphävts genom lag 44/2000, som följer:

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att utveckla landsbygden särskilt genom att främja ett hållbart nyttjande av vattentillgångar, bostadsförhållandena för dem som bedriver jordbruk och bevarandet av kulturarvet på landsbygden.

2 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på stöd som beviljas för vattendragsåtgärder eller investeringar som gäller förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö. Lagen tillämpas dessutom på stöd som i samband med frivillig skuldsanering beviljas som stöd i anslutning till statliga lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond, räntestödslån som beviljats av ett kreditinstituts medel eller i anslutning till statens försäljningsprisfordringar. Stödet kan vara stöd som Europeiska gemenskapen delfinansierar eller som helt finansieras med nationella medel.

Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas dock inte på stöd som beviljas för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö.

På stöd för gårdsbruksenheters bostadsbyggnader och bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö och på stöd i samband med frivillig skuldsanering som beviljas den som bedriver näringsverksamhet enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) eller skoltlagen (253/1995) tillämpas vad som föreskrivs i de nämnda lagarna.

4 §

Stödets maximibelopp

Stödet får inte tillsammans med annat offentligt stöd som beviljats för åtgärden överskrida det maximala stödbelopp som bestäms i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

5 §

Stödtagare

Stöd kan beviljas fysiska personer samt privaträttsliga och offentligrättsliga sammanslutningar, om inte något annat bestäms nedan.

7 §

Styrningen av medlen

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för att de medel som står till förfogande för ändamål enligt denna lag anvisas de myndigheter som ansvarar för verkställigheten av stöd, samt handhar styrningen av medlen genom att meddela närmare föreskrifter om användningen av medlen än Europeiska gemenskapens bestämmelser, lagbestämmelser, statsrådsbeslut och dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

2 kap.

Finansieringsstöd

10 §

Förutsättningar för stödjande av investeringar som gäller gårdsbruksenheter

Om inte något annat bestäms nedan ska i fråga om beviljande, betalning, övervakning, inspektion och återkrav av investeringsstöd som i form av understöd eller räntestöd beviljas för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö och överklagande som gäller stöd tillämpas vad som i lagen om strukturstöd till jordbruket (    /    ) föreskrivs om investeringsstöd för gårdsbruk.

Stöd för förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden eller bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö kan beviljas fysiska personer eller privaträttsliga sammanslutningar som bedriver eller börjar bedriva jordbruk på gårdsbruksenheten som sin näring (lantbruksföretagare). En fysisk person ska ha fyllt 18 år. Den som inte har fyllt 18 år kan beviljas stöd om han eller hon har ingått äktenskap, om han eller hon bedriver jordbruk tillsammans med sina föräldrar eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet. Om lantbruksföretagaren är en sammanslutning ska bestämmanderätten i den utövas av en eller flera fysiska personer som uppfyller ålderskravet för stödtagare.

För beviljande av stöd förutsätts dessutom att det kan visas att den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet är ekonomiskt livskraftig. Vid valet av åtgärder som stöds fästs avseende vid åtgärdernas ekonomiska och sociala konsekvenser samt vid miljöaspekter och kulturella aspekter. Vid beviljande av stöd tillämpas inte 2 kap. i lagen om strukturstöd till jordbruket eller förutsättningarna enligt 8 § i nämnda lag, med undantag för den förutsättning som gäller sökandens utkomst eller beträffande den förutsättning som gäller bestämmanderätten till denna del, eller förutsättningarna enligt 10, 11 och 15 § i nämnda lag.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de grunder som tillämpas vid bedömningen av gårdsbruksenhetens ekonomiska livskraft och vid valet av åtgärder som stöds samt om den förutsättning som gäller bestämmanderätt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs dessutom om stödets form, nivå och maximibelopp inom gränserna för de medel som avses i 6 § 1 mom. och inom de gränser som Europeiska gemenskapens lagstiftning ställer. Bestämmelser om godtagbara kostnader per enhet utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

11 §

Stöd för bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö

Stöd för bevarande av gårdsbruksenheters traditionella miljö kan beviljas lantbruksföretagare för investeringar som avser bevarande av det traditionella landskapet eller byggnader på gårdsbruksenheten.

Stöd kan beviljas som understöd eller räntestöd eller som en kombination av dessa för nödvändiga och skäliga kostnader för investeringar som avses i 1 mom. Stöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan fastställas med hjälp av de kostnader per enhet som tillämpas på investeringsobjektet. I annat fall kan det förutsättas en utredning om att kostnaderna är baserade på gängse prisnivå.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om den verksamhet som stöds och om godtagbara kostnader.

12 §

Bostadsfinansiering

Stöd kan beviljas fysiska personer verksamma som lantbruksföretagare för investeringar som syftar till att förbättra bostadsförhållandena på gårdsbruksenheten. Stöd kan dessutom beviljas en person på grundval av vars bestämmanderätt i den sammanslutning som verkar som lantbruksföretagare anses uppfylla de krav som gäller stödtagare. Stöd beviljas inte om annat stöd av offentliga medel kan beviljas för ändamålet.

En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den bostad som är föremål för stödet används för varaktigt boende av sökanden, av hans eller hennes familjemedlemmar, av dem som arbetar på gårdsbruksenheten eller av den som i samband med generationsväxling avstår från gårdsbruket. Bostaden ska till sin storlek och utrustning stå i ändamålsenlig proportion till det användningsändamål som avses ovan.

Det ska vara ändamålsenligt att bevilja stödet med hänsyn till sökandens ekonomiska förhållanden. Härvid granskas sökandens totalinkomster.

Stöd beviljas som räntestöd för nödvändiga och skäliga kostnader för investeringar som avses i 1 mom. Stöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds. Maximibeloppet av de godtagbara kostnaderna kan fastställas med hjälp av de kostnader per enhet som tillämpas på investeringsobjektet. I annat fall kan det förutsättas en utredning om att kostnaderna är baserade på gängse prisnivå.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om verksamhet som stöds, om förutsättningar som gäller storleken och användningsändamålet för den bostad som är föremål för stödet och sökandens totalinkomster samt om godtagbara kostnader.

15 §

Vattendragsåtgärder

Vattendragsåtgärder kan stödjas så att projektet genomförs som statens arbete eller så att understöd beviljas för projektet. Det kan avtalas att det färdigställda arbetet överlåts till kommunen eller en annan samarbetspart. Härvid ska också avtalas om de villkor som mottagaren ska iaktta efter överlåtelsen. Statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på beviljande, betalning, inspektion och återkrav av understöd och på överklagande som gäller understöd.

Vattendragsåtgärder kan stödjas inom ramen för anslag i statsbudgeten. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förutsättningarna för stöd och om stödets maximibelopp.

44 §

Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande låta sina tjänstemän utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande av stöd som avses i denna lag iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

45 §

Erhållande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utan hinder av vad som bestäms om hemlighållande av uppgifterna om enskild rörelse eller yrkesutövning, bokföring eller en enskilds ekonomiska ställning eller uppgifter som getts för beskattningen eller skydd för personuppgifter har de myndigheter som verkställer denna lag rätt att av andra myndigheter få de uppgifter om personerna i fråga som är nödvändiga för handläggningen av stödärenden enligt denna lag. Rätten att erhålla uppgifter gäller också de uppgifter om enskild rörelse och yrkesutövning, bokföring, beskattning eller en enskilds ekonomiska ställning som annars ska hållas hemliga. Den myndighet som beviljar stöd kan kräva att den sökande eller stödtagaren ger en utredning om sitt hälsotillstånd till den del hälsotillståndet är av betydelse för näringsutövningen och det annars finns anledning att begära en sådan utredning i det föreliggande fallet.

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran ge Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralen sådana uppgifter som är nödvändiga för att utreda om den sökande varit i behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att ge jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket eller en person som dessa bemyndigat de uppgifter som behövs för att konstatera om lånevillkoren samt berörda gemenskapsrättsakter, denna lag samt de författningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

55 §

Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralerna.

Beslut om beviljande av stöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § fattas av den regionala miljöcentralen inom ramen för de anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisat den för detta ändamål.

58 §

Ändringssökande

I Landsbygdsverkets eller en arbetskrafts- och näringscentrals beslut enligt denna lag får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

61 §

Ändringssökande i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

I ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller förfall av frivillig skuldsanering får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. I andra beslut av besvärsnämnden får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

63 §

Uttag av avgift för behandling av ärenden

Landsbygdsverkets samt arbetskrafts- och näringscentralens beslut om skuldsanering är avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering är avgiftsfria.

64 §

Närmare bestämmelser och föreskrifter

Statsrådet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om hur avtal som gäller frivillig skuldsanering ska upprättas i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning. Genom förordning av statsrådet kan dessutom föreskrivas om det förfarande som ska iakttas vid ansökan om och beviljande av stöd samt vid tillämpning av bestämmelserna om skuldsanering på lån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter än vad som bestäms i lag och förordning om sökandens självkostnadsandel, skuldsaneringsplanen och förfarandet vid ersättning för kostnader i samband med skuldsanering samt om hur avtal om skuldsanering ska göras upp. Dessutom kan Landsbygdsverket meddela föreskrifter om ansöknings-, avtals- och beslutsformulären.

65 §

Användningen av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond

Gårdsbrukets utvecklingsfonds medel får, utöver vad som någon annanstans i lag bestäms om användningen av dem, användas för

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) gottgörelser, ersättningar och förvaltningsutgifter som lån som beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond medför samt för ersättningar i anslutning till statsborgen och för utgifter som statens borgensansvar medför,

4) understöd som avses i 11 §,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms särskilt genom lag.

_______________

Lag

om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

Lagen om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (    /    ), nedan ändringslagen, träder i kraft den                  20  . Med finansieringslagen avses i denna lag lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) sådan den lydde vid ikraftträdandet av ändringslagen.

På statens eller ett kreditinstituts fordringar som har uppkommit innan ändringslagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor enligt dem som gällde vid ikraftträdandet. De bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som avses ovan tillämpas på statens och ett kreditinstituts fordringar enligt finansieringslagen vilka uppkommer efter det att ändringslagen har trätt i kraft. I fråga om de förfaranden som ska tillämpas på fordringar kan de bestämmelser och föreskrifter som avses ovan dock frångås så som föreskrivs i denna lag.

På ärenden som väckts innan ändringslagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat bestäms nedan.

2 §

Tillämpning av bestämmelser som gäller programperioden 2000—2006

På program och motsvarande nationella program och stödsystem, som genomförts med stöd av finansieringslagen, enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna och rådets förordning (EG) nr 1257/1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar samt på betalning, övervakning, inspektion och återkrav av stöd enligt ett sådant program eller stödsystem tillämpas gemenskapens nämnda lagstiftning och den nationella lagstiftningen om genomförandet av den, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

3 §

Stöd som beviljats på basis av ett flerårigt avtal

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan föreskrivas om årlig fördelning av medel för sådana stöd som utifrån ett flerårigt avtal enligt ordalydelsen i 11 § i finansieringslagen har beviljats för miljöåtgärder som avses i artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1257/1999.

4 §

Gottgörelser och ersättningar till kreditinstitut

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om förfarandet för konstaterande av stödtagares insolvens och slutliga förlust enligt 27 och 32 § i finansieringslagen. Genom förordning av statsrådet kan dessutom föreskrivas om förfaranden som ska tillämpas vid ersättning för förvaltningsutgifter i anslutning till lån, ersättning för kreditinstitutens utgifter på grund av förmedling av avgifter som tas ut för statsborgen samt vid ansökan om och betalning och återkrav av gottgörelse när det gäller statliga lån som med stöd av finansieringslagen och tidigare lagstiftning beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

5 §

Penningrörelse som gäller stöd i anslutning till lån

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om förfarandet vid redovisning av den borgensavgift som avses i 32 § i finansieringslagen samt av amorteringar och räntor på statliga lån som med stöd av finansieringslagen och tidigare lagstiftning beviljats av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond. Genom förordning av statsrådet kan dessutom föreskrivas om förfarandet vid förmedling av betalningar av räntestöd som beviljats med stöd av finansieringslagen samt tidigare lagstiftning.

Om verksamheten för det kreditinstitut enligt 3 § 1 mom. 7 punkten i finansieringslagen eller det centrala finansiella institut enligt 8 punkten i samma lagrum som ansvarar för uppgifterna i anslutning till statliga lån, statsborgen eller räntestöd som beviljats med stöd av finansieringslagen eller tidigare lagstiftning förändras så att den som ansvarar för uppgifterna byts ut, ska i fråga om godkännandet av det kreditinstitut eller någon annan sammanslutning som kommer i kreditinstitutets eller det centrala finansiella institutets ställe tillämpas vad som i 52 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (    /    ) föreskrivs om förfarandet vid godkännande. För godkännandet förutsätts att sökanden har administrativa och tekniska förutsättningar att sköta de uppgifter som avses ovan.

6 §

Närmare föreskrifter

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om tekniska detaljer som gäller

1) det förfarande som kreditinstitutet ska iaktta när egendom som utgör säkerhet för statliga lån förvandlas till pengar genom frivillig skuldsanering, exekutiv auktion eller konkursförfarande,

2) det förfarande som kreditinstitutet ska iaktta vid skötsel och överföring av samt ändring av lånevillkoren för lån som är föremål för stöd som beviljats med stöd av finansieringslagen, samt

3) de ansöknings-, avtals- och beslutsformulär som hänför sig till behandlingen av stöd- och låneärenden, samt lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystemen.

7 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den                        20  .

_______________

Lag

om ändring av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) 2 §, 3 § 3 mom., 3 a § 2 mom. och 4 § 1 mom.,

sådana de lyder 2 § och 3 § 3 mom. i lag 46/2000, 3 a § 2 mom. i lag 330/1999 och 4 § 1 mom. i lag 1307/1994, som följer:

2 §

Gårdsbrukets utvecklingsfond bildas av de medel som tillhört kolonisationsfonden, de medel som inflyter genom fondens verksamhet eller som donerats, de medel som genom statsbudgeten överförs till fonden samt de medel som med stöd av 13 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006) intäktsförs till fonden som en delfinansiering av det stöd som finansieras med fondens medel.

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Medlen i gårdsbrukets utvecklingsfond ska användas så att syftena enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (    /    ), lagen om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) främjas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uppgörandet och undertecknandet av köpebrev i fråga om egendom som överlåtits för ändamål som avses i 3 § 1 mom. sköts på statens vägnar av arbetskrafts- och näringscentralen. Köparen ska underteckna köpebrevet inom en av arbetskrafts- och näringscentralen utsatt tid av 30 dygn vid äventyr att arbetskrafts- och näringscentralen kan anse att rätten till inköp har förfallit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Dispositionsplanen ska omfatta en uppskattning av fondens inkomster samt en plan över hur medlen ska användas. I planen ska medel anvisas särskilt för placeringsutgifter och särskilt för konsumtionsutgifter. I planen ska även specificeras de placeringsutgifter och konsumtionsutgifter vilka det är möjligt att delfinansiera med medel från Europeiska gemenskapen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20  .

_______________

Lag

om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) 14 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 52/2000, som följer:

14 §

Vissa överlåtelser enligt landsbygdsnäringslagstiftningen

Skatt betalas inte, om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) förvärvaren för förvärv av fastigheten eller en del därav har beviljats lån enligt någon av de lagar som avses i 1 punkten eller räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (/), eller om

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

På förvärv av en fastighet eller en del därav som har genomförts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

Denna lag tillämpas på förvärv av en fastighet eller en del därav som genomförts före ikraftträdandet och tidigast den 1 januari 2008 och för vilket har beviljats räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket.

På skattefrihet som gäller sådant förvärv av en fastighet eller en del därav för vilket har beviljats lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om på förvärvaren senast den 31 december 2007 har överförts ansvaret för ett lån för förvärv av fastigheten eller en del därav enligt den nämnda lagen, den lagstiftning som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om överlåtelseskatt eller den lagstiftning som föregick den och motsvarade den, är överlåtelsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, även om övertagaren i stället för överföringen hade kunnat beviljas lån enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar. Om på förvärvaren den 1 januari 2008 eller därefter, dock innan denna lag har trätt i kraft, har överförts lån enligt den lagstiftning som avses i 14 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller lån enligt den lagstiftning som föregick den och motsvarade den, är överlåtelsen skattefri så som avses i 14 § 1 mom. 3 punkten, även om övertagaren uppfyller villkoren för lån som enligt lagen om strukturstöd till jordbruket beviljas för motsvarande ändamål.

_______________

Helsingfors den 11 december 2007

​​​​