RIKSDAGENS SVAR 136/2004 rd

RSv 136/2004 rd - RP 173/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå (RP 173/2004 rd).

Beredning i utskott

Kulturutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (KuUB 12/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 2 § i lagen om Statens filmgranskningsbyrå

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 augusti 2000 om Statens filmgranskningsbyrå (776/2000) 2 § som följer:

2 §

Statens filmgranskningsbyrå leds av en direktör. Statens filmgranskningsbyrå har en arbetsordning, som fastställs av direktören.

Direktören avgör även andra ärenden som ankommer på Statens filmgranskningsbyrå, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid filmgranskningsbyrån skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 19 oktober 2004