RIKSDAGENS SVAR 152/2006 rd

RSv 152/2006 rd - RP 77/2006 rd

Regeringens proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av bestämmelserna om pensionsanstalternas verksamhetskapital och ansvarsskuld (RP 77/2006 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 31/2006 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 19 § 2 mom.,

ändras 14 § 2 mom., 15, 17, 18 och 20 §, 22 § 1 mom., 23 §, rubriken för 24 § och 24 § 2 mom. samt 31 § 1 mom.,

av dem 17 § sådan den lyder i lag 419/2004, 22 § 1 mom. och 23 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 640/1997 och 31 § 1 mom. sådant det lyder i lag 332/2004, samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

14 §

Ansvarsskuld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Premieansvaret motsvarar kapitalvärdet av de utbetalningar som föranleds av framtida försäkringsfall till den del det för bolaget har uppkommit ansvar enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller lagen om pension för företagare. Som premieansvar betraktas även det ansvar som reserverats för nedsättningar av försäkringsavgifter eller andra motsvarande förmåner enligt 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och för täckning av de förluster som avses nedan och som är uppdelat i en på försäkringstagarna fördelad del (fördelat tilläggsförsäkringsansvar) och en ofördelad del (ofördelat tilläggsförsäkringsansvar). Det fördelade tillläggsförsäkringsansvaret får endast användas för sådana nedsättningar av försäkringsavgifter eller andra motsvarande förmåner som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret kan användas för att täcka förlust som har uppkommit till följd av en ändring av grunderna för beräkning av ansvarsskulden samt också för att täcka annan förlust.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid beräkning av det premieansvar som avses i 2 mom. skall som en post som utökar eller minskar premieansvaret beaktas beloppet av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

15 §

Beloppet av den ansvarsskuld som skall täckas och täckning av ansvarsskulden

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall täcka ansvarsskulden enligt 14 § så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (     /2006) och dessutom med beaktande av bestämmelserna om täckning i 10 kap. 3 § 1 och 3 mom. i lagen om försäkringsbolag.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utöver ansvarsskulden täcka skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 10 § 2 mom. i lagen om pension för företagare och skulden till följd av premierna.

17 §

Solvensgräns och verksamhetskapitalets minimibelopp

Minimibeloppet av ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital är två tredjedelar av solvensgränsen. Solvensgränsen fastställs riskteoretiskt så att den motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

18 §

Överföringar till det fördelade och det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital för andra året i följd överskrider den i 17 § avsedda solvensgränsens fyrdubbla belopp (verksamhetskapitalets maximibelopp), skall arbetspensionsförsäkringsbolaget från det nämnda året varje år till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret överföra ett belopp som utgör en tredjedel av det belopp med vilket bolagets verksamhetskapital överskrider maximibeloppet. Om överskridningen kan betraktas som bestående, skall bolaget organisera sin verksamhet så att bolagets verksamhetskapital återförs under maximibeloppet.

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital överskrider solvensgränsen i 17 §, kan bolaget till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. överföra högst det belopp som beräknats på det sätt som avses i 169 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

Om ett arbetspensionsförsäkringsbolags verksamhetskapital underskrider solvensgränsen i 17 §, är överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom. förbjudna.

20 §

Plan för återställande av en sund finansiell ställning och plan för kortfristig finansiering

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för att återställa en sund finansiell ställning för bolaget, när verksamhetskapitalet understiger minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 17 §. På samma sätt skall det förfaras om bolagets verksamhetskapital, ökat med det belopp med vilket utjämningsbeloppet enligt 14 § 3 mom. överstiger minimibeloppet enligt beräkningsgrunderna, underskrider solvensgränsen enligt 17 §.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen för godkännande överlämna en plan för kortfristig finansiering, när verksamhetskapitalet understiger hälften av minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 17 §.

22 §

Vinstutdelning till delägarna

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags medel får utbetalas till delägarna endast enligt vad som i denna lag eller lagen om försäkringsbolag bestäms om vinstutdelning, utbetalning vid nedsättning av aktiekapitalet, överkursfonden eller reservfonden och utskiftning vid bolagets upplösning. Som vinstutdelning betraktas inte överföringar till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret enligt 14 § 2 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23 §

Begränsningar av vinstutdelningen

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte dela ut vinst, om bolagets verksamhetskapital underskrider solvensgränsen enligt 17 §.

24 §

Hur tillgångarna får användas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bolagsstämman kan dock genom ett beslut, som har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av det vid stämman företrädda röstetalet, av vinsten till allmännyttigt eller därmed jämförbart ändamål anslå belopp, vilka i förhållande till det egna kapitalet inte är av nämnvärd betydelse.

31 §

Förbud att överlåta och pantsätta egendom

I syfte att trygga de försäkrades intressen kan Försäkringsinspektionen förbjuda ett arbetspensionsförsäkringsbolag att överlåta eller pantsätta egendom,

1) om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte uppfyller kraven enligt 15 § i fråga om beloppet av den ansvarsskuld som skall täckas eller täckning av ansvarsskulden,

2) av synnerligen vägande skäl, om arbetspensionsförsäkringsbolaget inte längre uppfyller kraven på bolagets verksamhetskapital enligt 17 § och Försäkringsinspektionen har grundad anledning att anta att bolagets ekonomiska ställning ytterligare kommer att försämras eller Försäkringsinspektionen anser att bolaget håller på att råka i en sådan situation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20  . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 170 § 1 mom., rubriken för 171 § och 201 § samt

fogas till 168 § nya 2 och 3 mom. samt till 171 § nya 2—4 mom. som följer:

168 §

Uppgörande av beräkningsgrunder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grunderna för beräkning av ansvarsskulden och pensionsansvaret skall omfatta grunderna för det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen. Beräkningsgrunderna skall uppgöras så att det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret kan minska pensionsanstaltens ansvarsskuld eller pensionsansvar med högst ett belopp som uppgår till tio procent av den ansvarsskuld som avses i 10 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (     /2006). Det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret skall vid varje pensionsanstalt vara lika stort i förhållande till den ovan nämnda ansvarsskulden. Grunden för den årliga förändringen av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret utgörs av andelen enligt aktiernas genomsnittliga årsavkastning av tiondelen av ansvarsskulden enligt 10 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. Den årliga förändringen granskas före en eventuell minskning till följd av att 170 och 171 § tillämpas. I beräkningsgrunderna skall tas in den årliga utjämningen mellan pensionsanstalterna av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvarets relativa andel som ett led i utredningen av kostnaderna enligt 179 §. Om det till aktieavkastningen bundna tillläggsförsäkringsansvaret efter utjämningen underskrider den ovan nämnda nedre gränsen på tio procent, skall underskridningen kompletteras genom minskning av respektive pensionsanstalts ofördelade tillläggsförsäkringsansvar eller tilläggsförsäkringsansvar.

Med aktiernas genomsnittliga årsavkastningsprocent avses den genomsnittliga årsavkastningen, minskad med en procentenhet, av de placeringar för pensionsanstalter med verksamhet enligt denna lag och sjömanspensionskassan som hänförs till punkt 1 i grupp IV enligt 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden. När den genomsnittliga årsavkastningen beräknas kan andelen av de ovan nämnda placeringarna för varje pensionsanstalt vara högst 15 procent. Den genomsnittliga årsavkastningsprocenten beräknas av Pensionsskyddscentralen utifrån de uppgifter som pensionsanstalterna lämnat.

170 §

Ändring av grunderna för beräkning av ansvarsskulden

Om grunderna för beräkning av ansvarsskulden eller pensionsansvaret till följd av kraven i 168 § ändras så att beloppet av det ansvar som föranleds av pensioner och intjänad pensionsrätt ökar, fogas de härav föranledda kostnaderna till de i 179 § avsedda kostnaderna som arbetspensionsanstalterna svarar för gemensamt. Om ändringen dock gäller grunderna för beräkning av ansvarsskulden eller pensionsansvaret för ålderspensioner, skall de kostnader som föranleds av ändringen i första hand täckas genom minskning av beloppet av det i 168 § 2 mom. avsedda tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen eller med medel som annars skall användas för utökande av fonderingen enligt 171 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

171 §

Komplettering av ålderspensionsansvaret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om det sammanlagda beloppet av pensionsanstalternas till aktieavkastningen bundna tillläggsförsäkringsansvar är större än fem procent av deras sammanlagda belopp av de i 10 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden avsedda ansvarsskulder eller pensionsansvar, skall den överskjutande andelen användas för kompletteringar av de fonderade delar som avses i 1 mom. i denna paragraf.

De kompletteringar som avses i denna paragraf kan riktas i olika form till de fonderade delarna av framtida och inledda ålderspensioner för olika åldersklasser så att försäkringsavgiftsnivån på lång sikt utvecklas i jämn takt.

Medel avsedda för kompletteringar enligt 2 och 3 mom. kan användas för att täcka de i 170 § avsedda kostnaderna till följd av ändringar av grunderna för beräkning av den ansvarsskuld eller det pensionsansvar som beräknas för ålderspensioner.

201 §

Uppgifter för komplettering av ålderspensionsansvaren

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen rätt att inom den tid och i den form som den bestämmer av pensionsanstalterna få de uppgifter om respektive pensionsanstalts ansvarsskuld eller pensionsansvar och verksamhetskapital som behövs för beräkningen av den i 171 § 1 mom. avsedda avsättningskoefficienten för pensionsansvaret samt de uppgifter om belopp och avkastning av placeringar inom punkt 1 i grupp IV enligt 6 § i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden som behövs för beräkning av den genomsnittliga årsavkastningsprocenten enligt 168 § 3 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20  . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft är beloppet av det i 168 § 2 mom. avsedda till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret noll. När den årliga förändringen av det till aktieavkastningen bundna tilläggsförsäkringsansvaret beräknas används i stället för en tiondel talet 0,02 år 2007, talet 0,04 år 2008, talet 0,06 år 2009 och talet 0,08 år 2010.

_______________

Lag

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs   i  lagen  av  den  29  december  1995  om  pensionsstiftelser (1774/1995) 48 a § 2 mom. 5—7 punkten och 6—8 mom.,

sådana de lyder i lag 391/2006, samt

ändras 43 § 2 mom., 46 § 1 mom., 48 b och 48 c § samt 48 d § 1—3 mom.,

av dem 43 § 2 mom. sådant det lyder i lag 85/1999, 48 b § sådan den lyder i nämnda lag 391/2006 samt 48 c § och 48 d § 1—3 mom. sådana de lyder i lag 1323/1997, som följer:

43 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pensionsansvaret beräknas för

1) pensioner och förmåner som börjat löpa före bokslutsdagen,

2) framtida pensioner och andra förmåner till de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets, till den del pensionen eller den andra förmånen kan anses ha tillväxt till tidpunkten för bokslutet samt för framtida pensioner och andra förmåner till personer som har hört till pensionsstiftelsens verksamhetskrets,

3) det tilläggsförsäkringsansvar som syftar till att upprätthålla den solvens som verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) förutsätter och som kan användas till att täcka en förlust i placeringsverksamheten samt till att sänka understödsavgifterna så som vederbörande ministerium närmare bestämmer,

4) det ansvar som orsakas av framtida höjningar av frivilliga tilläggspensioner och andra förmåner (indexförhöjningsansvar), och som får användas till att täcka förutom de framtida förhöjningarna enbart en sådan ökning av pensionsansvaret som uppkommit till följd av att beräkningsgrunderna har ändrats så som Försäkringsinspektionen bestämmer närmare, samt för

5) det belopp av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda till aktieavkastningen bundna tilläggsansvar som vid beräkning av pensionsansvaret enligt 2 och 3 punkten skall beaktas som en post som utökar eller minskar pensionsansvaret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

46 §

En B- och AB-pensionsstiftelse skall täcka pensionsansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare och skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i den nämnda lagen (pensionsansvarets bruttobelopp) så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (     /2006).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48 b §

Solvensgränsen för en pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av fördelningen av placeringarna mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Minimibeloppet av verksamhetskapitalet är en tredjedel av solvensgränsen.

48 c §

Pensionsstiftelsen skall överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tillläggsförsäkringsansvar som avses i 43 § 2 mom. 3 punkten. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller upplösas genom understödsavgifter så som bestäms i 2—6 mom. i denna paragraf.

Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom understödsavgifter upp till det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen i 48 b § 1 mom. (verksamhetskapitalets maximibelopp).

Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för sänkning av understödsavgifterna så att verksamhetskapitalet efter upplösningen överskrider solvensgränsen minst en och en halv gång.

Om verksamhetskapitalet efter tillämpningen av 1 och 3 mom. överskrider solvensgränsen högst en och en halv gång och uppgår till minst samma belopp som solvensgränsen, kan tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för sänkning av understödsavgifterna i motsvarande grad som arbetspensionsförsäkringsbolagen med stöd av 169 § i lagen om pension för arbetstagare kan bevilja nedsatta försäkringspremier på grundval av sin placeringsverksamhet. Grunderna för upplösningen ingår i de grunder för beräkning av pensionsansvaret som meddelats med stöd av 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

Om verksamhetskapitalet underskrider solvensgränsen, får tilläggsförsäkringsansvaret inte upplösas för sänkning av understödsavgifterna. Om solvensen inte kan stärkas på något annat sätt, skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom understödsavgifter. Om verksamhetskapitalet dock underskrider solvensgränsen efter en överföring av förluster i placeringsverksamheten enligt 1 mom., skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom understödsavgifter så att det når upp till solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, skall tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för sänkning av understödsavgifterna så att verksamhetskapitalet inte överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, skall pensionsstiftelsen organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

48 d §

Pensionsstiftelsens styrelse skall som en del av placeringsplanen fastställa en riskhanteringsplan för fem år, vilken gäller användningen av understödsavgifter för att stödja solvensen. När solvensen försvagas får behovet att höja understödsavgifterna inte bli så stort att arbetsgivarens betalningsförmåga äventyras. Planen skall tillställas Försäkringsinspektionen. Pensionsstiftelsen skall göra upp en ny plan om Försäkringsinspektionen anser att det inte går att genomföra riskhanteringsplanen. Pensionsstiftelsens styrelse skall tillämpa planen när den fastställer den årliga nivån på understödsavgifterna.

Om verksamhetskapitalet underskrider den solvensgräns som bestäms enligt 48 b § 1 mom., skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsstiftelsen. Planen för återställande av en sund finansiell ställning skall visa att pensionsstiftelsens verksamhetskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Försäkringsinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet underskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 48 b § 2 mom., skall pensionsstiftelsen utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen skall visa att pensionsstiftelsens verksamhetskapital genom en ökning av understödsavgifterna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Försäkringsinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20  . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionsstiftelserna får tillämpa 48 a § 2 mom. 5 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

_______________

Lag

om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 83 b § 2 mom. 7 och 8 punkten samt 6—8 mom., sådana de lyder i lag 392/2006, samt

ändras 83 § 8 mom. och 83 c—83 e §,

sådana de lyder, 83 § 8 mom. och 83 c § i nämnda lag 392/2006, 83 d § i lag 1322/1997 samt 83 e § i sistnämnda lag och i lag 84/1999, samt

fogas till 79 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 84/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

79 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vid beräkning av det premieansvar som avses i 2 mom. skall som en post som utökar eller minskar premieansvaret beaktas beloppet av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) avsedda tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

83 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet skall täcka ansvarsskulden enligt 79 §, skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 10 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (468/1969) samt skulden till följd av försäkringspremier så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (     /2006).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

83 c §

Den solvensgräns som gäller pensionskassans verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av hur de placeringar som avser denna verksamhet fördelar sig mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Minimibeloppet av det verksamhetskapital som avses i 83 b § är en tredjedel av solvensgränsen.

83 d §

Pensionskassan skall överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tillläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller upplösas genom försäkringspremier så som bestäms i 2—6 mom. i denna paragraf.

Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom försäkringspremier upp till det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. (verksamhetskapitalets maximibelopp).

Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för nedsättning av försäkringspremierna så att verksamhetskapitalet efter upplösningen överskrider solvensgränsen minst en och en halv gång.

Om verksamhetskapitalet efter tillämpningen av 1 och 3 mom. överskrider solvensgränsen högst en och en halv gång och uppgår till minst samma belopp som solvensgränsen, kan tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för nedsättning av försäkringspremierna i motsvarande grad som arbetspensionsförsäkringsbolagen med stöd av 169 § i lagen om pension för arbetstagare kan bevilja nedsatta försäkringspremier på grundval av sin placeringsverksamhet. Grunderna för upplösningen ingår i de grunder för beräkning av pensionsansvaret som fastställts med stöd av 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

Om verksamhetskapitalet underskrider solvensgränsen, får tilläggsförsäkringsansvaret inte upplösas för nedsättning av försäkringspremierna. Om solvensen inte kan stärkas på något annat sätt, skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom försäkringspremier. Om verksamhetskapitalet dock underskrider solvensgränsen efter en överföring av förluster i placeringsverksamheten enligt 1 mom., skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom försäkringspremier så att det når upp till solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, skall tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för nedsättning av försäkringspremierna så att verksamhetskapitalet inte överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, skall pensionskassan organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

83 e §

Pensionskassans styrelse skall som en del av placeringsplanen fastställa en riskhanteringsplan för fem år, vilken gäller användningen av försäkringspremier för att stödja solvensen. När solvensen försvagas får behovet att höja försäkringspremierna inte bli så stort att delägarens betalningsförmåga äventyras. Planen skall tillställas Försäkringsinspektionen. Pensionskassan skall göra upp en ny plan om Försäkringsinspektionen anser att det inte går att genomföra riskhanteringsplanen. Pensionskassans styrelse skall tillämpa planen när den fastställer den årliga nivån på försäkringspremierna.

Om verksamhetskapitalet underskrider den solvensgräns som bestäms enligt 83 c § 1 mom., skall pensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionskassan. Planen för återställande av en sund finansiell ställning skall visa att pensionskassans verksamhetskapital genom en ökning av försäkringspremierna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Försäkringsinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet underskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 83 c § 2 mom., skall pensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen skall visa att pensionskassans verksamhetskapital genom en ökning av försäkringspremierna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Försäkringsinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av de planer som avses i 1—3 mom.

_______________

Denna lag träder i kraft den                       20  . Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionskassorna får tillämpa 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

_______________

Lag

om ändring av 48 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 48 a § 2—4 mom., sådana de lyder i lag 511/1998, som följer:

48 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En pensionsstiftelse som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) får dra av en reservering, vars maximibelopp är beloppet av överföringen till tillläggsförsäkringsansvaret enligt 43 § 2 mom. 3 punkten i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995).

En pensionskassa som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare får dra av en reservering, vars maximibelopp är beloppet av överföringen till tilläggsförsäkringsansvaret enligt 79 § 2 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992).

Om reserveringens belopp överstiger det i lagrummet enligt 2 eller 3 mom. avsedda tillläggsförsäkringsansvarets belopp under två på varandra följande skatteår, räknas den överskjutande delen som beskattningsbar inkomst för en pensionsstiftelse eller pensionskassa för det sistnämnda skatteåret. För ett försäkringsbolag räknas som beskattningsbar inkomst från och med det sistnämnda skatteåret det belopp av den överskjutande delen av reserveringen som enligt 18 § 1 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) skall överföras till det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

_______________

Denna lag träder i kraft den                                   20  .

_______________

Helsingfors den 17 november 2006