RIKSDAGENS SVAR 134/2004 rd

RSv 134/2004 rd - RP 111/2004 rd

Regeringens proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition om godkännande av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen (RP 111/2004 rd).

Beredning i utskott

Lagutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (LaUB 7/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har

godkänt det i Vilnius den 3 maj 2002 upprättade trettonde protokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Vilnius den 3 maj 2002 upprättade trettonde protokollet till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

_______________

Helsingfors den 19 oktober 2004