RIKSDAGENS SVAR 122/2003 rd

RSv 122/2003 rd - RP 141/2003 rd

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a § lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd, 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden och 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2 a § lagen om arbetslöshetskassor, ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd, 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden och 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice (RP 141/2003 rd).

Beredning i utskott

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (AjUB 8/2003 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 13 § 2 mom., 10 kap. 2 och 10 §, 12 kap. 3 § 5 mom. och 14 kap. 2 §, samt

fogas till 10 kap. 3 § ett nytt 4 mom., till 6 § ett nytt 3 mom., till 11 kap. 3 § ett nytt 3 mom. och till 12 kap. en ny 8 §, som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

13 §

Självrisktid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som självriskdagar kan inte räknas de dagar då personen i fråga inte uppfyller villkoren i 2 kap. för erhållande av dagpenning eller för vilka personen inte är berättigad till dagpenning på grund av begränsningarna enligt 3 kap. eller berättigad till jämkad dagpenning på grund av att arbetstidsgränserna enligt 4 kap. 3 § överskrids. Till självrisktiden räknas dock den i 3 kap. 3 § 4 mom. avsedda självrisktiden för dagpenning och rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 kap.

Bestämmelser om utbildningsdagpenning

2 §

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

Förutsättning för erhållande av utbildningsdagpenning är att personen när utbildningen inleds är i 2 kap. 1 § avsedd arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån. Bestämmelserna i 2 kap. 1, 3 och 6—21 § samt i 8 kap. tillämpas inte på utbildningsdagpenning.

3 §

Särskilda förutsättningar för erhållande av utbildningsdagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som är sysselsatt i arbete på heltid i över två veckors tid har inte rätt till utbildningsdagpenning. Rätt till utbildningsdagpenning föreligger inte heller, när en studerande får studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) för en utbildning som ligger till grund för utbildningsdagpenning eller för andra studier på heltid.

6 §

Utbildningsdagpenningsperiodens längd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Under utbildningsdagpenningsperioden tilllämpas inte 6 kap. 8 §.

10 §

Arbetskraftsbyråns skyldighet att lämna uppgifter

Arbetskraftsbyrån eller arbetskraftskommissionen skall lämna den som betalar ut utbildningsdagpenningen upplysningar om dem som inlett utbildning enligt 4 § och om dem som är arbetslösa arbetssökande när utbildningen inleds samt om de förutsättningar som bestäms i 2 kap. 2, 4 och 5 §.

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

3 §

Beslut om förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetskassans beslut delges genom att beslutet sänds per post genom brev under den adress som uppgetts för utbetalaren av förmånen. I fråga om delgivningen av beslut om förmåner som enligt lag verkställs av Folkpensionsanstalten föreskrivs separat i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001). Vid delgivning av beslut på elektronisk väg iakttas vad som bestäms i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

12 kap.

Sökande av ändring

3 §

Arbetslöshetsnämnden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsnämndens beslut delges genom att beslutet sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för nämnden. Ett lagakraftvunnet beslut av arbetslöshetsnämnden får verkställas så som en lagakraftvunnen dom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Rättelse av sakfel

Om Folkpensionsanstaltens eller en arbetslöshetskassas beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

2 §

Indexjustering av den lön som ligger till grund för dagpenningen

När den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas med beaktande av lön för en tid, som ingår i en förlängning av granskningsperioden i enlighet 5 kap. 3 § 3 mom., justeras denna lön i samma förhållande som det indextal, som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare och som fastställts för dagpenningens begynnelsetidpunkt, avviker från det indextal som fastställts för det kalenderår då personen senast har arbetat före den i 5 kap. 3 § 1 och 2 mom. avsedda granskningsperioden.

När en som delpension beviljad invalidpension eller deltidspension som fortsatt utan avbrott i minst tre år eller arbete på deltid vid sidan av en sådan pension upphör, och den lön, som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, i samband med detta fastställs i enlighet med situationen vid den tidpunkt då pensionen började, justeras denna lön i samma förhållande som det i 1 mom. avsedda indextal som fastställts för dagpenningens begynnelsetidpunkt avviker från det fastställda indextalet för det kalenderår då pensionen började.

_______________

Denna lag träder i kraft den                   200   .

_______________

Lag

om ändring av 2 a § lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 2 a §, sådan den lyder i lag 1291/2002, som följer:

2 a §

Tillämpning av annan lagstiftning

Vid behandlingen av en lagstadgad förmån som en arbetslöshetskassa beviljat eller en fråga som gäller medlemskap i en arbetslöshetskassa iakttas språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

_______________

Denna lag träder i kraft den                   200   .

_______________

Lag

om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 2002 om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1301/2002) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Lagens 12, 13 och 15 § träder i kraft den 1 januari 2004, dock så att 13 § tillämpas från den 1 januari 2008. Lagens 14 § träder i kraft den 1 januari 2008. Lagens 24 och 24 a—24 d § träder i kraft den 1 januari 2009.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   200   .

_______________

Lag

om ändring av 17 och 26 § lagen om vuxenutbildningsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 26 § 1 mom. och

fogas till 17 § ett nytt 2 mom. som följer:

17 §

Beslut om förmån

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Utbildningsfondens beslut delges genom att beslutet sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden.

26 §

Rättelse av fel

Grundar sig ett beslut av fonden på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller har det skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan fonden undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt. Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   200   .

_______________

Lag

om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om Utbildningsfonden (1306/2002) 4 § 2 mom. och 14 § som följer:

4 §

Yrkesexamensstipendium

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den som ansöker om stipendium skall ges ett skriftligt beslut när ett yrkesexamensstipendium beviljas, förvägras eller återkrävs. Beslutet delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden.

14 §

Förvaltningsförfarandet

Vid behandlingen av ett förmånsärende iakttas språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Beträffande offentlighet i fråga om fondens handlingar och verksamhet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder av 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten förvaltningslagen (434/2003) behandla ett ärende som gäller fonden som arbetsgivare.

_______________

Denna lag träder i kraft den                   200   .

_______________

Lag

om ändring av 9 kap. 2 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 9 kap. 2 § 2 mom. som följer:

9 kap.

Utbildningsstöd

2 §

Utbildningsstöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grundstödets fulla belopp är lika stort som den grunddagpenning som avses i 6 kap. 1 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det fulla förtjänststödet består av en grunddel och en förtjänstdel enligt vad som i 6 kap. 1 § 2 mom., 2—5 samt 10 och 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om inkomstrelaterad dagpenning. I fråga om utbildningsstödet tillämpas dock inte vad som i 6 kap. 3 § 3 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om den förhöjda förtjänstdelens maximala varaktighet. Utbildningsstöd betalas i enlighet med 6 kap. 2 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa förhöjt även till sådana studerande som fått den inkomstrelaterade dagpenningens förhöjda förtjänstdel enligt nämnda lag för 150 dagar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                   200   .

_______________

Helsingfors den 15 december 2003

​​​​