RIKSDAGENS SVAR 131/2007 rd

RSv 131/2007 rd - RP 83/2007 rd RP 155/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition (RP 83/2007 rd) med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna, 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 83/2007 rd) och sin proposition med förslag till komplettering av ovannämnda proposition (RP 155/2007 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FvUB 13/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 27 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1320/2006, som följer:

27 §

Belopp som ligger till grund för allmän statsandel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2007 och 2008 minskas med 0,96 euro per invånare för finansiering av kostnaderna för utvecklande av statens och kommunernas gemensamma datasystem. Den allmänna statsandel som beviljas kommunen 2008—2010 minskas med 0,37 euro per invånare för finansiering av myndighetsradionätet.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 18 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1327/2006, som följer:

18 §

Statsandel för kommunernas driftskostnader för social- och hälsovården

Kostnaderna för den kommunala social- och hälsovården fördelas 2008—2011 mellan kommunerna och staten så att kommunernas andel av de kostnader som bestäms enligt denna lag är 67,26 procent och statens andel 32,74 procent.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

År 2008 höjs dessutom statsandelen för driftskostnaderna inom social- och hälsovården med 3,43 euro per invånare för främjande av lönesystem med anknytning till kommunernas resultatprojekt. Ökningen betalas till kommunerna i en post senast den 11 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 9 och 28 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) 9 § 1 mom. och 28 § 5 mom.,

sådana de lyder, 9 § 1 mom. i lag 1071/2005 och 28 § 5 mom. i lag 238/2007, som följer:

9 §

Kommunens finansieringsandel av driftskostnader som gäller undervisningsverksamhet och bibliotek

Kommunens finansieringsandel av undervisningsverksamhetens och bibliotekets driftskostnader åren 2008—2011 är 58,11 procent av det belopp som fås när det belopp som beräknats enligt 2 och 3 mom. divideras med invånarantalet i landet och det på så sätt erhållna beloppet multipliceras med kommunens invånarantal.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28 §

Priset per enhet för museer, teatrar och orkestrar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om mervärdesskatt gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 23 a § 1 och 3 mom. Priset per enhet höjs dock inte för mervärdesskattskyldiga privata sammanslutningar eller stiftelser.

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Lagen tillämpas första gången när genomsnittliga priser per enhet och priser per enhet beräknas och fastställs för 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 12 december 2007

​​​​