RIKSDAGENS SVAR 165/2004 rd

RSv 165/2004 rd - RP 200/2004 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

Ärende

Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av 1 och 5 § lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (RP 200/2004 rd).

Beredning i utskott

Finansutskottet har i ärendet lämnat sitt betänkande (FiUB 24/2004 rd).

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag:

Lag

om ändring av 1 och 5 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (1220/1994) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1087/2003, och

fogas till 5 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I denna lag avses med ömsesidig handräckning mellan myndigheterna den handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och medlemsstaterna i Europeiska unionen om vilken föreskrivs i Europeiska unionens råds direktiv 77/799/EEG om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behöriga myndigheter i fråga om direkt beskattning, vissa punktskatter och skatter på försäkringspremier (handräckningsdirektivet), sådant det lyder ändrat genom direktivet 2004/56/EG.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Särskilda stadganden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informationen får också användas för fastställande av sådana övriga avgifter, tullar och skatter som omfattas av artikel 2 i rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

_______________

Helsingfors den 23 november 2004

​​​​