RIKSDAGENS SVAR 148/2004 rd

RSv 148/2004 rd - RP 129/2004 rd

Regeringens proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition om godkännande av avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 129/2004 rd).

Beredning i utskott

Utrikesutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (UtUB 13/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har

godkänt det i New York den 9 september 2002 ingångna avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen.

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i New York den 9 september 2002 ingångna avtalet om privilegier och immuniteter för Internationella brottmålsdomstolen gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

_______________

Helsingfors den 10 november 2004

​​​​