RIKSDAGENS SVAR 131/2013 rd

RSv 131/2013 rd - RP 131/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (RP 131/2013 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 16/2013 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 6 och 12 § i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) 6 § 2 mom. och 12 § 1 mom. som följer:

6 §

Invalid- eller sjukpensionens vilandetid och indragning av pensionen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en invalid- eller sjukpension har varit vilande ska den betalas i minst en månad innan den på nytt kan lämnas vilande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2016.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                           20    .

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 12 november 2013