RIKSDAGENS SVAR 158/2013 rd

RSv 158/2013 rd - RP 175/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor (RP 175/2013 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 22/2013 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar:

Lag

om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 22 h och 26 c §, sådana de lyder, 22 h § i lag 278/2009 och 26 c § i lag 1026/2010, och

ändras 18 § 1—4 mom., 21 a § 1 mom., 21 d § 1 mom., 21 e § 3 mom., 21 j §, 24 § 1 mom., 24 a §, 24 b § 3 mom. och 24 g § 3 mom.,

sådana de lyder, 18 § 1—4 mom. i lag 626/2012, 21 a § 1 mom., 21 d § 1 mom., 21 e § 3 mom., 21 j § och 24 g § 3 mom. i lag 542/2012, 24 § 1 mom. i lag 1026/2010, 24 a § i lag 1352/2007 och 24 b § 3 mom. i lag 1301/2002, som följer:

18 §

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas belopp

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för 2014 är 0,50 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien 2014 är 0,75 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,95 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2014 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,19 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,75 procent av lönen.

För 2014 är arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk 0,75 procent av det sammanlagda lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 1,95 procent för den överskjutande delen av lönen.

För 2014 är arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet som avses i 1 § i universitetslagen (558/2009) 0,75 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 1 990 500 euro och 2,35 procent för den överskjutande delen av lönen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 a §

Fastställande och ändring av förskott

Arbetslöshetsförsäkringsfonden har rätt att fastställa förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien utan att höra arbetsgivaren så att förskottet baserar sig på de lönesummor som ligger till grund för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremier under innevarande och tidigare år, de löneuppgifter som erhållits med stöd av 22 och 22 a §, den allmänna löneutvecklingen och de uppgifter som arbetsgivaren lämnat. Förskottet ska så noggrant som möjligt motsvara det i 18 § föreskrivna slutliga beloppet av en betalningsskyldig arbetsgivares och löntagares premiebetalningsskyldighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 d §

Fastställande av arbetslöshetsförsäkringspremien genom uppskattning

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan fastställa arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § genom uppskattning, om arbetsgivaren inte har anmält lönesumman i enlighet med 21 b § eller om den lönesumma som arbetsgivaren anmält är för liten utifrån de uppgifter som arbetslöshetsförsäkringsfonden fått på basis av 22 eller 22 a § och andra uppgifter som den förfogar över och som gäller arbetsgivarens lönebetalning och övriga verksamhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 e §

Ränta på utjämningspremie och förskottsåterbäring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ränta tas inte ut på dröjsmålsränta som tas ut på grund av obetalt förskott.

21 j §

Utmätning av premier

Arbetslöshetsförsäkringspremier enligt denna lag och dröjsmålsränta enligt 21 i § är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

24 §

Betalningsskyldighet

En i 12 § avsedd arbetsgivare vars lönebelopp som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien under det år som föregår uppsägningsåret samt statens bokföringsenhet eller affärsverk vars motsvarande lönebelopp är minst 1 990 500 euro är skyldiga att betala självriskpremie för utkomstskyddet för arbetslösa, om

1) den arbetslöshet som beror på att anställningsförhållandet har sagts upp eller arbetstagaren permitterats fortsätter så att personen i fråga blir berättigad till tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller

2) den rätt till arbetslöshetsdagpenning som beror på att anställningsförhållandet för en person sagts upp och som börjat efter uppnådd 60 års ålder fortsätter efter det att personen i fråga har fyllt 63 år eller han eller hon har börjat få ålderspension efter att ha fyllt 62 år och arbetslöshetsdagpenningen har fortsatt ända till övergången till ålderspension.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24 a §

Självriskpremiens belopp

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 1 punkten utgörs grunden för självriskpremien av det belopp motsvarande förmånsutgiften som skulle betalas till den uppsagda eller permitterade arbetstagaren till ett belopp motsvarande den inkomstrelaterade dagpenningen från det att hans eller hennes rätt till tilläggsdagar börjar tills han eller hon fyller 63 år, dock minst ett belopp som motsvarar förmånsutgiften för ett år.

I de fall som avses i 24 § 1 mom. 2 punkten utgörs grunden för självriskpremien av det belopp som motsvarar förmånsutgiften enligt den inkomstrelaterade dagpenningen för den tid arbetslöshetsförmån har betalts till den uppsagda arbetstagaren från anställningsförhållandets slut tills han eller hon fyller 63 år.

Full självriskpremie är 90 procent av den förmånsutgift som avses i 1 och 2 mom. Full självriskpremie uppbärs om företagets lönebelopp enligt 24 § 1 mom. är minst 31 848 000 euro. Om lönebeloppet är mindre, sjunker självriskpremien lineärt så att ingen självriskpremie uppbärs om lönebeloppet är högst 1 990 500 euro.

24 b §

Uppbörd och återbäring av självriskpremie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan avstå från att uppbära självriskpremie, om dess belopp är ringa. Arbetslöshetsförsäkringsfonden kan även avstå från att uppbära en del av självriskpremien, om arbetsgivarens ekonomiska situation efter den uppsägning som utgör grund för självriskpremien betydligt försämrats och om det att självriskpremierna tas ut till fullt belopp skulle äventyra arbetsgivarens fortsatta verksamhet.

24 g §

Rätt att söka ändring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När ändring söks i arbetslöshetsförsäkringsfondens beslut iakttas i tillämpliga delar 12 kap. 1 § 2 mom. samt 4 och 5—7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När ändring söks i ett beslut som arbetslöshetsförsäkringsfonden meddelat med stöd av 24 c § i denna lag iakttas dessutom 12 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

_______________

Denna lag träder i kraft den                         20    .

På självriskpremier som betalas till följd av att anställningsförhållandet för en arbetstagare som är född före 1957 upphört ska det 24 a § 3 mom. som gällde vid lagens ikraftträdande tilllämpas.

_______________

Lag

om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1190/2009, som följer:

25 §

Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Statsandel betalas dock inte för den inkomstrelaterad dagpenning som betalats med stöd av 2 kap. 7 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för permitteringstid och tiden för avbrott i utförande av arbete.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                           20    .

_______________

Helsingfors den 29 november 2013

​​​​