RIKSDAGENS SVAR 160/2002 rd

RSv 160/2002 rd - RP 220/2002 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen (RP 220/2002 rd).

Beredning i utskott

Social- och hälsovårdsutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (ShUB 30/2002 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 54 § 4 mom. 2 punkten och 56 § 5 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 54 § 4 mom. 2 punkten i lag 405/2002 och 56 § 5 mom. i lag 777/1996, samt

ändras 4 §, 7 § 3 mom., 13 § 1 mom. 6 punkten samt 3, 5 och 6 mom., 14 § 1 mom., 15 § 3 mom., 25, 32 och 43 § samt 56 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § 3 mom. sådant det lyder i lag 691/2001, 13 § 6 mom. och 56 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 777/1996 samt 25 § sådan den lyder i lag 83/1995, som följer:

4 §

Ledning och styrning av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av den allmänna planeringen av och tillsynen över hälsoskyddet utövas av social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral styr verkställigheten av och tillsynen över denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Livsmedelsverket skall planera, styra och övervaka hälsoskyddet inom sitt verksamhetsområde.

7 §

Kommunal hälsoskyddsmyndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommunala tjänsteinnehavare som handhar tillsynsuppgifter inom hälsoskyddet skall ha lämplig högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller teknisk examen på institutnivå. Den som skötte motsvarande tillsynsuppgifter enligt hälsovårdslagen (469/1965) när hälsoskyddslagen trädde i kraft uppfyller också behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare som handhar tillsynsuppgifter inom hälsoskyddet. Närmare bestämmelser om behörighetsvillkoren för tjänsteinnehavare som handhar hälsoskyddsuppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §

Anmälningsskyldighet

Verksamhetsidkaren skall i god tid innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om följande verksamheter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) anläggandet eller ibruktagandet av en sådan annan lokal eller inrättning, för vars hygieniska förhållanden med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär måste uppställas särskilda krav; närmare bestämmelser om ovan avsedda lokaler och andra inrättningar utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmälan skall likaså göras då livsmedel säljs från en flyttbar kiosk, försäljningsvagn eller annan flyttbar anläggning. Särskilda bestämmelser om lämnande av anmälan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om anmälan och de utredningar som skall fogas till den utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan utfärdas bestämmelser om när en livsmedelslokal skall anses temporär.

14 §

Anmälan i vissa fall

Livsmedelsverket kan med beaktande av verksamhetens art och omfattning ålägga verksamhetsidkaren att göra en anmälan om en livsmedelslokal på ett passagerarfartyg, i ett flygplan, på ett tåg eller i ett annat kollektivt trafikmedel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Behandling av anmälan och föreskrifter som meddelas den anmälningsskyldige

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Närmare bestämmelser om beslutet och dess innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §

Allmänna anvisningar om avfall

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan i syfte att förebygga sanitära olägenheter meddela anvisningar om hantering av avfall, desinficering av avloppsvatten, hantering av döda vilda djur samt om hygieniska krav på byggande av klosett. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral skall innan anvisningar meddelas höra andra myndigheter eller instanser, vilkas verksamhet eller intresse saken särskilt gäller.

32 §

Närmare bestämmelser om bostäder, allmänna områden och inrättningar

Social- och hälsovårdsministeriet kan på sanitära grunder genom förordning utfärda närmare bestämmelser om fysikaliska, kemiska och biologiska faktorer i en bostad och annat vistelseutrymme.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om

1) de sanitära bedömningsgrunderna för områden och inrättningar som avses i 28 §,

2) de hygieniska kvalitetskraven på och den regelbundna övervakningen av vattnet i en i 29 § avsedd allmän siminrättning, simhall, badstrand och badanläggning samt av vattnet i en allmän bassäng för allmän rekreation, rehabilitering och massage eller i en annan motsvarande allmän bassäng, samt

3) de hygieniska och övriga kvalitetskraven i fråga om vattnet vid en allmän badstrand eller badplats.

43 §

Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelser om områden för begravning, om begravning, om liktransport och om flyttning av redan jordat lik kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändring i ett beslut som en kommunal nämnd eller något annat organ som avses i 7 § har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten har rätt att genom besvär söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt eller ändrat den kommunala hälsoskyddsmyndighetens beslut.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den                    200  .

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

_______________

Helsingfors den 13 november 2002

​​​​