RIKSDAGENS SVAR 136/2007 rd

RSv 136/2007 rd - RP 106/2007 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen (RP 106/2007 rd).

Beredning i utskott

Förvaltningsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FvUB 15/2007 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av befolkningsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993) 4 § 1 mom. 3 punkten samt 31 § 1 och 2 mom., sådana de lyder, 4 § 1 mom. 3 punkten i lag 957/2005 och 31 § 1 och 2 mom. i lag 527/1999, samt

fogas till 4 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 957/2005, en ny 3 a-punkt samt till lagen nya 27 a och 31 a § som följer:

4 §

Personuppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet

I fråga om finska medborgare registreras

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) uppgifter om medborgarskap och dödstid,

3 a) uppgifter om begränsning av handlingsbehörigheten, om intressebevakning och om en fastställd intressebevakningsfullmakt som gäller företrädande av fullmaktsgivaren i ekonomiska angelägenheter samt intressebevakarens eller fullmäktigens identifieringsuppgifter,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 a §

Utlämnande av uppgifter som adresstjänst

Som adresstjänst får lämnas ut uppgifter om en persons nuvarande namn samt adress- och andra kontaktuppgifter och uppgift om att personen är vid liv eller om ett sådant förbud mot att lämna ut uppgifter som avses i 25 §. Uppgifterna kan lämnas ut endast om personen på ett tillförlitligt sätt kan identifieras på basis av de uppgifter som sökanden ger.

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om de magistrater som deltar i tillhandahållandet av adresstjänsten.

31 §

Myndighet som fattar beslut om utlämnande av uppgifter

Befolkningsregistercentralen och magistraterna fattar beslut om utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet. Befolkningsregistercentralen fattar dock beslut om utlämnande av uppgifter när det är fråga om uppgifter som förmedlas via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form eller andra än enstaka uppgifter som utlämnas till utlandet.

Magistraten beslutar om utlämnande av enstaka uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31 a §

Avtal om tillhandahållande av en adresstjänst

Uppdraget att tillhandahålla en adresstjänst enligt 27 a § kan ges också andra myndigheter eller sammanslutningar än magistraterna, om det behövs för att trygga tillgången på tjänster eller för att effektivisera verksamheten. Avtalet om detta med en annan myndighet eller sammanslutning ingås av Befolkningsregistercentralen efter det att den har hört magistraterna i fråga.

En förutsättning för att någon annan än en myndighet ska kunna ges i uppdrag att tillhandahålla en adresstjänst är ytterligare att den sammanslutning som sköter uppgiften har tillräckliga resurser och att de personer som sköter uppgiften har tillräcklig sakkunskap och kompetens för detta.

På den som sköter adresstjänst tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Vid skötseln av uppgiften ska förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas. Befolkningsregistercentralen svarar i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. i skadeståndslagen (412/1974) för skada som uppstår vid sådant tillhandahållande av adresstjänst som grundar sig på avtal.

_______________

Denna lag träder i kraft den                        20  .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Uppgifter om intressebevakningsfullmakter som fastställts före lagens ikraftträdande införs i befolkningsdatasystemet inom en månad från ikraftträdandet.

_______________

Helsingfors den 11 december 2007

​​​​