RIKSDAGENS SVAR 13/2005 rd

RSv 13/2005 rd - RP 269/2004 rd

Regeringens proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Ärende

Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition om godkännande av protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 269/2004 rd).

Beredning i utskott

Utrikesutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (UtUB 3/2005 rd).

Beslut

Nu församlade riksmöte har

godkänt det i Genève den 19 december 2003 ingångna protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Genève den 19 december 2003 ingångna protokollet om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för kärnforskning gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

_______________

Helsingfors den 22 februari 2005

​​​​​​​