RIKSDAGENS SVAR 142/2004 rd

RSv 142/2004 rd - RP 140/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor och 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (RP 140/2004 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 24/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 5 kap. 7 § 1 mom. och 8 § 3 mom., 6 kap. 8 § 1 mom. samt 11 kap. 2 § 1 mom. och 3 § 2 mom. samt

fogas till 5 kap. 3 § ett nytt 5 mom. och till 7 § ett nytt 3 mom. som följer:

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

3 §

Löntagares arbetsvillkor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om en löntagare som tidigare fått i 2 mom. avsedd inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning har arbetat som företagare över 16 månader, men dock högst 18 månader, är den granskningsperiod som avses i 2 mom. de närmast föregående 26 månaderna.

7 §

Företagares arbetsvillkor

Företagares arbetsvillkor blir uppfyllt då en person under de närmast föregående 48 månaderna (granskningsperiod) i sammanlagt 24 månader har arbetat som företagare i företagsverksamhet som till sin omfattning har varit väsentlig. Varje period som personen har arbetat som företagare inräknas endast en gång i arbetsvillkoret. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om den arbetsinkomst för försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare samt den arbetsförtjänst enligt lagen om pension för arbetstagare som visar att företagsverksamheten är av väsentlig omfattning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En person som utträtt ur en företagarkassa och anslutit sig till en löntagarkassa beviljas inte arbetslöshetsdagpenning för företagare innan han eller hon som medlem av en företagarkassa uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 1 mom., om han eller hon varit medlem av en löntagarkassa över 32 kalenderveckor eller såsom medlem av en löntagarkassa varit försäkrad på det sätt som avses i 2 § och uppfyllt det arbetsvillkor som avses i 3 §. Granskningsperioden för arbetsvillkoret för företagare börjar då från den tidpunkt då personen på nytt anslutit sig till en företagarkassa.

8 §

Försäkringsperioder som räknas företagare till godo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I fråga om grunddagpenning inräknas i arbetsvillkoret för företagare arbete som utförts under de närmast föregående 28 månaderna och som inräknas i löntagares arbetsvillkor.

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

8 §

När dagpenningsperioden börjar från början

När en löntagare efter att ha blivit berättigad till arbetslöshetsdagpenning har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 3 § 2 mom., börjar ovan nämnda maximitid räknas från början och den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms på nytt. Förfarandet är detsamma om en företagare har uppfyllt arbetsvillkoret för företagare. Efter inträdet av rätt till arbetslöshetsdagpenning innan den maximitid som bestäms i 7 § i detta kapitel gått ut inräknas i arbetsvillkoret för företagare minst 12 månader långa perioder med arbete till den del de ingår i den granskningsperiod som nämns i 5 kap. 7 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

2 §

Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om en arbetslöshetsförmån skall lämna Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan de uppgifter som behövs för beviljande och utbetalning av förmånen. Den som får eller ansöker om en förmån är dessutom skyldig att lämna Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan de utredningar som de begär och som behövs i synnerhet för att konstatera att makar har separat ekonomi och bor åtskils på det sätt som avses i 1 kap. 7 §. Den som ansöker om en förmån skall till den företagarkassa som ger det utlåtande som avses i 3 § ge de uppgifter som behövs för utlåtandet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Beslut om förmåner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Innan Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan fattar beslut i ett arbetskraftspolitiskt ärende skall de begära ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 4 §. En löntagarkassa skall när den behandlar ett ärende enligt 5 kap. 7 § 3 mom. innan beslutet fattas begära utlåtande från företagarkassan i fråga om personens rätt att få förmåner som beviljas företagare och om förmånens belopp. Den företagarkassa som personen utträtt ur när han eller hon anslutit sig till löntagarkassan skall utan ogrundat dröjsmål ge ett utlåtande om uppfyllandet av arbetsvillkoret för företagare, den arbetsinkomst som den inkomstrelaterade dagpenningen grundar sig på, förmånens fulla belopp, inverkan av vinst från försäljning av företagsegendom och om andra omständigheter som behövs för att avgöra ärendet och betala förmånen. Löntagarkassan skall följa utlåtandet om det inte finns särskilda skäl att avvika från det. Löntagarkassan skall sända beslutet om den förmån som den beviljat med stöd av arbetsvillkoret för företagare för kännedom till den företagarkassa i vilken personen som medlem senast uppfyllt arbetsvillkoret för företagare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                     200   .

Denna lags 5 kap. 7 § 3 mom. tillämpas på en person som blir arbetslös eller inleder sådan utbildning som avses i 10 kap. eller arbetskraftspolitisk vuxenutbildning efter denna lags ikraftträdande. När tiden som medlem i en löntagarkassa räknas ut beaktas också medlemskapstiden före lagens ikraftträdande. När denna lags 5 kap. 8 § 3 mom. tillämpas beaktas också före lagens ikraftträdande utfört arbete som inräknas i arbetsvillkoret för löntagare, och när 6 kap. 8 § 1 mom. tillämpas beaktas också före ikraftträdandet utförda perioder med arbete som företagare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 §, sådan den lyder i lag 946/2003, och

fogas till lagen en ny 25 a § och till 27 §, sådan den lyder i lag 913/2000 och i nämnda lag 946/2003, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

25 §

Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och de av företagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice betalda förtjänststöden betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om förtjänststödet betalas minskat enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, betalas som statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och förtjänststöden iakttas i tillämpliga delar det som i 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner bestäms om finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar och förtjänststöd.

25 a §

Finansiering av företagarförmåner som betalas av en löntagarkassa

För de av en löntagarkassa med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och de av löntagarkassan med stöd av 9 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice betalda förtjänststöden betalas i statsandel den andel som bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag.

Löntagarkassans andel är 5,5 procent av varje arbetslöshetsdagpenning och varje förtjänstdel av förtjänststödet, om inte något annat följer av 1 mom.

Den företagarkassa i vilken mottagaren av förmånen som medlem senast uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa finansierar skillnaden mellan varje arbetslöshetsdagpenning och förtjänststöd som utbetalts samt beloppen enligt 1 och 2 mom. i denna paragraf.

27 §

Betalning av andelar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till en löntagarkassa ett belopp som motsvarar den andel som en företagarkassa i enlighet med 25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar företagarkassan motsvarande belopp när social- och hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet har fastställt finansieringsandelarna i enlighet med 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200   .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av 4 och 5 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 5 mom., sådant det lyder i lag 947/2003, och

fogas till 5 §, sådan den lyder i lag 1301/2002, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bestämmelser om finansieringen av förmåner som betalas av en företagarkassa, om finansieringen av företagarförmåner som betalas av en löntagarkassa, om statsandel till en arbetslöshetskassas förvaltningskostnader, om arbetslöshetsförsäkringsfondens andel samt om betalningen av statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel finns i lagen om arbetslöshetskassor.

5 §

Finansiering av förtjänststöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassan som sin andel av varje förtjänststöd skillnaden mellan det betalda förtjänststödet och beloppen enligt 1 och 2 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       200   .

_______________

Helsingfors den 10 november 2004

​​​​