RIKSDAGENS SVAR 126/2010 rd

RSv 126/2010 rd - RP 91/2010 rd

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om arbetspension för den privata sektorn samt till lag om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen (RP 91/2010 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 19/2010 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 9 §, 12 § 3 mom., 13 § 1 mom., 24 §, rubriken för 94 § och 94 § 1 mom., i 120 § 2 mom. det inledande stycket och 120 § 5 mom., 149 §, i 179 § 1 mom. det inledande stycket och 179 § 1 mom. 7—9 punkten samt 3 mom. och 182 § 2 mom.,

av dem den finska språkdräkten i 12 § 3 mom. sådant det lyder i lag 627/2009, 149 § sådan den lyder i lag 1097/2008, 179 § 1 mom. 9 punkten och 3 mom. sådana de lyder i lag 1292/2006 och 182 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1274/2006, samt

fogas till 92 § ett nytt 3 mom. och till 179 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1292/2006, en ny 10 punkt som följer:

9 §

Försäkring av idrottsutövare

Denna lag tillämpas inte på utövande av idrott. Bestämmelser om pensionsskydd vid utövande av idrott finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009).

12 §

Ålderspensionens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Någon förtidsminskning görs inte, om en arbetstagare som får arbetslöshetsdagpenning på basis av en rätt till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa går i ålderspension vid 62 års ålder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension och förtida ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension eller förtida ålderspension och slutat i det arbete på basis av vilket han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension och sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses i 12 § 3 mom. börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension och sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses ovan kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än tre månader före ansökan om pension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Ändring av deltidspension till ålderspension

Om en deltidspensionerad arbetstagare inte ansöker om ålderspension efter att ha fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen när pensionstagaren fyller 68 år till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen. En ålderspension som är lika stor som deltidspensionen omvandlas inte med livslängdskoefficienten. När arbetstagaren ansöker om ålderspension, beräknas ålderspensionen på nytt och omvandlas i enlighet med 82 § med livslängdskoefficienten.

92 §

Förmåner som dras av från pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

94 §

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension

Avdrag från pensionen av en primär förmån justeras, om pensionstagaren beviljas en ny primär förmån eller om beloppet av en primär förmån eller en pension enligt denna lag ändras av någon annan orsak än en indexjustering eller en engångsförhöjning. Pensionsbeloppet justeras också, om det från pension som avses i denna lag har avdragits en primär förmån och pensionstagaren beviljas annan arbetspension. Från delinvalidpension avdras dock inte dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i militärtjänst, om dagpenningen eller ersättningen har beviljats på grund av ett olycksfall eller en trafikskada som inträffat under tiden med delinvalidpension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

120 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsanstalten betalar en pension som den beviljat retroaktivt till Folkpensionsanstalten på det sätt som avses i 1 mom. även då pensionsanstalten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har en arbetstagare fått studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för samma tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, ska pensionsanstalten på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av det studiestöd som har betalats för samma tid.

149 §

Villkor för befriande av en utländsk arbetsgivare från försäkringsskyldigheten

Pensionsskyddscentralen kan på ansökan befria en utländsk arbetsgivare från skyldigheten att ordna i denna lag avsett pensionsskydd för en arbetstagare som denna arbetsgivare sänder till Finland för att arbeta i mer än två år eller vars arbete i egenskap av utsänd arbetstagare av oförutsedda orsaker fortgår i Finland i mer än två år. Befrielse beviljas för högst fem år räknat från den tidpunkt då arbetet i Finland började.

En förutsättning för befrielse från skyldigheten att ordna pensionsskydd för en utsänd arbetstagare är att

1) finsk lagstiftning inte tillämpas på arbetstagaren på basis av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet,

2) arbetstagaren inte omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet omedelbart innan arbetet i Finland börjar, och att

3) arbetsgivaren har ordnat pensionsskydd för arbetstagaren för den tid denne arbetar i Finland.

Arbetsgivaren ska lägga fram en utredning om det pensionsskydd som avses i 2 mom. 3 punkten.

179 §

Pensionsanstalternas ansvar för förmåner som skall bekostas gemensamt

Pensionsanstalterna, inklusive Sjömanspensionskassan, svarar gemensamt för följande kostnader till den del dessa inte bekostas av någon annan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) kostnader som föranleds av överföringar som avses i 174 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

8) underskott som uppstår till följd av att en arbetsgivare med stöd av 155 § har befriats från försäkringsavgift,

9) i 159 § 1 mom. 1—7 punkten i lagen om sjömanspensioner avsedda andelar i kostnaderna för pensionsskyddet enligt nämnda lag, och

10) de delar av en på basis av 24 § till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension som överstiger det belopp som anges i 174 § i denna lag och 154 § i lagen om sjömanspensioner; kostnaderna för pensionen anses då helt och hållet bli bestämda utifrån den pensionslag enligt vilken deltidspensionen beviljats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsanstalternas andel av de kostnader för ålderspensioner som avses i 1 mom. 1, 2 och 10 punkten, med undantag för kostnaderna för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i samband med invalidpension, samt de kostnader som avses i 8 punkten bestäms i förhållande till de medel som är avsedda för utgifter som bekostas gemensamt. Pensionsanstalternas andel av de kostnader för invalidpensioner som avses i 1 mom. 1 punkten, de kostnader för andra pensioner än ålderspensioner som avses i 1 mom. 2 punkten, de ovan nämnda kostnader för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i samband med invalidpension och som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten samt de kostnader som avses i 1 mom. 3—5 punkten bestäms i förhållande till de i pensionsanstalten försäkrade arbetsinkomsterna. Pensionsanstalternas andel av de kostnader som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten bestäms så som föreskrivs närmare i de beräkningsgrunder som avses i 4 mom. Pensionsanstaltens andel av kostnader motsvarande de kostnader som avses i 1 mom. 9 punkten bestäms på samma sätt som de kostnader enligt 1 mom. som ska bekostas gemensamt. Vid bestämmandet av en pensionsanstalts andel av de nämnda kostnaderna beaktas även överföringsavgiften enligt lagen om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag (1341/1992).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

182 §

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift baserar sig på i de i 1 mom. uppräknade pensionsanstalterna försäkrade förmånstagares arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 74 § 3 mom. 2, 3 och 6 punkten, till vilka inkomster läggs beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift fastställs så att den enligt uppskattning motsvarar det belopp som skulle erhållas om det för de nämnda arbets- och förvärvsinkomsterna skulle betalas en avgift som motsvarar den genomsnittliga försäkringsavgiften enligt denna lag. I den genomsnittliga försäkringsavgiften och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift beaktas härvid inte den förhöjda avgiften för arbetstagare som har fyllt 53 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På pensionsansökningar som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 tillämpas lagens 13 § 1 mom. i dess lydelse den 31 december 2010.

Lagens 182 § 2 mom. tillämpas första gången när arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift fastställs för år 2011. Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift baserar sig även på i de i 182 § 1 mom. uppräknade pensionsanstalterna försäkrade förmånstagares arbets- och förvärvsinkomster som ligger till grund för de förmåner som avses i 74 § 3 mom. 4 och 5 punkten, sådana de lydde den 31 december 2009, när arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift fastställs för den tid för vilken en förmån som avses i 4 eller 5 punkten har beviljats före den 1 januari 2010.

_______________

Lag

om ändring av 10 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) ett nytt 3 mom. som följer:

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till en primär förmån som avses i 92 § i lagen om pension för arbetstagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning enligt 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

_______________

Lag

om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 4 § 1 mom. 4 punkten, 11 § 3 mom., 13 § 1 mom., 24 §, rubriken för 99 § och 99 § 1 mom., det inledande stycket i 117 § 2 mom. och 117 § 5 mom. samt 159 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 3 mom.,

av dem 4 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 968/2008 och den finska språkdräkten i 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 629/2009, samt

fogas till 97 § ett nytt 3 mom. och till 159 § 1 mom. en ny 9 punkt som följer:

4 §

Arbetstagare som omfattas av lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbetstagare som utför i sjömanslagen avsett arbete

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som enligt 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) är inskrivna i handelsfartygsförteckningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Ålderspensionens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Någon förtidsminskning görs inte, om en arbetstagare som får arbetslöshetsdagpenning på basis av en rätt till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa går i ålderspension vid 62 års ålder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Begynnelsetidpunkt för ålderspension

Ålderspension och förtida ålderspension börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den ålder som berättigar till ålderspension eller förtida ålderspension och slutat i det arbete på basis av vilket han eller hon ansöker om ålderspension. Uppskjuten ålderspension och sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses i 11 § 3 mom. börjar från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan om pension. Annan ålderspension än uppskjuten ålderspension och sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses ovan kan även beviljas retroaktivt, dock inte utan giltigt skäl för längre tid än tre månader före ansökan om pension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 §

Övergång från deltidspension till ålderspension

Om en deltidspensionerad arbetstagare inte ansöker om ålderspension efter att ha fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen när pensionstagaren fyller 68 år till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen. En ålderspension som är lika stor som deltidspensionen omvandlas inte med livslängdskoefficienten. När arbetstagaren ansöker om ålderspension, beräknas ålderspensionen på nytt och omvandlas i enlighet med 88 § med livslängdskoefficienten.

97 §

Förmåner som dras av från pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

99 §

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension

Avdrag från pensionen av en primär förmån justeras, om pensionstagaren beviljas en ny primär förmån eller om beloppet av en primär förmån eller en pension enligt denna lag ändras av någon annan orsak än en indexjustering eller en engångsförhöjning. Pensionsbeloppet justeras också, om det från pension som avses i denna lag har avdragits en primär förmån och pensionstagaren beviljas annan arbetspension. Från delinvalidpension avdras dock inte dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i militärtjänst, om dagpenningen eller ersättningen har beviljats på grund av ett olycksfall eller en trafikskada som inträffat under tiden med delinvalidpension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

117 §

Betalning av pension till Folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionskassan betalar en pension som den beviljat retroaktivt till Folkpensionsanstalten på det sätt som avses i 1 mom. även då den

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Har en arbetstagare fått studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994) för samma tid för vilken han eller hon retroaktivt beviljas annan pension än delinvalidpension, ska pensionskassan på yrkande av Folkpensionsanstalten betala den retroaktiva pensionen till Folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av det studiestöd som har betalats för samma tid.

159 §

Pensionskassans ansvar för förmåner som skall bekostas gemensamt

Pensionskassan och de pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare svarar gemensamt för följande kostnader till den del dessa inte bekostas av någon annan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) kostnader som föranleds av överföringar som avses i 154 § 1 mom. 2 och 3 punkten,

8) i 179 § 1 mom. 1—8 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda andelar i kostnaderna för pensionsskyddet enligt nämnda lag, och

9) de delar av en på basis av 24 § till ålderspension motsvarande deltidspension ändrad pension som överstiger beloppet enligt 154 § i denna lag och 174 § i lagen om pension för arbetstagare; kostnaderna för pensionen anses då helt och hållet bli bestämda utifrån den pensionslag enligt vilken deltidspensionen beviljats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionskassans andel av de kostnader för ålderspensioner som avses i 1 mom. 1, 2 och 9 punkten, med undantag för kostnaderna för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i samband med invalidpension, bestäms i förhållande till de medel som är avsedda för utgifter som bekostas gemensamt. Pensionskassans andel av de kostnader för invalidpensioner som avses i 1 mom. 1 punkten, de kostnader för andra pensioner än ålderspensioner som avses i 1 mom. 2 punkten, de ovan nämnda kostnader för ålderspensioner som betalats som engångsbelopp i samband med invalidpension och som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten samt de kostnader som avses i 1 mom. 3—5 punkten bestäms i förhållande till de i pensionskassan försäkrade arbetsinkomsterna. Pensionskassans andel av de kostnader som avses i 1 mom. 6 och 7 punkten bestäms så som föreskrivs närmare i de beräkningsgrunder som avses i 4 mom. Pensionskassans andel av kostnader motsvarande de kostnader som avses i 1 mom. 8 punkten bestäms på samma sätt som de kostnader enligt 1 mom. som ska bekostas gemensamt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På pensionsansökningar som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 tillämpas lagens 13 § 1 mom. i dess lydelse den 31 december 2010.

_______________

Lag

om ändring av 6 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner (1291/2006) ett nytt 3 mom. som följer:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till en primär förmån som avses i 97 § i den nya lagen har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning enligt 8 a § i lagen om pension för arbetstagare. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., 21 §, rubriken för 87 § och 87 § 1 mom. och 139 § 1 mom. samt

fogas till 85 § ett nytt 3 mom. som följer:

9 §

Ålderspensionens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Någon förtidsminskning görs inte, om företagaren på grundval av en annan arbetspensionslag har rätt att gå i ålderspension vid 62 års ålder enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Begynnelsetidpunkten för ålderspension

Ålderspensionen börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionen har sökts. Annan ålderspension än sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses i 9 § 3 mom. eller uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt för högst tre månader före ansökan om pension eller av giltigt skäl för längre tid än detta. För att pensionen ska beviljas retroaktivt förutsätts att företagarens försäkring enligt denna lag har upphört före pensionens början.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 §

Ändring av deltidspension till ålderspension

Om en deltidspensionerad företagare inte ansöker om ålderspension efter att ha fyllt 68 år, omvandlas deltidspensionen när pensionstagaren fyller 68 år till en ålderspension som är lika stor som deltidspensionen. En ålderspension som är lika stor som deltidspensionen omvandlas inte med livslängdskoefficienten. När företagaren ansöker om ålderspension, beräknas ålderspensionen på nytt och omvandlas i enlighet med 76 § med livslängdskoefficienten.

85 §

Förmåner som dras av från pension

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till pension eller en primär förmån i enlighet med denna lag har lagts en engångsförhöjning, beaktas pensionen eller den primära förmånen till engångsförhöjt belopp när den primära förmånen dras av.

87 §

Inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension

Avdrag från pensionen av en primär förmån justeras, om pensionstagaren beviljas en ny primär förmån eller om beloppet av en primär förmån eller en pension enligt denna lag ändras av någon annan orsak än en indexjustering eller en engångsförhöjning. Pensionsbeloppet justeras också, om det från pension som avses i denna lag har avdragits en primär förmån och pensionstagaren beviljas annan arbetspension. Från delinvalidpension avdras dock inte dagpenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfall i militärtjänst, om dagpenningen eller ersättningen har beviljats på grund av ett olycksfall eller en trafikskada som inträffat under tiden med delinvalidpension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

139 §

Pensionsanstalternas ömsesidiga ansvar för pensioner och rehabiliteringskostnader

De pensionsanstalter som avses i 1 § 3 mom. svarar för de kostnader som orsakas av pensioner, rehabiliteringspenningar och andra förmåner enligt denna lag i förhållande till sitt premieansvar enligt 138 §. I dessa kostnader medräknas inte pensionsandelar som intjänats för oavlönad tid. Som kostnad för en rehabiliteringspenning betraktas det totala beloppet av den rehabiliteringspenning som pensionsanstalten betalat och som kostnader för deltidspension det totala beloppet av den deltidspension som omvandlats till ålderspension på det sätt som avses i 21 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På pensionsansökningar som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 tillämpas lagens 10 § 1 mom. i dess lydelse den 31 december 2010.

_______________

Lag

om ändring av 5 och 13 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare (1273/2006) ett nytt 3 mom. och till 13 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När den nedsatta avgift för en nyetablerad företagare som avses i 115 § i lagen om pension för företagare bestäms, beaktas som företagsverksamhet enligt den lagen också företagarens verksamhet enligt FöPL. På en företagare vars företagsverksamhet enligt FöPL har inletts första gången före den 1 januari 2001 tillämpas inte 115 § i lagen om pension för företagare.

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till en primär förmån som avses i 85 § i lagen om pension för företagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning enligt 17 § i FöPL och 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 32 § 3 mom., 33 § 1 mom. och 83 § 3 punkten som följer:

32 §

Ålderspensionens belopp

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Någon förtidsminskning görs inte, om lantbruksföretagaren på grundval av en annan arbetspensionslag har rätt att gå i ålderspension vid 62 års ålder enligt 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33 §

Begynnelsetidpunkten för ålderspension

Ålderspensionen börjar från ingången av kalendermånaden efter den under vilken pensionen har sökts. Annan ålderspension än sådan ålderspension utan förtidsminskning som avses i 32 § 3 mom. eller uppskjuten ålderspension kan även beviljas retroaktivt för högst tre månader före ansökan om pension eller av giltigt skäl för längre tid än detta. För att pensionen ska beviljas retroaktivt förutsätts att lantbruksföretagarens försäkring enligt denna lag har upphört före pensionens början.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83 §

Förmåner som inverkar på pensionsbeloppet samt pensionsanstaltens regressrätt

Vid verkställigheten av denna lag tillämpas på pension vad lagen om pension för arbetstagare föreskriver i

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) 94 § om inverkan på pensionsbeloppet av ändringar av en primär förmån eller pension, och

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På pensionsansökningar som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 tillämpas lagens 33 § 1 mom. i dess lydelse den 31 december 2010.

_______________

Lag

om ändring av 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 12 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare (1281/2006) ett nytt 3 mom. som följer:

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det till en primär förmån som avses i 92 § i lagen om pension för arbetstagare har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångshöjt belopp vid en ny samordning enligt 19 § i LFöPL och 8 a § i APL. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

_______________

Lag

om ändring av 11 och 55 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen (568/2007) 11 § och

fogas till 55 § ett nytt 2 mom. som följer:

11 §

Rätt till ålderspension för den som får arbetslöshetsdagpenning

Den som på grundval av 6 kap. 9 § 2 eller 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar har rätt att vid 62 års ålder få ålderspension utan någon minskning enligt 10 § 2 mom.

55 §

Retroaktiv utbetalning av förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ålderspension utan förtidsminskning enligt 11 § beviljas dock tidigast från ingången av den kalendermånad som följer på ansökan, och den betalas inte för den tid som föregår ansökan.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

_______________

Helsingfors den 24 september 2010